اجاره بیلبورد

اجاره بیلبورددراتوبان تهران کرج

نوع خدمات
تبلیغات محیطی تهران – کرج
کد
تابلو
مسیــر نشــــانـي تیــپ متـراژ
کل
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 1 تهران-کرج اتوبان تهران کرج قبل از پل کلاک مسیر رفت پل 75
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 4 کرج – تهران اتوبان تهران کرج پل سواره رو کلاک برگشت پل سواره 100
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 7 تهران-کرج اتوبان تهران کرج پل سواره رو کردان رفت پل سواره 80
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 8 کرج – تهران اتوبان تهران کرج پل سواره رو کردان برگشت پل سواره 80
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 11 تهران-کرج اتوبان تهران کرج روبروی ترمینال شهید کلانتری قبل از خروجی مهرویلا رفت A پل 45
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 14 کرج – تهران اتوبان تهران کرج روبروی ترمینال شهید کلانتری قبل از خروجی مهرویلا برگشت A پل 45
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 15 کرج – تهران اتوبان تهران کرج روبروی ترمینال شهید کلانتری قبل از خروجی مهرویلا برگشت B پل 39
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 18 تهران-کرج اتوبان تهران کرج شرق به غرب بعد از پل شرقی استادیوم آزادی پل 56
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 21 کرج – تهران جاده مخصوص کرج غرب به شرق قبل از بزرگراه ستاری روبروی شهرک اکباتان پل 49
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 22 تهران-کرج اتوبان تهران کرج مسیر رفت بعد از پل غربی استادیوم آزادی بیلبورد 79
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 25 کرج – تهران اتوبان تهران کرج روبروی ایران خودرو جنب پیکان شهر مسیر برگشت پل 90
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 28 تهران-کرج اتوبان تهران کرج مسیر رفت قبل از پیکانشهر روبروی تابلو ساپکو تیر برق 44 بیلبورد 103
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 29 تهران-کرج اتوبان تهران کرج مسیر رفت 1 کیلومتر بعد از پیکانشهر تیر برق 95 بیلبورد 103
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 32 تهران-کرج اتوبان تهران کرج مسیر رفت 10 کیلومتر مانده به کرج جنب تابلوی ابتدای حوزه استحفاضی استان البرز تیر برق 199 بیلبورد 149
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 35 کرج – تهران اتوبان تهران کرج مسیر برگشت روبروی نوین سازان تیر برق 142 بیلبورد 103
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 36 کرج – تهران اتوبان تهران کرج مسیر برگشت روبروی مترو گرومدره تیر برق 134 بیلبورد 103
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 39 کرج – تهران اتوبان تهران کرج مسیر غرب به شرق جنب پل اکباتان بیلبورد 62
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 42 تهران-کرج باتوبان تهران کرج عد از پمپ بنزین وردآورد مسیر رفت بیلبورد 103
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 43 کرج – تهران اتوبان تهران کرج بعد از پمپ بنزین وردآورد مسیر برگشت بیلبورد 103
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 46 تهران-کرج اتوبان تهران کرجروبروی زیر گذر ساسانی وجه شرقی پل 60
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 49 کرج – تهران اتوبان تهران کرج محدوده پل حسین آباد وجه غربی پل 60
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 50 تهران-کرج اتوبان تهران کرجروبروی شرکت سوپا وجه شرقی پل 60
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 53 کرج – تهران اتوبان تهران کرج بعد پل فردیس غربی پل 60
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 56 تهران-کرج اتوبان تهران کرج روبروی بلوار 45 متری گلشهر وجه شرقی پل 60
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 57 کرج – تهران اتوبان تهران کرج روبروی بلوار 45 متری گلشهر وجه غربی پل 60
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 60 تهران-کرج اتوبان تهران کرج پل سواره روی کوهک وجه شرقی پل 54
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 63 کرج – تهران اتوبان تهران کرج روبروی شهرک خاتم پل 78
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 64 تهران-کرج اتوبان تهران کرج مسیر شرق به غرب بعد از پل شرقی استادیوم آزادی بیلبورد 48
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 67 تهران-کرج جاده مخصوص روبروی مجتمع اکباتان شرقی پل 48
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 70 کرج – تهران اتوبان تهران کرج غرب به شرق جنب پل سواره ورودی شرقی استادیوم آزادی بیلبورد 75
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 71 تهران-کرج اتوبان تهران کرج شرق به غرب بعد از پل سواره رو آپادانا تابلو دوم بیلبورد 75
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 74 تهران-کرج اتوبان تهران کرج نرسیده به کلاک بیلبورد 113
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 77 تهران-کرج جاده مخصوص اصلی پل عابر 48
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 78 تهران-کرج جادهمخصوص کناری پل عابر 48
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 81 همت-کرج کیلومتر 1 ضلع شمال بیلبورد 96
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 84 همت-کرج کیلومتر 2 ضلع جنوب بیلبورد 96
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 85 همت-کرج کیلومتر 2 ضلع شمال بیلبورد 96
اجاره بیلبورد های تهران – کرج 88 همت-کرج کیلومتر 3 ضلع جنوب بیلبورد 96
تعرفه بیلبورد های تهران – کرج 3 تهران-کرج اتوبان تهران کرج پل سواره رو کلاک رفت پل سواره 100
تعرفه بیلبورد های تهران – کرج 6 کرج – تهران اتوبان تهران کرج پل سواره رو مهرشهر برگشت پل سواره 100
تعرفه بیلبورد های تهران – کرج 10 کرج – تهران اتوبان تهران کرج پل سواره رو نظرآباد برگشت پل سواره 80
تعرفه بیلبورد های تهران – کرج 13 تهران-کرج اتوبان تهران کرج روبروی ترمینال شهید کلانتری قبل از خروجی مهرویلا رفت C پل 45
تعرفه بیلبورد های تهران – کرج 17 کرج – تهران اتوبان تهران کرج غرب به شرق جنب پل سواره رو آپادانا روبروی شهرک اکباتان بیلبورد 78
تعرفه بیلبورد های تهران – کرج 20 تهران-کرج جاده مخصوص کرج شرق به غرب قبل از بزرگراه ستاری روبروی شهرک اکباتان پل 44
تعرفه بیلبورد های تهران – کرج 24 تهران-کرج اتوبان تهران کرج روبروی ایران خودرو جنب پیکان شهر مسیر رفت پل 89
تعرفه بیلبورد های تهران – کرج 27 کرج – تهران اتوبان تهران کرج مسیر برگشت پیشانی پل سواره رو بزرگراه ستاری پل 56
تعرفه بیلبورد های تهران – کرج 31 تهران-کرج اتوبان تهران کرج مسیر رفت 3 کیلومتر بعد از پمپ بنزین وردآورد تیر برق 188 بیلبورد 103
تعرفه بیلبورد های تهران – کرج 34 کرج – تهران اتوبان تهران کرج مسیر برگشت 200 متر مانده به پمپ بنزین وردآورد روبروی شهرک دانش پژوهان تیر برق 160 بیلبورد 103
تعرفه بیلبورد های تهران – کرج 38 کرج – تهران اتوبان تهران کرج مسیر غرب به شرق نرسیده به ورودی آزادگان مقابل کارخانه بهنوش بیلبورد 67
تعرفه بیلبورد های تهران – کرج 41 تهران-کرج اتوبان تهران کرج کیلومتر 15 شرق به غرب مقابل فروشگاه شهر فرش پل عابر 57
تعرفه بیلبورد های تهران – کرج 45 کرج – تهران اتوبان تهران کرج روبروی متروی گرمدره وجه غربی پل 75
تعرفه بیلبورد های تهران – کرج 48 تهران-کرج اتوبان تهران کرجمحدوده پل حسین آباد وجه شرقی پل 60
تعرفه بیلبورد های تهران – کرج 52 تهران-کرج اتوبان تهران کرج بعد پل فردیس شرقی پل 60
تعرفه بیلبورد های تهران – کرج 55 کرج – تهران اتوبان تهران کرج نرسیده به خروجی استاندرد وجه غربی پل 60
تعرفه بیلبورد های تهران – کرج 59 کرج – تهران اتوبان تهران کرج محدوده امام زاده طاهر وجه غربی پل 60
تعرفه بیلبورد های تهران – کرج 62 تهران-کرج اتوبان تهران کرج روبروی شهرک خاتم پل 174
تعرفه بیلبورد های تهران – کرج 66 کرج – تهران آزادراه تهران کرج جنب مترو وردآورد مسیر برگشت غرب به شرق پل 120
تعرفه بیلبورد های تهران – کرج 69 کرج – تهران اتوبان تهران کرج غرب به شرق قبل از خروجی بزرگراه باکری بیلبورد 76
تعرفه بیلبورد های تهران – کرج 73 کرج – تهران اتوبان تهران کرج بعد از پل کلاک روبرو شهرک خاتم پل عابر 81
تعرفه بیلبورد های تهران – کرج 76 کرج – تهران اتوبان تهران کرج نرسیده به کلاک پل عابر 75
تعرفه بیلبورد های تهران – کرج 80 تهران-کرج جاده مخصوص کناری پل عابر 48
تعرفه بیلبورد های تهران – کرج 83 همت-کرج کیلومتر1 ضلع جنوب بیلبورد 96
تعرفه بیلبورد های تهران – کرج 87 همت-کرج کیلومتر 3 ضلع جنوب بیلبورد 96
تعرفه بیلبورد های تهران – کرج 90 همت-کرج کیلومتر 4 ضلع جنوب بیلبورد 96
لیست بلیورد های تهران – کرج 2 کرج – تهران اتوبان تهران کرج قبل از پل کلاک مسیر برگشت پل 75
لیست بلیورد های تهران – کرج 5 تهران-کرج اتوبان تهران کرج پل سواره رو مهرشهر رفت پل سواره 120
لیست بلیورد های تهران – کرج 9 تهران-کرج اتوبان تهران کرج پل سواره رو نظرآباد رفت پل سواره 80
لیست بلیورد های تهران – کرج 12 تهران-کرج اتوبان تهران کرج روبروی ترمینال شهید کلانتری قبل از خروجی مهرویلا رفت B پل 45
لیست بلیورد های تهران – کرج 16 کرج – تهران اتوبان تهران کرج روبروی ترمینال شهید کلانتری قبل از خروجی مهرویلا برگشت C پل 39
لیست بلیورد های تهران – کرج 19 کرج – تهران اتوبان تهران کرج غرب به شرق قبل از پل شرقی استادیوم آزادی پل 56
لیست بلیورد های تهران – کرج 23 تهران-کرج اتوبان تهران کرج مسیر رفت بعد از پل سواره آپادانا تابلوی اول بیلبورد 77
لیست بلیورد های تهران – کرج 26 تهران-کرج اتوبان تهران کرج مسیر رفت پیشانی پل سواره رو بزرگراه ستاری پل 56
لیست بلیورد های تهران – کرج 30 تهران-کرج اتوبان تهران کرج مسیر رفت 200 متر بعد از پمپ بنزین وردآورد تیر برق 160 بیلبورد 103
لیست بلیورد های تهران – کرج 33 کرج – تهران اتوبان تهران کرج مسیر برگشت جنب تابلوی ابتدای حوزه استحفاضی استان البرز تیر برق 190 بیلبورد 103
لیست بلیورد های تهران – کرج 37 کرج – تهران اتوبان تهران کرج مسیر برگشت ورودی بوستان حضرت خدیجه تیر برق 119 بیلبورد 103
لیست بلیورد های تهران – کرج 40 تهران-کرج اتوبان تهران کرج شرق به غرب بعد از ستاری قبل از ورودی باکری بیلبورد 51
لیست بلیورد های تهران – کرج 44 تهران-کرج اتوبان تهران کرج روبروی مترو گرمدره وجه شرقی پل 75
لیست بلیورد های تهران – کرج 47 کرج – تهران اتوبان تهران کرج روبروی زیر گذر ساسانی وجه غربی پل 60
لیست بلیورد های تهران – کرج 51 کرج – تهران اتوبان تهران کرج روبروی شرکت سوپا وجه غربی پل 60
لیست بلیورد های تهران – کرج 54 تهران-کرج اتوبان تهران کرج نرسیده به خروجی استاندرد وجه شرقی پل 60
لیست بلیورد های تهران – کرج 58 تهران-کرج اتوبان تهران کرج محدوده امام زاده طاهر وجه شرقی پل 54
لیست بلیورد های تهران – کرج 61 کرج – تهران اتوبان تهران کرج پل سواره روی کوهک وجه غربی پل 54
لیست بلیورد های تهران – کرج 65 تهران-کرج آزادراه تهران کرج جنب مترو وردآورد مسیر رفت شرق به غرب پل 136
لیست بلیورد های تهران – کرج 68 کرج – تهران جاده مخصوص روبروی مجتمع اکباتان غربی پل 48
لیست بلیورد های تهران – کرج 72 تهران-کرج اتوبان تهران کرج قبل از پل کلاک روبروی شهرک خاتم پل عابر 162
لیست بلیورد های تهران – کرج 75 تهران-کرج اتوبان تهران کرج نرسیده به کلاک پل عابر 165
لیست بلیورد های تهران – کرج 79 تهران-کرج جاده مخصوص اصلی پل عابر 48
لیست بلیورد های تهران – کرج 82 همت-کرج کیلومتر 1 ضلع جنوب بیلبورد 96
لیست بلیورد های تهران – کرج 86 همت-کرج کیلومتر 3 ضلع جنوب بیلبورد 96
لیست بلیورد های تهران – کرج 89 همت-کرج کیلومتر 4 ضلع شمال بیلبورد 96
WhatsApp chat