اجاره بیلبورد

اجاره بیلبورددراتوبان پردیس

نوع خدمات
تبلیغات محیطی تهران-شمال
کد
تابلو
مسیــر نشــــانـي تیــپ متـراژ
کل
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 1 پردیس بزرگراه پردیس- پل کرشت برگشت به تهران دید از جاده قدیم آزادراه پل عابر 75
لیست بیلبورد های تهران-شمال 2 تهران – پردیس آزاد راه تهران پردیس رفت بیلبورد 110
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 3 تهران – پردیس آزاد راه تهران پردیس برگشت بیلبورد 110
لیست بیلبورد های تهران-شمال 4 تهران – پردیس اتوبان بابایی روبروی شهرک ارکیده بیلبورد 128
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 5 پردیس آزادراه تهران – پردیس- دانشگاه آزاد اسلامی رودهن مسیر رفت جنوب به شمال بورد اول پل عابر 80
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 6 پردیس آزادراه تهران – پردیس- دانشگاه آزاد اسلامی رودهن مسیر رفت جنوب به شمال بورد دوم پل عابر 80
لیست بیلبورد های تهران-شمال 7 پردیس آزادراه تهران – پردیس- دانشگاه آزاد اسلامی رودهن مسیر رفت جنوب به شمال بورد سوم پل عابر 80
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 8 پردیس آزادراه تهران – پردیس- دانشگاه آزاداسلامی رودهن مسیر برگشت شمال به جنوب بورد اول پل عابر 80
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 9 پردیس آزادراه تهران – پردیس- دانشگاه آزاداسلامی رودهن مسیر برگشت شمال به جنوب بورد دوم پل عابر 80
لیست بیلبورد های تهران-شمال 10 پردیس آزادراه تهران – پردیس- دانشگاه آزاداسلامی رودهن مسیر برگشت شمال به جنوب بورد سوم پل عابر 80
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 11 پردیس آزادراه تهران – پردیس- کیلومتر 6 آزاد راه بیلبورد 112
لیست بیلبورد های تهران-شمال 12 پردیس آزادراه تهران – پردیس- کیلومتر 8 آزاد راه بیلبورد 112
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 13 پردیس آزادراه تهران – پردیس- کیلومتر 12 ازاد راه بیلبورد 112
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 14 پردیس آزادراه تهران – پردیس- کیلومتر 12500 آزاد راه بیلبورد 112
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 15 پردیس آزادراه تهران – پردیس- کیلومتر 14 آزاد راه بیلبورد 112
لیست بیلبورد های تهران-شمال 16 پردیس آزادراه تهران – پردیس- کیلومتر 14800 آزاد راه بیلبورد 112
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 17 پردیس آزادراه تهران – پردیس- کیلومتر 15 عوارضی پیشانی عوارضی 140
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 18 پردیس آزادراه تهران – پردیس- عوارضی – کیلومتر 15250 پل عوارضی پل عابر 208
لیست بیلبورد های تهران-شمال 19 پردیس آزادراه تهران – پردیس- کیلومتر 18 آزاد راه بیلبورد 76
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 20 پردیس آزادراه تهران – پردیس- کیلومتر 19500 آزاد راه پل عابر 90
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 21 پردیس آزادراه تهران – پردیس- کیلومتر 22 دید از دو جاده پل عابر 100
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 22 پردیس آزادراه تهران – پردیس- کیلومتر 23 دو وجهی بیلبورد 84
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 23 پردیس آزادراه تهران – پردیس- کیلومتر 22 دید به سمت تهران دید از جاده قدیم پل 100
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 24 پردیس آزادراه تهران – پردیس- کیلومتر 21/500 بیلبورد 112
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 25 پردیس آزادراه تهران – پردیس- کیلومتر 19500 پل 90
لیست بیلبورد های تهران-شمال 26 پردیس آزادراه تهران – پردیس- کیلومتر 18 ورودی پردیس بیلبورد 112
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 27 پردیس آزادراه تهران – پردیس- پل عوارضی کیلومتر 15/250 پل 208
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 28 پردیس آزادراه تهران – پردیس- عوارضی کیلومتر 15 پیشانی عوارضی 140
لیست بیلبورد های تهران-شمال 29 پردیس آزادراه تهران – پردیس- کیلومتر 14/800 بیلبورد 112
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 30 پردیس آزادراه تهران – پردیس- کیلومتر 14 بیلبورد 112
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 31 پردیس آزادراه تهران – پردیس- کیلومتر 13 بیلبورد 112
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 32 پردیس آزادراه تهران – پردیس- کیلومتر 12 بیلبورد 112
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 33 پردیس آزادراه تهران – پردیس- به سمت بومهن کیلومتر 8 بیلبورد 112
لیست بیلبورد های تهران-شمال 34 پردیس آزادراه تهران – پردیس- قبل از تونل شماره یک کیلومتر 1/800 بیلبورد 112
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 35 پردیس آزادراه تهران – پردیس- قبل از تونل شماره 2 کیلومتر 5/500 بیلبورد 112
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 36 پردیس آزادراه تهران – پردیس- قبل از تونل شماره 2 کیلومتر 6/500 بیلبورد 112
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 37 پردیس آزادراه تهران – پردیس- قبل از تونل شماره 4 کیلومتر 9/500 بیلبورد 112
لیست بیلبورد های تهران-شمال 38 پردیس آزادراه تهران – پردیس- قبل از تونل شماره 4 کیلوتر 13 بیلبورد 112
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 39 پردیس ورودی از بابایی مسیر رفت کیلومتر 1 بیلبورد 112
لیست بیلبورد های تهران-شمال 40 پردیس ورودی از بابایی مسیر رفت کیلومتر 2 بیلبورد 112
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 41 پردیس ورودی از بابایی مسیر رفت کیلومتر 5 بیلبورد 112
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 42 پردیس ورودی از بابایی مسیر رفت کیلومتر 6 بیلبورد 112
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 43 پردیس ورودی از بابایی مسیر رفت کیلومتر 10 بیلبورد 112
لیست بیلبورد های تهران-شمال 44 پردیس ورودی از بابایی مسیر رفت کیلومتر 14 بیلبورد 112
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 45 پردیس مسیر رفت بعد از عوارضی به طرف بومهن کیلومتر20 بیلبورد 112
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 46 پردیس بعد از عوارضی مسیر رفت روبروی پارک فناوری اطلاعات بیلبورد 112
لیست بیلبورد های تهران-شمال 47 پردیس مسیر برگشت بعد از پل بومهن بیلبورد 112
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 48 پردیس مسیر برگشت به طرف تهران بیلبورد 112
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 49 مسیــر نشــــانـي تیــپ متـراژ
کل
لیست بیلبورد های تهران-شمال 50 کرج چالوس بعد از تونل کندوان مسیر برگشت بیلبورد 49
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 51 کرج چالوس بعد از تونل کندوان مسیر برگشت بیلبورد 49
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 52 کرج چالوس بعد از تونل کندوان مسیر رفت بیلبورد 49
لیست بیلبورد های تهران-شمال 53 کرج چالوس کرج چالوس پل زنگوله بیلبورد 70
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 54 کرج چالوس کرج چالوس پل زنگوله بیلبورد 52
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 55 کرج چالوس کرج چالوس پل زنگوله بیلبورد 52
لیست بیلبورد های تهران-شمال 56 کرج چالوس کرج چالوس پل زنگوله بیلبورد 32
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 57 کرج چالوس کرج چالوس پل زنگوله بیلبورد 40
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 58 بومهن بلوار اصلی شهر روبروی بانک ملی تهران به شمال پل عابر 75
لیست بیلبورد های تهران-شمال 59 بومهن بلوار اصلی شهر روبروی بانک ملی شمال به تهران پل عابر 75
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 60 بومهن روبروی اداره راه 500 متر قبل از سه راهی تهران به شمال پل عابر 98
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 61 بومهن روبروی اداره راه شمال به تهران پل عابر 98
لیست بیلبورد های تهران-شمال 62 بومهن بلوار اصلی شهر تهران به شمال بیلبورد 47
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 63 بومهن بلوار اصلی شهر شمال به تهران بیلبورد 40
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 64 کرشت جاده قدیم کرشت- روبروی فاز 4 پردیس رفت به شمال دیداز جاده قدیم و آزادراه پل عابر 75
لیست بیلبورد های تهران-شمال 65 بومهن بلوار اصلی شهر روبروی ایستگاه حاج منصور دید از شرق پل عابر 60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 66 بومهن داخل شهر به شکال قبل از دوراهی فیروزکوه وجه رفت پل عابر 60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 67 بومهن ووردی بومهن از تهران روبروی شهرداری بیلبورد 65
لیست بیلبورد های تهران-شمال 68 بومهن ورودی بومهن روبروی شهرداری دید از تهران به شمال بیلبورد 65
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 69 جاجرود کمرد روبروی امرسان رفت پل عابر 84
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 70 جاجرود کمرد روبروی امرسان برگشت پل عابر 84
لیست بیلبورد های تهران-شمال 71 خرمدشت سه راهی شهر صنعتی خرمدشت بیلبورد 30
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 72 جاجرود روبروی پلیس راه (دید از تهران به شمال) پل عابر 67
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 73 جاجرود روبروی پلیس راه (دید از شمال به تهران) پل عابر 67
لیست بیلبورد های تهران-شمال 74 هراز جاده هراز- شهر صنعتی کمرد رستوران گلپایگانی دید از تهران به شمال پل عابر 75
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 75 هراز جاده هراز- شهر صنعتی کمرد رستوران گلپایگانی دید از شمال به تهران پل عابر 75
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 76 رودهن داخل شهر ایستگاه لاله صحرا برگشت به تهران پل عابر 63
لیست بیلبورد های تهران-شمال 77 رودهن داخل شهر ایستگاه لاله صحرا رفت به شمال پل عابر 63
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 78 جاجرود جاده جاجرود جنب پلیس راه دید از تهران به بومهن پل عابر 75
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 79 جاجرود جاده جاجرود جنب پلیس راه دید از بومهن به تهران پل عابر 75
لیست بیلبورد های تهران-شمال 80 بومهن ورودی بومهن از تهران پل عابر 96
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 81 بومهن بومهن- بلوار اصلی بومهن بعد از رودخانه- قبل از سه راهی فیروزکوه- دماوند مسیر رفت به سمت شمال پل عابر 75
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 82 بومهن بومهن- بلوار اصلی بومهن بعد از رودخانه- قبل از سه راهی فیروزکوه- دماوند مسیر برگشت به سمت تهران پل عابر 75
لیست بیلبورد های تهران-شمال 83 رودهن ورودی رودهن از سمت تهران به شمال بیلبورد 75
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 84 رودهن خروجی رودهن از سمت شمال به تهران بیلبورد 65
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 85 هراز هراز- یک کیلومتر قبل از قبل از پلیس راه آمل بیلبورد 60
لیست بیلبورد های تهران-شمال 86 هراز هراز-محوطه پلیس راه آمل بیلبورد 77
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 87 آمل آمل محور هراز 100 متر قبل از پلیس راه آمل- مبلغ اجاره به صورت 6 ماهه می باشد. بیلبورد دو طرفه 72
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 88 هراز محور هراز جنب پلیس راه آمل دید از تهران – مبلغ اجاره به صورت 6 ماهه می باشد. بیلبورد 77
لیست بیلبورد های تهران-شمال 89 هراز جاده هراز مسیر تهران به امل 500 متر قبل از پلیس راه- مبلغ اجاره به صورت 6 ماهه می باشد. بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 90 هراز محور هراز جنب باغ پردیس 1 کیلومتر قبل از پلیس راه دید از تهران- مبلغ اجاره به صورت 6 ماهه می باشد. بیلبورد 98
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 91 هراز محور هراز جنب باغ پردیس 1 کیلومتر قبل از پلیس راه دید ازآمل- مبلغ اجاره به صورت 6 ماهه می باشد. بیلبورد 98
لیست بیلبورد های تهران-شمال 92 آمل اتوبان آمل به بابل 3 کیلومتر بعد از میدان هرازسنگر دید از آمل به بابل- مبلغ اجاره به صورت 6 ماهه می باشد. بیلبورد دوطرفه 50
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 93 آمل اتوبان آمل به بابل جنب شرکتاروند صنعت دید از امل- مبلغ اجاره به صورت 6 ماهه می باشد. بیلبورد دوطرفه 50
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 94 هراز جاده هراز 500 متر بعد از پلیس راه محمد آباد- مبلغ اجاره به صورت 6 ماهه می باشد. پل عابر دوطرفه 102
لیست بیلبورد های تهران-شمال 95 هراز جاده هراز رزکه جنب رستوران اریا- مبلغ اجاره به صورت 6 ماهه می باشد. پل عابر دوطرفه 99
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 96 هراز جاده هراز مسیر تهران به آمل شاهزید- مبلغ اجاره به صورت 6 ماهه می باشد. پل عابر دوطرفه 99
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 97 آمل اتوبان آمل به محمود آباد منطقه کلا باصفا- مبلغ اجاره به صورت 6 ماهه می باشد. پل عابر دوطرفه 99
لیست بیلبورد های تهران-شمال 98 آمل اتوبان آمل به محمود آباد منطقه لامیزده- مبلغ اجاره به صورت 6 ماهه می باشد. پل عابر دوطرفه 90
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 99 محمود آباد دو کیلومتری بهشهر ساحلی محمود اباد منطقه گالشپل- مبلغ اجاره به صورت 6 ماهه می باشد. پل عابر دوطرفه 90
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 100 آمل اتوبان آمل به بابل 2 کیلومتر بعد از میدان هزار سنگر سالار محله- مبلغ اجاره به صورت 6 ماهه می باشد. پل عابر دوطرفه 102
لیست بیلبورد های تهران-شمال 101 آمل اتوبان آمل به بابل دابودشت هندوکلا- مبلغ اجاره به صورت 6 ماهه می باشد. پل عابر دوطرفه 99
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 102 آمل اتوبان آمل به بابل کیلومتر 6 بابل به آمل دریا باری- مبلغ اجاره به صورت 6 ماهه می باشد. پل عابر دوطرفه 99
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 103 فشم فشم مسیر رفت جنب پیست کارتینگ پل افقی 78
لیست بیلبورد های تهران-شمال 104 فشم فشم مسیر برگشت جنب پیست کارتینگ پل افقی 78
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 105 جاجرود جاجرود مسیر رفت جنب پمپ بنزین کمرد پل افقی 108
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 106 جاجرود جاجرود مسیر برگشت جنب پمپ بنزین کمرد پل افقی 108
لیست بیلبورد های تهران-شمال 107 فیروزکوه تهران مسیر رفت به سمت فیروزکوه پل افقی 75
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 108 فیروزکوه فیروزکوه مسیر برگشت به سمت تهران پل افقی 75
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 109 پدردیس به تهران انتهای اتوبان بابایی شهرک امام خمینی بیلبورد 160
لیست بیلبورد های تهران-شمال 110 پدردیس به تهران اتوبان بابایی روبروی شهرک ارکیده بیلبورد 128
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 111 تهران – فیروزکوه 1500 متر بعد از دور برگردان اتوبان بابایی سمت راست رفت بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 112 تهران – فیروزکوه 300 متر بعد از انتهای ازاد راه مسیر بومهن نرسیده به جایگاه سی ان جی سمت راست رفت بیلبورد 60
لیست بیلبورد های تهران-شمال 113 تهران – فیروزکوه بعد از پل گیلاوند روبروی مبلمان خطیب سمت راست رفت بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 114 تهران – فیروزکوه 300 متر بعد از سه راهی ابسرد سمت راست رفت بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 115 تهران – فیروزکوه بعد از سربندان سمت راست رفت بیلبورد 60
لیست بیلبورد های تهران-شمال 116 تهران – فیروزکوه 200 متر بعد از سه راه زرین دشت سمت راست رفت بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 117 فیروزکوه تهران گدوک به سمت فیروزکوه قبل از ورودی شهر فیروزکوه برگشت بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 118 فیروزکوه تهران 500 متر بعد از سه راهیی ارجمند سمت چپ برگشت بیلبورد 60
لیست بیلبورد های تهران-شمال 119 فیروزکوه تهران 500 متر بعد از سه راهی ارجمند سمت چپ برگشت بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 120 فیروزکوه تهران 1500 متر قبل از کارخانه تهران گوار سمت چپ برگشت بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 121 فیروزکوه تهران یک کیلومتر مانده به سر بندان سمت چپ برگشت بیلبورد 60
لیست بیلبورد های تهران-شمال 122 فیروزکوه تهران بعد از عوارضی روبروی آئین بتن دماوند سمت چپ برگشت بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 123 تهران جاجرود 300 متر بعد از پل شهید بابایی رفت بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 124 تهران جاجرود یک کیلومتر بعد از پل شهید بابایی رفت بیلبورد 60
لیست بیلبورد های تهران-شمال 125 جاجرود تهران 500 متر بعد از رودخانه جاجرود سمت راست روی تپه برگشت بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 126 تهران بومهن محور تهران کمربندی بومهن رفت بیلبورد 70
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 127 تهران بومهن محور تهران کمربندی بومهن رفت بیلبورد 70
لیست بیلبورد های تهران-شمال 128 تهران بومهن محور تهران کمربندی بومهن رفت بیلبورد 70
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 129 بومهن تهران محور کمربندی بومهن تهران برگشت بیلبورد 70
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 130 بومهن تهران محور کمربندی بومهن تهران برگشت بیلبورد 70
لیست بیلبورد های تهران-شمال 131 بومهن تهران محور کمربندی بومهن تهران برگشت بیلبورد 70
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 132 بومهن تهران محور کمربندی بومهن تهران برگشت بیلبورد 70
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 133 بابایی محور اتوبان بابایی ابتدای حوزه راه سمت راست بیلبورد 60
لیست بیلبورد های تهران-شمال 134 رودهن محور رودهن دماوند رفت بیلبورد 70
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 135 رودهن محور رودهن دماوند رفت بیلبورد 70
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 136 رودهن محور رودهن دماوند رفت بیلبورد 70
لیست بیلبورد های تهران-شمال 137 دماوند محور دماوند رودهن برگشت بیلبورد 70
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 138 هراز محور هراز رفت بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 139 هراز محور هراز برگشت بیلبورد 60
لیست بیلبورد های تهران-شمال 140 حسن آباد آمل به بابل روبروی حسن آباد پل هوایی 99
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 141 لشکرک جاده لشکرک- تهران – لواسان روبروی مجتمع طلاییه مسیر رفت جنوب به شمال پل عابر 80
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 142 لشکرک جاده لشکرک- تهران لواسان روبروی مجتمع طلاییه مسیر برگشت شمال به جنوب پل عابر 80
لیست بیلبورد های تهران-شمال 143 دماوند پلیس راه گیلاوند مسیر رفت جنوب به شمال پل عابر 80
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 144 دماوند پلیس راه گیلاوند مسیر برگشت شمال به جنوب بیلبورد 80
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 145 بومهن بعد از جاجرود بعد از پمپ بنزنین کمرد مسیر رفت جنوب به شمال بیلبورد 120
لیست بیلبورد های تهران-شمال 146 بومهن بعد از جاجرود بعد از پمپ بنزین کمرد مسیر برگشت شمال به جنوب بیلبورد 120
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 147 فیروزکوه تهران – فیروزکوه- سه راهی ارجمند مسیر رفت و برگشت فاقد بیلبورد 160
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 148 دماوند جنب پلیس راه دماوند دید به سمت شمال بیلبورد 84
لیست بیلبورد های تهران-شمال 149 دماوند 100 متر بعد از پلیس راه دماوند به سمت شمال بیلبورد 100
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 150 دماوند دماوند 50 متر مانده به پلیس راه دماوند بیلبورد 70
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 151 آبعلی پارکینگ پیست اسکی آبعلی جنب جاده هراز دید به سمت شمال بیلبورد 288
لیست بیلبورد های تهران-شمال 152 دماوند پلیس راه دماوند- دید به سمت تهران بیلبورد 100
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 153 دماوند خروجی پمپ گاز گیلاوند جنب جاده دو وجهی دید اصلی به سمت تهران دید فرعی به سمت شمال بیلبورد 72
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 154 بعد از عوارضی به سمت بومهن دید از جاده قدیم و جدید مسیر رفت و برگشت کیلومتر 19 دو وجهی بیلبورد 224
لیست بیلبورد های تهران-شمال 155 روبروی پارک فناوری اطلاعات به سمت رودهن دید از جاده قدیم و جدید مسیر رفت و برگشت کیلومتر 22 دو وجهی بیلبورد 224
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 156 مسیر برگشت به سمت تهران ورودی آزادراه قبل از عوارضی کیلومتر 0700 بیلبورد 112
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 157 مسیر برگشت به سمت تهران بعد از عوارضی روبروی فاز 8 کیلومتر 8/5 بیلبورد 112
لیست بیلبورد های تهران-شمال 158 انتهای بومهن ساین روف ت(تابلو ال شکل) بیلبورد 81
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 159 پمپ بنزین کهریزک مسیر رفت و برگشت بیلبورد 80
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 160 بابایی محور بابایی لشکرک بعد از مجتمع طلاییه بیلبورد 60
لیست بیلبورد های تهران-شمال 161 بابایی محور بابایی لشکرک انتهای سر بالایی نرسیده به پاسگاه بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 162 بابایی محور بابایی ابتدای سر پایین روبروی پاسگاه بیلبورد 40
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 163 بابایی محور بابایی انتهای سرپایینی وجه شمال به جنوب بیلبورد 60
لیست بیلبورد های تهران-شمال 164 قرچک گردنه قرچک به سمت لواسان اولین تابلو بیلبورد 105
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 165 قرچک گردنه قرچک به سمت لواسان اولین تابلو دو وجهی سمت راست وجه رفت بیلبورد 50
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 166 قرچک گردنه قرچک به سمت لواسان اولین تابلو دو وجهی سمت راست وجه برگشت بیلبورد 50
لیست بیلبورد های تهران-شمال 167 قرچک گردنه قرچک به سمت لواسان دومین تابلو دو وجهی سمت راست وجه رفت بیلبورد 64
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 168 قرچک گردنه قرچک به سمت لواسان دومین تابلو دو وجهی سمت است وجه برگشت بیلبورد 64
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 169 قرچک گردنه قرچک به سمت لواسان سومین تابلو دو وجهی سمت راست وجه رفت بیلبورد 64
لیست بیلبورد های تهران-شمال 170 قرچک گردنه قرچک به سمت لواسان سومین تابلو دو وجهی سمت راست وجه برگشت بیلبورد 64
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 171 لواسان بلوار لواسان جنب میدان دست راست وجه رفت بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 172 لواسان بلوار لواسان جنب میدان دست راست وجه برگشت بیلبورد 60
لیست بیلبورد های تهران-شمال 173 لواسان میدان قائم ضلع شرقی بیلبورد 32
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 174 بابایی بعد از خروجی بابایی شرق به سمت آبعلی دماوند نرسیده به خروجی آزادراه پردیس بیلبورد 78
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 175 بابایی بعد از خروجی بابایی شرق به سمت آبعلی دماوند نرسیده به خروجی ازادراه پردیس بیلبورد 102
لیست بیلبورد های تهران-شمال 176 هراز جاده هراز از سمت شمال بعد از جاجرود ابتدا گردنه سمت راست بیلبورد 88
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 177 شمشک ورود شهر شمشک دید رفت بیلبورد 32
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 178 شمشک ورود شهر شمشک دید برگشت بیلبورد 32
لیست بیلبورد های تهران-شمال 179 شمشک یک کیلومتر قبل از دوراهی شمشک ذربندسر دید رفت بیلبورد 31
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 180 شمشک شمشک تقاطع دوراهی شمشک دربندسر بیلبورد 30
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 181 شمشک بعد از دوراهی شمشک دربند سر اولین پیچ دید رفت و برگشت بیلبورد 32
لیست بیلبورد های تهران-شمال 182 شمشک شمشک نرسیده به رستوران لوچین (بوف سابق) دید رفت بیلبورد 35
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 183 شمشک جنب ورودی درب پیست شمشک دید رفت و برگشت بیلبورد 35
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 184 شمشک جنب ورودی درب پیست دربند سردید رفت و برگشت بیلبورد 30
لیست بیلبورد های تهران-شمال 185 پیست بین المللی دیزین محوطه پارکینگ بیلبورد سه وجهی هوشمند 54
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 186 پیست بین المللی دیزین ورودی پارکینگ مسلط به جاده بیلبورد سه وجهی هوشمند 54
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 187 هراز جاده هراز 400 متر نرسیده به پلیس راه جدید دید از تهران بیلبورد 60
لیست بیلبورد های تهران-شمال 188 هراز جاده هراز 400 متر نرسیده به پلیس راه جدید دید از شمال بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 189 هراز جاده هراز روبروی شرکت آمولو 20 کیلومتری آمل دید از تهران بیلبورد 50
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 190 هراز جاده هراز روبروی شرکت آمولو 20 کیلومتری آمل دید از شمال بیلبورد 50
لیست بیلبورد های تهران-شمال 191 هراز جاده هراز 100 متر نرسیده به پلیس راه جدید دید از تهران بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 192 هراز جاده هراز 100 متر نرسیده به پلیس راه جدید دید از شمال وجه مخالف بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 193 هراز جاده هراز بعد از شرکت سپیدان 25 کیلومتری آمل بیلبورد 50
لیست بیلبورد های تهران-شمال 194 هراز بعد از پلیس راه بعد از سوپر گوشت رستمی دید از شمال بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 195 هراز بعد از پلیس راه بعد از سوپر گوشت رستمی دید ار تهران وجه مخالف بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 196 هراز بعد از شرکت سپیدان 24 کیلومتری آمل دید از تهران بیلبورد 60
لیست بیلبورد های تهران-شمال 197 هراز بعد از شرکت سپیدان 24 کیلومتری آمل دید از شمال وجه مخالف بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 198 هراز ورودی گزنک گرمابدر دید از تهران بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 199 هراز ورودی گزنک گرمابدر دید از شمال بیلبورد 60
لیست بیلبورد های تهران-شمال 200 هراز بعد از گزنک شنگلده دید از تهران بیلبورد دو وجهی 18
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 201 هراز بعد از گزنک شنگلده دید از شمال وجه مخالف بیلبورد دو وجهی 18
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 202 هراز پلیس راه قدیم کلانتری 12 دید از تهران بیلبورد 32
لیست بیلبورد های تهران-شمال 203 هراز نرسیده به شرکت آمولو دید از تهرا بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 204 هراز نرسیده به شرکت آمولو دید از شمال وجه مخالف بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 205 هراز جاده هراز پلیس راه بایجان بیلبورد 60
لیست بیلبورد های تهران-شمال 206 هراز مقابل مجتمع فرهنگی نارنجستان شمال پل 99
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 207 هراز مقابل مجتمع فرهنگی نارنجستان شمال پل 75
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 208 هراز مقابل مجتمع فرهنگی نارنجستان تهران پل 75
لیست بیلبورد های تهران-شمال 209 هراز مقابل مجتمع فرهنگی نارنجستان تهران پل 105
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 210 هراز گزنک جنب پاسارگاد دید از شمال پل 60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 211 هراز گزنک جنب پاسارگاد دید از تهران پل 60
لیست بیلبورد های تهران-شمال 212 فیروزکوه منطقه پل سفید جنب رستوران چم چم دید از تهران بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 213 فیروزکوه منطقه پل سفید جنب رستوران چم چم دید از شمال وجه مخالف بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 214 فیروزکوه منطقه پل سفید بعد از پلیس راه دید از تهران بیلبورد 60
لیست بیلبورد های تهران-شمال 215 فیروزکوه منطقه پل سفید بعد از پلیس راه دید از شمال وجه مخالف بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 216 فیروزکوه منطقه پل سفید روستای طالع دید از شمال بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 217 فیروزکوه منطقه پل سفید روستای طالع دید از شمال بیلبورد 60
لیست بیلبورد های تهران-شمال 218 فیروزکوه منطقه پل سفید بعد از پل شورمست بیلبورد 63
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 219 فیروزکوه ورودی شهر دید از تهران پل 30
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 220 فیروزکوه ورودی شهر دید از شمال پل 30
لیست بیلبورد های تهران-شمال 221 فیروزکوه پل سفید نرسیده به پلیس راه دید از تهران پل 75
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 222 فیروزکوه پل سفید نرسیده به پلیس راه دید از شمال پل 75
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 223 فیروزکوه پل شور مست جنب اکبر جوجه مسیر رفت بیلبورد 50
لیست بیلبورد های تهران-شمال 224 فیروزکوه محور فیروزکوه زیر آب مسیر رفت بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 225 هراز کمربندی هراز جنب شرکت صابون سازی مسیر برگشت بیلبورد 32
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 226 هراز مقابل اکبر جوجه مسیر برگشت بیلبورد 32
لیست بیلبورد های تهران-شمال 227 هراز مقابل اکبر جوجه مسیر رفت بیلبورد 32
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 228 فیروزکوه محور فیروزکوه زیر آب مسیر برگشت بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 229 هراز کمربندی هراز جنب شرکت صابون سازی مسیر رفت بیلبورد 32
لیست بیلبورد های تهران-شمال 230 بومهن منطقه صنعتی خرمدشت خروجی 24 متری سینا رفت پل عابر 100
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 231 بومهن منطقه صنعتی خرمدشت خروجی 24 متری سینا برگشت پل عابر 100
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 232 بومهن جاده هراز قبل از بومهن مقابل منطقه مسکونی شمس آباد رفت پل عابر 105
لیست بیلبورد های تهران-شمال 233 بومهن جاده هراز قبل از بومهن مقابل منطقه مسکونی شمس آباد برگشت پل عابر 105
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 234 لشکرک لواسان مقابل استحکامات مهندسی ارتش رفت پل عابر 99
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 235 لشکرک لواسان مقابل استحکامات مهندسی ارتش برگشت پل عابر 99
لیست بیلبورد های تهران-شمال 236 دیزین کیلومتر 5 محور لواسان دیزین مقابل پیست کارتینگ فراسا رفت پل عابر 100
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 237 دیزین کیلومتر 5 محور لواسان دیزین مقابل پیست کارتینگ فراسا برگشت پل عابر 72
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 238 لواسان محور لواسان دیزین مقابل پیست کارتینگ فراسا رفت پل عابر 100
لیست بیلبورد های تهران-شمال 239 لواسان محور لواسان دیزین مقابل پیست کارتینگ فراسا برگشت پل عابر 100
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 240 آبعلی روبروی امام زاده هاشم جاده هراز بیلبورد 120
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 241 هراز گزنک جنب مخابرات دید از سمت آمل بیلبورد 60
لیست بیلبورد های تهران-شمال 242 هراز گزنک جنب مخابرات دید از سمت تهران بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 243 هراز گزنک جنب شهرداری دید از تهران بیلبورد 50
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 244 هراز گزنک جنب شهرداری دید از سمت آمل بیلبورد 50
لیست بیلبورد های تهران-شمال 245 هراز پلیس راه بایجان دید از تهران بیلبورد 104
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 246 هراز پلیس راه بایجان دید از سمت آمل بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 247 هراز بعد از مجتمع نارنجستان دید از تهران بیلبورد 72
لیست بیلبورد های تهران-شمال 248 هراز قبل از مجتمع نارنجستان دید از آمل بیلبورد 72
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 249 هراز منطقه شاهزید جنب پاسگاه از تهران پل عابر 90
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 250 هراز منطقه شاهزید جنب پاسگاه دید از آمل پل عابر 90
لیست بیلبورد های تهران-شمال 251 هراز منطقه شاهزید دید از تهران پل عابر 90
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 252 هراز منطقه شاهزید دید از آمل پل عابر 90
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 253 هراز قبل از رستوران نصرن شاندیز دید از تهران بیلبورد 60
لیست بیلبورد های تهران-شمال 254 هراز قبل از رستوران نصرن شاندیز دید از آمل بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 255 هراز 2 کیلومتر قبل از پلیس راه دید از آمل بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 256 هراز 500 متر قبل از پلیس راه دید از تهران بیلبورد 60
لیست بیلبورد های تهران-شمال 257 هراز جنب پلیس راه دید از تهران وجه مقابل بیلبورد 72
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 258 هراز جنب پلیس راه دید از آمل وجه مخالف بیلبورد 72
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 259 هراز جنب پلیس راه دید از آمل وجه مقابل بیلبورد 60
لیست بیلبورد های تهران-شمال 260 هراز جنب پلیس راه دید از تهران وجه مخالف بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 261 هراز جنب رستوران نصرت شاندیز دید از تهران 72 بیلبورد
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 262 هراز جنب رستوران نصرت شاندیز دید از آمل 72 بیلبورد
لیست بیلبورد های تهران-شمال 263 هراز محور هراز مجتمع نارنجستان سمت چپ دید از آمل 60 پل عابر
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 264 هراز محور هراز مجتمع نارنجستان سمت راست دید از آمل 60 پل عابر
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 265 هراز محور هراز مجتمع نارنجستان سمت چپ دید از تهران 60 پل عابر
لیست بیلبورد های تهران-شمال 266 هراز کیلومتر 20 آمل رزکه دید از تهران بیلبورد 81
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 267 هراز کیلومتر 20 آمل رز دید از آمل بیلبورد 81
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 268 فیروزکوه جنب ورودی شهرک صنعتی بشل دید از تهران پل عابر 72
لیست بیلبورد های تهران-شمال 269 فیروزکوه محور فیروزکوه جنب ورودی شهرک صنعتی بشل پل عابر 72
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 270 فیروزکوه محور فیروزکوه شیرگاه پل عابر 75
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 271 جاده هراز پلیس راه آمل پل عابر 90
لیست بیلبورد های تهران-شمال 272 جاده هراز منطقه بایجان پل عابر 72
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 273 جاده فیوزکوه منطقه بشل پل عابر 87
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 274 رودهن ابتدای ورودی رودهن دید از تهران بیلبورد 60
لیست بیلبورد های تهران-شمال 275 رودهن خروجی رودهن به سمت پلور رفیوژ میانی دید از تهران بیلبورد 45
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 276 رودهن ورودی رودهن از سمت پلور رفیوژ میانی دید از هراز بیلبورد 45
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 277 رودهن خروجی رودهن به طرف فیروزکوه دید از ابعلی بیلبورد عمودی 50
لیست بیلبورد های تهران-شمال 278 رودهن خروجی رودهن دید از تهران بیلبورد عمودی 50
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 279 رودهن تقاطع هراز فیروزکوه دید از تهران بیلبورد 72
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 280 رودهن تقاطع هراز فیروزکوه دید از رودهن بیلبورد 72
لیست بیلبورد های تهران-شمال 281 هراز مقابل رستوران شاندیز دید از تهران برد اول پل عابر 56
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 282 هراز مقابل رستوران شاندیز دید از تهران برد دوم پل عابر 56
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 283 هراز منطقه پلور جنوب به شمال برد اول پل عابر 45
لیست بیلبورد های تهران-شمال 284 هراز منطقه پلور جنوب به شمال برد دوم پل عابر 45
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 285 هراز محله چلاو بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 286 هراز گزنک بیلبورد 60
لیست بیلبورد های تهران-شمال 287 هراز روبروی پلیس راه دید از تهران بیلبورد 77
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 288 هراز بعد از پلیس راه دید از آمل به تهران بیلبورد 98
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 289 هراز جنب پلیس راه دید از تهران بیلبورد 60
لیست بیلبورد های تهران-شمال 290 هراز جنب پلیس راه دید از آمل بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 291 هراز بعد از نارنجستان رزکه دید از تهران عرشه پل 21
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 292 هراز بعد از نارجستان رزکه دید از آمل عرشه پل 21
لیست بیلبورد های تهران-شمال 293 هراز 25 کیلومتری امل منطقه شاهزید دید از تهران عرشه پل 90
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 294 هراز 20 کیلومتری آمل منطقه شاهزید دید از امل عرشه پل 90
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 295 هراز یک کیلومتر مانده به پلیس راه دید از تهران بیلبورد 60
لیست بیلبورد های تهران-شمال 296 هراز یک کیلومتر مانده به پلیس راه دید از آمل بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 297 هراز 25 کیلومتری امل منطه شاهزید دید از تهران بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 298 هراز 25 کیلومتری امل منطه شاهزید دید از آمل بیلبورد 60
لیست بیلبورد های تهران-شمال 299 هراز بعد از گزنک منطقه شنگلده دید از تهران عرشه پل 60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 300 هراز بعد از گزنک منطقه شنگلده دید از آمل عرشه پل 60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 301 فیروزکوه شیرگاه دیداز تهران عرشه پل 75
لیست بیلبورد های تهران-شمال 302 فیروزکوه شیرگاه دیداز قائشمهر عرشه پل 75
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 303 فیروزکوه جنب ورودی شهرک صنعتی بشل دید از تهران عرشه پل 75
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 304 فیروزکوه جنب ورودی شهرک صنعتی بشل دید از قائشمهر عرشه پل 75
لیست بیلبورد های تهران-شمال 305 جاده هراز قبل از مجتمع اکسین دید به تهران عرشه پل 100
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 306 فیروزکوه جاده فیروزکوه ابتدای قائمشهر هر قبل از هایپر آرین عرشه پل 63
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 307 فیروزکوه ابتدای قائم شهر اسکندر کلا عرشه پل 63
لیست بیلبورد های تهران-شمال 308 هراز جاده هراز بعد از نارنجستان رزکه دید به آمل بیلبورد 72
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 309 فیروزکوه قائم شهر قبل از سه راهی سمنان کیلومتر 7 رفت دید از فیروزکوه به قائم شهر بیلبورد 50
اجاره بیلبورد های تهران-شمال 310 فیروزکوه قائم شهر قبل از سه راهیی سمنان کیلومتر 7 برگشت دید از قائم شهر به فیروزکوه بیلبورد 50
لیست بیلبورد های تهران-شمال 311 دماوند فیروزکوه کیلومتر 7 تا فیروزکوه بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال 312 دماوند فیروزکوه کیلومتر 7 تا فیروزکوه بیلبورد 60
WhatsApp chat