اجاره بیلبورد

اجاره بیلبورددراتوبان کرج قزوین

نوع خدمات
تبلیغات محیطی کرج – قزوین
کد تابلو مسیــر نشــــانـي متـراژ تیپ
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 1 کرج – قزوین آزاد راه کرج قزوین عوارضی سابق ووردی به کرج (هر سطح) 60 پل عابر
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 2 کرج – قزوین آزاد راه کرج قزوین عوارضی سابق ووردی به کرج (هر سطح) 60 پل عابر
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 3 کرج – قزوین کرج قزوین عوارضی سابق به سمت قزوین 60 پل عابر
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 4 کرج – قزوین کرج قزوین عوارضی سابق به سمت قزوین 60 پل عابر
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 5 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد روبروی شهرک گلدشت 76 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 6 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد قبل از خروجی کمال شهر 76 بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 7 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد روبروی تیر شماره 619 قبل از خروجی شهرک بهارستان 76 بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 8 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد حد فاصل تیر روشنایی 633 و 634 76 بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 9 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد روبروی تیر شماره 643 روبروی قالبهای صنعتی ایران خودرو 93 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 10 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد روبروی تیر شماره 663 93 بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 11 کرج – قزوین اتویان کرج هشتگرد روبروی تیر شماره 696 93 بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 12 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد حد فاصل تیر 703 و 704 نرسیده به ورودی کردان 93 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 13 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد حد فاصل نیر 716 و 717 نرسیده به ورودی قدیم کردان 93 بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 14 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد روبروی تیر شماره 728 93 بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 15 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد روبروی تیر شماره 752 و 753 93 بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 16 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد روبروی تیر شماره 663 93 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 17 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد روبروی تیر شماره 813 93 بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 18 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد قبل از خروجی شهر کوهسار 93 بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 19 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد روبروی تیر 859 88 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 20 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد حد فاصل تیر 868 و 869 88 بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 21 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد روبروی تیر 877 88 بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 22 کرج – قزوین اتویان کرج هشتگرد روبروی تیر 883 ورودی شرکت تعاونی مسکن برق تهران 88 بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 23 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد قبل از ورودی شهر جدید هشتگرد 88 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 24 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد ورودی شهر جدی هشتگرد 88 بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 25 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت روبروی تیر روشنایی 940 93 بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 26 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت قبل از خروجی شهر جدید هشتگرد 93 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 27 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت قبل از خروجی شهر جدید هشتگرد 93 بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 28 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت بعد از هشتگرد تابلوی دوم روبروی تیر 917 88 بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 29 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت بعد از هشتگرد تابلو روبروی تیر 904 88 بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 30 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت بعد از هشتگرد حد فاصل تیر روشنایی 894 و 965 88 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 31 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت بعد از هشتگرد حد فاصل تیر روشنایی 876 88 بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 32 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت بعد از هشتگرد حد فاصل تیر روشنایی 862 93 بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 33 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت بعد از هشتگرد حد فاصل تیر روشنایی 852 93 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 34 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت روبروی تیر شماره 840 88 بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 35 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت روبروی تیر 814 88 بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 36 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت روبروی تیر 767 88 بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 37 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت روبروی تیر 755 88 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 38 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت حد فاصل تیر های روشنایی 741 و 740 88 بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 39 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت تیر روشنایی 728 نرسیده به پل کردان 88 بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 40 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت روبروی کارخانه سوپا 93 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 41 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت حد فاصل تیر 668 و 667 93 بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 42 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت روبروی کارخانجات نیک کالا 93 بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 43 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت حد فاصل تیر های روشنایی 619 و 618 93 بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 44 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت حد فاصل تیر روشنایی 611 93 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 45 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت حد فاصل تیر روشنایی 599 93 بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 46 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت 50 متر مانده به تقاطع غیر همسطح حصارک 93 بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 47 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت نرسیده به پاسگاه پلیس راه عوارضی قدیم تابلوی اول 93 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 48 کرج – قزوین اتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت نرسیده به پاسگاه پلیس راه عوارضی قدیم تابلوی دوم 93 بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 49 محور کرج پل عابر پیاده محور کرج قزوین (روبروی سه راه آبیک) 98 پل عابر
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 50 محور کرج پل عابر پیاده محور قزوین کرج (روبروی سه راه آبیک) 98 پل عابر
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 51 کرج قزوین اتوبان کرج قزوین دید از تهران 60 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 52 کرج – قزوین پل رو گذر طالقان اتوبان کرج قزوین 60 پل
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 53 کرج – قزوین پل عابر پیاده اتوبان کرج – قزوین (آبیک) 96 پل
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 54 قزوین – کرج 60 پل
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 55 کرج – قزوین اتوبان کرج قزوین 96 بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 56 قزوین – کرج اتوبان قزوین – کرج 96 بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 57 کرج – قزوین سه راه آبیک رفت 84 پل عابر
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 58 کرج – قزوین سه راه آبیک برگشت 84 پل عابر
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 59 ورودی تاکستان مقابل دانشگاه آزاد تاکستان رفت 52 پل عابر
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 60 ورودی تاکستان مقابل دانشگاه آزاد تاکستان برگشت 52 پل عابر
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 61 ورودی تاکستان جلوی دانشگاه آزاد بوئین زهرا رفت 52 پل عابر
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 62 ورودی تاکستان جلوی دانشگاه آزاد بوئین زهرا برگشت 52 پل عابر
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 63 ورودی قزوین مقابل بهزیستی رفت 80 پل عابر
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 64 ورودی قزوین مقابل بهزیستی برگشت 80 پل عابر
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 65 آبیک قزوین تک پایه لو له ای اتوبان کرج قزوین رفت 90 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 66 قزوین آبیک تک پایه لو له ای اتوبان کرج قزوین برگشت 90 بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 67 خروجی قزوین وروید و خرویج قزوین حد فاصل عوارضی شماره 1 و میدان اصلی رفت 60 بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 68 خروجی قزوین وروید و خرویج قزوین حد فاصل عوارضی شماره 1 و میدان اصلی برگشت 60 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 69 کرج قزوین قبل از کارخانه سیمان آبیک مسیر رفت 90 بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 70 کرج قزوین قبل از کارخانه سیمان آبیک مسیر برگشت 90 بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 71 کرج قزوین عوارضی قدیم مهرشهر دید به سمت قزوین 103 بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 72 کرج هشتگرد پل سواره رو کردان رفت 82 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 73 هشتگرد کرج پل سواره رو کردان برگشت 82 بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 74 کرج قزوین نرسیده به حصارک دید به سمت تهران 220 بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 75 جاده طالقان منطقه زیاران رفت 36 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 76 جاده طالقان منطقه زیاران برگشت 36 بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 77 ماهدشت مقابل بیمارستان شریعتی لاین اصلی و فرعی رفت 51 پل
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 78 ماهدشت مقابل بیمارستان شریعتی لاین اصلی و فرعی برگشت 45 پل
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 79 کرج هشتگرد سوارو شهر جدید هشتگرد مسیر رفت 51 پل
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 80 هشتگرد کرج سوارو شهر جدید هشتگرد مسیر برگشت 51 پل
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 81 کرج چالوس میدان امیر کبیر ورودی رفت 250 بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 82 چالوس کرج میدان امیر کبیر خروجی برگشت 250 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 83 کرج قزوین تقاطع علیخان سلطانی رفت 45 پل عابر
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 84 قزوین کرج تقاطع علیخان سلطانی برگشت 45 پل عابر
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 85 کرج آبیک تقاطع شهرک افشاریه رفت 45 پل عابر
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 86 آبیک کرج تقاطع شهرک افشاریه برگشت 45 پل عابر
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 87 کرج آبیک تقاطع سهیلیه رفت 45 پل عابر
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 88 آبیک کرج تقاطع سهیلیه برگشت 45 پل عابر
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 89 کرج آبیک تقاطع تهران دشت رفت 51 پل عابر
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 90 آبیک کرج تقاطع تهران دشت برگشت 51 پل عابر
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 91 کرج آبیک تقاطع سعید آباد رفت 45 پل عابر
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 92 آبیک کرج تقاطع سعید اباد برگشت 45 پل عابر
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 93 کرج آبیک شهرک نمازی فخر ایران رفت 45 پل عابر
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 94 آبیک کرج شهرک نمازی فخر ایران برگشت 45 پل عابر
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 95 کرج آبیک تقاطع هیو رفت 45 پل عابر
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 96 آبیک کرج تقاطع هیو برگشت 45 پل عابر
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 97 کرج آبیک تقاطع شهرک سیمان آبیک رفت 45 پل عابر
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 98 آبیک کرج تقاطع شهرک سیمان آبیک برگشت 45 پل عابر
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 99 کرج قزوین پل بیلقان رفت 73 پل
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 100 جاده قدیم تابلوی گلسار رفت 94 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 101 جاده قدیم تابلوی گلسار برگشت 94 بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 102 کرج هشتگرد تابلوی گلسار مقابل ساختمان جدید شهرداری 24 بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 103 هشتگرد کرج تابلوی گلسار وسط میدون 24 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 104 جاده قدیم پل گلسار مقابل شهرداری لاین اصلی و فرعی رفت 36 پل
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 105 جاده قدیم پل گلسار مقابل شهرداری لاین اصلی و فرعی برگشت 36 پل
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 106 کرج – قزوین عوارضی حصارک 124 پل عابر
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 107 قزوین – کرج عوارضی حصارک 124 پل عابر
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 108 قزوین – کرج عوارضی حصارک 101 بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 109 دانشگاه البرز پل هوایی اتوبان مقابل دانشگاه البرز به سمت تهران 75 پل هوایی
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 110 دانشگاه البرز پل هوایی اتوبان مقابل دانشگاه البرز به سمت قزوین 75 پل هوایی
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 111 مهرگان پل رو گذر مهرگان 9 دی به سمت تهران 72 پل هوایی
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 112 مهرگان پل رو گذر مهرگان 9 دی به سمت قزوین 72 پل هوایی
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 113 محمدیه پل هوایی ایستگاه محمدیه به سمت تهران 63 پل هوایی
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 114 محمدیه پل هوایی ایستگاه محمدیه به سمت قزوین 63 پل هوایی
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 115 کاسپین پل هوایی مقابل شهرک کاسپین به سمت تهران 57 پل هوایی
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 116 کاسپین پل هوایی مقابل شهرک کاسپین به سمت قزوین 81 پل هوایی
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 117 قزوین – کرج بام عوارضی قزوین کرج به سمت تهران 48 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 118 قزوین – کرج بام عوارضی قزوین کرج به سمت تهران 48 بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 119 قزوین – کرج بام عوارضی قزوین کرج به سمت تهران 48 بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 120 قزوین – کرج بام عوارضی قزوین کرج به سمت تهران 48 بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 121 کرج – قزوین بام عوارضی کرج – قزوین به سمت رشت و زنجان 48 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج – قزوین 122 کرج – قزوین بام عوارضی کرج – قزوین به سمت رشت و زنجان 48 بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج – قزوین 123 کرج – قزوین بام عوارضی کرج – قزوین به سمت رشت و زنجان 48 بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج – قزوین 124 کرج – قزوین بام عوارضی کرج – قزوین به سمت رشت و زنجان 48 بیلبورد
WhatsApp chat