اجاره بیلبورد

اجاره بیلبوردهای اتوبان تهران ساوه

نوع خدمات
تبلیغات محیطی ساوه
کد
تابلو
مسیــر نشــــانـي تیپ متراز کل
اجاره بیلبورد های ساوه 1 آزادگان بزرگراه آزادگان آزاد راه تهران – ساوه قبل از عوارضی اول از مسیر رفت تابلو 102
لیست بلیورد های ساوه 2 آزادگان بزرگراه آزادگان آزاد راه تهران – ساوه بخش فوقانی سایت عوارضی اول از مسیر رفت تابلوی سمت ، کیلومتر 46 تابلو 69
تعرفه بیلبورد های ساوه 3 آزادگان بزرگراه آزادگان آزاد راه تهران – ساوه بخش فوقانی سایت عوارضی اول از مسیر رفت تابلوی سمت چپ ،کیلومتر 46 تابلو 72
اجاره بیلبورد های ساوه 4 آزادگان بزرگراه آزادگان آزاد راه تهران – ساوه بخش فوقانی سایت عوارضی اول از مسیر برگشت تابلوی سمت راست ، کیلومتر 46 تابلو 79
لیست بلیورد های ساوه 5 آزادگان بزرگراه آزادگان آزاد راه تهران – ساوه بخش فوقانی سایت عوارضی اول از مسیر برگشت تابلوی سمت چپ ،کیلومتر 46 تابلو 72
تعرفه بیلبورد های ساوه 6 آزادگان بزرگراه آزادگان آزاد راه تهران ساوه بعد از عوارضی اول از مسیر رفت تابلو 102
اجاره بیلبورد های ساوه 7 آزادگان بزرگراه آزادگان آزاد راه تهران -ساوه بخش فوقانی سایت عوارضی دوم تابلوی سمت راست از مسیر رفت ، کیلومتر 31.700 تابلو 70
اجاره بیلبورد های ساوه 8 آزادگان بزرگراه آزادگان آزاد راه تهران -ساوه بخش فوقانی سایت عوارضی دوم تابلوی سمت چپ از مسیر رفت ، کیلومتر 31.700 تابلو 70
لیست بلیورد های ساوه 9 آزادگان بزرگراه آزادگان آزاد راه تهران -ساوه بخش فوقانی سایت عوارضی دوم تابلوی سمت چپ از مسیر برگشت ، کیلومتر 31.700 تابلو 70
تعرفه بیلبورد های ساوه 10 آزادگان بزرگراه آزادگان آزاد راه تهران -ساوه بخش فوقانی سایت عوارضی دوم تابلوی سمت راست از مسیر برگشت ، کیلومتر 31.700 تابلو 70
اجاره بیلبورد های ساوه 11 آزادگان بزرگراه آازدگان -آزاد راه ساوه تهران 700 متر مانده به پل رو گذر فرودگاه -سمت راست از مسیر رفت(روشنایی ندارد) تابلو 73
لیست بلیورد های ساوه 12 آزادگان بزرگراه آازدگان -آزاد راه ساوه تهران 1000 متر مانده به پل رو گذر فرودگاه -سمت چپ از مسیر برگشت(روشنایی ندارد) تابلو 78
تعرفه بیلبورد های ساوه 13 آزادگان بزرگراه آزادگان آزاد راه تهران -ساوه بخش فوقانی سایت عوارضی سوم تابلوی سمت راست از مسیر رفت ،کیلومتر98.900 تابلو 70
اجاره بیلبورد های ساوه 14 آزادگان بزرگراه آزادگان آزاد راه تهران -ساوه بخش فوقانی سایت عوارضی سوم تابلوی سمت چپ از مسیر رفت ،کیلومتر98.900 تابلو 70
اجاره بیلبورد های ساوه 15 آزادگان بزرگراه آزادگان آزاد راه تهران -ساوه بخش فوقانی سایت عوارضی سوم تابلوی سمت چپ از مسیر برگشت ،کیلومتر98.900 تابلو 70
لیست بلیورد های ساوه 16 آزادگان بزرگراه آزادگان آزاد راه تهران -ساوه بخش فوقانی سایت عوارضی سوم تابلوی سمت راست از مسیربرگشت ،کیلومتر98.900 تابلو 70
تعرفه بیلبورد های ساوه 17 آزاد راه تهران اتوبان تهران – ساوه اتوبان آیت الله موحدی ساوجی ،جنب ایران خودرو ،دو وجهی بیلبورد 90
اجاره بیلبورد های ساوه 18 آزاد راه تهران ورود ا اتوبان تهران – ساوه ، اتوبان آیت الله موحدی ساوجی (ایران خودرو )دو وجهی بیلبورد 90
لیست بلیورد های ساوه 19 آزاد راه تهران اتوبان تهران – ساوه اتوبان آیت الله موحدی ساوجی ،جنب کشتارگاه ،2 وجهی بیلبورد 90
تعرفه بیلبورد های ساوه 20 آزاد راه تهران اتوبان تهران – ساوه اتوبان آیت الله موحدی ساوجی ،جنب کشتارگاه ،2 وجهی بیلبورد 90
اجاره بیلبورد های ساوه 21 تهران – ساوه بعد از عوارضی به سمت ساوه (مسیر رفت) تابلو 60
اجاره بیلبورد های ساوه 22 تهران – ساوه بعد از عوارضی به سمت ساوه (مسیر رفت) تابلو 60
لیست بلیورد های ساوه 23 تهران – ساوه بعد از عوارضی به سمت ساوه (مسیر رفت) تابلو 60
تعرفه بیلبورد های ساوه 24 تهران – ساوه بعد از عوارضی به سمت ساوه (مسیر رفت) تابلو 60
اجاره بیلبورد های ساوه 25 تهران – ساوه بعد از عوارضی به سمت ساوه (مسیر رفت) تابلو 60
لیست بلیورد های ساوه 26 تهران – ساوه بعد از عوارضی به سمت ساوه (مسیر رفت) تابلو 60
تعرفه بیلبورد های ساوه 27 تهران – ساوه بعد از عوارضی به سمت ساوه (مسیر رفت) تابلو 60
اجاره بیلبورد های ساوه 28 تهران – ساوه بعد از عوارضی به سمت ساوه (مسیر رفت) تابلو 60
اجاره بیلبورد های ساوه 29 تهران – ساوه بعد از عوارضی به سمت ساوه (مسیر رفت) تابلو 60
لیست بلیورد های ساوه 30 تهران – ساوه بعد از عوارضی به سمت ساوه (مسیر رفت) تابلو 60
تعرفه بیلبورد های ساوه 31 تهران – ساوه بعد از عوارضی به سمت ساوه (مسیر رفت) تابلو 60
اجاره بیلبورد های ساوه 32 تهران – ساوه بعد از عوارضی به سمت ساوه (مسیر رفت) تابلو 60
لیست بلیورد های ساوه 33 ساوه – تهران مانده به عوارضی به سمت تهران (مسیر برگشت) تابلو 60
تعرفه بیلبورد های ساوه 34 ساوه – تهران مانده به عوارضی به سمت تهران (مسیر برگشت) تابلو 60
اجاره بیلبورد های ساوه 35 ساوه – تهران مانده به عوارضی به سمت تهران (مسیر برگشت) تابلو 60
اجاره بیلبورد های ساوه 36 ساوه – تهران مانده به عوارضی به سمت تهران (مسیر برگشت) تابلو 60
لیست بلیورد های ساوه 37 ساوه – تهران مانده به عوارضی به سمت تهران (مسیر برگشت) تابلو 60
تعرفه بیلبورد های ساوه 38 ساوه – تهران مانده به عوارضی به سمت تهران (مسیر برگشت) تابلو 60
اجاره بیلبورد های ساوه 39 ساوه – تهران مانده به عوارضی به سمت تهران (مسیر برگشت) تابلو 60
لیست بلیورد های ساوه 40 ساوه – تهران مانده به عوارضی به سمت تهران (مسیر برگشت) تابلو 60
تعرفه بیلبورد های ساوه 41 ساوه – تهران مانده به عوارضی به سمت تهران (مسیر برگشت) تابلو 60
اجاره بیلبورد های ساوه 42 ساوه – تهران مانده به عوارضی به سمت تهران (مسیر برگشت) تابلو 60
اجاره بیلبورد های ساوه 43 جاده ساوه روبروی حصارک پیشانی پل 108
لیست بلیورد های ساوه 44 جاده ساوه روبروی حصارک پیشانی پل 108
تعرفه بیلبورد های ساوه 45 نسیم شهر جنب درب ورود و خروج پایانه پیشانی پل 45
اجاره بیلبورد های ساوه 46 نسیم شهر جنب درب ورود و خروج پایانه پیشانی پل 45
لیست بلیورد های ساوه 47 کمربندی نسیم شهر جنب درب ورود و خروج پایانه پیشانی پل 43
تعرفه بیلبورد های ساوه 48 کمربندی نسیم شهر جنب درب ورود و خروج پایانه پیشانی پل 43
اجاره بیلبورد های ساوه 49 تهران – ساوه تهران – ساوه بیلبورد 108
اجاره بیلبورد های ساوه 50 تهران – ساوه تهران – ساوه بیلبورد 108
WhatsApp chat