اجاره بیلبورد

اجاره بیلبوردهای اتوبان تهران مشهد

کد تابلو شهر مسیــر نشــــانـي متـراژ تیپ
50 مشهد جاده مشهد شاندیز ابتدای جاده شاندیز تابلو 1 108 بیلبورد
51 مشهد جاده مشهد شاندیز ابتدای جاده شاندیز تابلو 2 108 بیلبورد
52 مشهد جاده مشهد شاندیز ابتدای جاده شاندیز تابلو 3 114 بیلبورد
53 مشهد جاده شاندیز نبش مدرس 5 153 بیلبورد
54 مشهد شاندیز حد فاصل ویرانی 5 و 7 مسیر رفت 130 پل عابر
55 مشهد شاندیز حد فاصل ویرانی 5 و 7 مسیر برگشت 130 پل عابر
56 مشهد حسن آباد میدان شهرک فناوری لاین رفت 32 بیلبورد
57 مشهد حسن آباد میدان شهرک فناوری لاین برگشت 32 بیلبورد
58 مشهد حسن آباد نرسیده به باسکول لاین رفت 32 بیلبورد
59 مشهد حسن آباد نرسیده به باسکول لاین برگشت 32 بیلبورد
60 مشهد حسن آباد بعد از باسکول لاین رفت 32 بیلبورد
61 مشهد حسن آباد بعد از باسکول لاین برگشت 32 بیلبورد
62 مشهد حسن آباد ابتدای فاز 2 شهرک 60 بیلبورد
63 مشهد جاده شاندیز اولین پل عابر پیاده دید از مشهد 102 پل عابر
64 مشهد جاده شاندیز اولین پل عابر پیاده دید از شاندیز 102 پل عابر
65 مشهد جاده شاندیز پل عابر بین ویرانی 5 و 7 دید به سمت شاندیز 134 پل عابر
66 مشهد جاده شاندیز پل عابر پیاده بین ویرانی 5 و 7 دید از سمت شاندیز 134 پل عابر
67 مشهد جاده شاندیز مقابل موج های خروشان 120 بیلبورد
68 مشهد جاده شاندیز نبش مدرس 5 153 بیلبورد
69 مشهد جاده طرقبه بلوار معلم میدان ورزش پشت تلویزیون شهری طرقبه 108 بیلبورد
70 مشهد جاده مشهد طرقبه بین امام رضا 27 و 29 57 بیلبورد
71 مشهد عوارضی نرسیده به عوارضی باغچه مشهد ورودی مشهد 108 پل عابر
72 مشهد عوارضی نرسیده به عوارضی باغچه مشهد ورودی مشهد وجه سمت راست 54 پل عابر
73 مشهد عوارضی نرسیده بهعوارضی باغچه مشهد ورودی مشهد وجه سمت چپ 54 پل عابر
74 مشهد بزرگراه شهید شوشتری بعد از پل دید خروجی مشهد 36 پل عابر
75 مشهد بزرگراه شهید شوشتری بعد از پل طرق دید ووردی مشهد سمت راست 36 پل عابر
76 مشهد بزرگراه شهید شوشتری بعد از پل طرق دید ورودی مشهد سمت چپ 36 پل عابر
77 مشهد طرقبه ویلاشهر دید از مشهد به طرقبه تابلوی سمت راست 44 بیلبورد
78 مشهد طرقبه ویلاشهر دید از مشهد به طرقبه تابلوی سمت چپ 45 بیلبورد
79 مشهد طرقبه روبروی پمپ بنزین دیداز مشهد به طرقبه تابلوی سمت راست 61 بیلبورد
80 مشهد طرقبه روبروی پمپ بنزین دیداز مشهد به طرقبه تابلوی سمت چپ 61 بیلبورد
81 مشهد طرقبه روبروی پمپ بنزین دید از طرقبه به مشهد تابلوی سمت راست 62 بیلبورد
82 مشهد طرقبه روبروی پمپ بنزین دید از طرقبه به مشهد تابلوی سمت چپ 62 بیلبورد
83 مشهد طرقبه ویلاشهر نبش امام رضا 15 دید از مشهد به طرقبه تابلوی سمت راست 48 بیلبورد
84 مشهد طرقبه ویلاشهر نبش امام رضا 15 دید از مشهد به طرقبه تابلوی سمت چپ 48 بیلبورد
85 مشهد طرقبه ویلاشهر نبش امام رضا 15 دید از طرقبه به مشهد تابلوی سمت راست 48 بیلبورد
86 مشهد طرقبه ویلاشهر نبش امام رضا 15 دید از طرقبه به مشهد تابلوی سمت چپ 48 بیلبورد
87 مشهد طرقبه هتل طرقبه دید از مشهد به طرقبه 60 بیلبورد
88 مشهد طرقبه هتل طرقبه دید از طرقبه به مشهد 60 بیلبورد
89 مشهد طرقبه ابتدای بلوارامام رضا لاین وسط مقابل استادیوم طزقبه دید از مشهد 90 بیلبورد
90 مشهد طرقبه ابتدای بلوار امام رضا لاین وسط مقابل استادیوم طرقبه دید از طرقبه 90 بیلبورد
91 مشهد طرقبه منطقه امیر آباد دیداز مشهد به طرقبه 45 بیلبورد
92 مشهد طرقبه منطقه امیر آباد دید از طرقبه به مشهد 45 بیلبورد
93 مشهد جاده مشهد – قوچان بعد از پل گلبهار 75 بیلبورد
94 مشهد جاده چناران مشهد بعد از پل گلبهار شهد ایران 75 بیلبورد
95 مشهد جاده چناران جاده ای و شهری مشهد دید از چناران 60 بیلبورد
96 مشهد جاده چناران جاده ای و شهری چناران مشهد دید از مشهد 60 بیلبورد
97 مشهد نیشابور مشهد مقابل ایران خودرو 75 بیلبورد
98 سمنان محور گرمسار کیلومتر 5 محور گرمسار ایوانکی مقابل شهر صنعتی گرمسار 98 بیلبورد
99 سمنان محور گرمسار کیلومتر 10 ایوانکی 5 کیلومتری ایوانکی 98 بیلبورد
100 سمنان محور ایوانکی کیلومتر 5 مقابل شهرک صنعتی ایوانکی 98 بیلبورد
101 سمنان محور ایوانکی کیلومتر 9 بعد از شهرک ایوانکی و دوربرگدان شهرک پایتخت 98 بیلبورد
102 سمنان محور ایوانکی کیلومتر 17 ایوانکی 100 کیلومتری شریف آباد 2 کیلومتری شهرک خوارزمی 98 بیلبورد
103 سمنان محور ایوانکی کیلومتر 4 ایوانکی یک کیلومتری شهرک صنعتی پایتخت 98 بیلبورد
104 سمنان محور ایوانکی کیلومتر 1.4 ایوانکی ابتدای شهرک صنعتی پایتخت 98 بیلبورد
105 سمنان محور ایوانکی کیلومتر 12 ایوانکی یک کیلومتر به ورودی ایوانکی 98 بیلبورد
106 سمنان محور ایوانکی کیلومتر 4محور ایوانکی گرمسار 98 بیلبورد
107 سمنان محور ایوانکی کیلومتر 20 گرمسار 7 کیلومتری گرمسار قبل از دور برگردان شهرک گرمسار 98 بیلبورد
108 مشهد شاندیز ابتدای جاده شاندیز مدرس 5 153 بیلبورد
228 گلستان گرگان کرکدکوی پل عابر ووردی شهر از سمت تهران 82 پل عابر
229 گلستان گلستان ورودی استان گلستان از تهران بعد از پلیس راه- مبلغ به صورت 3 ماهه می باشد 82 پل عابر
230 گلستان گلستان خروجی استان گلستاناز تهران قبل از پلیس راه- مبلغ به صورت 3 ماهه می باشد 82 پل عابر
231 گلستان گرگان به سمت مشهد 5 کیلومتر بعد از گرگان مسیر رفت 82 پل عابر
232 گلستان گرگان به سمت مشهد 5 کیلومتر مانده به گرگان مسیر برگشت 82 پل عابر
233 گلستان گرگان به سمت مشهد 25 کیلومتر بعد از گرگان مسیر رفت 82 پل عابر
234 گلستان گرگان به سمت مشهد 25 کیلومتر مانده به گرگان مسیر برگشت 82 پل عابر
235 گلستان گرگان به سمت مشهد 20 کیلومتر بعد از گرگان مسیر رفت 82 پل عابر
236 گلستان گرگان به سمت مشهد 20 کیلومتر مانده به گرگان مسیر برگشت 82 پل عابر
237 گلستان گرگان به سمت مشهد 55 کیلومتر بعد از گرگان مسیر رفت 82 پل عابر
238 گلستان گرگان به سمت مشهد 55 کیلومتر مانده به گرگان مسیر برگشت 82 پل عابر
239 گلستان گرگان به سمت مشهد 45 کیلومتر بعد از گرگان مسیر رفت 82 پل عابر
240 گلستان گرگان به سمت مشهد 45 کیلومتر مانده به گرگان مسیر برگشت 82 پل عابر
241 گنبد مینودشت پل شماره 1 مسیر رفت 82 پل عابر
242 گنبد مینودشت پل شماره 1 مسیر برگشت 82 پل عابر
243 گنبد مینودشت پل شماره 2 مسیر رفت 82 پل عابر
244 گنبد مینودشت پل شماره 3 مسیر برگشت 82 پل عابر
245 گنبد مینودشت پل شماره 3 مسیر رفت 82 پل عابر
246 گنبد مینودشت پل شماره 3 مسیر برگشت 82 پل عابر
247 گنبد مینودشت پل شماره 4 مسیر رفت 82 پل عابر
248 گنبد مینودشت پل شماره 4 مسیر برگشت 82 پل عابر
277 نیشابور ورودی نیشابور ورودی به مشهد 90 بیلبورد
278 نیشابور ورودی نیشابور ورودی به مشهد 90 بیلبورد
279 مشهد کلانتری مشهد بزرگرراه کلانتری 100 بیلبورد
280 مشهد طرقبه مشهد دوراهی طرقبه به سمت مشهد 60 پریزما
281 مشهد طرقبه شمهد دوراهی طرقبه به سمت طرقبه 60 پریزما
296 شمال – مشهد خراسان رضوی ورودی استان خراسان رضوی (بین فاروج و قوچان) 60 تابلو
297 شمال – مشهد دانشگاه آزاد جنب دانشگاه آزاد قوچان (پلیس راه) 60 تابلو
298 شمال – مشهد پلیس راه روبروی پلیس راه چناران 60 تابلو
299 گلبهار – مشهد خدمات کشاورزی ورودی شهر جدید گلبهار 60 تابلو
300 گلبهار – مشهد خدمات کشاورزی جنب خدمات کشاورزی جهاد 60 تابلو
301 گلبهار – مشهد دولت آباد دولت آباد (پیست اسکی) 60 تابلو
302 گلبهار – مشهد شهرک صنعتی قبل از پمپ بنزین روبروی شهرک صنعتی 60 تابلو
303 گلبهار – مشهد پمپ بنزین جنب پمپ بنزین 60 تابلو
304 گلبهار – مشهد پمپ بنزین بعد از پمپ بنزین مقابل شهرک ص فردوس 60 تابلو
305 گلبهار – مشهد روستای کورده قبل از روسستای کورده 60 تابلو
306 گلبهار – مشهد شهرک فناوری ها قبل از شهرک فناوریهای برتر 60 تابلو
307 گلبهار – مشهد کرمان گاز قبل از کرمان گاز 60 تابلو
308 گلبهار – مشهد آپادان کیلومتر 20 جنب آپادان پلاست 60 تابلو
309 گلبهار – مشهد صدف پلاست جنب صدف پلاست 60 تابلو
310 گلبهار – مشهد خیریه رضوی روبروی خیریه رضوی 60 تابلو
311 گلبهار – مشهد کارخانه زشک روبروی کارخانه زشک 60 تابلو
312 گلبهار – مشهد باغسرا جنب باغسرای فروردین روبروی زشک 60 تابلو
313 گلبهار – مشهد نیروگاه جنب نیروگاه توس 60 تابلو
314 گلبهار – مشهد شهرک صنعتی توس ورودی شهرک صنعتی توس مسجد رسول 60 تابلو
315 مشهد سه راه فردوسی ورودی مشهد مقدس سه راه فردوسی 112 تابلو
316 مشهد کارخانه آدنیس جنب کارخانه آدنیس 60 تابلو
317 مشهد کارخانه آدنیس روبروی کارخانه آدنیس 50 تابلو
318 مشهد شهرک صنعتی ورودی شهرک صنعتی روبروی چاهشک 60 تابلو
319 مشهد – قوچان شهرک صنعتی ورودی شهرک صنعتی توس 60 تابلو
320 مشهد – قوچان کارخانه صبا روبروی کارخانه به صبا 60 تابلو
321 مشهد – قوچان ناظریه ابتدای ناظریه 60 تابلو
322 مشهد – قوچان کارخانه زشک قبل از کارخانه زشک 60 تابلو
323 مشهد – قوچان موسسه خیریه جنب موسسه خیریه رضویه 60 تابلو
324 مشهد – قوچان پمپ بنزین روبروی پمپ بنزین (ایستگاه پلیس) 60 تابلو
325 مشهد – قوچان شهرک صنعتی ورودی شهرک صنعتی فردوسی 60 تابلو
326 مشهد – قوچان دولت آباد دولت آباد (پیست اسکی) 60 تابلو
327 مشهد – قوچان سناباد خودرو جنب سناباد خودرو 60 تابلو
328 مشهد – قوچان گلبهار قبل از ورودی شهر جدید گلبهار- مبلغ به صورت 3 ماهه می باشد 60 تابلو
329 مشهد – قوچان گلبهار ووردی شهر جدید گلبهار- مبلغ به صورت 3 ماهه می باشد 60 تابلو
330 مشهد – قوچان چناران پلیس راه چناران 60 تابلو
331 مشهد – قوچان دانشگاه قوچان جنب دانشگاه 60 تابلو
332 سبزوار مشهد هاشم آباد جنب روستای هاشم آباد 75 تابلو
333 تهران – مشهد نیشابور قبل از ورودی نیشابور 60 تابلو
334 تهران – مشهد نیشابور ووردی نیشابور 60 تابلو
335 نیشابور نیشابور کمربندی نیشابور 60 تابلو
336 نیشابور باغرود دور میدان باغرود 98 تابلو
337 نیشابور باغرود دور میدان باغرود 98 تابلو
338 نیشابور باغرود دور میدان باغرود 98 تابلو
339 نیشابور – مشهد قدمگاه ووردی قدمگاه 60 تابلو
340 نیشابور – مشهد شهر خرو قبل از شهر خرو 60 تابلو
341 نیشابور – مشهد پارک وحش روبروی مسجد و پارک وحش 75 تابلو
342 اتوبان باغچه – مشهد اتوبان باغچه ورودی اتوبان باغچه قبل از پل باغچه 60 تابلو
343 اتوبان باغچه – مشهد اتوبان باغچه ورودی اتوبان باغچه بعد از پل باغچه 60 تابلو
344 اتوبان باغچه – مشهد اتوبان باغچه ووردی اتوبان باغچه 60 تابلو
345 مشهد – تهران اتوبان باغچه اتوبان باغچه 60 تابلو
346 مشهد – تهران اتوبان باغچه اتوبان باغچه رمپ پایانه بار 70 تابلو
347 مشهد – تهران اتوبان باغچه خروجی اتوبان باغچه 60 تابلو
348 مشهد – تهران اتوبان باغچه خروجی اتوبان باغچه سه راهی نیشابور تربت 60 تابلو
349 مشهد – نیشابور پارک وحش جنب مشجد و پارک وحش 72 تابلو
350 مشهد – نیشابور جایگاه گاز جنب جایگاه گاز 60 تابلو
351 مشهد – نیشابور شهرک صنعتی خیام ورودی شهرک صنعتی خیام 60 تابلو
352 مشهد – نیشابور نیشابور خروجی نیشابور 60 تابلو
353 مشهد – فریمان بهشت رضا ورودی جاده بهشت رضا – مبلغ به صورت 3 ماهه می باشد 60 تابلو
354 مشهد – فریمان خواجه اباصلت روبروی خواجه اباصلت 60 تابلو
355 مشهد – فریمان اباصلت جنب اباصلت بتن 60 تابلو
356 مشهد – فریمان پمپ بنزین قبل از پمپ بنزین 60 تابلو
357 مشهد – فریمان پمپ بنزین روبروی پمپ بنزین 60 تابلو
358 مشهد – فریمان بهشت رضا روبروی بهشت رضا- مبلغ به صورت 3 ماهه می باشد 60 تابلو
359 مشهد – فریمان بهشت رضا جنب بهشت رضا- مبلغ به صورت 3 ماهه می باشد 60 تابلو
360 مشهد – فریمان سنگبری جنب سنگبری بعد از بهشت رضا 60 تابلو
361 تربت حیدریه دانشگاه آزاد ووردی تربت حیدریه دانشگاه آزاد 60 تابلو
362 تربت حیدریه دانشگاه خروجی تربت حیدریه روبروی دانشگاه 60 تابلو
363 مشهد – کلات شهرک صنعتی قبل از شهرک صنعتی کلات 60 تابلو
364 مشهد – سرخس سرخس ورودی سرخس 60 تابلو
365 پایانه بار پایانه بار مشهد مقدس پایانه بار مشهد مقدس 40 تابلو
366 پایانه بار پایانه بار مشهد مقدس پایانه بار مشهد مقدس 40 تابلو
367 پایانه بار پایانه بار مرزی پایانه باز مرزی باجگیران 40 تابلو
416 خراسان رضوی نیشابور ورودی به مشهد 90 بیلبورد
417 خراسان رضوی نیشابور ورودی از مشهد 90 بیلبورد
739 مشهد جاده سنتو ورودی از مسیر شمال 60 پیشانی پل
740 مشهد جاده سنتو خروجی به سمت شمال 60 پیشانی پل
741 مشهد اتوبان باغچه ورودی اتوبان باغچه از سمت نیشایور و تربت 60 پیشانی پل
742 مشهد اتوبان باغچه خروجی اتوبان باغچه به سمت نیشابور و تربت 60 پیشانی پل
743 سمنان سه راهی مومن آباد پلیس راه استان سمنان به تهران ابتدای سه راهی مومن آباد 60 بیلبورد
744 سمنان دامغان پلیس راه مسیر رفت 60 بیلبورد
745 سمنان دامغان پلیس راه مسیر برگشت 60 بیلبورد
746 سمنان گرمسار کانکس پلیس راه عبدل آباد- مبلغ به صورت 3 ماهه می باشد 60 بیلبورد
747 سمنان ایوانکی پلیس راه گرمسار ایوانکی 60 بیلبورد
748 سمنان ایوانکی پلیس راه گرمسار ایوانکی 60 بیلبورد
749 سمنان دامغان پلیس راه مسیر رفت 60 بیلبورد
750 سمنان دامغان پلیس راه مسیر برگشت 60 بیلبورد
751 سمنان دامغان شهرک صنعتی دامغان ورودی شهر دامغان 60 بیلبورد
752 سمنان دامغان کیلومتر 15 جاده دامغان شاهرود 60 بیلبورد
753 سمنان دامغان کیلومتر 25 جاده شاهرود دامغان 60 بیلبورد
754 سمنان شاهرود پلیس راه سبزروار مسیر برگشت 60 بیلبورد
755 سمنان شاهرود پلیس راه سبزوار مسیر رفت 60 بیلبورد
756 سمنان شاهرود پلیس راه آزادشهر 60 بیلبورد
757 سمنان شاهرود پلیس راه آزادشهر 60 بیلبورد
758 سمنان فیروزکوه پلیس راه سمنان 60 بیلبورد
759 سمنان فیروزکوه پلیس راه سمنان 60 بیلبورد
858 چالوس جاده چالوس نرسیده به مرزن آباد دید از تهران تابلوی اول 50 بیلبورد
859 چالوس جاده چالوس بعد ازمرزن آباد دید از چالوس تابلوی اول 50 بیلبورد
860 چالوس جاده چالوس نرسیده به مرزن آباد دید از تهران تابلوی دوم 50 بیلبورد
861 چالوس جاده چالوس مرزن آباد دید از چالوس تابلو دوم 50 بیلبورد
883 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 8 جاده گرگان به مشهد تقی آباد 80 پل هوایی
884 تهران به مشهد گرگان کیلومتر 48 جاده گرگان به مشهد ورودی علی آباد 50 پل هوایی
885 مشهد به تهران گرگان کیومتر 48 جاده گرگان به مشهد ورودی علی آباد 50 پل هوایی
886 تهران به مشهد گرگان کیلومتر 50 جاده گرگان به مشهد مهدی آباد 50 پل هوایی
887 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 50 جاده گرگان به مشهد مهدی آباد- مبلغ به صورت 3 ماهه می باشد 50 پل هوایی
888 تهران به مشهد گرگان کیلومتر 51 جاده گرگان به مشهد رضا آباد 50 پل هوایی
889 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 51 جاده گرگان به مشهد رضا آباد 50 پل هوایی
890 تهران به مشهد گرگان کیلومتر 52 جاده گرگان به مشهد خان ببین 54 پل هوایی
891 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 52 جاده گرگان به مشهد خان ببین 54 پل هوایی
892 تهران به مشهد گرگان کیلومتر 52 جاده گرگان به مشهد خان ببین 96 پل هوایی
893 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 52 جاده گرگان به مشهد خان ببین 96 پل هوایی
894 تهران به مشهد گرگان کیلومتر 65 جاده گرگان به مشهد پلیس راه آزادشهر 66 پل هوایی
895 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 65 جاده گرگان به مشهد پلیس راه آزادشهر 66 پل هوایی
896 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 80 جاده گرگان به مشهد نگین شهر 32 بیلبورد
897 تهران به مشهد گرگان کیلومتر 80 جاده گرگان به مشهد نگین شهر 84 پل هوایی
898 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 80 جاده گرگان به مشهد نگین شهر 84 پل هوایی
899 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 80 جاده گرگان به مشهد نگین شهر 6 استند
900 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 80 جاده گرگان به مشهد نگین شهر 32 بیلبورد
901 تهران به مشهد گرگان کیلومتر 80 جاده گرگان به مشهد نگین شهر 15 تابلو
902 تهران به مشهد گرگان کیلومتر 80 جاده گرگان به مشهد نگین شهر 15 تابلو
903 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 80 جاده گرگان به مشهد نگین شهر 15 تابلو
904 تهران به مشهد گرگان کیومتر 100 جاده گرگان به مشهد مینو دشت 63 بیلبورد
905 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 100 جاده گرگان به مشهد مینودشت 84 بیلبورد
906 تهران به مشهد گرگان کیلومتر 100 جاده گرگان به مشهد مینو دشت 200 بیلبورد
907 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 100 جاده گرگان به مشهد مینو دشت 180 بیلبورد
908 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 100 جاده گرگان به مشهد مینو دشت 6 استند
909 تهران به مشهد گرگان کیلومتر 110 جاده گرگان به مشهد گالیکش 72 بیلبورد
910 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 110 جاده گرگان به مشهد گالیکش 72 بیلبورد
911 تهران به مشهد گرگان کیلومتر 110 جاده گرگان به مشهد گالیکش 72 بیلبورد
912 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 110 جاده گرگان به مشهد گالیکش 72 بیلبورد
913 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 110 جاده گرگان به مشهد گالیکش 6 استند
914 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 110 جاده گرگان به مشهد گالیکش 12 استرابورد
915 تهران به مشهد گرگان کیلومتر 110 جاده گرگان به شمهد گالیکش 5 تیربرد
916 مشهد به تهران گرگان کیلومتر 110 جاده گرگان به مشهد گالیکش- مبلغ به صورت 3 ماهه می باشد 5 تیربرد
WhatsApp chat