اجاره بیلبورد

اجاره بیلبورد حومه کرج|اجاره بیلبورد در استان البرز(کرج) اطراف کرج

نوع خدمات
تبلیغات محیطی حومه کرج
کد
تابلو
مسیــر نشــــانـي تیــپ متـراژ
کل
اجاره بیلبورد های حومه کرج 1 طالقان ورودی شهر روبروی زیدشت ابتدای بلوار امام خمینی داخل بلوار رفت استند 9
لیست بیلبورد های حومه کرج 2 طالقان میدان چالدشت ضلع جنوبی تابلوی دو طرفه نمای ورود به شهر رفت استند 12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج 3 طالقان ضلع جنوبی تابلوی دو طرفه نمای خروج از شهر برگشت استند 12
اجاره بیلبورد های حومه کرج 4 طالقان نبش دوراهی ورکش جنب پل رفت استند 12
لیست بیلبورد های حومه کرج 5 طالقان ضلع شمالی میدان فلاحی جنب کانکس نیروی انتظامی رفت استند 12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج 6 طالقان داخل میدان فلاحی ضلع غربی تابلوی دو طرفه نمای ورود به شهر رفت استند 12
اجاره بیلبورد های حومه کرج 7 طالقان داخل میدان فلاح ضلع غربی تابلوی دو طرفه نمای خروج از شهر برگشت استند 12
اجاره بیلبورد های حومه کرج 8 طالقان ضلع شرقی میدان جلال نبش تعاونی مصرف رفت استند 9
لیست بیلبورد های حومه کرج 9 طالقان حد فاصل میدان فلاحی تا میدان جلال 1 رفت استند 9
تعرفه بیلبورد های حومه کرج 10 طالقان حد فاصل میدان فلاحی تا میدان جلال 2 رفت استند 9
اجاره بیلبورد های حومه کرج 11 طالقان حد فاصل میدان فلاحی تا میدان جلال 3 رفت استند 9
لیست بیلبورد های حومه کرج 12 طالقان حد فاصل میدان فلاحی تا میدان جلال 4 رفت استند 9
تعرفه بیلبورد های حومه کرج 13 طالقان داخل لچکی ضلع شمالی میدان جلال تابلو دو طرفه نمای ورود به شهر استند 12
اجاره بیلبورد های حومه کرج 14 طالقان داخل لچکی ضلع غربی میدان جلال تابلوی دو طرفه نمای خروجی از شهر برگشت استند 12
اجاره بیلبورد های حومه کرج 15 طالقان نبش کوچه شاملو برگشت استند 12
لیست بیلبورد های حومه کرج 16 طالقان نبش بانک ملت برگشت استند 12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج 17 طالقان بلوار حد فاصل سایت اداری و میدان جلال پایین تر از خیابان بند بن برگشت استند 12
اجاره بیلبورد های حومه کرج 18 طالقان سایت اداری ضلع شرقی میدان امام خمینی رفت استند 12
لیست بیلبورد های حومه کرج 19 طالقان سایت اداری ضلع جنوبی میدان امام خمینی رفت استند 12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج 20 هشتگرد لاین هشتگرد به کرج جنب بانک ملی لاین موافق پل عابر 45
اجاره بیلبورد های حومه کرج 21 هشتگرد لاین هشتگرد به کرج جنب بانک ملی لاین مخالف پل عابر 45
اجاره بیلبورد های حومه کرج 22 هشتگرد لاین کرج به هشتگرد جنب بانک ملی لاین موافق پل عابر 45
لیست بیلبورد های حومه کرج 23 هشتگرد لاین کرج به هشتگرد جنب بانک ملی لاین مخالف پل عابر 45
تعرفه بیلبورد های حومه کرج 24 هشتگرد لاین کرج به هشتگرد میدان امام لاین موافق پل عابر 40
اجاره بیلبورد های حومه کرج 25 هشتگرد لاین کرج به هشتگرد میدان امام لاین مخالف پل عابر 40
لیست بیلبورد های حومه کرج 26 هشتگرد لاین هشتگرد به کرج سمت راست میدان امام موافق پل عابر 50
تعرفه بیلبورد های حومه کرج 27 هشتگرد لاین هشتگرد به کرج سمت چپ میدان امام مخالف پل عابر 58
اجاره بیلبورد های حومه کرج 28 هشتگرد لاین کرج به هشتگرد لاین موافق پل عابر 45
اجاره بیلبورد های حومه کرج 29 هشتگرد لاین کرج به هشتگرد لاین مخالف پل عابر 54
لیست بیلبورد های حومه کرج 30 هشتگرد لاین هشتگرد به کرج لاین موافق پل عابر 45
تعرفه بیلبورد های حومه کرج 31 هشتگرد لاین هشتگرد به کرج لاین مخالف پل عابر 54
اجاره بیلبورد های حومه کرج 32 هشتگرد نبش خیابان مصلی تقاطع بلوار امام و مصلی استند 12
لیست بیلبورد های حومه کرج 33 هشتگرد بلوار امام داخل بلوار روبروی اداره پست دو طرفه وجه رو به هشتگرد استند 15
تعرفه بیلبورد های حومه کرج 34 هشتگرد بلوار امام داخل بلوار روبروی ادارهپست دو طرفه وجه رو به نظر آباد استند 15
اجاره بیلبورد های حومه کرج 35 هشتگرد بلوار امام باند شمالی جنب ایستگاه آبیک استند 9
اجاره بیلبورد های حومه کرج 36 هشتگرد بلوار امام میدان شهدا ضلع شمال غربی ابتدای بلوار شهید زارعی راست استند 12
لیست بیلبورد های حومه کرج 37 هشتگرد بلوار امام میدان شهدا ضلع شمال غربی ابتدای بلوار شهید زارعی چپ استند 12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج 38 هشتگرد بلوار امام ضلع جنوبی میدان شهدا ابتدای پارک فدک استند 9
اجاره بیلبورد های حومه کرج 39 هشتگرد بلوار امام ضلع جنوبی میدان شهدا پارک فدک ورودی پارکینگ استند 9
لیست بیلبورد های حومه کرج 40 هشتگرد حد فاصل پارکینگ و اداره پست استند 12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج 41 هشتگرد بلوار امام باند جنوبی جلوی بانک سپه استند 9
اجاره بیلبورد های حومه کرج 42 هشتگرد تقاطع بلوار امام جنب خیابان شهید میر غفاری استند 9
اجاره بیلبورد های حومه کرج 43 هشتگرد بلوار امام روبروی مسجد جامع بعد از پاساژ گلبرگ 1 استند 9
لیست بیلبورد های حومه کرج 44 هشتگرد بلوار امام باند جنوبی ایستگاه تنکمان استند 9
تعرفه بیلبورد های حومه کرج 45 هشتگرد نبش بانک کشاورزی استند 12
اجاره بیلبورد های حومه کرج 46 هشتگرد بلوار امام باند جنوبی جنب شیرینی سرای پانیذ استند 12
لیست بیلبورد های حومه کرج 47 هشتگرد بلوار امام دور برگردان اول میدان امام قبل از خیابان دخانیات جنب اصفهان نو استند 9
تعرفه بیلبورد های حومه کرج 48 هشتگرد بلوار امام دور برگردان آخر میدان امام باند جنوبی دخانیات استند 9
اجاره بیلبورد های حومه کرج 49 هشتگرد ضلع شمالی میدان امام جنب عابر پیاده استند 12
اجاره بیلبورد های حومه کرج 50 هشتگرد بلوار امام بعد از بلوار مدرس نبش سبزی فروشی استند 12
لیست بیلبورد های حومه کرج 51 هشتگرد بلوار امام باند شمالی جنب کوچه یاس 4 استند 12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج 52 هشتگرد بلوار امام باند شمالی جنب کوچه یاس 4 استند 9
اجاره بیلبورد های حومه کرج 53 هشتگرد بلوار امام تقاطع خیابان شهید خوئینی ها جنب مسجد جامع استند 12
لیست بیلبورد های حومه کرج 54 هشتگرد بلوار امام باند شمالی نبش بازار صدف ورودی پارکینگ استند 12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج 55 هشتگرد بلوار امام باند شمالی جنب جواهری گلپر خروجی پارکینگ استند 12
اجاره بیلبورد های حومه کرج 56 هشتگرد بلوار امام جلوی راهنمایی و رانندگی سابق شهرستان عمود استند 12
اجاره بیلبورد های حومه کرج 57 هشتگرد بلوار امام جلوی راهنمایی و رانندگی سابق شهرستان مایل استند 12
لیست بیلبورد های حومه کرج 58 هشتگرد نرسیده به خیابان مصلا جنب بانک کوثر استند 12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج 59 هشتگرد خیابان مصلی جلوی فضای سبز مصلی چپ استند 9
اجاره بیلبورد های حومه کرج 60 هشتگرد خیابان مصلی جلوی فضای سبز مصلی راست استند 9
لیست بیلبورد های حومه کرج 61 هشتگرد جنوبی تقاطع بلوار آیت الله خامنه ای و مصلی ورودی جدید بعثت استند 12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج 62 هشتگرد شمالی تقاطع بلوار آیت الله خامنه ای و مصلی ورودی جدید بعثت استند 15
اجاره بیلبورد های حومه کرج 63 هشتگرد بلوار عاشورا ابتدای هدایت استند 12
اجاره بیلبورد های حومه کرج 64 هشتگرد ضلع جنوب غربی میدان ولیعصر ابتدای شهرک بعثت شمالی چپ استند 12
لیست بیلبورد های حومه کرج 65 هشتگرد ضلع جنوب غربی میدان ولیعصر ابتدای شهرک بعثت شمالی راست استند 12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج 66 هشتگرد بلوار آیت الله خامنه ای روبروی خیابان شهید خوئینی ها فرمانداری استند 9
اجاره بیلبورد های حومه کرج 67 هشتگرد روبروی کتابخانه الهادی استند 12
لیست بیلبورد های حومه کرج 68 هشتگرد میدان دانش ضلع جنوب غربی کنار دکه استند 12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج 69 هشتگرد میدان دانش ضلع جنوب شرقی کنار مدرسه استند 12
اجاره بیلبورد های حومه کرج 70 هشتگرد میدان دانش ضلع شمال شرقی چپ استند 12
اجاره بیلبورد های حومه کرج 71 هشتگرد میدان دانش ضلع شمال شرقی راست استند 12
لیست بیلبورد های حومه کرج 72 هشتگرد بلوار آیت الله خامنه ای حد فاصل جوینی و شهرداری استند 12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج 73 هشتگرد بلوار آیت الله خامنه ای روبروی شهرداری نبش دانشگاه استند 12
اجاره بیلبورد های حومه کرج 74 هشتگرد بلوار آیت الله خامنه ای جلوی درب بیمارستان استند 9
لیست بیلبورد های حومه کرج 75 هشتگرد سایت اداری جنب دیوار دانشگاه چپ استند 9
تعرفه بیلبورد های حومه کرج 76 هشتگرد سایت اداری جنب دیوار دانشگاه وسط استند 12
اجاره بیلبورد های حومه کرج 77 هشتگرد سایت اداری جنب دییوار دانشگاه راست استند 12
اجاره بیلبورد های حومه کرج 78 هشتگرد سایت اداری روبروی تامین اجتماعی استند 12
لیست بیلبورد های حومه کرج 79 هشتگرد بلوار سپاه ورودی جایگاه استند 12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج 80 هشتگرد انتهای بلوار کارگر خروجی ترمینال استند 12
اجاره بیلبورد های حومه کرج 81 هشتگرد انتهای بلوار کارگر نبش تقاطع ترمینال استند 12
لیست بیلبورد های حومه کرج 82 هشتگرد انتهای بلوار کارگر ورودی ترمینال استند 12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج 83 هشتگرد بلوار کارگر روبروی حوزه ورودی درب فرعی شهرک صنعتی استند 12
اجاره بیلبورد های حومه کرج 84 هشتگرد بلوار کارگر تقاطع مدرس لاین شمالی ابتدای جاده تندرستی استند 12
اجاره بیلبورد های حومه کرج 85 هشتگرد ضلع جنوبی میدان ابتدای شهرک صنعتی (اولی) استند 12
لیست بیلبورد های حومه کرج 86 هشتگرد ضلع جنوبی میدان ابتدای شهرک صنعتی (دومی) استند 12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج 87 هشتگرد ضلع جنوبی میدان ابتدای شهرک صنعتی (سومی) استند 12
اجاره بیلبورد های حومه کرج 88 هشتگرد جنب مجمتع تجاری گلستان استند 12
لیست بیلبورد های حومه کرج 89 هشتگرد میدان بسیج ضلع شمال غربی استند 12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج 90 هشتگرد میدان بسیج ضلع شمال شرقی استند 12
اجاره بیلبورد های حومه کرج 91 هشتگرد ضلع جنوبی میدان بسیج جنب ترانس برق استند 12
اجاره بیلبورد های حومه کرج 92 هشتگرد سه راه قاسم آباد به طرف بخش تنکمان نبش ورودی استند 12
لیست بیلبورد های حومه کرج 93 هشتگرد جاده اصلی باند شمالی روبروی ورودی بخش تنکمان (اولی) استند 15
تعرفه بیلبورد های حومه کرج 94 هشتگرد جاده اصلی باند شمالی روبروی ورودی بخش تنکمان (دومی) استند 15
اجاره بیلبورد های حومه کرج 95 هشتگرد جاده اصلی باند شمالی روبروی ورودی بخش تنکمان (سومی) استند 15
لیست بیلبورد های حومه کرج 96 هشتگرد میدان انقلاب ضلع جنوب شرقی (اولی) استند 12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج 97 هشتگرد میدان انقلاب ضلع جنوب شرقی (دومی) استند 12
اجاره بیلبورد های حومه کرج 98 هشتگرد میدان انقلاب ضلع شمال غربی (اولی) استند 12
اجاره بیلبورد های حومه کرج 99 هشتگرد میدان انقلاب ضلع شمال غربی (دومی) استند 12
لیست بیلبورد های حومه کرج 100 هشتگرد ضلع شمال غربی میدان جهاد استند 12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج 101 هشتگرد ورودی شهر میدان امام حسین ضلع جنوب شرقی (اولی) استند 12
اجاره بیلبورد های حومه کرج 102 هشتگرد ورودی شهر میدان امام حسین ضلع جنوب شرقی (دومی) استند 12
لیست بیلبورد های حومه کرج 103 هشتگرد ورودی شهرمیدان امام حسین ضلع جنوب شرقی (سومی) استند 12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج 104 هشتگرد اول به سمت نظر آباد جایگاه CNG استند 12
اجاره بیلبورد های حومه کرج 105 هشتگرد دوم به سمت نظر آباد جایگاه CNG استند 12
اجاره بیلبورد های حومه کرج 106 هشتگرد میدان صنعت ضلع جنوب غربی بعد از خروجی پمپ بنزین راست استند 15
لیست بیلبورد های حومه کرج 107 هشتگرد میدان صنعت ضلع جنوب غربی بعد از خروجی پمپ بنزین چپ استند 15
تعرفه بیلبورد های حومه کرج 108 هشتگرد میدان صنعت ضلع جنوب شرقی (راست) استند 12
اجاره بیلبورد های حومه کرج 109 هشتگرد میدان صنعت ضلع جنوب شرقی (چپ) استند 12
لیست بیلبورد های حومه کرج 110 هشتگرد میدان صنعت ضلع شمال شرقی ورودی مسیر موقت (راست) استند 12
تعرفه بیلبورد های حومه کرج 111 هشتگرد میدان صنعت ضلع شمال شرقی ورودی مسیر موقت (وسط) استند 12
اجاره بیلبورد های حومه کرج 112 هشتگرد میدان صنعت ضلع شمال شرقی ورودی مسیر موقت (چپ) استند 12
اجاره بیلبورد های حومه کرج 113 هشتگرد میدان صنعت ضلع غربی ورودی بلوار کارگر (راست) استند 15
لیست بیلبورد های حومه کرج 114 هشتگرد میدان صنعت ضلع غربی ورودی بلوار کارگر (وسط) استند 15
تعرفه بیلبورد های حومه کرج 115 هشتگرد میدان صنعت ضلع غربی ورودی بلوار کارگر (چپ) استند 15
WhatsApp chat