اجاره بیلبورد

اجاره بیلبورد در استان آذربایجان غربی

ردیف کد
تابلو
مسیــر نشــــانـي تیــپ متـراژ
کل
1 49 اداره آبیاری روبروی اداره آبیاری نرسیده به پل قویون دید از پل قویون پل عابر 50
2 50 اداره آبیاری روبروی اداراه آبیاری دید از فلکه مادر (لاین کندرو) پل عابر 35
3 51 اداره آبیاری روبروی اداره آبیاری دید از فلکه مادر (لاین تندرو) پل عابر 35
4 166 اداره آبیاری پیشانی پل عابر روبروی اداره آبیاری نرسیده به پل قوین دید از پل قوین بنر 50
5 167 اداره آبیاری پیشانی پل عابر روبروی اداره آبیاری نرسیده به پل قوین دید از تقاطع مارد بنر 50
6 79 ارتش خیابان ارتش لمپوست 12
7 89 ارشاد خیابان ارشاد لمپوست 12
8 34 ارومیه ورودی تبریز از مسیر ارومیه بیلبورد 72
9 57 استاد شهریار روبروی الواج دید از شهریار پل عابر 30
10 124 استاد شهریار خیابان استاد شهریار روبروی الواج دید از تقاطع مدرس تابلو 30
11 125 استاد شهریار خیابان استاد شهریار روبروی الواج دید از شهریار تابلو 30
12 71 استادان خیابان استادان لمپوست 12
13 325 استادان استادان اول استادان از دانشکده رول آپ شهری 6
14 397 استادان استادان لایت باکس ساعتی 6
15 390 امام بر امام روبروی خیابان جنوبی لایت باکس ساعتی 6
16 297 امام جدید امام جدی پیچ دوم بیمارستان رو به ایالت رول آپ شهری 6
17 342 امام جدید امام جدید رو به استادان و برق رول آپ شهری 6
18 293 امام جید امام جدید اول پیچ رول آپ شهری 6
19 230 امام خمینی امام خمینی روبروی مخابرات رول آپ شهری 6
20 259 امام خمینی امام خمینی روبروی پاساژ فیلیپس رول آپ شهری 6
21 307 امام خمینی امام خمینی اول سرداران رول آپ شهری 6
22 322 امام خمینی امام خمینی آموزش و پرورش رول آپ شهری 6
23 350 امام خمینی امام خمینی ایالت اول امام رول آپ شهری 6
24 260 امام خمینی امام خمینی روبروی طرزی رول آپ شهری 6
25 349 امام خمینی امام خمینی مسجد سردار رول آپ شهری 6
26 148 امام زاده ارومیه جنب پل امام زاده ارومیه مهاباد بنر با روشنایی 108
27 149 امام زاده مهاباد جنب پل امام زاده مهاباد ارومیه بنر با روشنایی 108
28 108 امام علی بلوار امام علی لمپوست 12
29 311 امام علی امام علی از طرف آذربایجان رو به میدان رول آپ شهری 6
30 343 امام علی امام علیاز طرف آذربایجان رو به آذربایجان رول آپ شهری
31 415 امامت مقابل پارک الغدیر رفت به شیخ تپه و کاشانی دید از مولوی بیلبورد 30
32 416 امامت مقابل پارک الغدیر رفت به مولوی و امام علی دید از کاشانی و شیخ تپه بیلبورد 40
33 78 امین خیابان امین لمپوست 12
34 237 اول امام مرکز اول امام رول آپ شهری 6
35 330 اول بلوار امام علی اول بلوار امام علی وسط بلوار رو به امامت رول آپ شهری 6
36 255 اول جاده بند اول جاده بند پارک فدک رو به شهر رفت رول آپ شهری 6
37 249 اول شمالی اول شمالی رو به عارف و ایثار رول آپ شهری 6
38 295 اول شمالی اول شمالی ومهین آبادرو به مهین آباد رول آپ شهری 6
39 327 اول شمالی اول شمالی رو به مادر و عارف رول آپ شهری 6
40 283 اول فرهنگیان مادر اول فرهنگیان رو به فرهنگیان رول آپ شهری 6
41 302 اول گلشهر جاده بند اول گلشهر 2 رو به بند رفت رول آپ شهری 6
42 353 اول محتشم اول محتشم رو به میدان رول آپ شهری 6
43 378 اول محتشم اول محتشم رو به سما رول آپ شهری 6
44 87 ایثار خیابان ایثار 45 متری لمپوست 12
45 212 آرایشگاه پنجره آرایشگاه ها رول آپ شهری 6
46 69 آزاداگان 1 خیابان آزادگان 1 لمپوست 12
47 393 آزادگان چهارراه آزادگان لایت باکس ساعتی 6
48 70 آزادگان 2 خیابان آزادگان 2 لمپوست 12
49 366 آزادی آزادی از طرف دخانیات رو میدان رول آپ شهری 6
50 7 آهندوست تقاطع آهندوست ورزش بنر 32
51 91 آهندوست خیابان آهندوست لمپوست 12
52 17 بازار اول بازار نبش بلوار عطایی و امام بنر افقی 15
53 226 باغ توت خیرین باغ توت رو به میدان رول آپ شهری 6
54 198 بانک رفاه چنجره (جلوی بانک رفاه مرکزی) بنر با روشنایی 6
55 320 بانک صادرات مرکز بانک صادرات رول آپ شهری 6
56 82 باهنر بلوار با هنر لمپوست 12
57 94 برق خیابان برق اول بهار رو به فرمانداری لمپوست 12
58 107 برق زیر گذر برق لمپوست 12
59 41 بلوار امام علی بلوار امام علی روروی پارک دانشجو دید از امامت لاین کندرو پل عابر 28
60 42 بلوار امام علی روبروی پارک دانشجو دید از امامت لاین تندرو پل عابر 28
61 43 بلوار امام علی روبروی پارک دانشجو دید از امامت لاین پارک پل عابر 24
62 44 بلوار امام علی روبروی پارک دانشجو دید از پل امام علی پل عابر 50
63 45 بلوار امام علی روبروی حصار دید از پل قویون (لاین کندرو) پل عابر 35
64 46 بلوار امام علی روبروی حصار دید از پل قویون (لاین تندرو) پل عابر 35
65 47 بلوار امام علی روبروی حصار دید از پل امام علی (لابن کندرو) پل عابر 35
66 48 بلوار امام علی روبروی حصار دید از پل امام علی (لابن تندرو) پل عابر 35
67 113 بلوار امام علی بلوار امام علی روبروی پارک دانشجو دید از امامت لاین کندرو تابلو 30
68 114 بلوار امام علی بلوار امام علی روبروی پارک دانشجو دید از امامت لاین تندرو تابلو 30
69 115 بلوار امام علی بلوار امام علی روبروی پارک دانشجو (دید از پل امام علی لاین تندرو تابلو 30
70 116 بلوار امام علی بلوار امام علی دید از پل قویون تابلو 37
71 117 بلوار امام علی بلوار امام علی دید از پل امام علی تابلو 37
72 161 بلوار امام علی پیشانی پل بلوار امام علی روبروی پارک دانشجو دید از امات لاین کندرو بنر 30
73 162 بلوار امام علی پیشانی پل بلوار امام علی روبروی پارک دانشجو دید از امات لاین تندرو بنر 30
74 163 بلوار امام علی پیشانی پل عابر بلوار امام علی روبروی پارک دانشجو از پل امام علی لاین تندرو بنر 30
75 164 بلوار امام علی پیشانی پل عابر بلوار امام علی دید از پل قوین بنر 30
76 165 بلوار امام علی پیشانی پل عابر بلوار امام علی دید از پل امام علی بنر 30
77 206 بلوار امامت بلوار امامت (بریدگی بهنق 1) بنر 12
78 263 بلوار امامت بلوار امامت زیر گذر رو به زیر گذر رول آپ شهری 6
79 348 بلوار امامت بلوار امامت زیر گذر رو به امامت رول آپ شهری 6
80 287 بلوار آبیاری بلوار آبیاری روبروی سازمان آب رو به باهنر رول آپ شهری 6
81 368 بلوار آبیاری بلوار آبیاری روبروی سازمان آب رو به پل قویون رول آپ شهری 6
82 365 بلوار حسنی بلوار حسنی رو به مخابرات رول آپ شهری 6
83 58 بلوار خاتم الانبیاء روبروی فنی حرفه ای دید از هفت تیر (لاین کندرو) پل عابر 30
84 59 بلوار خاتم الانبیاء روبروی فنی حرفه ای دید از هفت تیر (لاین تندرو) پل عابر 50
85 60 بلوار خاتم الانبیاء روبروی فنی حرفه ای دید ازابوذر (لاین کندرو) پل عابر 30
86 61 بلوار خاتم الانبیاء روبروی فنی و حرفه ای دید از ابوذر (لاین تندرو) پل عابر 50
87 126 بلوار خاتم الانبیاء بلوار خاتم الانبیاء روبروی سازمان فنی و حرفه ای دید از تقاطع هفت تیر تابلو 30
88 127 بلوار خاتم الانبیاء بلوار خاتم الانبیاء روبروی سازمان فنی و حرفه ای دید از تقاطع ابوذر تابلو 30
89 174 بلوار خاتم النبیا پیشانی پل عابر بلوار خاتم الانبیا سازمان فنی حرفه ای دید از تقاطع هفت تیر بنر 30
90 175 بلوار خاتم النبیا پیاشنی پل عابر بلوار خاتم النبیا روبروی سازمان فنی حرفهای دید از تقاطع کوثر بنر 30
91 54 بلوار رجایی روبروی شهرداری منطقه 3 دید از تقاطع دخانیات پل عابر 46
92 55 بلوار رجایی روبروی شهرداری منطقه 3 دید از تقاطع مدرس پل عابر 37
93 64 بلوار رجایی روبروی دانشگاه آزاد پل عابر 67
94 122 بلوار رجایی بلوار رجایی روبروی شهرداری منطقه 3 دید از تقاطع دخانیات تابلو 46
95 123 بلوار رجایی بلوار رجایی روبروی شهرداری منطقه 3 دید از تقاطع مدرس تابلو 42
96 130 بلوار رجایی امتداد بلوار رجایی روبروی دانشگاه آزاد تابلو 67
97 170 بلوار رجائی پیشانی پل عابر بلوار رجائی روبروی شهرداری منطقه 3 ددی از تقاطع دخانیات بنر 44
98 171 بلوار رجائی پیشانی پل عابر بلوار رجائی روبروی شهرداری منطقه 2دید از تقاطع مدرس بنر 45
99 200 بلوار عطلئی بلوار عطائی بنر 6
100 140 بلوار فرودگاه پیشانی پل عابر پباده بلوار فرودگاه جنب ناحیه انتظامی بنر با روشنایی 60
101 141 بلوار فرودگاه پیشانی پل عابر پیاده بلوار فرودگاه جنب جهاد کشاورزی بنر با روشنایی 60
102 275 بلوار مانی بلوار مانی تیزهوشان رو به دادگستری رول آپ شهری 6
103 292 بلوار مانی بلوار مامی مقابل ساحل رو به مانی رول آپ شهری 6
104 35 بلوار والفجر روبروی شهربازی دید از شهر چایی (لاین کندرو) پل عابر 32
105 36 بلوار والفجر روبروی شهر بازی دید از شهر چایی (لاین تندرو) پل عابر 24
106 37 بلوار والفجر روبروی شهر بازی دید از میدان نماز (لاین کندرو) پل عابر 35
107 38 بلوار والفجر روبروی شهر بازی دید از میدان نماز (لاین تندرو) پل عابر 35
108 109 بلوار والفجر بلوار ولفجر وربروی شهربازی دید از شهر چایی تابلو 58
109 110 بلوار والفجر بلوار ولفجر وربروی شهربازی دید از میدان نماز تابلو 50
110 157 بلوار والفجر پیشانی پل عابر بلوار ولفجر روبروی دادگستری دید از شهر چائی بنر 45
111 158 بلوار والفجر پیشانی پل عابر بلوار ولفجر روبروی دادگستری دید از میدان نماز بنر 45
112 298 بلوار والفجر بلوار والفجر رو به فرهنگیان رول آپ شهری 6
113 363 بلوارمافی بلوار مافی تیزهوشیان رو به چهارراه رول آپ شهری 6
114 142 بلور فرودگاه پیشانی پل عابر پیاده بلوار فرودگاه جنب اداره هواشناسی بنر با روشنایی 78
115 85 بهداری خیابان بهداری لمپوست 12
116 392 بهداری فلکه بهداری لایت باکس ساعتی 6
117 256 بهنق بهنق دورگرد رو به امامت رول آپ شهری 6
118 264 بهنق 2 بهنق 2 وسط بلوار رو به شهر چایی رول آپ شهری 6
119 341 بیهق 1 بیهق 1 دورگرد رو به شهر چایی رول آپ شهری 6
120 300 پارک تخم مرغی پارک تخم مرغی رول آپ شهری 6
121 277 پارک جنگلی پارک جنگلی آپارتمتن نگین رو به پایین رول آپ شهری 6
122 388 پارک جنگلی پارک جنگلی دور میدان رو به شهر رول آپ شهری 6
123 239 پارک دانشجو پارک دانشجو نرسیده به میدان امام علی رول آپ شهری 6
124 296 پارک دانشجو پارک دانشجو نرسیده به میدان امام علی رو به سایت رول آپ شهری 6
125 352 پارک دانشجو پارک دانشجو رو به درستکار رول آپ شهری 6
126 32 پارکینگ مسیر تفرجگاه بند ابتدای پارکینگ بزرگ بند دید از شهر بیلبورد 60
127 154 پارکینگ پارکینگ اول تفرجگاه بند بنر با روشنایی 60
128 30 پاساژ مروارید مسیر تفرجگاه بند روبروی پاساژ مروارید غرب دید از بند بیلبورد 60
129 134 پاساژ مروارید مسیر تفرجگاه بند جام جم روبروی پاساژمرواید غرب (دید از بند) تابلو 60
130 150 پاساژ مروارید جاده بند روبروی پاساژ مروارید غرب (دید از تفرجگاه بند) بنر با روشنایی 60
131 63 پل سوم خرداد دید از سوم خرداد پل عابر 67
132 129 پل سوم خرداد پل سوم خرداد دید از سوم خرداد تابلو 67
133 294 پل سوم خرداد پل سوم خرداد رو به جاده سلماس رول آپ شهری 6
134 381 پل سوم خرداد پل سوم خرداد رو به شهر رول آپ شهری 6
135 177 پل شهر چائی رو گذر پل شهر چائی (اول امامت) بنر با روشنایی 12
136 178 پل شهر چائی روگذر شهر چائی بنر با روشنایی 12
137 209 پل عدالت جنب پل عدالت بنر 12
138 183 پل قوین پل قوین بنر با روشنایی 6
139 118 پل قویون روبروی اداه آبایاری نرسیده به پل قویون دید از پل قویون تابلو 50
140 119 پل قویون روبروی اداره آبیاری نرسیده به پل قویون دید از فلکه مادر تابلو 50
141 225 پل قویون پل قویون رو به میدان رول آپ شهری 6
142 313 پل قویون پل قویون رو به میدان دانشکده رفت رول آپ شهری 6
143 316 پل قویون پل قویون اول بند رول آپ شهری 6
144 359 پل قویون پل قویون اول جاده بند رو به زیر گذر برگشت رول آپ شهری 6
145 376 پل قویون پل قویون اول جانوسلو رو به بند برگشت رول آپ شهری 6
146 420 پل مدرس و مقابل پست مرکزی رفت به مدرس و رجائی دید از مادر و برق (تندرو) بیلبورد 20
147 421 پل مدرس و مقابل پست مرکزی رفت به مدرس و رجائی دید از مادر و برق (کندرو) بیلبورد 20
148 422 پل مدرس و مقابل محیط زیست رفت به مادر و برق دید از مدرس و امینی (تندرو) بیلبورد 20
149 423 پل مدرس و مقابل محیط زیست رفت و مادر و برق دید از مدرس و امین (کندرو) بیلبورد 20
150 138 پلیس راه پیشانی پل ماشین رو پلیس راه تبریز ارومیه لاین ورودی پبشانی پل 78
151 139 پلیس راه پیشانی پل ماشین رو پلیس راه تبریز ارومیه لاین خروجی پیشانی پل 39
152 144 پلیس راه ارومیه محوطه پلیس راه ارومیه – تبریز (میان گذر دریاچه ارومیه) بنر با روشنایی 108
153 145 پلیس راه ارومیه محوطه پلیس راه تبریز – ارومیه (میان گذر دریاچه ارومیه) بنر با روشنایی 108
154 303 پنجر اه پنجر اه حافظ رول آپ شهری 6
155 1 پیامبر اعظم میدان پیامبر اعظم دید از میدان آذریایجان بنر 48
156 2 پیامبر اعظم میدان پیامبر اعظم دید از میدان آذربایجان بنر 48
157 384 تابلوی سوم پارک دانشجو تابلوی سوم پارک دانشجو رو به سایت رول آپ شهری 6
158 29 تالار مسهتان مسیر تفرجگاه بند جامجم روبروی تالار مهستان دید از بند بیلبورد 60
159 133 تالار مهستان مسیر تفرجگاه بند جام جم روبروی تالار مهستان (دید از بند) تابلو 60
160 136 تفرجگاه بند مسیر تفرجگاه بند ابتدای پارکینگ بزرگ بند (دید از شهر) تابلو 60
161 438 تفرجگاه چهار فصل بند رفت به بند و دانشگاه صنعتی ارومیه دید از جام جم بیلبورد 48
162 426 تقاطع سربازان گمنام و باهنر رفت به مدرس و امینی برق دید از مادر (تندرو) بیلبورد 24
163 427 تقاطع سربازان گمنام و باهنر رفت به مدرس و امینی و برق و 8 شهریور دید از مادر (کندرو) بیلبورد 24
164 428 تقاطع سربازان گمنام و باهنر رفت و پل مادر و پل قویون دید از مدرس و برق و 8 شهریور بیلبورد 40
165 417 تقاطع مولوی و برق رفت به مولوی و دانشکده برق امام علی دید از امامت (کندرو) بیلبورد 37
166 418 تقاطع مولوی و برق رفت به سمت شهر چایی و امامت دید از مولوی و امام علی دید از امامت (تندرو) بیلبورد 37
167 419 تقاطع مولوی و برق رفت به سمت شهر چایی و امامت دید از مولوی و امام علی بیلبورد 40
168 231 جاده بند جاده بند بعد از دیاکو رو به شهر رفت رول آپ شهری 6
169 236 جاده بند جاده بند اول گلشهر 2 رو به شهر رفت رول آپ شهری 6
170 244 جاده بند جاده بنداول گلشهر 1 رو به بند برگشت رول آپ شهری 6
171 265 جاده بند جاده بند روبروی مجتمع پزشکان رو به شهر برگشت رول آپ شهری 6
172 289 جاده بند جاده بند بین پمپ بنزین و گلهشر 1 رو به شهر برگشت رول آپ شهری 6
173 328 جاده بند جاده بند قبل از دیاکو رو به شهر رفت رول آپ شهری 6
174 347 جاده بند جداه بند بین گلشهر 1 و 2 روبه بند برگشت رول آپ شهری 6
175 354 جاده بند جاده بند مجتمع پزشکان رو به بند برگشت رول آپ شهری 6
176 387 جاده بند جاده بند بین گلشهر 1 و 2 رو به شهر برگشت رول آپ شهری 6
177 24 جام جم جام جم جنب جردن دید از تفرجگاه بند بنر عمودی 24
178 25 جام جم جام جم جردن دید از شهر بنر عمودی 24
179 67 جام جم خیابان جام جم لمپوست 12
180 147 جلوی نان ماشینی پیشانی پل عابر پیاده جلوی نان ماشینی (نرسیده به پل امام زاده) بنر 64
181 439 جنب پل سوم خرداد رفت به دانشگاه پیام نور دید از میدان آزادی بیلبورد 67
182 104 جنگلی پارک جنگلی لمپوست 12
183 4 جهاد فلکه جهاد بنر 18
184 213 جهاد دانشگاهی پنجره جهاد دانشگاهی رول آپ شهری 6
185 355 چهارراه امانی چهارراه امانی رو به بازارباش رول آپ شهری 6
186 268 چهارراه آپادانا چهارراه آپادانا اول برق رول آپ شهری 6
187 346 چهارراه آپادانا چهارراه آپادانا اول ذاکری رول آپ شهری 6
188 253 چهارراه آزادگان بین چهارراه آزادگان و رودکی رو به آزادگان رول آپ شهری 6
189 9 چهارراه برق چهارراه برق دانشکده دید از طرف بند بنر عمودی 24
190 10 چهارراه برق چهارراه برق دانشکده دید از شهر بنر عمودی 24
191 185 چهارراه برق چهارراه برق بنر با روشنایی 6
192 401 چهارراه برق چهارراه برق و مخابرات لایت باکس ساعتی 6
193 217 چهارراه دانشکده چهارراه دانشکده ساندویجی رول آپ شهری 6
194 218 چهارراه دانشکده چهارراه دانشکده مدرسه رول آپ شهری 6
195 305 چهارراه دانشکده چهارراه دانشکده پمپ بنزین رول آپ شهری 6
196 191 چهارراه شورا چهارراه شورا بنر با روشنایی 6
197 395 چهارراه شورا چهارراه شورا روبروی بیمارستان آذربایجان لایت باکس ساعتی 6
198 238 چهارراه عطایی چهارراه عطایی اول عطایی1 رول آپ شهری 6
199 380 چهارراه عمار چهارراه عمار یاشر رو به عمار رول آپ شهری 6
200 332 چهارراه عمار برق چهارراه عمار برق به طرف 60طناب رول آپ شهری 6
201 269 چهارراه عمار یاسر چهارراه عمار یاسر رو به خیرین رول آپ شهری 6
202 270 چهارراه مانی چهارراه مانی رو به میدان رول آپ شهری 6
203 214 چهارراه مخابرات چهارراه مخابرات رو به میدان رول آپ شهری 6
204 215 چهارراه مخابرات چهارراه مخابرات زندان رول آپ شهری 6
205 195 چهارراه مدنی چهارراه مدنی 1 و2 بنر 12
206 196 چهارراه ورزش چهارراه ورزش اول آهندوست بنر با روشنایی 12
207 216 چهارراه ورزش چهارراه ورزش بین شورا و حسنی رول آپ شهری 6
208 326 چهارراه ورزش چهارراه ورزش بین ورزش و حسنی رول آپ شهری 6
209 371 چهارراه ورزش چهاراه ورزش بین ورزش و شورا رول آپ شهری 6
210 235 چهارراه همافر چهارراه همافر فضای خالی رول آپ شهری 6
211 72 حسنی خیابان حسنی لمپوست 12
212 429 خاتم النبیا ورودی از تهران و تبریز رفت به مرکز شهر ترمینال و نمایشگاه ماشین دید از ابوذر (تندرو) بیلبورد 37
213 430 خاتم النبیا ورودی از تهران و تبریز رفت به مرکز شهر ترمینال و نمایشگاه ماشین دید از ابوذر (کندرو) بیلبورد 37
214 405 خروجی میدان آذربایجان رفت به پل نماز و مافی دید از آذرباجان (لاین تندرو) بیلبورد 30
215 406 خروجی میدان آذربایجان رفت به پل نماز و مافی دید از آذرباجان (لاین کندرو) بیلبورد 28
216 431 خلتم النبیاء مقابل فنی و حرفه ای رفت به ابوذر و میدان آزادی دید از ترمینال و نمایشگاه ماشین (تندرو) بیلبورد 37
217 432 خلتم النبیاء مقابل فنی و حرفه ای رفت به ابوذر و میدان آزادی دید از ترمینال و نمایشگاه ماشین (کندرو) بیلبورد 37
218 56 خیابان استاد شهریار روبروی الواج دید از تقاطع مدرس پل عابر 30
219 172 خیابان استاد شهریار پیشانی پل عابر خیابان استاد شهریار روبروی الواج دید از تقاطع مدرس بنر 30
220 173 خیابان استاد شهریار پیشانی پل عابر خیابان استاد شهریار روبروی الواج دید از شهریار بنر 30
221 252 خیابان برق خیابان برق اول بهار رو به فرمانداری رول آپ شهری 6
222 181 خیابان جام جم خیابان جام جم مسیر برگشت بنر 12
223 182 خیابان جم جم خیابان جام جم روبروی مجنمع مسکونی پزشکان بنر 12
224 16 خیابان سرداران ابتدای خیابان سرداران نبش خیابان امام بنر عمودی 28
225 52 خیابان شورا دید از خیابان دانشکده پل عابر 42
226 53 خیابان شورا چهارراه ورزش پل عابر 25
227 120 خیابان شورا خیابان شورا دید از خیابان دانشکده تابلو 45
228 121 خیابان شورا خیابان شورا چهارراه ورزش تابلو 25
229 168 خیابان شورا پیشانی پل عابر خیابان شورا دید از خیابان دانشکده بنر 42
230 169 خیابان شورا پیشانی پل عابر خیابان شورا دید از چهارراه ورزش بنر 25
231 199 خیام سه راهی خیام شمالی و مدنی بنر 12
232 396 خیام فلکه خیام لایت باکس ساعتی 6
233 98 خیام جنوبی خیابان خیام جنوبی لمپوست 12
234 13 خیام شمالی ابتدای خیام شمالی نبش خیابان امام و خیام شمالی بنر 18
235 14 خیام شمالی ابتدای خیام شمالی نبش خیابان امام و خیام شمالی بنر 18
236 15 خیام شمالی ابتدای خیام شمالی نبش خیابان امام و خیام شمالی بنر 18
237 6 خیرین میدان خیرین بنر 32
238 288 خیرین خیرین ارشاد رو به ارشاد رول آپ شهری 6
239 382 خیرین خیرین ورزش رو به ورزش رول آپ شهری 6
240 8 دانشکده روبروی استادان بنر عمودی 32
241 18 دانشکده چهارراه دانشکده بنر 18
242 92 دانشکده خیابان دانشکده لمپوست 12
243 184 دانشکده دانشکده اول استادان بنر با روشنایی 12
244 205 دانشکده چهارراه دانشکده بنر با روشنایی 6
245 223 دانشکده دانشکده روبروی استادان وسط رول آپ شهری 6
246 224 دانشکده دانشکده اول شورا رول آپ شهری 6
247 309 دانشکده دانشکده روبروی استادان چپ رول آپ شهری 6
248 310 دانشکده دانشکده روبروی استادان راست رول آپ شهری 6
249 314 دانشکده دانشکده روبروی بیمارستان آذربایجان رول آپ شهری 6
250 319 دانشکده دانشکده نبش کوی سومون آباد رول آپ شهری 6
251 389 دانشکده دانشکده روبروی شورای شهر رول آپ شهری 6
252 385 دانشکده اول شورا دانشکده اول شورا رو به مسجد قبا رول آپ شهری 6
253 379 دانشکده پیام نور دانشکده پیام نور رو به عارف رول آپ شهری 6
254 386 دانشکده پیام نور دانشکده پیام نور رو به خیابان رول آپ شهری 6
255 151 دانشگاه صنعتی ارومیه جاده بند روبروی دانشگاه صنعتی ارومیه (دید از شهر) بنر با روشنایی 60
256 155 دانشگاه صنعتی ارومیه جاده بند ورودی دانشگاه صنعتی ارومیه (دید از بند) بنر با روشنایی 32
257 74 درستکار خیابان درستکار لمپوست 12
258 369 رو گذر جاده دریا رو گذر جاده دریا چی چست رو به میدان رول آپ شهری 6
259 272 رو گذر دخانیات رو گذر دخانیات رو به پارک ساعی رول آپ شهری 6
260 232 رو گذر عطایی رو گذر عطایی بانک تجارت رو به سواره رو رول آپ شهری 6
261 246 رو گذر عطایی رو گذر عطایی از طرف بانک تجارت رو به پیاده رو رول آپ شهری 6
262 247 رو گذر عطایی رو گذر عطایی از طرف شیشه کارخانه رو به پیاده رو رول آپ شهری 6
263 323 رو گذر عطایی رو گذر عطایی از طرف هتل رضا رو به سواره رو رول آپ شهری 6
264 333 رو گذر عطایی رو گذر عطایی از طرف هتل رضا رو به پیاده رو رول آپ شهری 6
265 334 رو گذر عطایی رو گذر عطایی از طرف مسجد رو به پیاده رو رول آپ شهری 6
266 374 رو گذر ولی عصر رو گذر ولیغصر از طرف ولیعصر رول آپ شهری 6
267 280 رو گذر ولیعصر رو گذر ولیعصر دخانیات رول آپ شهری 6
268 344 رودکی رودکی باغبان نوین رو به میدان رول آپ شهری 6
269 31 روستای گردشگری تفرجگاه بند خروجی روستای گردشگری بند دید از بند بیلبورد 60
270 135 روستای گردشگری مسیر تفرجگاه بند خروجی روستای گردشگری بند (دید از بند) تابلو 60
271 301 زیبا شهر اول 100 متری زیبا شهر رو به سه راه ایثار رول آپ شهری 6
272 243 سازمان صنعت و معدن سازمان صنعت و معدن و تجارت رول آپ شهری 6
273 443 سازه های لمپوست در تمام سطح شهر ورودی و خروجی های شهر بیلبورد 67
274 101 ساوالان جاده ساوالان لمپوست 12
275 261 سعدی سعدی از طرف رودکی رو به میدان رول آپ شهری 6
276 351 سعدی سعدی از طرف سعدی رو به میدان رول آپ شهری 6
277 364 سعدی سعدی رو به رودکی رول آپ شهری 6
278 102 سلماس جاده سلماس لمپوست 12
279 3 سوم خرداد تقاطع غیر مسطح سوم خرداد بنر 48
280 222 سه اره کاشانی سه راه کاشانی رو به باکری رول آپ شهری 6
281 282 سه راه ایثار سه راه ایثار رو به مدرس رول آپ شهری 6
282 377 سه راه جمهوری سه راه جمهوری رو به بازار رول آپ شهری 6
283 279 سه راه جنوبی سه راه جنوبی رو به مادر رول آپ شهری 6
284 203 سه راه کاشانی سه راه کاشانی باکری بنر 12
285 360 سه راهی سه راهی عدالت امام رضا رو به آزادگان رول آپ شهری 6
286 271 سه راهی درستکار سه راهی درستکار رو به درستکار بلوار رول آپ شهری 6
287 285 سه راهی درستکار سه راهی درستکار رو به درستکار دلتا رول آپ شهری 6
288 267 سه راهی عدالت سه راهی عدالت امام رضا رو به امام علی رول آپ شهری 6
289 202 سینما تربیت امام روبری سینما تربیت بنر 6
290 5 شورا چهارراه شورا بنر 32
291 73 شورا خیابان شورا لمپوست 12
292 156 شورا چهارراه شورا پریزما 24
293 111 شهر چای شهر چای تقاطع غیر همسطح نبوت دید از شهر چای تابلو 30
294 112 شهر چای شهر چای تقاطع غیر همسطح نبوت دید از میثم تابلو 30
295 39 شهر چایی تقاطع غیر همسطح نبوت دید از شهر چایی پل عابر 30
296 40 شهر چایی تقاطع غیر همسطح نبوت دید از میثم پل عابر 30
297 219 شهر چایی شهر چایی اول پاسداران رول آپ شهری 6
298 304 شهر چایی شهر چایی سمت ایستگاه رول آپ شهری 6
299 159 شهر چائی پیشانی پل عابر شهر چائی تقاطع غیر همسطح نبئت دید از شهر چائی بنر 30
300 160 شهر چائی پیشانی پل عابر شهر چائی تقاطع غیر همسطح نبوت دید از میثم بنر 30
301 62 شهرک ویلایی مسیر شهرک ویلایی امام زاده و مهاباد پل عابر 94
302 128 شهرک ویلایی مسیر شهرک ویلایی امامزاده و مهاباد تابلو 94
303 75 شیخ تپه خیابان شیخ تپه لمپوست 12
304 207 شیخ تپه شیخ تپه نرسیده به فلکه بهداری بنر با روشنایی 12
305 227 شیخ تپه شیخ تپه اول باند بالا رو به شهر چایی رول آپ شهری 6
306 312 شیخ تپه شیخ تپه اول تمکین وش رو بهن شهر چایی رول آپ شهری 6
307 321 شیخ تپه شیخ تپه اول تمکین روش رو به بهداری رول آپ شهری 6
308 398 شیخ تپه شیخ تپه لایت باکس ساعتی 6
309 68 عدالت خیابان عدالت لمپوست 12
310 402 عطایی چهارراه عطایی لایت باکس ساعتی 6
311 96 عطایی 1 خیابان عطایی 1 لمپوست 12
312 97 عطایی 2 خیابان عطایی 2 لمپوست 12
313 152 غذاخوری مبلاد جاده بند (دید از شهر) جنب غذاخوری میلاد بنر با روشنایی 32
314 153 غذاخوری مبلاد جاده بند (دید از شهر) بعد از غذاخوری میلاد بنر با روشنایی 32
315 367 فتح اللهی فتح الهی دیزج رو به چهارراه شورا رول آپ شهری 6
316 273 فتح الهی فتح الهی دیزج رو به آهندوست رول آپ شهری 6
317 106 فردوسی خیابان فردوسی لمپوست 12
318 131 فرودگاه خوی و سلماس مسیر فرودگاه خوی و سلماس جنب اداره هواشناسی تابلو 67
319 132 فرودگاه خوی و سلماس مسیر فرودگاه خوی و سلماس نرسیده به فلکه فرودگاه تابلو 67
320 88 فرهنگ خیابان فرهنگ لمپوست 12
321 86 فرهنگیان خیابان فرهنگیان لمپوست 12
322 257 فلکه بازار باش فلکه بازار باش از طرف مانی رو به میدان رول آپ شهری 6
323 258 فلکه بازار باش فلکه باراز باش از طرف بعثت رو به میدان رول آپ شهری 6
324 27 فلکه بهداری فلکه بهداری بنر 36
325 28 فلکه بهداری فلکه بهداری بنر 36
326 208 فلکه بهداری فلکه بهداری بنر با روشنایی 12
327 220 فلکه بهداری فلکه بهداری شیخ تپه رو به میدان رول آپ شهری 6
328 229 فلکه بهداری فلکه بهداری شیخ تپه رو به شیخ تپه رول آپ شهری 6
329 306 فلکه بهداری فلکه بهداری آزادگان رو به میدان رول آپ شهری 6
330 317 فلکه بهداری فلکه بهداری بین بهداری و آزادگان رو میدان رول آپ شهری 6
331 356 فلکه بهداری فلکه بهداری آزادگان رو به میدان رول آپ شهری 6
332 233 فلکه جهاد فلکه جهاد هلال احمر رول آپ شهری 6
333 324 فلکه جهاد فلکه جهاد وسط رول آپ شهری 6
334 204 فلکه خیام فلکه خیام بنر با روشنایی 12
335 221 فلکه خیام فلکه خیام بانک صادرات رول آپ شهری 6
336 308 فلکه خیام فلکه خیام بانک آینده رول آپ شهری 6
337 284 فلکه درستکار فلکه درستکار رو به ساحلی رول آپ شهری 6
338 338 فلکه درستکار فلکه درستکار رو به آزادگان رول آپ شهری 6
339 361 فلکه راهنمایی فلکه راهنمایی اول مدیریت رول آپ شهری 6
340 194 فلکه رودکی فلکه رودکی اول بلوار سعدی بنر 12
341 248 فلکه رودکی فلکه رودکی بستنی محمود رو به میدان رول آپ شهری 6
342 345 فلکه رودکی فلکه رودکی اول نصرتی رو به میدان رول آپ شهری 6
343 278 فلکه زنجیر فلکه زنجیر روبروی بانک صادرات رول آپ شهری 6
344 373 فلکه زنجیر فلکه زنجیر مدرسه رول آپ شهری 6
345 143 فلکه فرودگاه پیشانی پب عابر پباده فلکه فرودگاه بنر با روشنایی 82
346 375 فلکه کسری فلکه کسری رو به صائب تبریزی رول آپ شهری 6
347 383 فلکه کوثر فلکه کوثر رو به میدان رول آپ شهری 6
348 26 فلکه مادر فلکه مادر بنر 72
349 187 فلکه مادر فلکه مادر (اول شهرک فرهنگیان) بنر 6
350 188 فلکه مادر فلکه مادر بنر 14
351 250 فلکه مادر فلکه مادر درمانگاه رول آپ شهری 6
352 274 فلکه مخابرات فلکه مخابرات رو به ارتش رول آپ شهری 6
353 234 فلکه مولوی فلکه مولوی 2 مولوی 2 رو به میدان رول آپ شهری 6
354 240 فلکه مولوی فلکه مولوی اول مولوی رو به میدان رول آپ شهری 6
355 315 فلکه مولوی فلکه مولوی جنب بانک صادرات رو بهمیدان رول آپ شهری 6
356 357 فلکه مولوی فلکه مولوی اول آزادگان رو به چهارراه آزادگان رول آپ شهری 6
357 276 فلکه مهاباد فلکه مهاباد فضای سبز رول آپ شهری 6
358 251 فلکه میثم فلکه میثم اول مانی رو به میدان رول آپ شهری 6
359 370 فلکه میثم اول مافی فلکه میثم اول مافی رو به مافی رول آپ شهری 6
360 93 قویون پل قویون لمپوست 12
361 394 کاشانی سه راه کاشانی لایت باکس ساعتی 6
362 100 کلانتری جاده کلانتری لمپوست 12
363 77 کمربندی خیابان کمربندی لمپوست 12
364 23 گلشهر اول گلشهر بنر عمودی 35
365 105 گللر باغی بلوار گللر باغی لمپوست 12
366 179 گلهشر سه راهی گلشهر (مسیر رفت) بنر 12
367 180 گلهشر سه راهی گلشهر (مسیر برگشت) بنر 12
368 329 مادر مادر اول فرهنگیان رو به غزال رول آپ شهری 6
369 336 مادر مارد از طرف آبیاری رو به چهارراه رول آپ شهری 6
370 340 مادر مادر رو به چهارراه برگشت رول آپ شهری 6
371 76 مافی خیابان مافی لمپوست 12
372 146 محوطه پلیس راه پیشانی پل محوطه پلیس راه ارومیه تبریز بنر با روشنایی 42
373 11 مخابرات میدان مخابرات بنر 32
374 186 مخابرات فلکه مخابرات بنر با روشنایی 12
375 241 مدرس مدرس اول مدرس رو به چهارراه رول آپ شهری 6
376 281 مسجد 14 معصوم مسجد 14 معصوم رول آپ شهری 6
377 65 مسیر فرودگاه خوی و سلماس جنب اداره هواشناسی پل عابر 67
378 66 مسیر فرودگاه خوی و سلماس نرسیده به فلکه فرودگاه پل عابر 67
379 441 مقابل اداره هواشناسی رفت به جهاد کشاورزی و فرودگاه و سلماس دید از دانشگاه بیلبورد 67
380 424 مقابل بازرگانی و استخر رجایی رفت به میدان آزادی والیعصر مرز سرو فرودگاه دید از مدرس بیلبورد 40
381 425 مقابل بازرگانی و استخر رجایی رفت به مدرس و مادر دید از میدان آزادی و مرز سرو فرودگاه بیلبورد 40
382 407 مقابل پارک ائللرباغی رفت به پل نماز و شهر چایی دید از آذربایجان (لاین کندرو) بیلبورد 22
383 408 مقابل پارک ائللرباغی رفت به پل نماز و شهر چایی دید از آذربایجان (لاین تندرو) بیلبورد 24
384 409 مقابل خیابان فرهنگ رفت به پل آذربایجان و امام زاده دید از آذربایجان بیلبورد 40
385 410 مقابل دادگستری و شهر بازی رفت به پل میضم و آذربایجان دید از شهر چایی بیلبورد 25
386 412 مقابل دادگستری و شهر بازی رفت به پل میضم و آذربایجان دید از شهر چایی بیلبورد 25
387 440 مقابل دانشگاه آزاد رفت به دانشگاه آزاد و قزل عاشق دید از سوم خرداد بیلبورد 67
388 413 مقابل شهربازی و دادگستری رفت به شهر چایی و امامت دید از میثم بیلبورد 37
389 414 مقابل شهربازی و دادگستری رفت به شهر چایی و امامت دید از میثم بیلبورد 37
390 80 مولوی خیابان مولوی لمپوست 12
391 391 مولوی خیابان مولوی لایت باکس ساعتی 6
392 33 مهاباد مسیر رفت به مهاباد بیلبورد 44
393 103 مهاباد جاده مهاباد لمپوست 12
394 137 مهاباد بیلبورد مسیر رفت به مهاباد بیلبورد 44
395 291 میثم میثم اول میثم رو به میثم رول آپ شهری 6
396 337 میثم میثم اول میثم رو به میدان رول آپ شهری 6
397 331 میدان امام علی میدان امام علی فضای سبز رو به میدان رول آپ شهری 6
398 358 میدان امام علی میدان امام علی فضای سبز از طرف گلرباغی رو میدان رول آپ شهری 6
399 201 میدان ایالت میدان ایالت (اول امام) بنر 6
400 290 میدان آزادی میدان آزادی به طرف جاده سلماس رول آپ شهری 6
401 211 میدان بازار باش میدان بازار باش (دیوار پارک بانوان) بنر 4
402 286 میدان بهار میدان بهار رو به میدان رول آپ شهری 6
403 189 میدان خیرین میدان خیرین بنر با روشنایی 12
404 190 میدان خیرین میدان خیرین بنر 12
405 228 میدان خیرین میدان خیرین ورزش رو به میدان رول آپ شهری 6
406 318 میدان خیرین میدان خیرین همافر رو به میدان رول آپ شهری 6
407 339 میدان درستکار میان درستکار فضای سبز رو به میدان رول آپ شهری 6
408 192 میدان دفاع مقدس میدان دفاع مقدس (دروازه مهاباد) بنر 12
409 262 میدان رودکی میدان رودکی بستنی محمودی رو به آزادگان رول آپ شهری 6
410 372 میدان رودکی میدان رودکی اول رودکی رو به رودکی رول آپ شهری 6
411 210 میدان مولوی میدان مولوی بنر 12
412 330 میدان مولوی میدان مولوی اول مولوی 1 رو به مولوی 1 رول آپ شهری 6
413 12 میدان نماز میدان نماز (فلکه میثم) بنر 48
414 176 میدان نماز میدان نماز (فلکه میثم) بنر 12
415 193 میدان ولایت میدان ولایت فیه (مرکز) بنر 12
416 254 نبش عطایی نبش عطایی 2 و مدنیاز طرف امام حسین رول آپ شهری 6
417 335 نبش عطایی 2 و مدنی نبش عطایی 2 و مدنی از طرف چهارراه سیروس رول آپ شهری 6
418 242 نبش کوی هنرجویان دانشکده نبش کوی هنرجویان (منصور افشار) رول آپ شهری 6
419 19 نبوت میدان غیر مسطح نبوت شهر چایی پریزما 32
420 20 نبوت میدان غیر مسطح نبوت شهر چایی پریزما 32
421 21 نبوت میدان غیر مسطح نبوت شهر چایی پریزما 32
422 22 نبوت میدان غیر مسطح شهر چایی دید از شیخ تپه بنر 32
423 95 نبوت خیابان نبوت لمپوست 12
424 90 نصرت خیابان نصرت لمپوست 12
425 433 نمایشگاه های اتومبیل رفت به آذبایجان و منطقه توریستی امام زاده دید از نمایشگاه (کندرو) بیلبورد 37
426 434 نمایشگاه های اتومبیل رفت به آذربایجان و منطقه توریستی امام زاده دید از نمایشگاه (تندرو) بیلبورد 37
427 435 نمایشگاه های اتومبیل رفت به نمایشگاه و ترمینال مسافر دید از آذربایجان (کندرو) بیلبورد 37
428 436 نمایشگاه های اتومبیل رفت به نمایشگاه و ترمینال مسافر دید از آذربایجان (تندرو) بیلبورد 37
429 84 والفجر بلوار والفجر لمپوست 12
430 362 والفجر والفجر روبروی صدا و سیما رو به شهر چایی رول آپ شهری 6
431 99 ورزش خیابان ورزش لمپوست 12
432 245 ورزش ورزش روبروی 60000 نفری رو به خیرین رول آپ شهری 6
433 299 ورزش ورش رو به 6000 نفری رو به ورزش رول آپ شهری 6
434 442 ورودی فرودگاه و میدان مسیر رفت به فرودگاه و سلماس دید از ورودی شهر بیلبورد 67
435 437 ورودی منطقه ویلایی امام زاده رفت به امام زاده و مهاباد دید از آذربایجان و والفجر بیلبورد 94
436 403 ورودی میدان آذربایجان رفت به آذربایجان و منطقه توریستی امام زاده دید از میثم (لاین کندرو) بیلبورد 28
437 404 ورودی میدان آذربایجان رفت به آذربایجان و منطقه توریستی امام زاده دید از میثم (لاین تندرو) بیلبورد 20
438 81 ولیعصر خیابان ولیعصر لمپوست 12
439 197 ولیعصر چهارراه ولیعصر بنر 12
440 400 همافر چهارراه همافر لایت باکس ساعتی 6
WhatsApp chat