اجاره بیلبورد

اجاره بیلبورد در استان اردبیل

نوع خدمات
تبلیغات محیطی اردبیل
کد تابلو مسیــر نشــــانـي تیپ متـراژ
کل
اجاره بیلبورد های اردبیل 1 میدان حافظ میدان حافظ – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 40
لیست بیلبورد های اردبیل 2 میدان حافظ میدان حافظ – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 15
تعرفه بیلبورد های اردبیل 3 اربیلی بیضا اردبیلی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 15
اجاره بیلبورد های اردبیل 4 آزادگان میدان آزادگان به طرف میدان – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 28
لیست بیلبورد های اردبیل 5 آزادگان میدان آزادگان به طرف ایثار – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 28
تعرفه بیلبورد های اردبیل 6 اردبیل به تبریز جاده اردبیل تبریز – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 45
اجاره بیلبورد های اردبیل 7 مقدس اردبیلی میدان مقدس اردبیلی (از طرف وحدت) – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 40
اجاره بیلبورد های اردبیل 8 مقدس اردبیلی میدان مقدس اردبیلی (به طرف میدان) – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 40
لیست بیلبورد های اردبیل 9 شریعتی میدان شریعتی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) لایت باکس 3
تعرفه بیلبورد های اردبیل 10 بانک کشاورزی روبروی بانک کشاورزی مرکز – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) لایت باکس 3
اجاره بیلبورد های اردبیل 11 بانک ملی جنب بانک ملی مرکزی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) لایت باکس 3
لیست بیلبورد های اردبیل 12 مدرس روبروی پیش دانشگاهی مدرس – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) لایت باکس 3
تعرفه بیلبورد های اردبیل 13 فروشگاه رفاه چهارراه جلوی فروشگاه رفاه – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) لایت باکس 3
اجاره بیلبورد های اردبیل 14 بازار صفویه چهارراه جلوی بازار صفویه – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) لایت باکس 3
اجاره بیلبورد های اردبیل 15 بانک سینا چهارراه جلوی بانک سینا – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) لایت باکس 3
لیست بیلبورد های اردبیل 16 سرچشمه سرچشمه جلوی بازار – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) لایت باکس 3
تعرفه بیلبورد های اردبیل 17 ایثار جلوی بازار ایثار – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) لایت باکس 3
اجاره بیلبورد های اردبیل 18 بانک تجارت بازار جلوی بانک تجارت – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) لایت باکس 3
لیست بیلبورد های اردبیل 19 آزادگان میدان آزادگان – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بنر 40
تعرفه بیلبورد های اردبیل 20 میدان فجر میدان فجر (بازار) – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بنر 21
اجاره بیلبورد های اردبیل 21 سرچشمه میدان سرچشمه – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بنر 15
اجاره بیلبورد های اردبیل 22 امام چهارراه امام – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بنر 35
لیست بیلبورد های اردبیل 23 شریعتی میدن شریعتی 1 – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بنر 21
تعرفه بیلبورد های اردبیل 24 شریعتی میدان شریعتی 2 – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بنر 21
اجاره بیلبورد های اردبیل 25 سرعین چهارراه ایستگاه سرعین – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بنر 32
لیست بیلبورد های اردبیل 26 ارتش میدان ارتش – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بنر 28
تعرفه بیلبورد های اردبیل 27 بزرگراه اول بزرگراه اردبیل تبریز – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بنر 60
اجاره بیلبورد های اردبیل 28 ورودی اردبیل از تبریز و سرعین شهرک نادری بیلبورد 55
اجاره بیلبورد های اردبیل 29 خروجی اردبیل به سرعین و تبریز شهرک نادری بیلبورد 55
لیست بیلبورد های اردبیل 30 بسیج میدان بسیج بیلبورد 36
تعرفه بیلبورد های اردبیل 31 جانبازان میدان جانبازان بیلبورد 32
اجاره بیلبورد های اردبیل 32 رضوان ابتدای رضوان به طرف پل کارشناس بیلبورد 63
لیست بیلبورد های اردبیل 33 ایستگاه چهارراه ایستگاه سرعین بیلبورد 32
تعرفه بیلبورد های اردبیل 34 اردبیلی میدان مقدس بیلبورد 40
اجاره بیلبورد های اردبیل 35 شریعتی میدان شریعتی بیلبورد 15
اجاره بیلبورد های اردبیل 36 سرعین کمربندی وحدت به سمت سرعین پل 53
لیست بیلبورد های اردبیل 37 بزرگرا بسیج میدان کشاورزی شمال به جنوب پل عابر 53
تعرفه بیلبورد های اردبیل 38 بزرگرا بسیج میدان کشاورزی جنوب به شمال پل عابر 53
اجاره بیلبورد های اردبیل 39 آراز علی شمال به جنوب پل عابر 45
لیست بیلبورد های اردبیل 40 آراز علی جنوب به شمال پل عابر 45
تعرفه بیلبورد های اردبیل 41 میدان وحدت به سمت فاطمیون پل عابر 32
اجاره بیلبورد های اردبیل 42 دروازه مشگین جنوب به شمال پل عابر 30
اجاره بیلبورد های اردبیل 43 بزرگراه شهدا علی آباد سه راه نیروگاه جنوب به شمال پل عابر 30
لیست بیلبورد های اردبیل 44 بزرگراه شهدا علی آباد سه راه نیروگاه جنوب به شمال پل عابر 30
تعرفه بیلبورد های اردبیل 45 بزرگراه شهدا علی آباد سه راه نیروگاه شمال به جنوب پل عابر 30
اجاره بیلبورد های اردبیل 46 ترمینال ورودی و خروجی ترمینال مسافربری اردبیل پل عابر 40
WhatsApp chat