اجاره بیلبورد

اجاره بیلبورد در استان اصفهان

نوع خدمات
تبلیغات محیطی اصفهان
کد تابلو مسیــر نشــــانـي تیــپ متراژکل
اجاره بیلبورد های اصفهان esf خرازی بزرگراه خرازی (تقاطع کهندژ)هروجه (تعرفه 3 ماهه است) سه وجهی گردان 36
لیست بلیورد های اصفهان esf-2 احمد آباد میدان احمدآباد رفیوژ میانی خیابان جی دید از میدان احمد آباد (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-3 فرودگاه تقاطع برزگراه فرودگاه و آقا بابایی(ضلع شمال شرقی) (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 36
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-4 چمران اتوبان چمران بعد از زیر گذر لاله (غرب به شرق) (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 53
لیست بلیورد های اصفهان esf-5 چمران اتوبان چمران بعد از زیر گذر لاله (شرق به غرب) (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 35
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-6 سهروردی خیابان سهروردی مقابل ترمینال زاینده رود (مسیر جنوب به شمال) (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر پیاده 36
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-7 سهروردی خیابان سهروردی مقابل ترمینال زاینده رود (مسیر شمال به جنوب)(تعرفه 3 ماهه است) پل عابر پیاده 36
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-8 سهروردی خیابان سهروردی مقابل ترمینال زاینده رود (مسیر شمال به جنوب) (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر پیاده 36
لیست بلیورد های اصفهان esf-9 بلوار کشاورز بلوار کشاورز حد فاصل چهارراه کشاورزی و مفتح (مسیر شرق به غرب) (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر پیاده 36
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-10 بلوار کشاورز بلوار کشاورز حد فاصل چهارراه کشاورزی و مفتح (مسیر غرب به شرق) (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر پیاده 36
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-11 شهید کاظمی بلوار شهید کاظمی روبروی برجهای مسکونی سپهر 1 (مسیر شرق به غرب) (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر پیاده 36
لیست بلیورد های اصفهان esf-12 شهید کاظمی بلوار شهید کاظمی روبروی برجهای مسکونی سپهر 2 (مسیر شرق به غرب) (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر پیاده 30
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-13 شهید کاظمی بلوار شهید کاظمی روبروی برجهای مسکونی سپهر 1 (مسیر غرب به شرق) (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر پیاده 36
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-14 شهید کاظمی بلوار شهید کاظمی روبروی برجهای مسکونی سپهر 2 (مسیر غرب به شرق) (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر پیاده 36
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-15 مطهری تقاطع شمس آبادی – مطهری (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 15
لیست بلیورد های اصفهان esf-16 پل ابوذر پل ابوذر نبش آذر (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 15
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-17 پل ابوذر پل ابوذر نبش آذر (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 15
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-18 پل ابوذر پل ابوذر نبش توحید (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 15
لیست بلیورد های اصفهان esf-19 پل ابوذر پل ابوذر نبش توحید (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 15
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-20 تقاطع حکیم نظامی تقاطع حکیم نظامی – شریعتی(تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 15
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-21 شیخ صدوق چهارراه شیخ صدوق (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 15
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-22 پل فردوسی پل فردوسی نبش شیخ صدوق (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 15
لیست بلیورد های اصفهان esf-23 پل فردوسی پل فردوسی نبش شیخ صدوق (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 15
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-24 پل فردوسی پل فردوسی نبش شیخ صدوق (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 15
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-25 پل فردوسی پل فردوسی نبش بلوار آیینه خانه (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 15
لیست بلیورد های اصفهان esf-26 پل فردوسی پل فردوسی نبش بلوار آیینه خانه (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 15
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-27 پل فردوسی پل فردوسی نبش بلوار آیینه خانه (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 15
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-28 فلسطین میدان فلسطین (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 15
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-29 میدان خواجو میدان خواجو ضلع شمال غربی (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 15
لیست بلیورد های اصفهان esf-30 میدان بزرگمهر میدان بزرگمهر ضلع شمال غربی (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 15
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-31 میدان بزرگمهر میدان بزرگمهر ضلع شمال غربی (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 15
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-32 میدان احمد آباد میدان احمدآباد ضلع شمال شرقی (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 15
لیست بلیورد های اصفهان esf-33 میدان احمد آباد میدان احمدآباد ضلع شمال شرقی (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 15
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-34 چهارراه تختی چهارراه تختی خروجی چهار باغ پایین به مسجد سید (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 15
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-35 چهارراه تختی چهارراه تختی ورودی چهارباغ پایین به مسجد سید (سمت ورزشگاه) (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 15
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-36 آزادی میدان آزادی (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 48
لیست بلیورد های اصفهان esf-37 بزرگمهر میدان بزرگمهر (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 48
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-38 میدان جمهوری میدان جمهوری دروازه تهران (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 48
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-39 چمران پل چمران (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 48
لیست بلیورد های اصفهان esf-40 ابوذر پل ابوذر وجه اول (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد سه وجهی 38
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-41 ابوذر پل ابوذر وجه دوم (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد سه وجهی 38
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-42 ابوذر پل ابوذر وجه سوم (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد سه وجهی 38
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-43 خیابان هزار جریب مقابل درب دانشگاه خروجی اصفهان (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 36
لیست بلیورد های اصفهان esf-44 خیابان هزار جریب مقابل درب دانشگاه ورودی اصفهان (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-45 خیابان هزار جریب مقابل کوی امام جعفر صادق خروجی اصفهان (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 36
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-46 خیابان هزار جریب مقابل کوی امام جعفر صادق ورودی اصفهان (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 45
لیست بلیورد های اصفهان esf-47 ذوب آهن مقابل آمادگاه ارتش خروجی اصفهان (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 45
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-48 ذوب آهن مقابل آمادگاه ارتش ورودی اصفهان (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 36
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-49 بلوار کشاورز مقابل خیابان کشاورز خروجی اصفهان (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 45
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-50 بلوار کشاورز مقابل خیابان کشاورز ورودی اصفهان (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 45
لیست بلیورد های اصفهان esf-51 خیابان آتشگاه مقابل کوی بهاران ورودی اصفهان (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 32
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-52 اتوبان شهید خرازی مقابل رهنان به سمت پل وحید (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 42
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-53 اتوبان شهید خرازی مقابل رهنان به سمت امام خمینی (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 42
لیست بلیورد های اصفهان esf-54 اتوبان شهید خرازی مقابل مسجد المرتضی امام خمینی به سمت پل وحید (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-55 اتوبان شهید خرازی مقابل مسجد المرتضی پل وحید به سمت امام خمینی (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 36
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-56 اتوبان شهید ردانی پور رباط چمران به امام خمینی (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 53
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-57 اتوبان شهید ردانی پور رباط امام خمینی به چمران (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 53
لیست بلیورد های اصفهان esf-58 اتوبان شهید ردانی پور استاد شهریار چمران به امام خمینی (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 53
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-59 اتوبان شهید ردانی پور استاد شهریار امام خمینی به چمران (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 53
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-60 اتوبان شهید ردانی پور شمس آباد چمران به امام خمینی (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 53
لیست بلیورد های اصفهان esf-61 اتوبان شهید ردانی پور شمس آباد امام خمینی به چمران (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 53
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-62 اتوبان شهید چمران چمران به لاله (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 28
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-63 اتوبان شهید چمران آل محمد لاله به چمران (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 28
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-64 خیابان پروین شهرداری منطقه 10 میدان لاله به سمت جی (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 36
لیست بلیورد های اصفهان esf-65 خیابان پروین شهرداری منطقه 10 جی به سمت میدان لاله (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-66 خیابان پروین عسگریه میدان لاله به سمت جی (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 45
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-67 خیابان پروین عسگریه جی به سمت میدان لاله (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 36
لیست بلیورد های اصفهان esf-68 خیابان پروین حکیم شفایی میدان لاله به سمت جی (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-69 خیابان پروین حکیم شفایی جی به سمت لاله (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 36
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-70 خیابان پروین میرزا نصیر میدان لاله به سمت جی (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 48
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-71 خیابان پروین میرزا نصیر جی به سمت میدان لاله (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 48
لیست بلیورد های اصفهان esf-72 خیابان جی مقابل خیابان سروستان خوراسگان به سمت احمد آباد (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 32
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-73 خیابان جی مقابل خیابان سروستان احمد آباد به سمت خوراسگان (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 32
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-74 خیابان جی مقابل نیرو خوراسگان به سمت احمد آباد (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 40
لیست بلیورد های اصفهان esf-75 خیابان بزرگمهر مقابلخیابان بلال احمد آباد به سمت پل بزرگمهر (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 40
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-76 خیابان سروش بین آل خجند و احمد آباد میدان قدس به سمت احمد آباد (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 32
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-77 خیابان سروش نرسیده به مسجد الغفور میدان قدس به سمت احمد آباد (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 40
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-78 خیابان سروش نرسیده به سمجدالغفور احمد آباد به سمت میدان قدس(تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 40
لیست بلیورد های اصفهان esf-79 خیابان مدرس مقابل خیابان مولوی میدان قدس به سمت کاوه (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 32
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-80 خیابان مدرس مقابل خیابان مولوی کاوه به سمت میدان قدس (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 32
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-81 خیابان کاوه خیابان شهید کرمی ورودی اصفهان (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 45
لیست بلیورد های اصفهان esf-82 خیابان کاوه خیابان شهید کرمی خروجی اصفهان (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-83 خیابان رزمندگان به سمت فلکه ماه فرخی (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 36
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-84 خیابان رزمندگان به سمت چهارراه رباط (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 36
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-85 امام خمینی مقابل خیابان بسیج ورودی اصفهان (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 42
لیست بلیورد های اصفهان esf-86 امام خمینی مقابل خیابان بسیج خروجی اصفهان (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 42
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-87 حکیم نظامی ابتدای خیابان حکیم نظامی جایگاه اخثصاصی حکیم نظامی (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-88 حکیم نظامی ابتدای خیابان حکیم نظامی جایگاه اخثصاصی حکیم نظامی (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 21
لیست بلیورد های اصفهان esf-89 حکیم نظامی ابتدای خیابان حکیم نظامی جایگاه اخثصاصی حکیم نظامی (تعرفه 3 ماهه است) پیشانی 14
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-90 توحید سه راه توحید ابتدای خیابان توحید (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد دو وجهی 24
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-91 خواجو میدان خواجو ابتدای کمال اسماعیل جایگاه اختصاصی زاینده رود (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 40
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-92 خواجو میدان خواجو ابتدای کمال اسماعیل جایگاه اختصاصی زاینده رود (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 24
لیست بلیورد های اصفهان esf-93 آپادانا چهارراه آپادانا جایگاه اختصاصی سجاد (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 21
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-94 آپادانا چهارراه آپادانا جایگاه اختصاصی سجاد (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 12
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-95 آپادانا چهارراه آپادانا جایگاه اختصاصی سجاد (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 12
لیست بلیورد های اصفهان esf-96 آپادانا چهارراه آپادانا جایگاه اختصاصی سجاد (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 24
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-97 شیخ صدوق چهارراه شیخ صدوق ضلع شمال شرقی (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 15
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-98 محتشم چهارراه محتشم کاشانی ضلع شمال شرقی (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 15
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-99 سپاهان شهر جایگاه اختصاصی سپاهان شهر (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 18
لیست بلیورد های اصفهان esf-100 سپاهان شهر جایگاه اختصاصی سپاهان شهر (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-101 جایگاه آتشگاه جایگاه آتشگاه جایگاه اختصاصی رشادی (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-102 جایگاه آتشگاه جایگاه آتشگاه جایگاه اختصاصی رشادی (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 12
لیست بلیورد های اصفهان esf-103 دروازه تهران دروازه تهران ضلع غربی (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 15
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-104 ورودی اصفهان ورودی اصفهان از محور شیراز قبل از بهارستان (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 50
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-105 آزادگان مقابل بختیار دشت جنوب به شمال (تعرفه 3 ماهه است) عابر پیاده 60
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-106 آزادگان مقابل بختیار دشت شمال به جنوب (تعرفه 3 ماهه است) عابر پیاده 51
لیست بلیورد های اصفهان esf-107 ارغوانیه جایگاه دماوند (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 12
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-108 خرازی بزرگراه خرازی ابتدای اشرفی اصفهانی جایگاه افق (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 12
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-109 خرازی بزرگراه خرازی ابتدای اشرفی اصفهانی جایگاه افق (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 12
لیست بلیورد های اصفهان esf-110 امام خمینی جایگاه رسالت (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 12
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-111 کهریز سنگ کهریز سنگ اصفهان نجف آباد (تعرفه 3 ماهه است) پل عابر 45
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-112 بزرگمهر شمال پل بزرگمهر (تعرفه 3 ماهه است) سه وجهی گردان 38
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-113 ردانی پور بزرگراه شهید ردانی پور تقاطع رباط (تعرفه 3 ماهه است) سه وجهی گردان 48
لیست بلیورد های اصفهان esf-114 آتشگاه خیابان آتشگاه رفیوژ میانی ضلع شرقی (تعرفه 3 ماهه است) دو وجهی بنر 38
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-115 امیرکبیر خیابان امیرکبیر، شرق میدان امیرکبیر (تعرفه 3 ماهه است) سه وجهی گردان 48
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-116 خیابان جی خیابان جی سه راه همدانیان وجه غربی (تعرفه 3 ماهه است) دو وجهی بنر 48
لیست بلیورد های اصفهان esf-117 خیابان جی خیابان جی سه راه همدانیان وجه شرقی (تعرفه 3 ماهه است) دو وجهی بنر 36
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-118 خیابان کاوه روبروی خیابان دانش ورودی اصفهان از تهران شمال به جنوب پل عابر 43
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-119 اتوبان شهید آقا بابایی روبروی باغ بانوان طلوع جنوب به شمال پل عابر 36
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-120 خیابان ارتش حد فاصل حسین آباد و میدان ارتش غرب به شرق پل عابر 28
لیست بلیورد های اصفهان esf-121 خیابان ارتش حدفاصل حسین آباد و میدان ارتش شرق به غرب پل عابر 28
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-122 امام خمینی قبل از نمایمدگس تویوتا جنوب به شمال پل عابر 27
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-123 امام خمینی قبل از نمایندگی تیوتا شمال به جنوب پل عابر 30
لیست بلیورد های اصفهان esf-124 خیابان سجاد نرسیده به چهارراه ارباب روبروی مسجد جنوب به شمال پل عابر 28
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-125 بلوار کشاورز حد فاصل خیاابن وحید و سه راه سیمین روبروی ایران خودرو شرق به غرب پل عابر 28
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-126 بلوار کشاورز تقاطع مفتح پل عابر مکانیزه شهیدان غدیری شرق به غرب پل عابر 36
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-127 بلوار کشاورز تقاطع مفتح پل عابر مکانیزه شهیدان غدیری غرب به شرق پل عابر 72
لیست بلیورد های اصفهان esf-128 بلوار کشاورز روبروی خیابان باغ فردوس شرق به غرب پل عابر 39
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-129 بلوار کشاورز روبروی خیابان باغ فردوس غرب به شرق پل عابر 43
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-130 بزرگراه شهید میثمی پل عابر شهید آشناگر شمال به جنوب پل عابر 43
لیست بلیورد های اصفهان esf-131 بزرگراه شهید میثمی پل عابر شهید اسفندیاری شمال به جنوب پل عابر 43
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-132 خیابان مشتاق دوم روبروی دبیرستان شرق به غرب پل عابر 43
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-133 خیابان مشتاق دوم روبروی دبیرستان غرب به شرق پل عابر 43
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-134 اتوبان سپاهان شهر روبروی فرماندهی انتظامی استان شمال به جنوب پل عابر 70
لیست بلیورد های اصفهان esf-135 اتوبان سپاهان شهر روبروی فرماندهی انتظامی استان جنوب به شمال پل عابر 70
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-136 بزرگراه شهید میثمی پل شهیدان صالح پور جنوب به شمال پل عابر 42
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-137 پل فلزی ضلع شمال شرقی پل فلزی در کنار زاینده رود (وجه یک تابلو) بک لایت گردان 36
لیست بلیورد های اصفهان esf-138 پل فلزی ضلع شمال شرقی پل فلزی در کنار زاینده رود (وجه دو تابلو) بک لایت گردان 36
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-139 پل فلزی ضلع شمال شرقی پل فلزی در کنار زاینده رود (وجه سه تابلو) بک لایت گردان 36
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-140 پل فلزی ضلع جنوب غربی پل فلزی در کنار زاینده رود (شمال به جنوب) بیلبورد 48
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-141 پل فلزی ضلع جنوب غربی پل فلزی در کنار زاینده رود (جنوب به شمال) بیلبورد 48
لیست بلیورد های اصفهان esf-142 شهید خرازی اتوبان شهید خرازی تقاطع کهندژ و خرم بک لایت گردان 36
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-143 شهید خرازی اتوبان شهید خرازی تقاطع کهندژ و خرم بک لایت گردان 36
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-144 شهید خرازی اتوبان شهید خرازی تقاطع کهندژ و خرم بک لایت گردان 36
لیست بلیورد های اصفهان esf-145 توحید جنوب پل آذر ابتدای خیابان توحید ضلع شمالی تابلو بیلبورد 28
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-146 توحید جنوب پل آذر ابتدای خیابان توحید ضلع جنوبی تابلو بیلبورد 28
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-147 چهار راه حمزه – جی چهار راه حمزه – جی، پروین (ضلع غربی تابلو) پریزما ویژن 32
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-148 چهار راه حمزه – جی چهار راه حمزه – جی، پروین (ضلع شرقی تابلو) بیلبورد 24
لیست بلیورد های اصفهان esf-149 شیخ صدوق جنوب پل فردوسی ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی، ضلع شمالی تابلو پل عابر 32
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-150 شیخ صدوق جنوب پل فردوسی ابتدای خیابان شیخ صدوق شمالی، ضلع جنوبی تابلو پل عابر 32
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-151 شیخ صدوق رفیوژ میانی خیابان شیخ صدوق تقاطع خیابان شیخ مفید، شمال به جنوب بیلبورد 32
لیست بلیورد های اصفهان esf-152 شیخ صدوق رفیوژ میانی خیابان شیخ صدوق تقاطع خیابان شیخ مفید، جنوب به شمال بیلبورد 32
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-153 میر خیابان میر پیشانی پل هوایی شیخ صدوق ضلع شرقی پل عابر 35
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-154 میر خیابان میر پیشانی پل هوایی شیخ صدوق ضلع غربی پل عابر 38
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-155 هزار جریب خیابان هزار جریب قبل ار خیابان مرداویج روبروی خیابان کارگر شمال به جنوب بیلبورد 43
لیست بلیورد های اصفهان esf-156 هزار جریب خیابان هزار جریب قبل ار خیابان مرداویج روبروی خیابان کارگر جنوب به شمال بیلبورد 43
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-157 توحید رفیوژ میانی خیابان توحید تقاطع خیابان مهرداد شمال به جنوب بیلبورد 24
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-158 توحید رفیوژ میانی خیابان توحید تقاطع خیابان مهرداد جنوب به شمال بیلبورد 24
لیست بلیورد های اصفهان esf-159 مطهری خیابان مطهری ورودی به محور کنار زاینده رود از اتوبان شهید خرازی پیشانی پل عابر ضلع غربی پل عابر 55
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-160 فرایبورگ چهارراه فرایبورگ خیابان آزادگان پیشانی اولین پل عابر پیاده روبروی ورزشگاه امین غرب به شرق پل عابر 35
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-161 فرایبورگ چهارراه فرایبورگ خیابان آزادگان پیشانی اولین پل عابر پیاده روبروی ورزشگاه امین شرق به غرب پل عابر 34
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-162 فرایبورگ چهارراه فرایبورگ خیابان آزادگان پیشانی دومین پل عابر پیاده روبروی هنرستان علاقه مندان غرب به شرق پل عابر 34
لیست بلیورد های اصفهان esf-163 فرایبورگ چهارراه فرایبورگ خیابان آزادگان پیشانی دومین پل عابر پیاده روبروی هنرستان علاقه مندان شرق به غرب پل عابر 40
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-164 آبشار دوم جنوب شرقی پل بزرگمهر ابتدای خیابان آبشار دوم در کنار زاینده رود اولین پل عابر پیاده غرب به شرق پل عابر 52
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-165 آبشار دوم جنوب شرقی پل بزرگمهر ابتدای خیابان آبشار دوم در کنار زاینده رود اولین پل عابر پیاده شرق به غرب پل عابر 50
لیست بلیورد های اصفهان esf-166 شیخ صدوق چهارراه شیخ صدوق (داریوش) رفیوژ میانی خیابان سعادت آباد دو وجهی گردان 24
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-167 شیخ صدوق چهارراه شیخ صدوق (داریوش) رفیوژ میانی خیابان سعادت آباد دو وجهی گردان 24
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-168 آبشار چهارراه آبشار رفیوژ میانی خیابان سجاد شمال به جنوب بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-169 پل بزرگمهر جنوب پل بزرگمهر رفیوژ میانی شمال به جنوب بیلبورد 18
لیست بلیورد های اصفهان esf-170 شیخ صدوق خیابان شیخ صدوق شمالی ضلع جنوب غربی چهارراه نیکبخت بیلبورد 15
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-171 بزرگمهر خیابان بزرگمهر به سمت میدان احمد آباد جنب درمانگاه صفوی – جنوب به شمال پل عابر 45
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-172 میدان احمد آباد میدان احمد آباد به سمت میدان بزرگمهر جنب موبایل فروشی – شمال به جنوب پل عابر 60
لیست بلیورد های اصفهان esf-173 خیابان بزرگمهر خیابان بزرگمهر جنب مسجدالکریم شمال به جنوب پل عابر 48
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-174 خیابان بزرگمهر خیابان بزرگمهر مقابل مسجد الکریم جنوب به شمال پل عابر 48
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-175 چهارراه توحید چهارراه توحید مقابل بیت العباس بیلبورد عمودی 36
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-176 خیابان توحید خیابان توحید چهارراه پلیس – راست بیلبورد 15
لیست بلیورد های اصفهان esf-177 فرایبورگ چهارراه فرایبورگ بیلبورد عمودی 24
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-178 میدان بزرگمهر میدان بزرگمهر ابتدای مشتاق اول بیلبورد 15
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-179 خیابان مشتاق اول خیابان مشتاق اول روبروی خیابان ابوالحسنی بیلبورد عمودی 24
لیست بلیورد های اصفهان esf-180 پل شهرستان پل شهرستان مقابل نمایشگاه بین المللی بیلبورد 36
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-181 چهارراه قصر چهارراه قصر بیلبورد 24
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-182 پل وحید جنوب پل وحید بیلبورد عمودی 36
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-183 حکیم نظامی سه راه حکیم نظامی تقاطع غزه بیلبورد افقی 15
لیست بلیورد های اصفهان esf-184 حکیم نظامی سه راه حکیم نظامی تقاطع غزه بیلبورد افقی 15
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-185 حکیم نظامی سه راه حکیم نظامی تقاطع غزه بیلبورد افقی 15
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-186 بلوار ملت بلوار ملت مقابل مجتمع کوثر بیلبورد عمودی 36
لیست بلیورد های اصفهان esf-187 چهارراه مطهری چهارراه مطهری شمال پل فلزی بیلبورد عمودی 24
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-188 چهارراه شیخ صدوق چهارراه شیخ صدوق از راست اول بیلبورد افقی 15
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-189 میدان خواجو میدان خواجو ضلع شمالی بیلبورد افقی 15
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-190 میدان بزرگمهر میدان بزرگمهر ابتدای پل بزرگمهر شمال به جنوب بیلبورد عمودی 18
لیست بلیورد های اصفهان esf-191 میدان بزرگمهر میدان بزرگمهر ابتدای پل بزرگمهر جنوب به شمال بیلبورد عمودی 18
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-192 سلمان فارسی سلمان فارسی (مشتاق دوم) مقابل باغ گل ها بیلبورد عمودی 24
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-193 خیابان بزرگمهر خیابان بزرگمهر پیشانی تونل زیر گذر آقاخانی پل سواره 24
لیست بلیورد های اصفهان esf-194 بزرگراه صیاد شیرازی بزرگراه صیاد شیرازی پیشانی زیر گذر چهارراه علامینی جنوب به شمال پل سواره 27
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-195 بزرگراه صیاد شیرازی بزرگراه صیاد شیرازی پیشانی زیر گذر چهارراه علامینی شمال به جنوب پل سواره 27
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-196 علامه امینی چهارراه علامه امینی راست بیلبورد افقی 15
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-197 علامه امینی چهارراه علامه امینی چپ بیلبورد افقی 15
لیست بلیورد های اصفهان esf-198 نور باران چهارراه نور باران بیلبورد افقی 15
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-199 هشت بهشت چهارراه هشت بهشت بیلبورد عمودی 36
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-200 میدان لاله میدان لاله ابتدای خیابان پروین شمال به جنوب راست پل عابر 40
لیست بلیورد های اصفهان esf-201 میدان لاله میدان لاله ابتدای خیابان پروین شمال به جنوب چپ پل عابر 40
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-202 امام خمینی حد فاصل میدان دانشگاه و خیابان امیر کبیر مقابل بیمارستان امام حسین جنوب به شمال خروجی پل عابر 36
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-203 امام خمینی حد فاصل میدان دانشگاه و خیابان امیر کبیر مقابل بیمارستان امام حسین شماب به جنوب ورودی پل عابر 36
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-204 خیابان ارتش خیابان ارتش شرق به غرب 1 راست پل عابر 48
لیست بلیورد های اصفهان esf-205 خیابان ارتش خیابان ارتش شرق به غرب 2 چپ پل عابر 48
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-206 خیابان ارتش خیابان ارتش غرب به شرق 1 راست پل عابر 48
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-207 خیابان سروش خیابان سروش جنوب به شمال پل عابر 48
لیست بلیورد های اصفهان esf-208 خیابان سروش خیابان سروش جنوب به شمال پل عابر 48
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-209 خیابان مشتاق دوم خیابان مشتاق دوم مقابل خیابان مهرآباد دید از پل غدیر به سمت پل شهرستان راست پل عابر 40
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-210 خیابان مشتاق دوم خیابان مشتاق دوم مقابل خیابان مهرآباد دید از پل غدیر به سمت پل شهرستان چپ پل عابر 40
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-211 خیابان مشتاق دوم خیابان مشتاق دوم مقابل خیابان مهرآباد دید از پل شهرستان به سمت غدیر پل عابر 40
لیست بلیورد های اصفهان esf-212 خیابان مشتاق دوم خیابان مشتاق دوم مقابل مسجد مهر آباد دید از پل بزرگمر چپ اصلی پل عابر 48
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-213 خیابان مشتاق دوم خیابان مشتاق دوم مقابل مسجد مهر آباد دید از پل بزرگمر راست پل عابر 28
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-214 خیابان مشتاق دوم خیابان مشتاق دوم مقابل مسجد مهر آباد دید از پل غدیر راست پل عابر 48
لیست بلیورد های اصفهان esf-215 بلوار کاوه بلوار کاوه خروجی به تهران بعد از سه راه ملک شهر جنوب به شمال وجه 1 راست پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-216 بلوار کاوه بلوار کاوه خروجی به تهران بعد از سه راه ملک شهر جنوب به شمال وجه 2 وسط پل عابر 36
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-217 بلوار کاوه بلوار کاوه خروجی به تهران بعد از سه راه ملک شهر جنوب به شمال 3 چپ پل عابر 60
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-218 بلوار کاوه بلوار کاوه ورودی از تهران قبل از سه راه ملک شهر مقابل مسجد شمال به جنوب وجه 1 راست پل عابر 40
لیست بلیورد های اصفهان esf-219 بلوار کاوه بلوار کاوه ورودی از تهران قبل از سه راه ملک شهر مقابل مسجد شمال به جنوب وجه 2 وسط پل عابر 40
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-220 بلوار کاوه بلوار کاوه ورودی از تهران قبل از سه راه ملک شهر مقابل مسجد شمال به جنوب وجه 3 چپ پل عابر 60
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-221 بلوار کاوه بلوار کاوه حد فاصل چهارراه جابر انصاری و سه راه ملک شهر مقابل آموزشگاه جنوب به شمال راست پل عابر 48
لیست بلیورد های اصفهان esf-222 بلوار کاوه بلوار کاوه حد فاصل چهارراه جابر انصاری و سه راه ملک شهر مقابل آموزشگاه جنوب به شمال وسط پل عابر 48
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-223 بلوار کاوه بلوار کاوه حد فاصل چهارراه جابر انصاری و سه راه ملک شهر مقابل آموزشگاه جنوب به شمال چپ پل عابر 72
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-224 بلوار کاوه بلوار کاوه حد فاصل چهارراه جابر انصاری و سه راه ملک شهر جنب آموزشگاه شمال به جنوب ورودی – راست پل عابر 48
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-225 بلوار کاوه بلوار کاوه حد فاصل چهارراه جابر انصاری و سه راه ملک شهر جنب آموزشگاه شمال به جنوب وسط پل عابر 48
لیست بلیورد های اصفهان esf-226 بلوار کاوه بلوار کاوه حد فاصل چهارراه جابر انصاری و سه راه ملک شهر جنب آموزشگاه شمال به جنوب چپ پل عابر 72
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-227 دروازه شیراز دروازه شیراز شرق به غرب راست پل عابر 48
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-228 دروازه شیراز دروازه شیراز شرق به غرب 2 وسط پل عابر 48
لیست بلیورد های اصفهان esf-229 دروازه شیراز دروازه شیراز شرق به غرب 3 چپ پل عابر 48
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-230 خیابان بزرگمهر جنب قصر گل دید از میدان اخمد آباد شمال به جنوب پل عابر 48
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-231 خیابان بزرگمهر مقابل قصر گل به سمت میدان احمد آباد جنوب به شمال پل عابر 60
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-232 خیابان جی خیابان جی به سمت بزرگراه آقا بابایی غرب به شرق راست پل عابر 28
لیست بلیورد های اصفهان esf-233 خیابان جی خیابان جی به سمت بزرگراه آقا بابایی غرب به شرق وسط پل عابر 28
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-234 خیابان جی خیابان جی به سمت بزرگراه آقا بابایی غرب به شرق چپ پل عابر 48
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-235 خیابان جی خیابان جی به سمت میدان احمد آباد شرق به غرب راست پل عابر 28
لیست بلیورد های اصفهان esf-236 خیابان جی خیابان جی به سمت میدان احمد آباد شرق به غرب وسط پل عابر 28
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-237 خیابان جی خیابان جی به سمت میدان احمد آباد شرق به غرب چپ پل عابر 48
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-238 بلوار دانشگاه بلوار دانشگاه حد فاصل سه راه توحید و دروازه شیراز شرق به غرب – راست پل عابر 48
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-239 بلوار دانشگاه بلوار دانشگاه حد فاصل سه راه توحید و دروازه شیراز غرب به شرق راست پل عابر 48
لیست بلیورد های اصفهان esf-240 بلوار دانشگاه بلوار دانشگاه حد فاصل سه راه توحید و دروازه شیراز غرب به شرق چپ پل عابر 48
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-241 بزرگراه شهید اقارب تقاطع بزرگراه شهید اقارب شهید میثمی شرق به غرب دید از کوه صفه 1 بیلبورد سه وجهی 53
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-242 بزرگراه شهید اقارب تقاطع بزرگراه شهید اقارب شهید میثمی غرب به شرق به سمت کوه صفه 2 بیلبورد سه وجهی 48
لیست بلیورد های اصفهان esf-243 بزرگراه شهید اقارب تقاطع بزرگراه شهید اقارب شهید میثمی شمال به جنوب 3 (دید از بزرگراه میثمی) بیلبورد سه وجهی 48
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-244 بلوار کاوه بلوار کاوه ورودی شهر از تهران مقابل قطار شهری شمال به جنوب 1 راست پل عابر 48
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-245 بلوار کاوه بلوار کاوه ورودی شهر از تهران مقابل قطار شهری شمال به جنوب 2 وسط پل عابر 48
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-246 بلوار کاوه بلوار کاوه ورودی شهر از تهران مقابل قطار شهری شمال به جنوب 3 چپ پل عابر 40
لیست بلیورد های اصفهان esf-247 بلوار کاوه بلوار کاوه خروجی شهر به سمت تهران جنب برج کاوه جنوب به شمال 1 راست پل عابر 48
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-248 بلوار کاوه بلوار کاوه خروجی شهر به سمت تهران جنب برج کاوه جنوب به شمال 2 وسط پل عابر 48
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-249 بلوار کاوه بلوار کاوه خروجی شهر به سمت تهران جنب برج کاوه جنوب به شمال 3 چپ پل عابر 84
لیست بلیورد های اصفهان esf-250 امام خمینی امام خمینی مقابل پارک قلمستان ورودی شهر شمال به جنوب وجه 1 به سمت میدان جمهوری راست پل عابر 40
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-251 امام خمینی امام خمینی مقابل پارک قلمستان ورودی شهر شمال به جنوب وجه 2 به سمت میدان جمهوری وسط پل عابر 40
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-252 امام خمینی امام خمینی مقابل پارک قلمستان ورودی شهر شمال به جنوب وجه 3 به سمت میدان جمهوری چپ پل عابر 48
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-253 امام خمینی امام خمینی مقابل پارک قلمستان خروجی شهر جنوب به شمال وجه 1 دید از میدان جمهوری راست پل عابر 40
لیست بلیورد های اصفهان esf-254 امام خمینی امام خمینی مقابل پارک قلمستان خروجی شهر جنوب به شمال وجه 2 دید از میدان جمهوری وسط پل عابر 40
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-255 امام خمینی امام خمینی مقابل پارک قلمستان خروجی شهر جنوب به شمال وجه 3 دید از میدان جمهوری چپ پل عابر 48
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-256 بلوار کاوه بلوار کاوه مقابل درمانگاه سوانح سوختگی شمال به جنوب پل عابر 48
لیست بلیورد های اصفهان esf-257 بلوار کاوه بلوار کاوه مقابل درمانگاه سوانح سوختگی جنوب به شمال پل عابر 48
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-258 آپادانا چهارراه آپادانا بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-259 خیابان پروین خیابان پروین مقابل فروشگاه رفاه مسیر شمال به جنوب پل عابر 18
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-260 بزرگراه اقارب پرست بزرگراه اقارب پرست ابتدای بلوار کشاورز دید از کوه صفه 1 بیلبورد سه وجهی 48
لیست بلیورد های اصفهان esf-261 بزرگراه اقارب پرست بزرگراه اقارب پرست ابتدای بلوار کشاورز دید از کوه صفه 2 بیلبورد سه وجهی 48
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-262 بزرگراه اقارب پرست بزرگراه اقارب پرست ابتدای بلوار کشاورز دید از اتوبان ذوب آهن 3 بیلبورد سه وجهی 48
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-263 گمرک ورودی اصفهان از شیراز روبروی گمرک وجه 1 به سمت سیتی سنتر – راست پل عابر 51
لیست بلیورد های اصفهان esf-264 گمرک ورودی اصفهان از شیراز روبروی گمرک وجه 2 به سمت سیتی سنتر – چپ پل عابر 49
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-265 گمرک خروجی اصفهان به شیراز روبروی گمرک وجه 1 به سمت سیتی سنتر – راست پل عابر 37
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-266 گمرک خروجی اصفهان به شیراز روبروی گمرک وجه 2 به سمت سیتی سنتر – چپ پل عابر 37
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-267 بلوار کشاورز بلوار کشاورزمقابل بانک سپه مسیر شرق به غرب پل عابر 48
لیست بلیورد های اصفهان esf-268 بلوار کشاورز بلوار کشاورزمقابل بانک سپه مسیر غرب به شرق پل عابر 48
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-269 شهید اشرفی اصفهانی شهید اشرفی اصفهانی میدان رهنان غرب به شرق پل عابر 36
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-270 شهید اشرفی اصفهانی شهید اشرفی اصفهانی میدان رهنان شرق به غرب پل عابر 36
لیست بلیورد های اصفهان esf-271 خیابان سروش خیابان سروش مقابل مسجد الغفور جنوب به شمال (به سمت میدان طوقچی) پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-272 خیابان سروش خیابان سروش مقابل مسجد الغفور شمال به جنوب (به سمت میدان احمد آباد) پل عابر 36
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-273 وفایی چهارراه وفایی استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-274 طیب خیابان طیب روبروی ارگ جهان نما استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-275 تختی چهارراه تختی ورودی خیابان مسجد سید استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-276 کاشانی خیابان کاشانی روبروی خیابان طالقانی استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-277 طیب خیابان مسجد سید ابتدای خیابان طیب استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-278 خیابان زاهد خیابان زاهد 4 راه زاهد ورودی خیابان میرداماد شرقی ضلع جنوب شرقی استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-279 مارنان پل مارنان ورودی خیابان صائب استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-280 مطهری چهارراه خیابان صائب خیابان مطهری استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-281 هتل آسمان هتل آسمان ورودی پل فلزی استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-282 دکتر بهشتی خیابان دکتر بهشتی 4 راه صائب استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-283 شهید خرازی بزرگراه شهید خرازی ابتدای خیابان آتش استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-284 شیخ بهایی خیابان شیخ بهایی 4 راه مصدق ورودی خیابان صارمیه (VIP) استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-285 خیابان مسجد خیاابن مسجد سید خروجی خیابان 5 رمضان استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-286 هتل آسمان پل فلزی روبروی هتل آسمان استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-287 پل آذر پل آذر خروجی خیابان آذر استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-288 میدان انقلاب میدان انقلاب ابتدای خیابان مطهری استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-289 شمس آبادی خیابان شمس آبادی چهارراه عباس آباد ضلع غربی استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-290 شمس آبادی خیابان شمس آبادی چهارراه قصر ضلع شرقی استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-291 شیخ بهایی خیابان شیخ بهائی ورودی خیابان آذر استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-292 خیابان مطهری خیابان مطهری ورودی خیابان شمس ابادی استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-293 جمهوری میدان جمهوری اسلامی ورودی کوچه محمد شهبازی استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-294 خیابان خرم خیابان خرم ابتدای خیابان شهیدان استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-295 نواب خیابان نواب انتهای خیابان خرم استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-296 امام خمینی امام خمینی ورودی خیابان بسیج استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-297 دروازه تهران دروازه تهران ابتدای امام خمینی لچکی بزرگ استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-298 شهید خرازی اتوبان شهید خرازی ابتدای صمدیه لباف استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-299 خیابان اشرفی اصفهانی خیابان اشرفی اصفهانی ووردی خیابان صمدیه لباف استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-300 شهید خرازی اتوبان شهید خرازی ووردی خیابان شهیدان استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-301 کمال اسماعیل خیابان کمال اسماعیل خروجی خیابان باغ گلدسته استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-302 آمادگاه خیابان آمادگاه چهارراه باغ گلدسته مقابل مجتمع گلدیس استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-303 چهارباغ خیابان چهار باغ ورودی باغ گلدسته استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-304 کمال اسماعیل خیابان کمال اسماعیل چهارراه فردوسی ابتدای پل فردوسی استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-305 شکر شکن چهارراه شکر شکن ورودی خیابان احمد آباد استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-306 احمد آباد فلکه احمد آباد وردی بزرگمهر استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-307 خیابان بزرگمهر خیابان بزرگمهر 4 راه هشت بهشت ورودی خیابان هشت بهشت غربی استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-308 چهار باغ خیابان چهارباغ عباسی چهارراه فلسطین استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-309 خیابان حکیم تقاطع سپه و حکیم ووردی خیابان حکیم استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-310 فردوسی خیابان فردوسی ورودی خیابان سید علی خان استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-311 چهارراه نقاشی چهارراه نقاشی ووردی خیابان شریف واقفی استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-312 هشت بهشت خیابان هشت بهشت ووردی خیابان ملک شمالی استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-313 هشت بهشت خیاابن شهت بهشت غربی خروجی خیابان گلزار شمالی بانک صادرات استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-314 فردوسی خیابان فردوسی خروجی خیابان منوچهری استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-315 خیابان حافظ خیابان حافظ ووردی کوچه یخچال استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-316 پل خواجو پل خواجو جنب هلال احمر استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-317 خیاابن شریف خیابان شریف واقفی ووردی خیابان گلزار جنوبی استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-318 بزرگمهر فلکه بزرگمهر ووردی مشتاق اول کیلینک دندانپزشکی حضرت محمد استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-319 استانداری خیابان استانداری استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-320 سروش خیابان سروش چهار راه عسگریه خروجی صغیر استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-321 خیابان جی خیابان جی قبل از چهارراه پروین قبل پارکینگ استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-322 خیابان هشت بهشت خیابان هشت بهشت شرقی خروجی خیابان لاهور استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-323 احمد آباد میدان احمد آباد خروجی بزرگمهر استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-324 مشتاق خیابان مشتاق دوم خروجی خیابان مهر استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-325 مشتاق خیابان مشتاق دوم پل شهرستان خروجی خیابان بازارچه استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-326 مشتاق خیابان مشتاق پل شهرستان ووردی خیابان بازارجه استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-327 بزرگمهر خیابان بزرگمهر 4 راه نور باران ووردی خیابان 22 بهمن استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-328 22بهمن خیابان 22 بهمن و خروجی خیاابن حمزه شمالی استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-329 22 بهمن حد فاصل خیابان 22 بهمن و خیابان باغ غدیر استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-330 بزرگمهر میدان بزرگمهر ورودی خیابان بزرگمهر استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-331 مشتاق خیابان مشتاق سوم رو به روی بیمارستان چمران، سه راه علامه امینی حمزه استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-332 بزرگمهر خیابان بزرگمهر خروجی خیابان هشت بهشت شرقی (شاهزید) استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-333 مشتاق خیابان مشتاق دوم ابتدای خیابان حمزه استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-334 هشت بهشت خیابان هشت بهشت شرقی 4 راه پیروزی استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-335 همدانیان همدانیان میدان همدانیان رو به روی بازار کوثر استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-336 پل فلزی پل فلزی وردی بوستان سعدی استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-337 توحید خروجی خیابان توحید فرشچیان استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-338 توحید خیابان توحید چهارراه توحید خروجی خیابان نظر شرقی استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-339 توحید خیابان توحید چهارراه پلیس بلوار وسط استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-340 حکیم نظامی چهارراه حکیم نظامی خروجی نظر غربی استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-341 نظر میانی خیابان نظر میانی وردی کوچه خورشید استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-342 نظر میانی خیابان نظر میانی ورودی میدان جلفا استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-343 نظر میانی خیابان نظر میانی خروجی کوچه کلیسای وانک استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-344 خیابانن وحید خیابان وحید خروجی خیابان خاقانی استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-345 حکیم نظامی خیابان حکیم نظامی خروجی خیابان مهرداد استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-346 حکیم نظامی خیابان حکیم نظامی رودی خیابان خاقانی استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-347 خیابان دانشگاه خیابان دانشگاه روروی دانشگاه اصفهان استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-348 چهار باغ خیابان چهار باغ بالا خروجی کوچه کاویان استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-349 چهارراه نظر چهارراه نظر وسط بلوار به سمت هتل پل استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-350 چهارباغ خیابان چهارباغ بالا ووردی خیابان شریعتی استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-351 سپاهانشهر سپاهانشهر خروجی خیابان فارابی 3 (VIP) استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-352 میدان ارتش میدان ارتش ورودی خیابان وحید استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-353 حکیم نظامی خیابان حکیم نظامی 4 راه محتشم کاشانی ووردی خیابان محتشم کاشانی استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-354 خیابان وحید خیابان وحید چهارراه رودکی خروجی خیاابن محتشم کاشانی استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-355 چهارباغ خیابان چهارباغ بالا ووردی پارکینگ مجتمع کوثر استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-356 سپاهانشهر سپاهانشهر ورودی بلوار غدیر تقاطع شهدای گمنام استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-357 خیابان دانشگاه خیابان دانشگاه ووردی خیابان توحید استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-358 سپاهان شهر سپاهان شهر چهاراه شاهد استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-359 حکیم نظامی خیابان حکیم نظامی جنب مجتمع ارکیده استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-360 حکیم نظامی حکیم نظامی خروجی کلیسای وانک استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-361 بوستان سعدی بوستان سعدی جنب هتل 40 پنجره (VIP) استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-362 بلوار ارتش بلوار ارتش ابتدای خیابان حسین آباد استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-363 خیابان هزار جریب خیابان هزار جریب وردی درب داشنگاه اصفهان استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-364 سپاهانشهر سپاهانشهر خروجی بلوار غدیر استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-365 چهارباغ خیابان چهارباغ بالا ووردی درب اصلی مجتمع کوثر استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-366 نظر میانی نظر میانی ورودی کوچه باغ به استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-367 چهار باغ چهار باغ بالا ابتدای خیابان بهار آزادی استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-368 میدان برج میدان برج به سمت 4 راه فرایبورگ استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-369 مرداویچ مرداویچ چهارراه رسالت چهارراه مسجد المهدی استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-370 مرداویچ مرداویج میدان برج روبروی کانون زبان استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-371 میدا برج میدان برج ابتدای شیخ صدوق جنوبی روبروی بانک صادرات استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-372 شیخ صدوق خیابان شیخ صدوق شمالی حد فاصل 4 راه وکلا و شیخ مفید وسط بلوار استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-373 هزار جریب خیابان هزار جریب روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-374 ترمینال ترمینال صفه استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-375 هزار جریب خیابان هزار جریب ووردی خیابان آزادی استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-376 شیخ صدوق خیابان شیخ صدوق شمالی خروجی کوچه پشت دادگستری (VIP) استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-377 شیخ صدوق خیاابن شیخ صدوق شمالی خروجی خیابان شیخ مفید استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-378 پل فردوسی پل فردوسی ورودی خیابان شیخ صدوق شمالی استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-379 آبشار 4راه آبشار ابتدای خیابان سجاد استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-380 خیابان میر خیابان میر خروجی خیابان مصلی استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-381 چهارراه فردوسی چهارراه فردوسی بلوار آیینه خانه به سمت خواجو استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-382 آزادگان خیابان آزادگان خروجی خیابان فرایبورگ استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-383 خیابان سجاد خیابان سجاد ورودی آپادانا استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-384 شیخ صدوق چهارراه شیخ صدوق ورودی خیابان شیخ صدوق جنوبی استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-385 شیخ مفید خیابان شیخ مفید ابتدای خیابان مصلی جنوبی استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-386 خیابان فیض خیابان فیض جنب درمانگاه ملا هادی سبزواری استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-387 دروازه شیراز دروازه شیراز ابتدای آزادگان ایستگاه brt استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-388 سعادت آباد خیابان سعادت آباد وررودی خیابان ملاصدرا استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-389 هلی کوپتر چهار راه هلی کوپتر استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-390 شیخ صدوق چهارراه شیخ صدوق ابتدای شیخ صدوق جنوبی استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-391 خیابان کاوه خیابان کاوه جنب ایستگاه مترو استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-392 خیابان کاوه خیابان کاوه مجاور ترمینال بابلدشت استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-393 آیت الله ادیب خیابان آیت الله ادیب ورودی خیابان ظابط زاده استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-394 میدان شهدا میدان شهدا خروجی خیابان ابن سینا استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-395 فلکه شهدا فلکه شهدا ورودی خیابان کاوه استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-396 خیابان لاله خیابان لاله سه راه باقوشخانه استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-397 میدان قدس میدان قدس ورودی خیابان مدرس استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-398 خیابان کاوه خیابان کاوه ورودی خیابان فلاطوری استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-399 خیابان کاوه خیابان کاوه ابتدای خیابان شهید کرمی استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-400 میدان برازنده میدان برازنده ابتدای خیابان برازنده استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-401 اتوبان چمران اتوبان چمران ابتدای خیابان مولوی استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-402 خیابان فلاطوری خیابان فلاطوری 4 راه فلاطوری استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-403 خیابان باهنر خیابان باهنر خروجی خیابان خادمی استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-404 خیابان کاوه خیابان کاوه خروجی خیابان باهنر استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-405 خانه اصفهان خانه اصفهان میدان گلها از سمت خیابان سپاه استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-406 ملک شهر ملک شهر میدان علیخانی خروجی خیابان رباط دوم استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-407 امام خمینی امام خمینی خروجی خیاابن خلبفه سلطان گاز استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-408 خیابان رباط دروازه تهران خیابان رباط ورودی خیابان باهنر (VIP) استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-409 امام خمینی امام خمینی تقاطع پل امام خمینی و شهید خرازی استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-410 امام خمینی امام خمینی ابتدای خیابان خانه اصفهان استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-411 خانه اصفهان خانه اصفهان میدان ماه فرخی استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-412 رزمندگان چهارراه رزمندگان استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-413 خانه اصفهان خانه اصفهان میدان نگهبانی استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-414 خانه اصفهان خانه اصفهان میدان گلها (5 طبقه) روبروی بانک صادرات استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-415 ملکشهر ملک شهر میدان علیخانی ابتدای خیابان گلخانه استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-416 خیابان آتشگاه خیابان آتشگاه خروجی کوچه شهرداری (قبل از دادسرا) استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-417 میدان جهاد میدان جهاد خروجی خیابان آتشگاه (VIP) استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-418 خیابان آتشگاه خیابان آتشگاه جنب دادسرا استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-419 خیابان آتشگاه خیابان آتشگاه روبروی خیابان شهید مظاهری استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-420 شهید خرازی بزرگراه شهید خرازی خروجی خیابان میرزا طاهر استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-421 خیابان آتشگاه خیابان آتشگاه پمپ بنزین (VIP) استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-422 خیابان آتشگاه خیابان آتشگاه جنب منارجنبان استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-423 سه راه کهندژ سه ره کهندژ ورودی خیابان اشرقی اصفهانی استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-424 خیابان آتشگاه خیابان آتشگاه روبروی رستوران شب نشینی استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-425 خیابان آتشگاه خیابان آتشگاه روبروی پمپ بنزین استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-426 خیابان اشرقی خیابان اشرفی اصفهانی ورودی خیابان حجازی استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-427 میدان صارمیه میدان صارمیه دور برگردان استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-428 خیابان پروین خیابان پروین خروجی خیابان هفت تیر استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-429 خیابان پروین خیابان پروین خروجی خیابان آل خجند استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-430 خیابان پروین خیابان پروین ابتدای خیابان عسگریه استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-431 خیابان عسگریه خیابان عسگریه ورودی خیابان فرسان شمالی استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-432 شهید فهمیده میدان شهید فهمیده ابتدای خیابان عطار استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-433 دشستان خیابان عسگریه چهارراه دشستستان ضلع شمالی استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-434 خیابان پروین خیابان پروین ورودی خیابان دشتستان استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-435 میدان هفت تیر خیابان تالار میدان هفت تیر ضلع شمالی استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-436 خیابان پروین خیابان پروین ورودی خیابان شیخ طوسی دوم استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-437 فلکه احمد آباد فلکه احمد آباد بین جی و سروش استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-438 خیابان خواجه عمید خیابان خواجه عمید میدان خواجه عمید ضلع شمالی استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-439 علامه امینی سه راه حمزه علامه امینی استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-440 خیابان جی خیابان جی خروجی خیابان خواجه عمید استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-441 امام خمینی امام خمینی ورودی لمجیر استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-442 میدان شاهد میدان شاهد ورودی شریف غربی استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-443 خیابان اشرفی خیابان اشرفی میدان شهید بختیاری ووردی خیابان شریف غربی استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-444 میدان شاهد رهنان میدان شاهد خیابان شریف شرقی استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-445 امام خمینی امام خمینی ورودی خیابان شریف استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-446 ملکشهر ملکشهر ابتدای خیابان 17 شهریور استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-447 ملکشهر ملکشهر ابتدای خیابان مطهری استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-448 خیابان کاوه خیابان کاوه ورودی خیابان بهارستان استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-449 خیابان بهارستان خیابان بهارستان روبروی خیابان شهرک کوثر استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-450 امام خمینی امام خمینی ورودی خیابان بهارستان استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-451 خیابان رباط سوم خیابان رباط سوم ورودی خیابان نگارستان استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-452 خیابان رباط سوم خیابان رباط سوم ورودی خیابان دانش استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-453 سه راه سیمین سه راه سیمین ابتدای خیابان چانبازان استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-454 خیابان بهارستان خیابان بهارستان وردی خیابان مفتح استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-455 بزرگراه شهید میثمی بزرگراه شهید میثمی (بلوار کشاورزی) پل مفتح استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-456 شهرک امیر حمزه شهرک امیر حمزه میدان گلها استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-457 خیابان جانبازان خیابان جانبازان ورودی خیابان ملک الشعرای بهار استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-458 فلکه قائمیه فلکه قائمیه ورودی خیابان گلها استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-459 سه راه سیمین سه راه سیمین خروجی خیابان سهروردی استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-460 سه راه سیمین سه راه سیمین ابتدای خیابان سهروردی اولین کوچه سمت چپ (VIP) استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-461 سه راه سیمین سه راه سیمین روبروی بانک صادرات استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-462 اتوبان تقاطع اتوبان و بلوار کشاورزی استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-463 میدان قائمیه میدان قائمیه ابتدای خیابان قائمیه استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-464 خیابان لاله خیابان لاله میدان بهار استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-465 میدان لاله میدان لاله ورودی خیابان زینبیه استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-466 زینبیه زینبیه میدان عاشق روبروی بازار بهار استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-467 زینبیه زینبیه ابتدای خیابان محور اصفهانی استند 4 وجهی 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-468 خیابان بعثت خیابان بعثت ابتدای خیابان برازنده استند 4 وجهی 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-469 چمران اتوبان چمران ورودی خیابان بعثت استند 4 وجهی 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-470 شیری پل شیری استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-471 چهارراه قصر ضلع شمالی استند پرتابل 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-472 شمس آبادی خیابان شمس آبادی استند پرتابل 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-473 پل فلزی جنوب شرقی استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-474 پل بزرگمهر رفیوژ میانی مشتاق استند پرتابل 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-475 حکیم نظامی چهارراه شمال استند پرتابل 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-476 حکیم نظامی چهارراه جنوب استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-477 پل آذر تقاطع توحید استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-478 حکیم نظامی خاقانی استند پرتابل 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-479 میدان آزادی غرب استند پرتابل 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-480 بلوار سعدی رقیوژ میانی استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-481 بلوار ملت رفیوژ میانی استند پرتابل 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-482 بلوار ملت رفیوژ میانی استند پرتابل 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-483 توحید خیابان توحید استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-484 توحید خیابان توحید استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-485 چهارباغ رفیوژ میانی استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-486 چهار باغ چهارراه شریعتی جنوب استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-487 پل فردوسی رفیوژ میانی پل استند پرتابل 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-488 هزار جریب خیابان هزار جریب استند پرتابل 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-489 چهارراه شیخ صدوق جنوب استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-490 وکلا چهارراه وکلا استند پرتابل 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-491 شیخ صدوق تقاطع میر استند پرتابل 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-492 میدان انقلاب رفیوژ مطهری استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-493 میدان انقلاب ضلع شمال غربی داخل پیاده رو استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-494 میدان جمهوری امام خمینی استند پرتابل 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-495 فلکه فلسطین لچکی شرق استند پرتابل 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-496 میدان بزرگمهر جنوب شرقی استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-497 میدان خواجو ابتدای رفیوژ میانی چهارباغ خواجو استند پرتابل 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-498 میدان بزرگمهر رفیوژ مشتاق دوم استند پرتابل 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-499 خیابان وحید خاقانی استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-500 وحید خیابان وحید استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-501 آپادانا چهارراه آپادانا استند پرتابل 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-502 میدان آزادی رفیوژ آزادگان استند پرتابل 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-503 بلوار آیینه خانه شرقی رفیوژ میانی استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-504 بلوار آیینه خانه شرقی رفیوژ میانی استند پرتابل 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-505 چهارراه رزمندگان شمال شرقی استند پرتابل 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-506 چهارراه تختی رفیوژ میانی چهار باغ جنوب استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-507 تقاطع طیب باب الرحمه استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-508 میدان شهدا ابتدای چهار باغ پایین استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-509 مسجد سید رفیوژ میانی استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-510 مسجد سید رفیوژ میانی استند پرتابل 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-511 میدان جمهوری حد فاصل امام خمینی و خرم استند پرتابل 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-512 چهارباغ عباسی آمادگاه شمال استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-513 چهارباغ عباسی آمادگاه جنوب استند پرتابل 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-514 خانه اصفهان خیابان گلخانه مقابل پنج طبقه استند پرتابل 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-515 خانه اصفهان میدان گل ها پنج طبقه جنوب استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-516 خانه اصفهان میدان گل ها شمال شرقی استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-517 چهارراه رزمندگان جنوب شرقی استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-518 میدان شهدا ابتدای رفیوژ میانی خیابان کاوه استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-519 میدان احمد اباد شمال استند پرتابل 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-520 شریف خیابان شریف استند پرتابل 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-521 علیخانی میدان شهید علیخانی استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-522 سیمین بلوار سیمین استند پرتابل 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-523 چهارراه سهروردی جانبازان استند پرتابل 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-524 جهاد تقاطع غیر همسطح جهاد استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-525 هشت بهشت بلوار هشت بهشت استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-526 میدان انقلاب ضلع شرقی داخل پیاده رو استند پرتابل 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-527 خواجو چهارباغ خواجو استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-528 چهار باغ عباسی حد فاصل عباس آباد تا انقلاب استند پرتابل 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-529 علامه امینی جنوب استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-530 هشت بهشت تقاطع هشت بهشت و بزرگمهر شمال استند پرتابل 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-531 خیابان لاهور رفیوژ میانی استند پرتابل 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-532 خیابان حمزه اصفهانی رفیوژ میانی استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-533 فیض بلوار فیض استند پرتابل 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-534 خیابان کاوه تقاطع باهنر ضلع شرقی استند پرتابل 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-535 آتشگاه خیابان آتشگاه استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-536 آتشگاه خیابان آتشگاه استند پرتابل 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-537 پروین خیابان پروین استند پرتابل 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-538 پروین خیابان پروین استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-539 امام خمینی تقاطع شریف استند پرتابل 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-540 شاهمرادی تقاطه شهید شاهمرادی استند پرتابل 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-541 قائمیه میدان قائمیه استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-542 کشاورز بلوار کشاورز استند پرتابل 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-543 خیابان جی رفیوژ میانی استند پرتابل 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-544 هشت بهشت شرقی خیابان هشت بهشت شرقی رفیوژ میانی استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-545 شاهمرادی تقاطع شهید شاهمرادی استند پرتابل 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-546 خیابان کاوه رفیوژ میانی استند پرتابل 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-547 جی خیابان جی استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-548 امام خمینی تقاطع غیر همسطح استند پرتابل 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-549 میدان انقلاب ضلع شرقی داخل پیاده رو استند پرتابل 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-550 ولیعصر خیابان ولیعصر استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-551 کاوه خیابان کاوه مجاور ترمینال استند پرتابل 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-552 خرازی تقاطع غیر همسطح خرازی و میرزا طاهر استند پرتابل 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-553 سروش خیابان سروش استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-554 جی خیابان جی استند پرتابل 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-555 امام خمینی تقاطع امام رضا استند پرتابل 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-556 بهارستان خیابان بهارستان استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-557 امیر کبیر میدان امیر کبیر استند پرتابل 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-558 امام خمینی امام خمینی استند پرتابل 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-559 خیابان جی تقاطع شهید رجایی استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-560 قدس میدان قدس ورودی خیابان مدرس استند پرتابل 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-561 میدان لاله محور زینبیه استند پرتابل 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-562 سروش خیابان سروش استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-563 دشستان خیابان دشستان استند پرتابل 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-564 لاله خیابان لاله استند پرتابل 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-565 شاهد میدان شاهد استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-566 بعثت بلوار بعثت استند پرتابل 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-567 لاله میدان لاله استند پرتابل 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-568 اصفهانی عاشق اصفهانی استند پرتابل 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-569 امام خمینی خوراسگان استند پرتابل 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-570 خیابان کمال اسماعیل خیابان کمال اسماعیل جنب پل فردوسی سه وجهی گردان وجه 1 بیلبورد سه وجهی 36
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-571 خیابان کمال اسماعیل خیابان کمال اسماعیل جنب پل فردوسی سه وجهی گردان وجه 2 بیلبورد سه وجهی 36
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-572 خیابان کمال اسماعیل خیابان کمال اسماعیل جنب پل فردوسی سه وجهی گردان وجه 3 بیلبورد سه وجهی 36
لیست بلیورد های اصفهان esf-573 غدیر پل غدیر سه وجهی گردون وجه 1 بیلبورد سه وجهی 48
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-574 غدیر پل غدیر سه وجهی گردان وجه 2 بیلبورد سه وجهی 48
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-575 غدیر پل غدیر سه وجهی گردان وجه 3 بیلبورد سه وجهی 48
لیست بلیورد های اصفهان esf-576 بزرگمهر شمال پل بزرگمهر سه وجهی گردان 40
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-577 ردانی پور بزرگراه ردانی پور تقاطع خیابان رباط سه وجهی گردان 48
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-578 امیر کبیر خیابان امیر کبیر شرق میدان امیر کبیر سه وجهی گردان 40
لیست بلیورد های اصفهان esf-579 دانشگاه سه راه دانشگاه ابتدای بلوار توحید بیلبورد دوجهی 24
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-580 خیابان جی سه راه همدانیان وجه غربی بیلبورد دوجهی 36
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-581 خیابان جی سه راه همدانیان وجه شرقی بیلبورد دوجهی 36
لیست بلیورد های اصفهان esf-582 آتشگاه رفیوژ میانی ابتدای بلوار آتشگاه (ضلع شرقی) بیلبورد دوجهی 38
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-583 سی و سه پل سی و سه پل ابتدای بوستان ملت 4وجهی گردان ساعت 3
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-584 سعادت آباد سعادت آباد تقاطع فرایبورگ 4وجهی گردان ساعت 3
لیست بلیورد های اصفهان esf-585 شیخ صدوق چهارراه شیخ صدوق ابتدای سعادت آباد 4وجهی گردان ساعت 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-586 توحید چهارراه توحید تقاطع خیابان نظر 4وجهی گردان ساعت 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-587 توحید چهارراه توحید چهارراه پلیس 4وجهی گردان ساعت 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-588 چهارباغ خیابان چهارباغ بالا چهارراه نظر 4وجهی گردان ساعت 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-589 فرایبورگ چهارراه فرایبورگ تقاطع خیابان آزادی 4وجهی گردان ساعت 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-590 چهار باغ خیابان چهارباغ بالا تقاطع شریعتی 4وجهی گردان ساعت 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-591 حکیم نظامی خیابان حکیم نظامی تقاطع شریعتی 4وجهی گردان ساعت 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-592 ملت بلوار ملت تقاطع پل فلزی 4وجهی گردان ساعت 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-593 بزرگمهر خیابان بزرگمهر چهارراه هشت بهشت 4وجهی گردان ساعت 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-594 میدان فیض میدان فیض ابتدای خیابان میر 4وجهی گردان ساعت 3
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-595 خیابان مطهری خیابان مطهری چهارراه پل فلزی 4وجهی گردان ساعت 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-596 خیابان وحید خیابان وحید تقاطع خیابان خاقانی 4وجهی گردان ساعت 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-597 بزرگمهر خیابان بزرگمهر چهارراه نور باران 4وجهی گردان ساعت 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-598 شمس آبادی خیابان شمس آبادی چهارراه قصر 4وجهی گردان ساعت 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-599 شمس آبادی خیابان مطهری تقاطع خیابان شمس آبادی 4وجهی گردان ساعت 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-600 پل شیری پل شیری ابتدای خیابان مطهری 4وجهی گردان ساعت 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-601 خیابان سجاد خیابان سجاد تقاطع ارباب 4وجهی گردان ساعت 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-602 میدان خواجو میدان خواجو ابتدای خیابان مشتاق 4وجهی گردان ساعت 2
لیست بلیورد های اصفهان esf-603 چهارباغ عباسی خیابان چهارباغ عباسی تقاطع آمادگاه 4وجهی گردان ساعت 2
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-604 وفایی چهارراه وفایی تقاطع مسجد سید 4وجهی گردان ساعت 2
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-605 آبشار چهارراه آبشار تقاطع پل بزرگمهر 4وجهی گردان ساعت 3
لیست بلیورد های اصفهان esf-606 فلسطین چهارراه فلسطین ابتدای خیابان فردوسی 4وجهی گردان ساعت 3
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-607 نشاط خیابان نشاط چهارراه شکر شکن 4وجهی گردان ساعت 3
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-608 خانه اصفهان خانه اصفهان میدان پنج طبقه 4وجهی گردان ساعت 3
لیست بلیورد های اصفهان esf-609 مجتمع تجاری حیاط مجتمع تجاری پارک اصفهان 4وجهی گردان ساعت 3
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-610 بزرگراه خرم بزرگراه خرم – خیام تقاطع خیابان جهاد 4وجهی گردان ساعت 3
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-611 چهارراه ارنش چهارراه ارنش سه راه حکیم نظامی 4وجهی گردان ساعت 3
لیست بلیورد های اصفهان esf-612 رزمندگان چهارراه رزمندگان تقاطع جابر انصاری 4وجهی گردان ساعت 3
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-613 بلوار کشاورز بلوار کشاورز تقاطع حبیب الهی 4وجهی گردان ساعت 3
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-614 خیابان سروش خیابان سروش تقاطع آل خجند 4وجهی گردان ساعت 3
لیست بلیورد های اصفهان esf-615 انقلاب میدان انقلاب ضلع غرب 4وجهی گردان ساعت 3
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-616 جمهوری میدان جمهوری امام خمینی 4وجهی گردان ساعت 3
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-617 میدان آزادی میدان آزادی ابتدای بلوار سعادت آباد بام ساختمان پورپونه (تعرفه 3 ماهه است) تری ویژن 65
لیست بلیورد های اصفهان esf-618 مجتمع تجاری مجتمع تجاری پارک اصفهان حیاط مجتمع مقابل درب ورودی اصلی (تعرفه 3 ماهه است) تری ویژن 13
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-619 مجتمع تجاری مجتمع تجاری پارک اصفهان ورودی مجتمع پارک بالای اتاق نگهبانی دید از ورودی پارکینگ و پیاده رو (تعرفه 3 ماهه است بیلبورد سه وجهی 9
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-620 مجتمع تجاری مجتمع تجاری پارک اصفهان ورودی مجتمع پارک بالای اتاق نگهبانی دید از داخل حیاط اصلی و پیاده رو (تعرفه 3 ماهه است بیلبورد سه وجهی 9
لیست بلیورد های اصفهان esf-621 مجتمع تجاری مجتمع تجاری پارک اصفهان ورودی مجتمع پارک بالای اتاق نگهبانی دید از داخل حیاط اصلی و پیاده رو (تعرفه 3 ماهه است بیلبورد سه وجهی 3
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-622 بزرگمهر ضلع شمالی پل بزرگمهر سه وجهی گردان 38
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-623 رباط خیابان رباط تقاطع شهید ردانی پور سه وجهی گردان 48
لیست بلیورد های اصفهان esf-624 خیابان جی خیابان جی سه راه همدانیان وجه غربی و وجه شرقی بیلبورد دو وجهی 36
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-625 آتشگاه خیابان آتشگاه رفیوژ میانی ضلع غربی بیلبورد 38
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-626 آتشگاه خیابان آتشگاه رفیوژ میانی ضلع شرقی بیلبورد 38
لیست بلیورد های اصفهان esf-627 توحید خیابان توحید سه راه دانشگاه وجه شمالی و جنوبی بیلبورد دو وجهی 24
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-628 امیرکبیر میدان شاپور شرق میدان امیر کبیر سه وجهی گردان 40
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-629 شهر رضا ضلع جنوب غربی میدان شهدا ابتدای خیابان 40 متری بیلبورد سه وجهی 32
لیست بلیورد های اصفهان esf-630 شهر رضا بلوار مدرس ابتدای اتوبان اصفهان رو به روی امام زاده از طرف اصفهان پل عابر 25
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-631 شهر رضا خیابان 45 متری رو به روی زایشگاه سمیه از طرف میدان فاطمیه پل عابر 25
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-632 شهر رضا خیابان 45 متری رو به روی زایشگاه سمیه از طرف میدان امام پل عابر 25
لیست بلیورد های اصفهان esf-633 شهر رضا بلوار مدرس ابتدای اتوبان اصفهان رو به روی امام زاده از طرف شهررضا پل عابر 25
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-634 نجف آباد چهارراه شهرداری بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-635 نجف آباد میدان آزادگان 1 بیلبورد 18
لیست بلیورد های اصفهان esf-636 نجف آباد میدان آزادگان 2 بیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-637 نجف آباد میدان آزادگان 3 بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-638 نجف آباد میدان آزادگان 4 بیلبورد 18
لیست بلیورد های اصفهان esf-639 نجف آباد میدان آزادگان 5 و 6 بیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-640 نجف آباد میدان بسیج بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-641 نجف آباد میدان جهاد 1 و 2 بیلبورد 15
لیست بلیورد های اصفهان esf-642 نجف آباد خیابان شریعتی وجه 1 و 2 بین خیابان سعدی به رجایی بیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-643 نجف آباد خیابان شریعتی وجه 1 و 2 بین خیابان رجایی به سعدی بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-644 نجف آباد خیابان شریعتی ما بین 15 خرداد و مجاهد بیلبورد 18
لیست بلیورد های اصفهان esf-645 نجف آباد میدان امام حسین بیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-646 نجف آباد ورودی گلدشت بیلبورد 36
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-647 نجف آباد مسیر کهریز سنگ (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 48
لیست بلیورد های اصفهان esf-648 شاهین شهر انتهای خیابان فردوسی ورودی علامه مجلسی دوجهی گردان 36
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-649 شاهین شهر بلوار طالقانی (بازار خلیج فارس) استرابورد 12
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-650 شاهین شهر بلوار طالقانی (سه راه مدرس روبروی مدرس) استرابورد 12
لیست بلیورد های اصفهان esf-651 شاهین شهر بلوار طالقانی ( جنب بازار میوه) استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-652 شاهین شهر بلوار طالقانی (کوی مهدیه) استرابورد 12
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-653 شاهین شهر بلوار طالقانی، جنب شاهین کاران استرابورد 12
لیست بلیورد های اصفهان esf-654 شاهین شهر بلوار طالقانی قبل از ورودی ایثارگران استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-655 شاهین شهر بلوار طالقانی قبل از تقاطع پردیس استرابورد 12
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-656 شاهین شهر بلوار طالقانی، سه راه شریفی استرابورد 12
لیست بلیورد های اصفهان esf-657 شاهین شهر بلوار طالقانی، روبروی فروشگاه تعاون استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-658 شاهین شهر مسکن مهر (سه راه اسفند) استرابورد 12
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-659 شاهین شهر مسکن مهر (2 وجهی) استرابورد 12
لیست بلیورد های اصفهان esf-660 شاهین شهر مسکن مهر (ابتدای بلوار مهر) (2 وجهی) استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-661 شاهین شهر فلکه چوبی (آخر عطار) (2 وجهی) استرابورد 12
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-662 شاهین شهر فلکه چوبی ابتدای مدرس استرابورد 12
لیست بلیورد های اصفهان esf-663 شاهین شهر میدان شورا ورودی بلوار فیض (2 وجهی) استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-664 شاهین شهر بلوار فرخی ابتدای صیاد شیرازی استرابورد 12
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-665 شاهین شهر خیابان شریعتی(ژاندارمری) (2 وجهی) استرابورد 12
لیست بلیورد های اصفهان esf-666 شاهین شهر خیابان شریفی (2 وجهی) استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-667 شاهین شهر میدان رازی (ابتدای قیصر امین پور) (2 وجهی) استرابورد 12
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-668 شاهین شهر بلوار دانشجو A استرابورد 12
لیست بلیورد های اصفهان esf-669 شاهین شهر بلوار دانشجو B (2 وجهی) استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-670 شاهین شهر اواسط سهراب سپهری (میدان خلیج فارس) (2 وجهی) استرابورد 12
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-671 شاهین شهر بلوار امام (ابتدای بلوار دکتر مصطفی چمران) استرابورد 12
لیست بلیورد های اصفهان esf-672 شاهین شهر میدان ولیعصر ورودی بلوار امام استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-673 شاهین شهر بلوار امام خمینی مقابل محله بانک استان استرابورد 12
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-674 شاهین شهر میدان جمهوری اسلامی (سمت فروشگاه میلاد) استرابورد 12
لیست بلیورد های اصفهان esf-675 شاهین شهر بلوار منتظری روفوژ وسط، مقابل سه راه جانبازان (2 وجهی) استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-676 شاهین شهر بلوار منتظری ابتدای قائم استرابورد 12
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-677 شاهین شهر بلوار منتظری سه راه مسرور رفوژ وسط استرابورد 12
لیست بلیورد های اصفهان esf-678 شاهین شهر میدان مسرور ابتدای بلوار مخابرات استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-679 شاهین شهر آخر فردوسی ضلع شرقی میدان A استرابورد 12
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-680 شاهین شهر آخر فردوسی ضلع شرقی میدان B استرابورد 12
لیست بلیورد های اصفهان esf-681 شاهین شهر روفوژ علامه مجلسی (2 وجهی) A استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-682 شاهین شهر روفوژ علامه مجلسی (2 وجهی) B استرابورد 12
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-683 شاهین شهر میدان هفت تیر ابتدای هشت بهشت (2 وجهی) استرابورد 12
لیست بلیورد های اصفهان esf-684 شاهین شهر گلدیس بلوار شورا A استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-685 شاهین شهر گلدیس بلوار شورا B استرابورد 12
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-686 شاهین شهر سه راه پرستار استرابورد 12
لیست بلیورد های اصفهان esf-687 شاهین شهر گلدیس روبروی بیمارستان گلدیس استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-688 شاهین شهر ورودی فدک (2 وجهی) استرابورد 12
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-689 شاهین شهر گلدیس خیابان علامه امینی روبروی بانک مسکن (2 وجهی) استرابورد 12
لیست بلیورد های اصفهان esf-690 شاهین شهر میدان فردوسی بلوار امام علی سه راه امام علی استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-691 شاهین شهر حافظ شمالی (ابتدای بلوار امام علی) (2 وجهی) استرابورد 12
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-692 شاهین شهر بلوار شاهد جنب میدان شهدای محراب (2 وجهی) استرابورد 12
لیست بلیورد های اصفهان esf-693 شاهین شهر میدان دفاع مقدس (2 وجهی) استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-694 شاهین شهر خیابان ردانی پور نبش سه راه معاد استرابورد 12
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-695 شاهین شهر خانه کارگر چهارراه صغیر استرابورد 12
لیست بلیورد های اصفهان esf-696 شاهین شهر طالقانی جنب پایانه استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-697 کاشان بلوار امیر کبیر میدان عامریه(مسیر رفت) پل عابر 80
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-698 کاشان بلوار امیر کبیر میدان عامریه(مسیر برگشت) پل عابر 80
لیست بلیورد های اصفهان esf-699 کاشان بلوار قطب راوندی روبروی شهرک صنعتی (مسیر رفت) پل عابر 72
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-700 کاشان بلوار قطب راوندی روبروی شهرک صنعتی (مسیر برگشت) پل عابر 72
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-701 کاشان بلوار قطب راوندی روبروی دانشگاه سیلک (مسیر رفت) پل عابر 72
لیست بلیورد های اصفهان esf-702 کاشان بلوار قطب راوندی روبروی دانشگاه سیلک (مسیر برگشت) پل عابر 72
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-703 کاشان بلوار قطب راوندی ،نبش خیابان ناحیه(مسیر رفت) پل عابر 60
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-704 کاشان بلوار قطب راوندی ،نبش خیابان ناحیه(مسیر برگشت) پل عابر 60
لیست بلیورد های اصفهان esf-705 کاشان میدان جهاد ابتدای بلوار کشاورز بیلبورد 72
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-706 کاشان بلوار امام رضا بعد از خروجی مصلی بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-707 کاشان بلوار امام رضا بعد از بلوار الهیه بیلبورد 60
لیست بلیورد های اصفهان esf-708 کاشان بلوار امیر کبیر نرسیده به خیابان صادق اصفهانی بیلبورد 50
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-709 کاشان بلوار امیر کبیر نبش خیابان صادق اصفهانی بیلبورد 50
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-710 کاشان بلوار امام رضا نبش دانشگاه پیام نور بیلبورد 40
لیست بلیورد های اصفهان esf-711 کاشان میدان 15 خرداد بیلبورد 36
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-712 کاشان میدان 15 خرداد بیلبورد 32
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-713 کاشان میدان کمال الملک مقابل بانک ملت بیلبورد 32
لیست بلیورد های اصفهان esf-714 کاشان میدان کمال الملک جنب دفتر خانه بیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-715 کاشان میدان کمال الملک جنب ساختمان شیرین بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-716 کاشان میدان شهید اردهال بیلبورد 24
لیست بلیورد های اصفهان esf-717 کاشان خیابان آیت الله کاشانی بین 4 راه کاشانی و غزنوی دروازه ای 24
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-718 کاشان خیابان شهید رجایی مقابل بیمارستان نقوی بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-719 کاشان میدان معلم ابتدای بلوار مفتح بیلبورد 18
لیست بلیورد های اصفهان esf-720 کاشان میدان ولیعصر جنب بانک صادرات بیلبورد 15
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-721 کاشان محور جدید آران و بیدگل بیلبورد 32
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-722 کاشان بلوار قطب راوندی پل دانشگاه آزاد پل عابر 75
لیست بلیورد های اصفهان esf-723 کاشان بلوار قطب راوندی استخر مروارید پل عابر 55
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-724 کاشان بلوار قطب راوندی پل دفاع مقدس پل عابر 45
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-725 کاشان بلوار قطب راوندی پل دفاع مقدس پل عابر 35
لیست بلیورد های اصفهان esf-726 کاشان بلوار ملاصدرا راه آهن پل عابر 50
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-727 کاشان خیابان آیت اله سعیدی مقابل پارک نرگس پل عابر 40
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-728 کاشان میدان معلم ابتدای خیابان شهید بهشتی استرابورد 12
لیست بلیورد های اصفهان esf-729 کاشان خیابان شهید بهشتی سه راه زیارتی استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-730 کاشان چهارراه کاشانی ابتدای خیابان کاشانی مقابل جهاد استرابورد 12
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-731 کاشان میدان امام حسین ابتدای خیابان کاشانی استرابورد 12
لیست بلیورد های اصفهان esf-732 کاشان خیابان امیرکبیر نبش چهارراه سلمان استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-733 کاشان میدان کمال الملک ابتدای خیابان بابا افضل استرابورد 12
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-734 کاشان میدان شورا ابتدای خیابان مدرس استرابورد 12
لیست بلیورد های اصفهان esf-735 کاشان خیابان آیت الله کاشانی سه راه غزنوی پل عابر 24
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-736 کاشان خیابان شهیدرجایی روبروی بیمارستان تقوی پل عابر 24
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-737 کاشان خیابان آیت الله مدنی روبروی باشگاه تختی پل عابر 24
لیست بلیورد های اصفهان esf-738 کاشان خیابان بابا افضل روبروی بازار علی پل عابر 24
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-739 کاشان میدان امام حسین ابتدای خیابان امیر کبیر پل عابر 24
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-740 کاشان خیابان امیر کبیر روبروی بانک صادرات به طرف باغ فین پل عابر 37
لیست بلیورد های اصفهان esf-741 کاشان خیابان امیر کبیر روبروی بانک صادرات به طرف میدان امام حسین پل عابر 37
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-742 کاشان چهارراه آیت الله کاشانی جنب مجتمع تجاری اداری ملت مرکز کاشان پریزما 32
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-743 کاشان میدان جهاد نبش سازمان آب بیلبورد 72
لیست بلیورد های اصفهان esf-744 کاشان میدان امام علی روبروی شهرک صنعتی فتح المبین به طرف کاشان بیلبورد 72
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-745 کاشان میدان امام علی روبروی شهرک صنعتی فتح المبین به طرف اصفهان بیلبورد 72
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-746 کاشان میدان ولیعصر ابتدای قطب راوندی بیلبورد 32
لیست بلیورد های اصفهان esf-747 کاشان خیابان بهشتی نبش چهارراه شاهد بیلبورد 24
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-748 کاشان خیابان کارگر به طرف شهر آران و بیدگل پل عابر 20
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-749 کاشان خیابان کارگر به طرف کاشان پل عابر 20
لیست بلیورد های اصفهان esf-750 کاشان پل راه آهن به سمت شهرک صنعتی به سمت فرش آران و بیدگل پل عابر 20
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-751 کاشان شهرک صنعتی امیرکبیر میدان ارباب تفضلی ابتدای خیابان هییت امناء جنب فرش آنا بیلبورد 36
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-752 کاشان شهرک صنعتی امیرکبیر میدان ارباب تفضلی ابتدای خیابان هییت امناء جنب چوب بری شفایی بیلبورد 36
لیست بلیورد های اصفهان esf-753 کاشان شهرک صنعتی امیرکبیر میدان ارباب تفضلی ابتدای خیابان میرعماد روبروی فرش آنا بیلبورد 32
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-754 کاشان شهرک صنعتی امیرکبیر میدان ارباب تفضلی روفوژ جزیره ورودی کمربندی جنوبی (اولی) بیلبورد 15
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-755 کاشان شهرک صنعتی امیرکبیر میدان ارباب تفضلی روفوژ جزیره ورودی کمربندی جنوبی (دومی) بیلبورد 15
لیست بلیورد های اصفهان esf-756 کاشان شهرک صنعتی امیرکبیر میدان ارباب تفضلی روفوژ جزیره ورودی کمربندی جنوبی (سومی) بیلبورد 15
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-757 کاشان شهرک صنعتی امیرکبیر میدان ارباب تفضلی ابتدای خیابان هییت امناء و خیابان کمربندی شمالی بیلبورد 55
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-758 کاشان شهرک صنعتی امیرکبیر میدان ارباب تفضلی ابتدای خیابان هییت امناء و خیابان کمربندی جنوبی بیلبورد 55
لیست بلیورد های اصفهان esf-759 قمصر بلوار خلیج فارس نبش خروجی پمپ بنزین (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 24
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-760 قمصر بلوار بهشت تقاطع خیابان گل آذین نبش پارک (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 24
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-761 قمصر نبش میدان جشنواره ابتدای بلوار بهشت (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 24
لیست بلیورد های اصفهان esf-762 قمصر نبش میدان جشنواره ورودی سایت جشنواره (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 24
تعرفه بیلبورد های اصفهان esf-763 قمصر انتهای بلوار ساحلی روبروی گلاب طوبی (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 24
اجاره بیلبورد های اصفهان esf-764 قمصر بلوار بهشت روبروی بوستان گلاب به طرف میدان جشنواره (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 40
لیست بلیورد های اصفهان esf-765 قمصر بلوار بهشت روبروی بوستان گلاب به طرف باغ پرندگان (تعرفه 3 ماهه است) بیلبورد 40
WhatsApp chat