اجاره بیلبورد

اجاره بیلبورد در استان بوشهر

نوع خدمات
تبلیغات محیطی بوشهر
کد
تابلو
مسیــر نشــــانـي تیــپ متـراژ
کل
اجاره بیلبورد های بوشهر 1 سطح شهر بین بلواری بوشهر بیلبورد 2
لیست بلیورد های بوشهر 2 امام میدان امام بیلبورد 36
تعرفه بیلبورد های بوشهر 3 آزادی میدان آزادی بیلبورد 72
اجاره بیلبورد های بوشهر 4 شهرداری میدان شهرداری بیلبورد 36
لیست بلیورد های بوشهر 5 مطهری میدام مطهری بیلبورد 36
تعرفه بیلبورد های بوشهر 6 عاشوری سه راه عاشوری بیلبورد 36
اجاره بیلبورد های بوشهر 7 رفاه میدان رفاه بیلبورد 36
اجاره بیلبورد های بوشهر 8 ساحلی خیابان ساحلی بیلبورد 36
لیست بلیورد های بوشهر 9 اتوبان بوشهر شیراز و بلعکس بیلبورد 72
تعرفه بیلبورد های بوشهر 10 گناوه ساحل گناوه بیلبورد 32
اجاره بیلبورد های بوشهر 11 امام میدان امام شهر گناوه بیلبورد 32
لیست بلیورد های بوشهر 12 بازار سر بازار گناوه بیلبورد 32
تعرفه بیلبورد های بوشهر 13 کنگان شهر کنگان ورودی عسلویه دورو پل هوایی 40
اجاره بیلبورد های بوشهر 14 گناوه ورودی و خروجی گناوه بیلبورد 40
اجاره بیلبورد های بوشهر 15 امام علی ابتدای اتوبان امام علی بیلبورد 32
لیست بلیورد های بوشهر 16 پرتابل پرتابل سراسر شهر بوشهر پرتابل 12
تعرفه بیلبورد های بوشهر 17 پرتابل پرتابل سراسر شهر گناوه پرتابل 12
اجاره بیلبورد های بوشهر 18 میدان برج به طرف تنگک بیلبورد 36
لیست بلیورد های بوشهر 19 میدان برج خروجی میدان برج بیلبورد 36
تعرفه بیلبورد های بوشهر 20 میدان باغ زهرا شهید مطهری بیلبورد 36
اجاره بیلبورد های بوشهر 21 خیابان آزادی نرسیده به میدان باغ زهرا بیلبورد 36
اجاره بیلبورد های بوشهر 22 میدان هتل دلوار به سمت خانه معلم بیلبورد 36
لیست بلیورد های بوشهر 23 میدان هتل دلوار بیلبورد 36
تعرفه بیلبورد های بوشهر 24 میدان انتظام به سمت کنار ساحل بیلبورد 36
اجاره بیلبورد های بوشهر 25 میدان معلم بیمارستان قبلی بیلبورد 36
لیست بلیورد های بوشهر 26 میدان شهید بشکوه درمانگاه ابوالفضل بیلبورد 36
تعرفه بیلبورد های بوشهر 27 چهارراه کشتیرانی به سمت صلح آباد بیلبورد 36
اجاره بیلبورد های بوشهر 28 ایستگاه اتوبوس بالای ایستگاه اتوبوس روبروی پاساژ ملت بیلبورد 52
اجاره بیلبورد های بوشهر 29 میدان شهدا میدان شهدا میدان شهرداری بیلبورد 36
لیست بلیورد های بوشهر 30 میدان قدس میدان ساعت بیلبورد 36
تعرفه بیلبورد های بوشهر 31 امام میدان امام بیلبورد 36
اجاره بیلبورد های بوشهر 32 ساحلی بلوار ساحلی بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های بوشهر 33 بلوار سنگی به سمت میدان امام عرشه پل 84
WhatsApp chat