اجاره بیلبورد

اجاره بیلبورد در استان خراسان شمالی

نوع خدمات
تبلیغات محیطی بجنورد
کد
تابلو
مسیــر نشــــانـي تیــپ متـراژ
کل
اجاره بیلبورد های بجنورد 1 امام خمینی بلوار امام خمینی چهارراه قیام ضلع جنوب غربی پریزما هروجه بیلبورد افقی 24
لیست بلیورد های بجنورد 2 امام خمینی بلوار امام خمینی چهارراه قیام ضلع شمال شرقی بیلبورد افقی 24
تعرفه بیلبورد های بجنورد 3 طالقانی خیابان طالقانی چهارراه 17 شهریور ضلع جنوب غربی بیلبورد افقی 24
اجاره بیلبورد های بجنورد 4 طالقانی خیابان طالقانی چهارراه 17 شهریور ضلع جنوب شرقی بیلبورد افقی 21
لیست بلیورد های بجنورد 5 امام خمینی بلوار امام خمینی میدان کارگر ضلع شمال غربی بیلبورد افقی 24
تعرفه بیلبورد های بجنورد 6 امام خمینی بلوار امام خمینی میدان فردوسی ضلع شمال غربی بیلبورد افقی 24
اجاره بیلبورد های بجنورد 7 امام خمینی بلوار امام خمینی میدان فردوسی ضلع جنوب غربی بیلبورد افقی 24
اجاره بیلبورد های بجنورد 8 طالقانی خیابان طالقانی چهارراه پارک شهر ضلع جنوب شرقی بیلبورد افقی 24
لیست بلیورد های بجنورد 9 طالقانی خیابان طالقانی چهارراه نادر (ژاندارمری) ضلع جنوب شرقی بیلبورد افقی 24
تعرفه بیلبورد های بجنورد 10 وحدت میدان وحدت ضلع جنوب غربی (جنب پارک آفرینش) ورودی از تهران بیلبورد افقی 32
WhatsApp chat