اجاره بیلبورد

اجاره بیلبورد در استان خوزستان

نوع خدمات
تبلیغات محیطی اهواز
کد تابلو مسیــر نشــــانـي تیپ متـراژ
کل
اجاره بیلبورد های اهواز 1 شهید بندر میدان شهید بندر (چهار شیر )دید از میدان بیلورد 90
لیست بیلبورد های اهواز 2 شهید بندر میدان شهید بندر (چهار شیر )دید از فرودگاه بیلورد 90
تعرفه بیلبورد های اهواز 3 سلمان فارسی سلمان فارسی،ابتدای بلوار شهید فهمیده بیلورد 60
اجاره بیلبورد های اهواز 4 سلمان فارسی سلمان فارسی،لوب پل3DRotation،سه وجهی بیلورد 40
لیست بیلبورد های اهواز 5 سلمان فارسی سلمان فارسی،لوب پل3DRotation،سه وجهی بیلورد 40
تعرفه بیلبورد های اهواز 6 سلمان فارسی سلمان فارسی،لوب پل3DRotation،سه وجهی بیلورد 40
اجاره بیلبورد های اهواز 7 آزادگان حد فاصل سلمان فارسی و میدان شهدا دید از خیابان نادری بیلبورد 36
اجاره بیلبورد های اهواز 8 آزادگان حد فاصل سلمان فارسی و میدان شهدا دید از میدان شهدا بیلبورد 36
لیست بیلبورد های اهواز 9 امانیه میدان ساعت بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های اهواز 10 پاسداران حد فاصل میدان چهارشیر به میدان فرودگاه پل عابر 45
اجاره بیلبورد های اهواز 11 پاسداران حد فاصل میدان فرودگاه به میدان چهارشیر پل عابر 45
لیست بیلبورد های اهواز 12 پاسداران حد فاصل خیابان نادری به میدان چهارشیر بیلبورد 50
تعرفه بیلبورد های اهواز 13 پاسداران حد فاصل میدان چهارشیر به خیابان نادری بیلبورد 50
اجاره بیلبورد های اهواز 14 فرودگاه میدان ضلع شرقی بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های اهواز 15 کیانپارس ضلع جنوب شرقی پل هفتم بیلبورد 60
لیست بیلبورد های اهواز 16 کیانپارس میدان سوم مقابل بازار بزرگ امام رضا بیلبورد 40
تعرفه بیلبورد های اهواز 17 کیانپارس بلوار ساحلی نبش خیابان هفده بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های اهواز 18 کیانپارس میدان دوم دید از میدان بیلبورد 36
لیست بیلبورد های اهواز 19 کیانپارس نبش خیابان سیزده بیلبورد 36
تعرفه بیلبورد های اهواز 20 کیانپارس حاشیه شرقی میدان چمران بیلبورد 90
اجاره بیلبورد های اهواز 21 کیانپارس ضلع شمال شرقی میدان چمران دید از میدان بیلبورد 90
اجاره بیلبورد های اهواز 22 کیانپارس میدان چمران دید از پل سوم بیلبورد 90
لیست بیلبورد های اهواز 23 میدان پنج نخل به سمت غرب بیلبورد 90
تعرفه بیلبورد های اهواز 24 میدان پنج نخل دید از پل سوم بیلبورد 90
اجاره بیلبورد های اهواز 25 میدان پنج نخل دید از میدان ورودی پل سوم بیلبورد 90
لیست بیلبورد های اهواز 26 میدان پنج نخل ضلع شمال شرقی پل سوم دید از میدان بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های اهواز 27 میدان پنج نخل ضلع شمال شرقی پل سوم دید از پل سوم بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های اهواز 28 ساحل شرقی حد فاصل پل هفتم به پل طبیعت بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های اهواز 29 بلوار گلستان مقابل سازمان آب و برق خوزستان برگشت پل عابر 45
لیست بیلبورد های اهواز 30 بلوار گلستان مقابل سازمان آب و برق خوزستان رفت پل عابر 45
تعرفه بیلبورد های اهواز 31 آیت الله بهبهانی تقاطع بازار امام دید از پل زیبایی بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های اهواز 32 آیت الله بهبهانی تقاطع بازار امام دید از پادادشهر بیلبورد 60
لیست بیلبورد های اهواز 33 آیت الله بهبهانی بهبهانی نرسیده به تقاطع امام بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های اهواز 34 شهرک کیانشهر ورودی شهرک بیلبورد 72
اجاره بیلبورد های اهواز 35 چهارشیر میدان شهید بندر ضلع جنوب شرقی بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های اهواز 36 چهارشیر میدان شهید بندر ضلع شمال شرقی جنب بانک صادران بیلبورد 60
لیست بیلبورد های اهواز 37 دانشگاه میدان دانشگاه شهید چمران بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های اهواز 38 کیانپارس فلکه 3 کیانپارس بیلبورد 50
اجاره بیلبورد های اهواز 39 کیانپارس فلکه اول کیانپارس ورودی بیلبورد 48
لیست بیلبورد های اهواز 40 کیانپارس فلکه اول کیانپارس خروجی بیلبورد 48
تعرفه بیلبورد های اهواز 41 فلکه چیتا زیتون کارمندی فلکه چیتا بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های اهواز 42 فلکه مسجد آذربایجانیها بیلبورد 72
اجاره بیلبورد های اهواز 43 ساعت فلکه ساعت بیلبورد 60
لیست بیلبورد های اهواز 44 امام علی ورودی اهواز آبادان میدان امام علی بیلبورد 90
تعرفه بیلبورد های اهواز 45 امام علی خروجی اهواز آبادان میدان امام علی بیلبورد 90
اجاره بیلبورد های اهواز 46 امام خمینی آبادان ابتدای خیابان امام خمینی بیلبورد 36
لیست بیلبورد های اهواز 47 خرمشهر میدان مطهری بیلبورد 36
تعرفه بیلبورد های اهواز 48 دزفول پل قدیم بیلبورد 48
اجاره بیلبورد های اهواز 49 ماهشهر خیابان امام خمینی بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های اهواز 50 بهبهان خیابان پرستار بیلبورد 32
لیست بیلبورد های اهواز 51 شوشتر میدان شهدا بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های اهواز 52 شوش بیمارستان نظام مافی بیلبورد 30
اجاره بیلبورد های اهواز 53 چمران فلکه دانشگاه شهید چمران ضلع شمالی بیلبورد 60
لیست بیلبورد های اهواز 54 گلستان نبش بوستان بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های اهواز 55 تختی استادیوم تختی بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های اهواز 56 حمیدیه حمیدیه بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های اهواز 57 میدان طیب پمپ بنزین بیلبورد 24
لیست بیلبورد های اهواز 58 پتروشیمی اتوبان پتروشیمی بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های اهواز 59 ایستگاه 7 اتوبام ماهشهر بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های اهواز 60 میدان طیب اتش نشانی بیلبورد 48
لیست بیلبورد های اهواز 61 اتوبان فرهنگیان ورودی اتوبان فرهنگیان بیلبورد 32
تعرفه بیلبورد های اهواز 62 لین یک ورودی لین یک بیلبورد 32
اجاره بیلبورد های اهواز 63 امیری خیابان امیری بیلبورد 40
اجاره بیلبورد های اهواز 64 خرمشهر روبروی پمپ بنزین بیلبورد 32
لیست بیلبورد های اهواز 65 ایستگاه 7 اتوبان ماهشهر بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های اهواز 66 فرودگاه میدان فرودگاه بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های اهواز 67 شوش، مسیر اهواز تهران پیشانی پل روگذر شوش مسیر اهواز تهران (شاوور) پل 30
لیست بیلبورد های اهواز 68 شوش تابلو سه وجهی گردان مرکز شهرستان شوش (میدان بازارچه روبروی پارک ساحلی ) بیلبورد 21
تعرفه بیلبورد های اهواز 69 آبادان تابلو سه وجهی گردان آبادان خیابان شهید منتظری بیلبورد 24
اجاره بیلبورد های اهواز 70 کیانپارس ساحلی کیانپارس نبش 13 بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های اهواز 71 کیانپارس پل سوم کیانپارس بیلبورد 60
لیست بیلبورد های اهواز 72 فرودگاه خروجی بلوار فرودگاه بیلبورد 72
تعرفه بیلبورد های اهواز 73 فرودگاه پل سه راه فرودگاه پل 45
اجاره بیلبورد های اهواز 74 گلستان گلستان دید از فلکه دانشگاه بیلبورد 40
لیست بیلبورد های اهواز 75 کیانپارس ورودی پل هفتم کیانپارس بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های اهواز 76 بندر امام پایانه حمل بار بندر امام بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های اهواز 77 ماهشهر بندر امام بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های اهواز 78 آزادگان دشت آزادگان بیلبورد 32
لیست بیلبورد های اهواز 79 شوشتر ورودی اهواز از سمت شوشتر بیلبورد 40
تعرفه بیلبورد های اهواز 80 امیدیه شهرستان امیدیه بیلبورد 40
اجاره بیلبورد های اهواز 81 اندیمشک محور اهواز تهران اندیمشک بیلبورد 60
لیست بیلبورد های اهواز 82 امانیه مرکز شهر دید از پیج استادیوم پل عابر 45
تعرفه بیلبورد های اهواز 83 پاسداران جنب شرکت ملی حفاری دید از کوی ملت پل عابر 48
اجاره بیلبورد های اهواز 84 پاسداران یمدان سه راه فرودگاه اهواز بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های اهواز 85 چهارشیر میدان چهارشیر اهواز بیلبورد 60
لیست بیلبورد های اهواز 86 کیانپارس ورودی کیانپارس به سمت فلکه اول بیلبورد 32
تعرفه بیلبورد های اهواز 87 پارک جزیره جاده ساحلی غربی روبروی پارک جزیره بیلبورد 50
اجاره بیلبورد های اهواز 88 کیانپارس جاده ساحلی نبش 5 کیانپارس بیلبورد 60
لیست بیلبورد های اهواز 89 آبادان میدان طیب (با نور) بیلبورد 80
تعرفه بیلبورد های اهواز 90 آبادان ایتدای خیابان 15 سمت راست (با نور) بیلبورد 25
اجاره بیلبورد های اهواز 91 آبادان ابتدای خیابان 15 سمت چپ (با نور) بیلبورد 30
اجاره بیلبورد های اهواز 92 آبادان جنب بیمارستان طالقانی ، روبروی دانشگاه آزاد بیلبورد 40
لیست بیلبورد های اهواز 93 آبادان میدان هتل کاروانسرا به سمت فلکه فرودگاه با عدد بیلبورد عمودی (با نور) (قیمت برای هر تابلو) بیلبورد 72
تعرفه بیلبورد های اهواز 94 آبادان 40استند شهری در نقاط مختلف شهر آبادان بیلبورد 12
اجاره بیلبورد های اهواز 95 آبادان ایستگاه 7 میدانثامنالائمه میدان ورودی شهر (با نور) بیلبورد 5*12
لیست بیلبورد های اهواز 96 آبادان ایستگاه 7 میدانثامنالائمه میدان ورودی شهر بیلبورد 6*15
تعرفه بیلبورد های اهواز 97 بندر امام اتوبان ماهشهر بندر امام 2 کیلومتری ورودی منطقه ویژه اقتصادی 3 کیلومتری ورودی بزرگراه خلیج فارس اهواز بیلبورد 50
اجاره بیلبورد های اهواز 98 بندر امام اتوبان ماهشهر بندر امام 1 کیلومتری ورودی منطقه ویژه اقتصادی 2 کیلومتری ورودی بزرگراه خلیج فارس اهواز بیلبورد 50
اجاره بیلبورد های اهواز 99 بندر امام اتوبان بندر امام – ماهشهر 1 کیلومتری خروجی بزرگراه خلیج فارس اهواز 5 کیلومتری ورودی منطقه ویژه اقتصادی بیلبورد 50
لیست بیلبورد های اهواز 100 بندر امام اتوبان بندر امام – ماهشهر خروجی بزرگراه خلیج فارس اهواز 1 کیلومتری ورودی منطقه ویژه اقتصادی بیلبورد 50
تعرفه بیلبورد های اهواز 101 مسجد سلیمان پل ردشکف بیلبورد 48
اجاره بیلبورد های اهواز 102 مسجد سلیمان ورودی میدان نفتون از سمت باغ ملی بیلبورد 48
لیست بیلبورد های اهواز 103 خیابان زیتون زیتون کارمندی میدان چیتا بیلبورد 50
تعرفه بیلبورد های اهواز 104 پل هفتم جنوب غربی رفت دید از عامری بیلبورد 36
اجاره بیلبورد های اهواز 105 پل هفتم جنوب غربی برگشت دید از کیانپارس بیلبورد 36
اجاره بیلبورد های اهواز 106 بلوار پاسداران روبروی در ورودی شرکت نفت پل عابر 45
لیست بیلبورد های اهواز 107 بلوار پاسداران روبروی در ورودی شرکت نفت پل عابر 45
تعرفه بیلبورد های اهواز 108 میدان پاداد روبروی شهر بازی بیلبورد 36
اجاره بیلبورد های اهواز 109 ورودی مجتمع نمایشگاههای اتومبیل روبروی جایگاه سوخت بیلبورد 105
لیست بیلبورد های اهواز 110 مجتمع نمایشگاههای اتومبیل دور برگردان بیلبورد 112
تعرفه بیلبورد های اهواز 111 مجتمع نمایشگاههای اتومبیل دور برگردان بیلبورد 112
اجاره بیلبورد های اهواز 112 کوت عبدالله لوپ پل ششم پل 60
اجاره بیلبورد های اهواز 113 کوت عبدالله لوپ پل ششم پل 60
نوع خدمات
تبلیغات محیطی دزقول
کد تابلو مسیــر نشــــانـي تیپ متـراژ
کل
اجاره بیلبورد های دزقول 1 دانشگاه جندی شاپور ابتدای دزفول بین دانشگاه جندی شاپور و پایگاه چهارم شکاری کیلومتر 2 بیلبورد 48
لیست بیلبورد های دزقول 2 دانشگاه جندی شاپور ابتدای دزفول بین دانشگاه جندی شاپور و پایگاه چهارم شکاری کیلومتر 3 بیلبورد 48
تعرفه بیلبورد های دزقول 3 دانشگاه جندی شاپور ابتدای دزفول بین دانشگاه جندی شاپور و پایگاه چهارم شکاری کیلومتر 3 بیلبورد 48
اجاره بیلبورد های دزقول 4 اردوگاه ابتدای دزفول بعد از اردوگاه شهید قاضی بیلبورد 48
لیست بیلبورد های دزقول 5 فتح المبین خیابان فتح المبین دور میدان مقاومت بیلبورد 48
تعرفه بیلبورد های دزقول 6 خیابان فتح المبین منتهی به پل سوم ورود به میدان رودبند بیلبورد 48
اجاره بیلبورد های دزقول 7 میدان امام حسین تا پل سوم رو به روی پیتزا بلوط بیلبورد 40
اجاره بیلبورد های دزقول 8 پل سوم انتهای پل سوم میدان رودبند به سمت میدان امام حسین بیلبورد 42
لیست بیلبورد های دزقول 9 خیابان شریعتی چهارراه فرمانداری به سمت چهارراه شریعتی انتهای پل بیلبورد 48
تعرفه بیلبورد های دزقول 10 جاده ساحلی دور میدانو الف دزفول انتهای خیابان ایت الله قاضی بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های دزقول 11 خیابان 60 متری تقاطع خیابان آفرینش دید از 60 متری بسیج بیلبورد دو وجهی 60
لیست بیلبورد های دزقول 12 صفی آباد اتوبان خروجی دزفول به سمت صفی آباد بیلبورد 90
تعرفه بیلبورد های دزقول 13 پارک دولت مسیر پارک دولت به سمت گلزار شهدا جنب ورودی سد تنظیمی بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های دزقول 14 زیر گذر شریعتی 45 متری جنب دکل برق ضلع جنوبی فلکسی 7
اجاره بیلبورد های دزقول 15 زیر گذر شریعتی 45 متری جنب دکل برق ضلع شمالی فلکسی 7
لیست بیلبورد های دزقول 16 زیر گذر امام 45 متری جنب دکل برق ضلع جنوبی فلکسی 8
اجاره بیلبورد های دزقول 17 اندیمشک ابتدای اندیمشک بعد از درب ورودب پایگاه چهارم شکاری بیلبورد 60
لیست بیلبورد های دزقول 18 اندیمشک ابتدای اندیمشک قبل از پمپ بنزین پایگاه چهارم شکاری بیلبورد 60
WhatsApp chat