اجاره بیلبورد

اجاره بیلبورد در استان زنجان

نوع خدمات
تبلیغات محیطی زنجان
کد
تابلو
مسیــر نشــــانـي تیپ متـراژ
کل
اجاره بیلبورد های زنجان 1 خرمشهر خیابان خرمشهر تقاطع شیلات (به طرف میدان آزادی) ضلع شمال غربی بیلبورد 28
لیست بیلبورد های زنجان 2 خرمشهر خیابان خرمشهر تقاطع شیلات (به طرف میدان آزادی) ضلع شمال شرقی بیلبورد 24
تعرفه بیلبورد های زنجان 3 خرمشهر خیابان خرمشهر تقاطع شیلات (به طرف ترمینال) ضلع جنوب غربی بیلبورد 28
اجاره بیلبورد های زنجان 4 خرمشهر خیابان خرمشهر تقاطع شیلات (به طرف ترمینال) وسط ضلع جنوبی بیلبورد 15
لیست بیلبورد های زنجان 5 ولیعصر میدان ولیعصر (ضلع شمالی) بیلبورد 55
تعرفه بیلبورد های زنجان 6 ولیعصر میدان ولیعصر (ضلع شمالی) ورودی میدان رو به جنوب بیلبورد 55
اجاره بیلبورد های زنجان 7 ولیعصر میدان ولیعصر (ضلع جنوبی) بیلبورد 55
اجاره بیلبورد های زنجان 8 ولیعصر میدان ولیعصر (ضلع جنوبی) ورودی میدان رو به شمال بیلبورد 55
لیست بیلبورد های زنجان 9 بعثت تقاطع جاوید خیابان بعثت بیلبورد 7
تعرفه بیلبورد های زنجان 10 رشت دروازه رشت بیلبورد 12
اجاره بیلبورد های زنجان 11 22 بهمن بلوار 22 بهمن تقاطع تربیت (پشت مصلی – رسل) ضلع جنوب شرقی بیلبورد 50
لیست بیلبورد های زنجان 12 22 بهمن بلوار 22 بهمن تقاطع تربیت (به طرف اداره پست) ضلع جنوب غربی بیلبورد 32
تعرفه بیلبورد های زنجان 13 22 بهمن بلوار 22 بهمن تقاطع تربیت (خیابان شهرک) ضلع شمال شرقی بیلبورد 16
اجاره بیلبورد های زنجان 14 جاده گاوازنگ جاده گاوازنگ میدان کوهنورد (آزادگان) بیلبورد 24
اجاره بیلبورد های زنجان 15 22 بهمن بلوار 22 بهمن میدن ارتش بیلبورد 24
لیست بیلبورد های زنجان 16 ورودی شهر میدان بسیج بیلبورد 15
تعرفه بیلبورد های زنجان 17 ارگ دروازه ارگ بیلبورد 28
اجاره بیلبورد های زنجان 18 امجدیه سراه امجدیه بیلبورد 30
لیست بیلبورد های زنجان 19 خیابان فردوسی سبزه میدان نبش خیابان فردوسی خیابان امام بیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های زنجان 20 میدان آزادی تری ویژن میدان آزادی ضلع شمالی (سه وجهی) بیلبورد 15
اجاره بیلبورد های زنجان 21 میدان آزادی میدان آزادی ضلع شمالی بیلبورد 15
اجاره بیلبورد های زنجان 22 گلشهر منظریه ضلع شرقی ورودی شهر رفت به مرکز شهر پل عابر 60
لیست بیلبورد های زنجان 23 زیباشهر ضلع شمالی رو به غرب به سمت میدان تربیت پل عابر 60
تعرفه بیلبورد های زنجان 24 زیباشهر ضلع جنوبی رو به شرق به سمت گلشهر پل عابر 60
اجاره بیلبورد های زنجان 25 بمارستان ولیعصر ضلع شرقی رفت به شمال به سمت میدان شورا پل عابر 63
لیست بیلبورد های زنجان 26 بمارستان ولیعصر ضلع غربی رفت به جنوب میدان ولیعصر پل عابر 54
تعرفه بیلبورد های زنجان 27 دانشگاه آزاد ضلع غربی رو به جنوب به سمت شیلات پل عابر 90
اجاره بیلبورد های زنجان 28 دانشگاه آزاد ضلع شرقی رو به شمال به سمت میدان ولیعصر پل عابر 90
اجاره بیلبورد های زنجان 29 میدان مدرس ضلع شمالی رو به غرب به سمت میدان جهاد پل عابر 60
لیست بیلبورد های زنجان 30 میدان مدرس ضلع جنوبی رو به شرق به سمت میدان ارتش پل عابر 60
تعرفه بیلبورد های زنجان 31 انقلاب مجموعه ورزشی انقلاب ضلع شمالی رو به غرب به سمت میدان ارتش پل عابر 60
اجاره بیلبورد های زنجان 32 انقلاب مجموعه ورزشی انقلاب ضلع جنوبی رو به شرق به سمت میدان تربیت پل عابر 60
لیست بیلبورد های زنجان 33 صدف تقاطع ولیعصر ضلع شمالی رو به غرب به سمت میدان تربیت پل عابر 60
تعرفه بیلبورد های زنجان 34 صدف تقاطع ولیعصر ضلع جنوبی رو به شرق به سمت گلشهر پل عابر 60
اجاره بیلبورد های زنجان 35 مییدان مدیریت کوی فرهنگ (میدان میریت)- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
قیمتبیلبورد های زنجان 36 شیلات تقاطع شیلات- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
لیست بیلبورد های زنجان 37 شیلات مقابل دانشگاه آزاد (نبش خیابان شیلات)- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
تعرفه بیلبورد های زنجان 38 میدان جمهوری میدان جمهوری جنب میدان نرسیده به بی سیم- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
قیمتبیلبورد های زنجان 39 میدان آزادی میدان آزادی (بانک تجارت)- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
لیست بیلبورد های زنجان 40 میدان آزادی میدان آزادی (بانک صادرات)- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
تعرفه بیلبورد های زنجان 41 میدان قائم میدان قائم (سمت چپ)- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
قیمتبیلبورد های زنجان 42 میدان قائم میدان قائم (سمت راست)- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
قیمتبیلبورد های زنجان 43 شهرک جنب شهرک (سه راه شهرک)- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
لیست بیلبورد های زنجان 44 گاوازنگ جنب گاوازنگ (روبروی هتل سپهر)- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
تعرفه بیلبورد های زنجان 45 گاوازنگ جنب گاوازنگ (مقابل بیمارستان موسوی)- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
قیمتبیلبورد های زنجان 46 سعدی چهارراه سعدی (سمت چپ) غزال- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
لیست بیلبورد های زنجان 47 سعدی چهارراه سعدی(سمت راست) قنادی- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
تعرفه بیلبورد های زنجان 48 دروازه ارک دروازه ارک (بلوار خان ناظم)داروخانه دکتر خالصی- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
قیمتبیلبورد های زنجان 49 دروازه ارک دروازه ارک (جنب بیلبورد)- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
قیمتبیلبورد های زنجان 50 امجدیه سه راه امجدیه شمالی- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
لیست بیلبورد های زنجان 51 امجدیه سه راه امجدیه جنوبی- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
تعرفه بیلبورد های زنجان 52 خیابان فرودگاه تقاطع جهاد غربی روبروی خ فرودگاه- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
قیمتبیلبورد های زنجان 53 امیر کبیر چهارراه امیر کبیر (مقابل دبیرستان)- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
لیست بیلبورد های زنجان 54 سبزه میدان سبزه میدان (روبروی بانک ملی)- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
تعرفه بیلبورد های زنجان 55 سبزه میدان سبزه میدان (نبش خیابان فردوسی)- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
قیمتبیلبورد های زنجان 56 سبزه میدان سبزه میدان 1 روبروی رستمخانی- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
قیمتبیلبورد های زنجان 57 سبزه میدان سبزه میدان 2 روبروی بازار- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
لیست بیلبورد های زنجان 58 سبزه میدان سبزه میدان 3 روبروی مسجد سید- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
تعرفه بیلبورد های زنجان 59 میدان انقلاب میدان انقلاب (ضلع شمال غربی )2 استند پرتابل 8
اجاره بیلبورد های زنجان 60 میدان انقلاب میدان انقلاب (ضلع شمال شرقی) 3- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
لیست بیلبورد های زنجان 61 میدان انقلاب میدان انقلاب (ضلع جنوب شرقی ) 4- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
تعرفه بیلبورد های زنجان 62 میدان انقلاب میدان انقلاب (ضلع جنوب شرقی) 5- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
اجاره بیلبورد های زنجان 63 میدان انقلاب میدان انقلاب (ضلع جنوب غربی) 7- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
اجاره بیلبورد های زنجان 64 میدان انقلاب میدان انقلاب (ضلع جنوب غربی) 8- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
لیست بیلبورد های زنجان 65 میدان انقلاب میدان انقلاب (ضلع جنوب غربی) 9- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
تعرفه بیلبورد های زنجان 66 شهرک پونک ورودی شهرک پونک- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
اجاره بیلبورد های زنجان 67 تربیت تقاطع تربیت- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
لیست بیلبورد های زنجان 68 سعدی تقاطع سعدی و زینبیه شرقی (ضلع شمالی)- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
تعرفه بیلبورد های زنجان 69 سعدی تقاطع سعدی و زینبیه شرقی (ضلع جنوبی)- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
اجاره بیلبورد های زنجان 70 دروازه رشت دروازه رشت جنب بیلبورد شمالی- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
اجاره بیلبورد های زنجان 71 دروازه رشت دروازه رشت جنوب شرقی (کانون افشارچی)- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
لیست بیلبورد های زنجان 72 خیابان صفا خیابان صفا نبش کارخانه کبریت (ضلع جنوبی)- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
تعرفه بیلبورد های زنجان 73 خیابان سعدی خیاابن سعدی روبروی بانک تجارت- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
اجاره بیلبورد های زنجان 74 میدان ارتش میدان ارتش جنب بیلبورد- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
لیست بیلبورد های زنجان 75 بلوار آزادی بلوار آزادی روبروی خیابان کشاورزی- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
تعرفه بیلبورد های زنجان 76 میدان هنرستان میدان هنرستان جنب بیلبورد بنیاد شهید- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
اجاره بیلبورد های زنجان 77 دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد سایت پایین روبروی درب اصلی- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
اجاره بیلبورد های زنجان 78 جاده گاوازنگ جاده گاوازنک جنب تالار فرهنگیان- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
لیست بیلبورد های زنجان 79 دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد سایت امام دو طرفه وجه شمالی- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
تعرفه بیلبورد های زنجان 80 دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد سایت امام دوطرفه وجه جنوبی- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
اجاره بیلبورد های زنجان 81 میدان آزادگان میدان آزادگان جنب بیلبورد- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
لیست بیلبورد های زنجان 82 میدان پروین اعتصامی میدان پروین اعتصامی ضلع جنوبی- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
تعرفه بیلبورد های زنجان 83 شهرک گلشهر ورودی شهر گلشهر- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
اجاره بیلبورد های زنجان 84 میدان شورا اراضی میدان شورا- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
اجاره بیلبورد های زنجان 85 سعدی چهارراه سعدی (سمت راست)- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 9
لیست بیلبورد های زنجان 86 خیابان زینبیه خیابان زینبیه شرقی نبش دلجویی خواجه نصیر- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
تعرفه بیلبورد های زنجان 87 میدان دانشسرا میدان دانشسرا- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
اجاره بیلبورد های زنجان 88 میدان بسیج میدان بسیج- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
لیست بیلبورد های زنجان 89 میدن ولیعصر میدان ولیعصر سمت راست- (قیمت به صورت روزانه میباشد) استند پرتابل 8
نوع خدمات
تبلیغات محیطی ورودی زنجان
ردیف تابلو مسیــر نشــــانـي تیپ سازه متـراژ
کل
اجاره بیلبورد های ورودی زنجان 90 زنجان – قزوین 500 متر قبل از عوارضی زنجان – قزوین به سمت تهران لاین شمالی بیلبورد 48
لیست بیلبورد های ورودی زنجان 91 زنجان – قزوین 500 متر قبل از عوارضی زنجان – قزوین به سمت زنجان لاین شمالی بیلبورد 48
تعرفه بیلبورد های ورودی زنجان 92 زنجان – قزوین بام عوارضی زنجان قزوین به سمت قزوین رشت و تهران بیلبورد 48
اجاره بیلبورد های ورودی زنجان 93 زنجان – قزوین بام عوارضی زنجان قزوین به سمت قزوین رشت و تهران بیلبورد 48
لیست بیلبورد های ورودی زنجان 94 زنجان – قزوین بام عوارضی زنجان قزوین به سمت قزوین رشت و تهران بیلبورد 96
تعرفه بیلبورد های ورودی زنجان 95 قزوین – زنجان بام عوارضی قزوین – زنجان به سمت تبریز ارومیه و اردبیل بیلبورد 48
اجاره بیلبورد های ورودی زنجان 96 قزوین – زنجان بام عوارضی قزوین – زنجان به سمت تبریز ارومیه و اردبیل بیلبورد 48
اجاره بیلبورد های ورودی زنجان 97 قزوین – زنجان بام عوارضی قزوین – زنجان به سمت تبریز ارومیه و اردبیل بیلبورد 96
لیست بیلبورد های ورودی زنجان 98 زنجان – قزوین 500 متر بعد از عوارضی زنجان قزوین به سمت تهران لاین شمالی بیلبورد شمالی 48
تعرفه بیلبورد های ورودی زنجان 99 زنجان – قزوین 500 متر بعد از عوارضی زنجان قزوین به سمت زنجان لاین شمالی بیلبورد شمالی 48
اجاره بیلبورد های ورودی زنجان 100 زنجان – قزوین کیلومتر 74 از زنجان 116 کیلومتری قزوین به سمت تهران شمالی بیلبورد شمالی 48
لیست بیلبورد های ورودی زنجان 101 زنجان – قزوین کیلومتر 74 به زنجان 116 کیلومتری از قزوین به سمت زنجان شمالی بیلبورد شمالی 48
تعرفه بیلبورد های ورودی زنجان 102 زنجان – قزوین کیلومتر 81 از زنجان 109 کیلومتری قزوین به سمت تهران جنوبی بیلبورد جنوبی 48
اجاره بیلبورد های ورودی زنجان 103 زنجان – قزوین کیلومتر 81 به زنجان 109 کیلومتری از قزوین به سمت زنجان جنوبی بیلبورد جنوبی 48
اجاره بیلبورد های ورودی زنجان 104 زنجان – قزوین کیلومتر 86 از زنجان 107 کیلومتری قزیون به سمت تهران شمالی بیلبورد شمالی 48
لیست بیلبورد های ورودی زنجان 105 زنجان – قزوین کیلومتر 86 به زنجان 107 کیلومتری از قزوین به سمت زنجان شمالی بیلبورد شمالی 48
WhatsApp chat