اجاره بیلبورد

اجاره بیلبورد در استان سمنان

نوع خدمات
تبلیغات محیطی سمنان
ردیف مسیــر نشــــانـي متـراژ تیپ
اجاره بیلبورد های سمنان 1 میرزای شیرازی پل معلم بلوار میرزای شیرازی میدان مشاهیر به سمت میدان معلم وجه 1 42 پل عابر
لیست بیلبورد های سمنان 2 میرزای شیرازی پل معلم بلوار میرزای شیرازی میدان مشاهیر به سمت میدان معلم وجه 2 42 پل عابر
تعرفه بیلبورد های سمنان 3 میرزای شیرازی پل معلم میرزای شیرازی میدان معلم به میدان مشاهیر وجه 1 43 پل عابر
اجاره بیلبورد های سمنان 4 میرزای شیرازی پل معلم میرزای شیرازی میدان معلم به میدان مشاهیر وجه 2 42 پل عابر
لیست بیلبورد های سمنان 5 معلم پل معلم داخل پل 4.7 پل عابر
تعرفه بیلبورد های سمنان 6 معلم پل معلم داخل پل 9.52 پل عابر
اجاره بیلبورد های سمنان 7 سعدی پل امام بلوار سعدی به سمت میدان امام وجه 1 61 پل عابر
اجاره بیلبورد های سمنان 8 سعدی پل امام بلوار سعدی به سمت میدان امام وجه 2 45 پل عابر
لیست بیلبورد های سمنان 9 سعدی پل امام میدان امام به سمت بلوار سعدی وجه 1 48 پل عابر
تعرفه بیلبورد های سمنان 10 سعدی پل امام میدان امام به سمت بولوار سعدی وجه 2 48 پل عابر
اجاره بیلبورد های سمنان 11 پل امام پل امام ورودی از سمت پارک 12 پل عابر
لیست بیلبورد های سمنان 12 پل امام پل امام پایه وسط سمت روبرو بلوار سعدی به سمت میدان امام وجه 1 9 پل عابر
تعرفه بیلبورد های سمنان 13 پل امام پل امام پایه وسط سمت راست بلوار سعدی به سمت میدان امام وجه 2 17 پل عابر
اجاره بیلبورد های سمنان 14 پل امام پل امام پایهوسط سمت چپ بلوار سعدی به سمت میدان امام وجه 3 17 پل عابر
اجاره بیلبورد های سمنان 15 پل امام پل امام پایه وسط سمت روبرو میدان امام به سمت بلوار سعدی وجه 4 9 پل عابر
لیست بیلبورد های سمنان 16 میرزای شیرازی مشاهیر بلوار میرزای شیرازی به سمت میدان معلم چپ – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 42 پل عابر
تعرفه بیلبورد های سمنان 17 میرزای شیرازی مشاهیر بلوار میرزای شیرازی به سمت میدان معلم سمت راست – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 42 پل عابر
اجاره بیلبورد های سمنان 18 میدان معلم میدان معلم بلوار میرزای شیرازی به مشاهیر سمت چپ – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 43 پل عابر
لیست بیلبورد های سمنان 19 میدان معلم میدان معلم بلوار میرزای شیرازی به مشاهیر سمت راست – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 42 پل عابر
تعرفه بیلبورد های سمنان 20 بلوار سعدی بلوار سعدی به سمت میدان امام سمت راست – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 120 پل عابر
اجاره بیلبورد های سمنان 21 بلوار سعدی بلوار سعدی به سمت میدان امام سمت راست – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 48 پل عابر
اجاره بیلبورد های سمنان 22 میدان امام میدان امام به سمت بلوار سعدی سمت چپ – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 48 پل عابر
لیست بیلبورد های سمنان 23 17 شهریور دید از پمپ بنزین جلالی میدان سعدی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 60 پل عابر
تعرفه بیلبورد های سمنان 24 بلوار 17 شهریور دید از میدان سعدی به سمت پمپ بنزین جلالی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 60 پل عابر
اجاره بیلبورد های سمنان 25 بلوار قائم پل عابر بلوار قائم سمنان رفت به سمت میدان کوثر – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 110 پل عابر
لیست بیلبورد های سمنان 26 بلوار قائم پل عابر بلوار قائم سمنان دید از میدان کوثر – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 110 پل عابر
تعرفه بیلبورد های سمنان 27 میدان کوثر پل هوایی میدان کوثر به سمت میدان معلم رو به میدان – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 78 پل عابر
اجاره بیلبورد های سمنان 28 میدان کوثر پل هوایی میدان کوثر ورودی از میدان معلم پشت به میدان – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 78 پل عابر
اجاره بیلبورد های سمنان 29 بلوار شهید نوروزی دید از پل امیر کبیر به استاندارد – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 110 پل عابر
لیست بیلبورد های سمنان 30 بلوار شهید نوروزی دید از استاندارد به پل امیر کبیر – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 110 پل عابر
تعرفه بیلبورد های سمنان 31 بلوار شهید اخلاقی دید از میدان امام علی به سمت پل امیر کبیر – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 120 پل عابر
اجاره بیلبورد های سمنان 32 بلوار شهید اخلاقی دید از پل امیر کبیر به سمت میدان امام علی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 120 پل عابر
لیست بیلبورد های سمنان 33 جهادیه دید از میدان پیروزی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 72 پل عابر
تعرفه بیلبورد های سمنان 34 پارک سوکان جلوی دانشکده هنر سمنان دید از سمنان به دامغان – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 35 پل عابر
اجاره بیلبورد های سمنان 35 میدان سعدی به سمت بلوار 17 شهریور – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 18 بیلبورد
اجاره بیلبورد های سمنان 36 میدان سعدی به سمت بلوار سعدی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 18 بیلبورد
لیست بیلبورد های سمنان 37 بلوار مطهری ورودی میدان امام رضا پشت به میدان – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 24 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های سمنان 38 بلوار ورزش بلوار هلال احمر روبروی استخر قائم – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 15 بیلبورد
قیمت بیلبورد های سمنان 39 میدان کوثر ضلع شمالی به سمت بلوار معلم – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 18 بیلبورد
لیست بیلبورد های سمنان 40 میدان مطهری ضلع شمال غربی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 24 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های سمنان 41 میدان قومس خروجی به سمت تهران – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 40 بیلبورد
قیمت بیلبورد های سمنان 42 میدان نماز رو به میدان – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 17 بیلبورد
قیمت بیلبورد های سمنان 43 میدان مطهری ورودی از معلم پشت به میدان – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 17 بیلبورد
لیست بیلبورد های سمنان 44 بلوار معلم ورودی بلوار استقلال – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 17 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های سمنان 45 میدان امام خمینی به سمت خیابان با هنر و راه آهن – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 18 بیلبورد
قیمت بیلبورد های سمنان 46 بلوار قائم ابتدای بازراچه شهرداری – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 27 بیلبورد
لیست بیلبورد های سمنان 47 میدان امام علی ضلع جنوب شرقی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 24 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های سمنان 48 میدان معلم ضلع جنوب شرقی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 17 بیلبورد
قیمت بیلبورد های سمنان 49 میدان امام رضا ضلع جنوبی رو به میدان – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 24 بیلبورد
قیمت بیلبورد های سمنان 50 بلوار مولوی تقاطع بلوار ولیعصر – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 20 بیلبورد
لیست بیلبورد های سمنان 51 بلوار قدس خیابان طالقانی جلوی هلال احمر – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 17 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های سمنان 52 میدان قومس ابتدای بلوار 15 خرداد دید از تهران به سمنان – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 40 بیلبورد
قیمت بیلبورد های سمنان 53 میدان بهارستان ضلع جنوبی رو به میدان – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 24 بیلبورد
لیست بیلبورد های سمنان 54 پارک سوکان جلوی دانشگاه سمنان دید از سمنان به دامغان – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 51 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های سمنان 55 پارک سوکان جلوی دانشگاه سمنان دید از دامغان به سمنان – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 51 بیلبورد
قیمت بیلبورد های سمنان 56 امام رضا ضلع شمالی به سمت میدان مطهری – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 25 بیلبورد
قیمت بیلبورد های سمنان 57 شاهرود میدان امام رضا – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 24 بیلبورد سه وجهی
لیست بیلبورد های سمنان 58 شاهرود میدان امام خمینی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 18 بیلبورد سه وجهی
تعرفه بیلبورد های سمنان 59 شاهرود میدان هفت تیر – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 24 بیلبورد سه وجهی
قیمت بیلبورد های سمنان 60 مهدی شهر کارخانه کاشی دید از مهدیشهر به سمنان – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 60 پل عابر
لیست بیلبورد های سمنان 61 مهدی شهر کارخانه کاشی دید از مهدی شهر به سمنان – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 60 پل عابر
تعرفه بیلبورد های سمنان 62 مهدی شهر کارخانه کاشی دید از سمنان به مهدیشهر – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 60 پل عابر
قیمت بیلبورد های سمنان 63 مهدی شهر کارخانه کاشی دید از سمنان به مهدیشهر – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 60 پل عابر
قیمت بیلبورد های سمنان 64 مهدی شهر شهرک امیر المونین دید از مهدی شهر به سمنان – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 72 پل عابر
لیست بیلبورد های سمنان 65 مهدی شهر شهرک امیر المونین دید از سمنان به مهدیشهر – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 72 پل عابر
تعرفه بیلبورد های سمنان 66 مهدی شهر میدان جمهوری ورودی از سمنان به میدان – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 26 بیلبورد
قیمت بیلبورد های سمنان 67 مهدی شهر میدان جمهوری خروجی از مهدی شهر پشت به میدان – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 26 بیلبورد
لیست بیلبورد های سمنان 68 مهدی شهر میدان جمهوری خروجی از مهدی شهر جنب سی ان جی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 22 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های سمنان 69 مهدی شهر میدان ورزش به سمت میدان شهدا – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 24 بیلبورد
اجاره بیلبورد های سمنان 70 مهدی شهر میدان ورزش سمت راست جنب راهنمایی و رانندگی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 22 بیلبورد
اجاره بیلبورد های سمنان 71 مهدی شهر میدان ورزش به سمت میدان جمهوری – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 24 بیلبورد
لیست بیلبورد های سمنان 72 مهدی شهر میدان شهدا جنب دفتر امام جمعه – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 26 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های سمنان 73 مهدی شهر میدان شهدا به سمت میدان ورزش – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 26 بیلبورد
اجاره بیلبورد های سمنان 74 مهدی شهر میدان امام رضا رو به میدان – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 26 بیلبورد
لیست بیلبورد های سمنان 75 مهدی شهر میدان امام رضا پشت میدان – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 26 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های سمنان 76 مهدی شهر میدان امام رضا سمت راست جنب خیابان دانشگاه – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 22 بیلبورد
اجاره بیلبورد های سمنان 77 مهدی شهر میدان نماز شمال غربی رو به میدام – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 27 بیلبورد
اجاره بیلبورد های سمنان 78 مهدی شهر میدان نمازضلع شمال غربی پشت به میدان – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 27 بیلبورد
لیست بیلبورد های سمنان 79 مهدی شهر میدان نماز ضلع جنوبی رو به میدان – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 27 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های سمنان 80 مهدی شهر میدان نماز ضلع جنوبی پشت به میدان – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 27 بیلبورد
اجاره بیلبورد های سمنان 81 مهدی شهر میدان ولایت ورودی از شهمیرزاد رو به میدان – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 26 بیلبورد
لیست بیلبورد های سمنان 82 مهدی شهر میدان ولایت پشت به میدان – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 26 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های سمنان 83 مهدی شهر بلوار و خیابان اصلی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 5 لایت باکس
اجاره بیلبورد های سمنان 84 گرمسار روبروی درب دانشگاه آزاد اسلامی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 11 بیلبورد
اجاره بیلبورد های سمنان 85 گرمسار میدان امام دید از شیلات – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 10 بیلبورد
لیست بیلبورد های سمنان 86 گرمسار میدان انقلاب جنب سازمان تبلیغات اسلامی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 12 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های سمنان 87 گرمسار میدان معلم دید از خیابان طالقانی به سمت کمربندی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 18 بیلبورد
اجاره بیلبورد های سمنان 88 گرمسار میدان معلم دید از سمت بلوار مطهری – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 18 بیلبورد
لیست بیلبورد های سمنان 89 گرمسار چهارراه سیادت ضلع غربی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 15 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های سمنان 90 گرمسار چهارراه سیادت ضلع شرقی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 15 بیلبورد
اجاره بیلبورد های سمنان 91 گرمسار انتهای بلوار شهید بهشتی روبروی سینما ابریشم – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 10 بیلبورد سه وجهی
اجاره بیلبورد های سمنان 92 گرمسار روبروی ترمینال 4 وجهی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 13 بیلبورد
اجاره بیلبورد های سمنان 93 گرمسار ورودی شهر از سمت تهران – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) 24 بیلبورد
لیست بیلبورد های سمنان 94 معلم میدان معلم ضلع شمال غربی به سمت میدان نماز افقی 18
تعرفه بیلبورد های سمنان 95 پارک سنگی پارک سنگی بلوار ولی عصر افقی 18
اجاره بیلبورد های سمنان 96 میدان قوسی میدان قوسی رو به تهران افقی 48
لیست بیلبورد های سمنان 97 میدان استاندارد میدان استاندارد ضلع جنوب شرقی افقی 15
تعرفه بیلبورد های سمنان 98 اسکان اسکان خیابان میرزای شیرازی افقی 13.5
اجاره بیلبورد های سمنان 99 میدان معلم میدان معلم ضلع شمال غربی به سمت بسیج افقی 18
اجاره بیلبورد های سمنان 100 میدان استاندارد میدان استاندارد ضلع شمال غربی افقی 18
لیست بیلبورد های سمنان 101 میدان امام رضا میدان امام رضا ضلع شمال رو به میدان افقی 18
تعرفه بیلبورد های سمنان 102 میدان مطهری میدان مطهری ضلع غربی رو به میدان افقی 15
اجاره بیلبورد های سمنان 103 بلوار 15 خرداد بلوار 15 خرداد شماره 1 رو به تهران افقی 40
لیست بیلبورد های سمنان 104 میدان معلم میدان معلم ضلع جنوب غربی افقی 18
تعرفه بیلبورد های سمنان 105 شهید همتی میدان دریادار شهید همتی ( پارک کدیور ) افقی 40
اجاره بیلبورد های سمنان 106 میدان امام رضا میدان امام رضا ضلع شمال غربی افقی 18
اجاره بیلبورد های سمنان 107 میدان کوثر میدان کوثر ضلع جنوب غربی افقی 18
لیست بیلبورد های سمنان 108 امام خمینی میدان امام خمینی به سمت حکیم الهی افقی 18
تعرفه بیلبورد های سمنان 109 بلوار بعثت بلوار بعثت دید از میدان نماز افقی 15
اجاره بیلبورد های سمنان 110 میدان کوثر میدان کوثر ضلع غربی رو به میدان افقی 18
لیست بیلبورد های سمنان 111 بلوار 15 خرداد بلوار 15 خرداد شماره 2 رو به تهران افقی 40
WhatsApp chat