اجاره بیلبورد

اجاره بیلبورد در استان قزوین

نوع خدمات
تبلیغات محیطی قزوین
کد نابلو مسیــر نشــــانـي تیــپ متـراژ
کل
اجاره بیلبورد های قزوین 1 میدان جانبازان ورودی نخبگان دید تابلو از 5 جهت بیلبورد سه وجهی 60
لیست بیلبورد های قزوین 2 ولیعصر روبروی مجتمع نیایش بیلبورد سه وجهی 60
تعرفه بیلبورد های قزوین 3 میدان اقبالیه مسیر قزوین تاکستان ورودی میدان اقبالیه بیلبورد 90
اجاره بیلبورد های قزوین 4 اقبالیه مسیر تاکستان به قزوین خروجی اقبالیه دور میدان بیلبورد 90
لیست بیلبورد های قزوین 5 اقبالیه بلوار اصلی قزوین به اقبالیه تاکستان، ابهر، خرمدره (پلیس راه) پل 111
تعرفه بیلبورد های قزوین 6 بلوار اصلی بلوار اصلی از تاکستان به سمت قزوین پلیس راه پل 111
اجاره بیلبورد های قزوین 7 بلوار اصلی بلوار اصلی از قزوین به سمت اقبالیه لاین روبرو جنب خیابان نبوت پل 36
اجاره بیلبورد های قزوین 8 بلوار اصلی بلوار اصلی از قزوین به سمت اقبالیه لاین روبرو جنب خیابان عدل پل 36
لیست بیلبورد های قزوین 9 بلوار اصلی بلوار اصلی از اقبالیه به سمت قزوین لاین روبرو خیابان معاد پل 36
تعرفه بیلبورد های قزوین 10 بلوار اصلی بلوار اصلی از قزوین به سمت اقبالیه جنب لاین روبرو خیابان عدل پل 36
اجاره بیلبورد های قزوین 11 بلوار اصلی بلوار اصلی از اقبالیه به سمت قزوین جنب لاین روبرو خیابان معاد پل 36
لیست بیلبورد های قزوین 12 بلوار اصلی بلوار اصلی از اقبالیه به سمت قزوین جنب لاین روبرو خیابان 22 بهمن پل 36
تعرفه بیلبورد های قزوین 13 بلوار اصلی بلوار اصلی از اقبالیه به سمت قزوین لاین کنار گذر جنب خیابان عدل پل 30
اجاره بیلبورد های قزوین 14 بلوار اصلی بلوار اصلی از اقبالیه به سمت قزوین لاین کنار گذر خیابان نبوت پل 30
اجاره بیلبورد های قزوین 15 اقبالیه استرابوردهای ورودی و خروجی دور میدان دور برگردان اقبالیه استرابورد 12
لیست بیلبورد های قزوین 16 چهارراه ولیعصر ضلع جنوب غربی بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های قزوین 17 میدان تصر ضلع شمال شرقی بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های قزوین 18 میدان تصر ضلع جنوب شرقی بیلبورد 60
لیست بیلبورد های قزوین 19 میدان تصر ضلع شرقی بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های قزوین 20 میدان تصر ضلع جنوب غربی بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های قزوین 21 میرعماد میدان میر عماد ضلع جنوب بیلبورد 50
اجاره بیلبورد های قزوین 22 طالقانی سر پل طالقانی بیلبورد 60
لیست بیلبورد های قزوین 23 شهید بهشتی میدان قدس بیلبورد 75
تعرفه بیلبورد های قزوین 24 شهید بهشتی پارک سوار بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های قزوین 25 شهید بهشتی ابتدای خیابان دانشگاه بیلبورد 60
لیست بیلبورد های قزوین 26 سرداران میدان سرداران بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های قزوین 27 نوروزیان سر کانال بیلبورد 50
اجاره بیلبورد های قزوین 28 کانال دانشگاه ضلع شمال شرقی بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های قزوین 29 کانال دانشگاه ضلع جنوب غربی بیلبورد 60
لیست بیلبورد های قزوین 30 میدان جانبازان ضلع شمال بیلبورد 72
تعرفه بیلبورد های قزوین 31 میدان جانبازان ضلع شمال شرقی بیلبورد 72
اجاره بیلبورد های قزوین 32 شهید لشگری بلوار شهید لشگری بیلبورد 60
لیست بیلبورد های قزوین 33 مینودر میدان مینودر بیلبورد 120
تعرفه بیلبورد های قزوین 34 شورا میدان شورا بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های قزوین 35 مادر میدان مادر بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های قزوین 36 دفاع مقدس دوراه همدان بیلبورد 60
لیست بیلبورد های قزوین 37 میرعماد میدان میر عماد ضلع پارک بیلبورد 15
تعرفه بیلبورد های قزوین 38 نادری چهارراه نادری بیلبورد 15
اجاره بیلبورد های قزوین 39 عمران چهارراه عمران بیلبورد 15
لیست بیلبورد های قزوین 40 سپه چهارراه سپه بیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های قزوین 41 بلوار امام خمینی نوروزیان ضلع شمال خوابگاه دانشجویان پل عابر 36
اجاره بیلبورد های قزوین 42 بلوار شهید رجایی ضلع جنوبی غیاث آباد پل عابر 36
اجاره بیلبورد های قزوین 43 بلوار شهید رجایی ضلع شمالی غیاث آباد پل عابر 36
لیست بیلبورد های قزوین 44 بلوار بهشتی نظام مهندسی پل عابر 69
تعرفه بیلبورد های قزوین 45 بلوار بهشتی هلال احمر پل عابر 50
اجاره بیلبورد های قزوین 46 بلوار بهشتی ضلع شمالی پارک سوار پل عابر 36
لیست بیلبورد های قزوین 47 بلوار بهشتی ضلع جنوبی پارک سوار پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های قزوین 48 بلوار آیت الله خامنه ای خروجی هتل قدس پل عابر 36
اجاره بیلبورد های قزوین 49 بلوار آیت الله خامنه ای ورودی هتل قدس پل عابر 36
اجاره بیلبورد های قزوین 50 باغ نشاط به سمت شهر صنعتی البرز پل عابر 36
لیست بیلبورد های قزوین 51 باغ نشاط به سمت قزوین پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های قزوین 52 ترمینال اول و سوم رو به چهارراه ولیعصر پل عابر 36
اجاره بیلبورد های قزوین 53 ترمینال قاب دوم به سمت چهارراه ولیعصر پل عابر 36
لیست بیلبورد های قزوین 54 دو راهمدان ضلع شمال تابلو سمت چپ و ضلع شرقی به سمت شمال و جنوب پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های قزوین 55 دو راهمدان ضلع شمال سمت بانک کشاورزی و ضلع جنوب چنب تابلو اداره اطلاعات پل عابر 36
اجاره بیلبورد های قزوین 56 بلوار امام خمینی ضلع جنوب خوابگاه دانشجویی پل عابر 36
اجاره بیلبورد های قزوین 57 ولیعصر تقاطع ولیعصر – ابتدای بلوار شهید بهشتی دید از تقاطع 1 پل عابر 54
لیست بیلبورد های قزوین 58 ولیعصر تقاطع ولیعصر – ابتدای بلوار شهید بهشتی دید از تقاطع 2 پل عابر 54
تعرفه بیلبورد های قزوین 59 بهشتی بلوار شهید بهشتی نرسیده به تقاطع ولیعصر وجه 1 پل عابر 54
اجاره بیلبورد های قزوین 60 بهشتی بلوار شهید بهشتی نرسیده به تقاطع ولیعصروجه 2 پل عابر 54
لیست بیلبورد های قزوین 61 ولیعصر تقاطع ولیعصر – ضلع جنوب شرقی به سمت تهران بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های قزوین 62 ارتش میدان ارتش به سمت ولیعصر وجه 1 پل عابر 54
اجاره بیلبورد های قزوین 63 ارتش میدان ارتش به سمت ولیعصر وجه 2 پل عابر 54
اجاره بیلبورد های قزوین 64 بهشتی بلوار شهید بهشتی – میدان ارتش وجه 1 پل عابر 54
لیست بیلبورد های قزوین 65 بهشتی بلوار شهید بهشتی – میدان ارتش وجه 2 پل عابر 54
تعرفه بیلبورد های قزوین 66 آیت الله خامنه ای مسیر ورودی قزوین پل عابر 36
اجاره بیلبورد های قزوین 67 آیت الله خامنه ای مسیر خروجی قزوین پل عابر 36
لیست بیلبورد های قزوین 68 بلوار بهشتی پارک سوار ضلع جنوبی پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های قزوین 69 بلوار بهشتی پارک سوار مسیر برگشت پل عابر 36
اجاره بیلبورد های قزوین 70 بلوار بهشتی مقابل هلال احمر پل عابر 50
اجاره بیلبورد های قزوین 71 بلوار بهشتی مقابل سازمان نظام مهندسی پل عابر 69
لیست بیلبورد های قزوین 72 بلوار امام خمینی ضلع جنوب مقابل خوابگاه دانشجویی پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های قزوین 73 بلوار امام خمینی ضلع شمال مقابل خوابگاه دانشجویان پل عابر 36
اجاره بیلبورد های قزوین 74 بلوار امام خمینی بالاتر از خوابگاه ضلع جنوب ترافیک پل عابر 36
لیست بیلبورد های قزوین 75 بلوار امام خمینی بالاتر از خوابگاه ضلع شمال ترافیک پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های قزوین 76 غیاث آباد تقاطع غیر همسطح شهید رجایی ضلع جنوب پل عابر 36
اجاره بیلبورد های قزوین 77 غیاث آباد تقاطع غیر همسطح شهید رجایی ضلع شمال پل عابر 36
اجاره بیلبورد های قزوین 78 بانک کشاورزی دوراهی همدان ضلع شمال سمت بانک کشاورزی پل عابر 36
لیست بیلبورد های قزوین 79 اداره اطلاعات دوراهی همدان جنوب جنب تابلوی اداره اطلاعات پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های قزوین 80 دوراهی همدان ضلع شمال تابلوی سمت چپ پل عابر 36
اجاره بیلبورد های قزوین 81 خیابان منتظری دوراهی همدان ضلع شرقی خیابان منتظری سمت شمال پل عابر 36
لیست بیلبورد های قزوین 82 خیابان منتظری دوراهی همدان ضلع شرقی سمت خیابان منتظری سمت جنوب پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های قزوین 83 ترمنیال تابلو تکی از سمت شمال به جنوب پل عابر 36
اجاره بیلبورد های قزوین 84 ترمنیال تابلوی اول سمت ترمینال پل عابر 36
اجاره بیلبورد های قزوین 85 ترمنیال تابلوی دوم سمت ترمینال پل عابر 36
لیست بیلبورد های قزوین 86 ترمنیال تابلوی سوم رو به یمدان از سمت ترمینال پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های قزوین 87 ترمنیال تابلوی چهارم رو به میدان از سمت ترمینال پل عابر 36
اجاره بیلبورد های قزوین 88 باغ نشاط تابلو اول به سمت شهر صنعتی دست راست پل عابر 36
لیست بیلبورد های قزوین 89 باغ نشاط تابلو دوم به سمت شهر صنعتی به قزوین دست چپ پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های قزوین 90 باغ نشاط تابلو سوم به سمت شهر صنعتی به قزوین دست چپ پل عابر 36
اجاره بیلبورد های قزوین 91 باغ نشاط تابلو اول از سمت شهر صنعتی به قزوین پل عابر 36
اجاره بیلبورد های قزوین 92 باغ نشاط تابلو دوم از سمت شهر صنعتی به قزوین سمت چپ پل عابر 36
لیست بیلبورد های قزوین 93 باغ نشاط تابلو سوم از سمت شهر صنعتی به قزوین سمت چپ پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های قزوین 94 میدان عدل پریزمای میدان عدل ضلع شمال بیلبورد 20
اجاره بیلبورد های قزوین 95 فردوسی پریزمای فردوسی نرسیده به میدان عدل بیلبورد 25
لیست بیلبورد های قزوین 96 خیام شمالی پریزمای خیام شمالی دور برگردان بیلبورد 40
تعرفه بیلبورد های قزوین 97 فلسطین پریزمای فلسطین ابتدای خیام شمالی بیلبورد 40
اجاره بیلبورد های قزوین 98 میدان سردار پریزمای میدان سردار ضلع جنوب بیلبورد 40
اجاره بیلبورد های قزوین 99 فردوسی لایت باکس فردوسی شمالی لایت باکس 3
لیست بیلبورد های قزوین 100 خیابان دانشگاه جنب بانک تجارت لایت باکس 3
تعرفه بیلبورد های قزوین 101 محمد رسول الله لایت باکس تقاطع محمد رسول الله لایت باکس 3
اجاره بیلبورد های قزوین 102 خیابان دانشگاه لایت باکس چهارراه مدنی لایت باکس 3
لیست بیلبورد های قزوین 103 خیابان دانشگاه لایت باکس خیابان دانشگاه مقابل موسسه ثامن لایت باکس 3
تعرفه بیلبورد های قزوین 104 خیابان دانشگاه لایت باکس خیابان دانشگاه جنب بانک ملت لایت باکس 3
اجاره بیلبورد های قزوین 105 خیابان دانشگاه لایت باکس خیابان دانشگاه جنب پارک الغدیر لایت باکس 3
اجاره بیلبورد های قزوین 106 ملاصدرا چهارراه صنایع دستی لایت باکس 3
لیست بیلبورد های قزوین 107 ملاصدرا چهارراه سپهر لایت باکس 3
تعرفه بیلبورد های قزوین 108 نخبگان ابتدای بلوار نخبگان لایت باکس 3
اجاره بیلبورد های قزوین 109 بام عوارضی بام عوارضی قزوین (شرق به غرب) بیلبورد 48
لیست بیلبورد های قزوین 110 بام عوارضی بام عوارضی قزوین (شرق به غرب) بیلبورد 96
تعرفه بیلبورد های قزوین 111 بام عوارضی بام عوارضی قزوین (غرب به شرق) بیلبورد 48
اجاره بیلبورد های قزوین 112 بام عوارضی بام عوارضی قزوین (غرب به شرق) بیلبورد 96
اجاره بیلبورد های قزوین 113 جانبازان میدان جانبازان بیلبورد سه وجهی 60
لیست بیلبورد های قزوین 114 خیام خیام شمالی – (قیمت به صورت روزانه میباشد) لایت باکس 4
تعرفه بیلبورد های قزوین 115 خیام جنوبی رو به روی ستاره شهر – (قیمت به صورت روزانه میباشد) لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های قزوین 116 فردوسی فردوسی شمالی – (قیمت به صورت روزانه میباشد) لایت باکس 4
لیست بیلبورد های قزوین 117 بلوار فلسطین تقاطع محمد رسول الله – (قیمت به صورت روزانه میباشد) لایت باکس 4
تعرفه بیلبورد های قزوین 118 عدل عدل شرقی – (قیمت به صورت روزانه میباشد) لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های قزوین 119 خیابان دانشگاه جنب بانک تجارت – (قیمت به صورت روزانه میباشد) لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های قزوین 120 خیابان دانشگاه چهارراه مدنی – (قیمت به صورت روزانه میباشد) لایت باکس 4
لیست بیلبورد های قزوین 121 خیابان دانشگاه مقابل موسسه ثامن – (قیمت به صورت روزانه میباشد) لایت باکس 4
تعرفه بیلبورد های قزوین 122 خیابان دانشگاه جنب بانک ملت – (قیمت به صورت روزانه میباشد) لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های قزوین 123 خیابان دانشگاه جنب پارک الغدیر – (قیمت به صورت روزانه میباشد) لایت باکس 4
لیست بیلبورد های قزوین 124 ملاصدرا چهارراه صنایع دستی – (قیمت به صورت روزانه میباشد) لایت باکس 4
تعرفه بیلبورد های قزوین 125 ملاصدرا چهارراه سپهر – (قیمت به صورت روزانه میباشد) لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های قزوین 126 بلوار نخبگان ابتدای بلوار – (قیمت به صورت روزانه میباشد) لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های قزوین 127 پل طالقانی حد فاصل مجتمع خلیج فارس تا اداره برق – (قیمت به صورت روزانه میباشد) لایت باکس 4
لیست بیلبورد های قزوین 128 چهارراه ولیعصر حد فاصل چهارراه تا بانک مهر – (قیمت به صورت روزانه میباشد) لایت باکس 4
تعرفه بیلبورد های قزوین 129 دانشگاه آزاد مقابل پارکینگ رفوژ میانی – (قیمت به صورت روزانه میباشد) لایت باکس 4
اجاره بیلبورد های قزوین 130 حکم آباد بلوار حکم آباد – (قیمت به صورت روزانه میباشد) لایت باکس 4
لیست بیلبورد های قزوین 131 میدان عدل ضلع شمال – (قیمت به صورت روزانه میباشد) پریزما 20
تعرفه بیلبورد های قزوین 132 فردوسی خیابان فردوسی نرسیده به میدان عدل – (قیمت به صورت روزانه میباشد) پریزما 20
اجاره بیلبورد های قزوین 133 خیام شمالی انتهای خیام دور برگردان – (قیمت به صورت روزانه میباشد) پریزما 40
اجاره بیلبورد های قزوین 134 فلسطین ابتدای خیام شمالی – (قیمت به صورت روزانه میباشد) پریزما 40
لیست بیلبورد های قزوین 135 سرداران میدان سرداران ضلع جنوب – (قیمت به صورت روزانه میباشد) پریزما 40
تعرفه بیلبورد های قزوین 136 ورودی قزوین عوارضی رفت و برگشت – (قیمت به صورت روزانه میباشد) بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های قزوین 137 ورودی شهر حد فاصل عوارضی شماره 1 و میدان اصلی رفت بیلبورد 60
لیست بیلبورد های قزوین 138 ورودی شهر حد فاصل عوارضی شماره 1 و میدان اصلی رفت بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های قزوین 139 ورودی شهر حد فاصل عوارضی شماره 1 و میدان اصلی رفت بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های قزوین 140 ورودی شهر حد فاصل عوارضی شماره 1 و میدان اصلی برگشت بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های قزوین 141 ورودی شهر حد فاصل عوارضی شماره 1 و میدان اصلی برگشت بیلبورد 60
لیست بیلبورد های قزوین 142 ورودی شهر رو به روی سازمان بهزیستی رفت عرشه پل عابر 80
تعرفه بیلبورد های قزوین 143 ورودی شهر رو به روی سازمان بهزیستی برگشت عرشه پل عابر 80
WhatsApp chat