اجاره بیلبورد

اجاره بیلبورد در استان قم

نوع خدمات
تبلیغات محیطی قم
کد
تابلو
مسیــر نشــــانـي تیــپ متـراژ
کل
اجاره بیلبورد های قم 1 شهرک پردیسان میدان شهروند نبش میدان بیلبورد 24
لیست بلیورد های قم 2 بلوار غدیر ورودی شهرک پردیسان وجه ورودی پردیسان بیلبورد سه وجهی 36
تعرفه بیلبورد های قم 3 بلوار غدیر ورودی شهرک پردیسان وجه خورج از پردیسان بیلبورد سه وجهی 36
اجاره بیلبورد های قم 4 بلوار غدیر ورودی شهرک پردیسان وجه دید از باند مقابل بیلبورد سه وجهی 36
لیست بلیورد های قم 5 بلوار الغدیر نبش کوچه 51 از ایران مرینوش به پردیسان بیلبورد 32
تعرفه بیلبورد های قم 6 میدان ارتش میدان ارتش نبش میدان بیلبورد 81
اجاره بیلبورد های قم 7 روحانی بلوار روحانی تقاطع نکویی به سمت حرم بیلبورد افقی 30
اجاره بیلبورد های قم 8 مصلی میدان مصلی نبش میدان بیلبورد افقی 25
لیست بلیورد های قم 9 بلوار جمهوری انتهای بلوار جمهوری میدان مرجعیت سه وجهی گردان 60
تعرفه بیلبورد های قم 10 بلوار جمهوری بلوار جمهوریجنب پمپ گاز به سمت حرم بیلبورد افقی 108
اجاره بیلبورد های قم 11 بلوار مرجعیت بعد از خروجی جمکران بیلبورد افقی 108
لیست بلیورد های قم 12 امام علی نرسیده به ساختمان استانداری به سمت جمکران بیلبورد افقی 108
تعرفه بیلبورد های قم 13 شهید محلاتی میدان شهید محلاتی به سمت امامزاده سید علی بیلبورد افقی 108
اجاره بیلبورد های قم 14 بلوار الغدیر نبش کوچه 27 از ایران مرینوس به پردیسان بیلبورد 32
اجاره بیلبورد های قم 15 میدان مفید دید از داخل میدان مفید بیلبورد دو وجهی 36
لیست بلیورد های قم 16 میدان رسالت نبش میدان بیلبورد 24
تعرفه بیلبورد های قم 17 چهارراه معلم نبش چهارراه بیلبورد 32
اجاره بیلبورد های قم 18 بقیه اله به سمت جمکران نبش بلوار انتظار بیلبورد افقی 40
لیست بلیورد های قم 19 میدان توحید نبش میدان بیلبورد 21
تعرفه بیلبورد های قم 20 خیابان 7 تیر تقاطع خیابان 7 تیر و خیابان کیوانفر بیلبورد 21
اجاره بیلبورد های قم 21 الهادی خیابان الهادی جنب پل رضوی بیلبورد عمودی 24
اجاره بیلبورد های قم 22 نواب صفوی نبش میدان بیلبورد عمودی 18
لیست بلیورد های قم 23 میدان آزادگان به سمت 72 تن بیلبورد 32
تعرفه بیلبورد های قم 24 میدان زین الدین نبش ورودی مدرس نبش میدان بیلبورد 21
اجاره بیلبورد های قم 25 میدان امام خمینی نبش میدان بیلبورد 24
لیست بلیورد های قم 26 خیابان امام خمینی روبروی پمپ بنزین از خیابان امام به سمت حرم بیلبورد عمودی 18
تعرفه بیلبورد های قم 27 بلوار امین جنب ورزشگاه حیدریان تقاطع بلوار امین بیلبورد افقی 40
اجاره بیلبورد های قم 28 شهید بهشتی دید از ابتدای 20 متری بیلبورد عمودی 15
اجاره بیلبورد های قم 29 شهید بهشتی دید از تقاطع 7 تیر بیلبورد عمودی 15
لیست بلیورد های قم 30 میدان جانبازان پریزمای میدان جانبازان نبش میدان بیلبورد سه وجهی 18
تعرفه بیلبورد های قم 31 بلوار امین ابتدای بلوار صدوقی تقاطع بلوارامین صدوق بیلبورد چهاروجهی 12
اجاره بیلبورد های قم 32 میدان آزادگان نبش میدان بیلبورد 36
لیست بلیورد های قم 33 بلوار غدیر روبه روی بوستان علوی دید از بلوار غدیر بیلبورد افقی 24
تعرفه بیلبورد های قم 34 بلوار غدیر قبل از شهر آفتاب دید از بلوار غدیر بیلبورد افقی 24
اجاره بیلبورد های قم 35 72 تن میدان 72 تن بیلبورد افقی 90
اجاره بیلبورد های قم 36 سعیدی میدان سعیدی نبش میدان بیلبورد 3 وجهی 36
لیست بلیورد های قم 37 میدان مفید ورودی آوینی شهرک قدس دید از میدان مفید به سمت شهرک قدس بیلبورد 60
تعرفه بیلبورد های قم 38 میدان مفید ورودی آوینی شهرک قدس دید از شهرک قدس به سمت میدان مفید بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های قم 39 بلوار غدیر انتهای بلوار غدیر مقابل ورزشگاه یادگار امام (دید از قم به اصفهان) پل عابر 100
لیست بلیورد های قم 40 بلوار غدیر انتهای بلوار غدیر مقابل ورزشگاه یادگار امام (دید از اصفهان به قم) پل عابر 100
تعرفه بیلبورد های قم 41 بلوار غدیر مقابل جهاد کشاورزی به سمت شهرک پردیسان پل عابر 87
اجاره بیلبورد های قم 42 بلوار غدیر مقابل جهاد کشاورزی به سمت حرم پل عابر 76
اجاره بیلبورد های قم 43 بلوار غدیر ابتدای شهرک قدس به سمت شهرک پردیسان پل عابر 45
لیست بلیورد های قم 44 بلوار غدیر ابتدا شهرک قدس به سمت حرم پل عابر 90
تعرفه بیلبورد های قم 45 بلوار غدیر ابتدای صفاشهر به سمت شهرک پردیسان پل عابر 51
اجاره بیلبورد های قم 46 بلوار غدیر ابتدای صفاشهر به سمت حرم پل عابر 41
لیست بلیورد های قم 47 بلوار محمد امین مقابل صدا و سیما به سمت میدان ارتش پل عابر 37
تعرفه بیلبورد های قم 48 بلوار محمد امین مقابل صدا و سیما به سمت حرم پل عابر 33
اجاره بیلبورد های قم 49 میدان پلیس مقابل انبار اداره راه به سمت نکوئی پل عابر 45
اجاره بیلبورد های قم 50 میدان پلیس مقابل انبار اداره راه به سمت میدان ولیعصر پل عابر 45
لیست بلیورد های قم 51 میدان پلیس مقابل بانک صادرات به سمت نکوئی پل عابر 40
تعرفه بیلبورد های قم 52 میدان پلیس مقابل بانک صادرات به سمت میدان ولیعصر پل عابر 42
اجاره بیلبورد های قم 53 بلوار 15 خرداد مقابل دانشگاه آزاد به سمت امام زاده سید علی پل عابر 45
لیست بلیورد های قم 54 بلوار 15 خرداد مقابل دانشگاه آزاد به سمت میدان شهید محلاتی پل عابر 41
تعرفه بیلبورد های قم 55 بلوار امام علی انتهای خیابان 19 دی به سمت جمکران پل عابر 54
اجاره بیلبورد های قم 56 بلوار امام علی انتهای خیابان 19 دی به سمت 72 تن پل عابر 50
اجاره بیلبورد های قم 57 میدان مطهری ابتدای خیابان اراک از حرم به سمت میدان پل عابر 73
لیست بلیورد های قم 58 میدان مطهری ابتدای خیابان اراک از میدان به سمت حرم پل عابر 54
تعرفه بیلبورد های قم 59 بلوار توحید نرسیده به میدان توحید به سمت توحید پل عابر 31
اجاره بیلبورد های قم 60 بلوار توحید نرسیده به میدان توحید به سمت حرم پل عابر 33
لیست بلیورد های قم 61 بلوار آیت الله کاشانی نبش کوچه 70 به سمت تقاطع خیابان امام و کیوانفر پل عابر 37
تعرفه بیلبورد های قم 62 بلوار آیت الله کاشانی نبش کوچه 70 به سمت میدان حضرت معصومه پل عابر 32
اجاره بیلبورد های قم 63 پل دستغیب خیابان امام بعد از میدان زین العابدین به سمت شهرک صنعتی شکوهیه پل عابر 35
اجاره بیلبورد های قم 64 پل دستغیب خیابان امام بعد از میدان زین الدین به سمت داخل شهر پل عابر 42
لیست بلیورد های قم 65 بلوار امام خمینی مقابل سازمان مدیریت به سمت شهرک صنعتی شکوهیه پل عابر 34
تعرفه بیلبورد های قم 66 بلوار امام خمینی مقابل سازمان مدیریت به سمت مرکز شهر پل عابر 52
اجاره بیلبورد های قم 67 بلوار امام خمینی مقابل اداره کار به سمت شهرک صنعتی شکوهیه پل عابر 43
لیست بلیورد های قم 68 بلوار امام خمینی مقابل اداره کار به سمت داخل شهر پل عابر 55
تعرفه بیلبورد های قم 69 بزرگراه امام علی جنب مسجد دید از شاه جمال به 72 تن پل عابر 75
اجاره بیلبورد های قم 70 بزرگراه امام علی جنب مسجد دید از 72 تن به شاه جمال پل عابر 90
اجاره بیلبورد های قم 71 بزرگراه امام علی جنب پمپ بنزین دید از شاه جمال به 72 تن پل عابر 75
لیست بلیورد های قم 72 بزرگراه امام علی جنب پمپ بنزین دید از 72 تن به شاه جمال پل عابر 90
تعرفه بیلبورد های قم 73 بلوار امام رضا سه راه خرمشهر به سمت اراک پل عابر 75
اجاره بیلبورد های قم 74 بلوار امام رضا سه راه خرمشهر به سمت قم پل عابر 42
لیست بلیورد های قم 75 بیمارستان امام رضا روبروی بیمارستان امام رضا دید از قم به اراک پل عابر 75
تعرفه بیلبورد های قم 76 بیمارستان امام رضا روبروی بیمارستان امام رضا دید از اراک به قم پل عابر 75
اجاره بیلبورد های قم 77 بلوار غدیر عرشه پل دانشگاه قم دید از قم به پردیسان پل عابر 75
اجاره بیلبورد های قم 78 بلوار غدیر عرشه پل دانشگاه قم دید پردیسان به قم پل عابر 75
لیست بلیورد های قم 79 بلوار امین بلوار امین مقابل نظام مهندسی پل عابر 30
تعرفه بیلبورد های قم 80 بلوار صدوقی بلوار صدوقی مقابل کوچه جهان بینی پل عابر 30
اجاره بیلبورد های قم 81 بلوار صدوقی بلوار صدوقی مقابل 20 متری امام حسین پل عابر 40
لیست بلیورد های قم 82 بلوار صدوقی بلوار صدوقی مقابل کوچه 50 پل عابر 30
تعرفه بیلبورد های قم 83 بلوار صدوقی بلوار صدوقی مقابل کوچه 51 پل عابر 25
اجاره بیلبورد های قم 84 بلوار صدوقی نبش میدان مفید پل عابر 37
اجاره بیلبورد های قم 85 بلوار صدوقی نبش میدان مفید پل عابر 30
لیست بلیورد های قم 86 بلوار جمهوری بلوار جمهوری تقاطع عطاران پل عابر 27
تعرفه بیلبورد های قم 87 بلوار جمهوری بلوار جمهوری تقاطع عطاران پل عابر 30
اجاره بیلبورد های قم 88 بلوار جمهوری بلوار جمهوری مقابل بیمارستان ولیعصر پل عابر 45
لیست بلیورد های قم 89 بلوار جمهوری بلوار جمهوری مقابل بیمارستان ولیعصر پل عابر 37
تعرفه بیلبورد های قم 90 بلوار جمهوری نبش میدان بقیه آیت الله پل عابر 30
اجاره بیلبورد های قم 91 بلوار جمهوری بعد از تقاطع جوادالائمه پل عابر 25
اجاره بیلبورد های قم 92 بلوار شهید کریمی روبروی دانشگاه فرهنگیان پل عابر 25
لیست بلیورد های قم 93 بلوار شهید کریمی روبروی دانشگاه فرهنگیان پل عابر 45
تعرفه بیلبورد های قم 94 بلوار سمیه بلوار سمیه- مقابل کوچه 10 پل عابر 25
اجاره بیلبورد های قم 95 بلوار سمیه بلوار سمیه- مقابل کوچه 10 پل عابر 30
لیست بلیورد های قم 96 بلوار غدیر بلوار غدیر روبروی ساختمان دارایی پل عابر 35
تعرفه بیلبورد های قم 97 بلوار غدیر بلوار غدیر روبروی ساختمان دارایی پل عابر 45
اجاره بیلبورد های قم 98 بلوار غدیر بلوار غدیر روبروی بوستان علوی پل عابر 27
اجاره بیلبورد های قم 99 بلوار غدیر بلوار غدیر روبروی بوستان علوی پل عابر 30
لیست بلیورد های قم 100 پردیسان پردیسان بلوار سلمان مقابل مسجد پل عابر 35
تعرفه بیلبورد های قم 101 پردیسان پردیسان بلوار سلمان مقابل مسجد پل عابر 37
اجاره بیلبورد های قم 102 شهید مطهری میدان شهید مطهری ابتدای بلوار صدر پل عابر 27
لیست بلیورد های قم 103 شهید منتظری بلوار شهید منتظری جنب پل نیروگاه پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های قم 104 میدان الهادی میدان الهادی جنب بوستان بنیادی پل عابر 48
اجاره بیلبورد های قم 105 اتوبان قم تهران اتوبان قم تهران مقابل مسجد عوارضی قم پل عابر 56
اجاره بیلبورد های قم 106 اتوبان قم تهران اتوبان قم تهران مقابل بهشت معصومه پل عابر 56
لیست بلیورد های قم 107 بلوار نواب بلوار نواب قبل از میدان شهرداری پل عابر 27
تعرفه بیلبورد های قم 108 بلوار نواب بلوار نواب قبل از میدان شهرداری پل عابر 33
اجاره بیلبورد های قم 109 بلوار نواب بلوار نواب قبل از میدان آزادگان پل عابر 25
لیست بلیورد های قم 110 بلوار نواب بلوار نواب قبل از میدان آزادگان پل عابر 37
تعرفه بیلبورد های قم 111 بلوار امام علی بلوار امام علی مقابل تقاطع محلاتی پل عابر 36
اجاره بیلبورد های قم 112 عمار یاسر 55 متری عمار یاسر مقابل کوچه 22 پل عابر 39
اجاره بیلبورد های قم 113 عمار یاسر 55 متری عمار یاسر مقابل کوچه 22 پل عابر 37
لیست بلیورد های قم 114 عمار یاسر 55 متری عمار یاسر ساختمان پارس پل عابر 34
تعرفه بیلبورد های قم 115 عمار یاسر 54 متری عمار یاسر بیمه کارآفرین پل عابر 25
اجاره بیلبورد های قم 116 عمار یاسر 55 متری عمار یاسر بیمه کارآفرین پل عابر 45
لیست بلیورد های قم 117 عمار یاسر 75 متری عمار یاسر مقابل بلوار تعاون پل عابر 30
تعرفه بیلبورد های قم 118 عمار یاسر 75 متری عمار یاسر مقابل بلوار تعاون پل عابر 25
اجاره بیلبورد های قم 119 بلوار 15 خرداد بلوار 15 خرداد روبروی کوچه 43 پل عابر 30
اجاره بیلبورد های قم 120 بلوار 15 خرداد بلوار 15 خرداد روبروی کوچه 43 پل عابر 37
لیست بلیورد های قم 121 بلوار 15 خرداد بلوار 15 خرداد روبروی امام زاده احمد پل عابر 37
تعرفه بیلبورد های قم 122 بلوار شهید دل آذر شهرک اندیشه پل عابر 35
اجاره بیلبورد های قم 123 بلوار شهید کبیری مقابل مسجد پل عابر 30
لیست بلیورد های قم 124 بلوار شهید کبیری مقابل مسجد پل عابر 37
تعرفه بیلبورد های قم 125 امام خمینی بلوار امام خمینی مقابل بیمارستان خرمی پل عابر 54
اجاره بیلبورد های قم 126 امام خمینی میدان امام خمینی مقابل دارالشفاء پل عابر 37
اجاره بیلبورد های قم 127 شهید بهشتی بلوار شهید بهشتی مقابل بیمارستان پل عابر 37
لیست بلیورد های قم 128 شهید بهشتی بلوار شهید بهشتی مقابل بوستان ارغوان پل عابر 32
تعرفه بیلبورد های قم 129 خلیج فارس بلوار خلیج فارس مقابل بقیع پل عابر 54
اجاره بیلبورد های قم 130 قم اتوبان قم پل عابر حد فاصل عوارضی قم و کاشان روبروی نمایندگس ایاران خودرو به سمت قم پل عابر 180
لیست بلیورد های قم 131 قم اتوبان قم پل عابر حد فاصل عوارضی قم و کاشان روبروی نمایندگی ایران خودرو به سمت تهران پل عابر 180
تعرفه بیلبورد های قم 132 قم 60 کیلومتر مانده به قم تا انتهای سلفچگان بیلبورد 90
WhatsApp chat