اجاره بیلبورد

اجاره بیلبورد در استان لرستان

نوع خدماتتبلیغات محیطی لرستان کد
تابلو
مسیــر نشــــانـي تیپ متـراژ
کل
اجاره بیلبورد های لرستان 1 انقلاب خیابان انقلاب لمپوست 2
لیست بیلبورد های لرستان 2 علوی خیابان علوی لمپوست 2
تعرفه بیلبورد های لرستان 3 شریعتی خیابان شریعتی لمپوست 2
قیمت بیلبورد های لرستان 4 بهارستان خیابان بهارستان لمپوست 2
اجاره بیلبورد های لرستان 5 آیت الله کمالوند خیابان آیت الله کمالوند لمپوست 2
لیست بیلبورد های لرستان 6 شفیع پور بلوار شهید شفیع پور لمپوست 2
تعرفه بیلبورد های لرستان 7 خرم آباد پیشانی میانی زیر گذر 22 بهمن پیشانی زیر گذر 35
قیمت بیلبورد های لرستان 8 خرم آباد میدان امام حسین پیشانی زیر گذر 66
اجاره بیلبورد های لرستان 9 خرم آباد ورودی میدان از طرف بلوار شریعتی پیشانی زیر گذر 58
لیست بیلبورد های لرستان 10 خرم آباد 22 بهمن ورودی میدان از شمال به جنوب پیشانی زیر گذر 37
تعرفه بیلبورد های لرستان 11 خرم آباد شریعتی رفت و برگشت پیشانی زیر گذر 35
قیمت بیلبورد های لرستان 12 خرم آباد ورودی از بروجرد بیلبورد 60
اجاره بیلبورد های لرستان 13 خرم آباد خیابان شریعتی بیلبورد 32
لیست بیلبورد های لرستان 14 خرم آباد ضلع شمالی میدان بسیج پیشانی زیر گذر 45
تعرفه بیلبورد های لرستان 15 خرم آباد روبروی بلوار تمدن بیلبورد 40
قیمت بیلبورد های لرستان 16 خرم آباد میدان کیو بیلبورد 40
اجاره بیلبورد های لرستان 17 خرم آباد پل انقلاب پیشانی پل سواره رو 85
لیست بیلبورد های لرستان 18 خرم آباد میدان بسیج دید از داخل میدان پیشانی پل 45
تعرفه بیلبورد های لرستان 19 خرم آباد پل آیت الله کمالوند خروجی از خرم آباد پیشانی پل رو گذر 60
قیمت بیلبورد های لرستان 20 خرم آباد میدان شقایق بیلبورد سه وجهی 21
اجاره بیلبورد های لرستان 21 خرم آباد تقاطع ناصر خسرو بیلبورد 30
WhatsApp chat