اجاره بیلبورد

اجاره بیلبورد در استان مرکزی (اراک)

نوع خدمات
تبلیغات محیطی اراک
کد
تابلو
مسیــر نشــــانـي تیپ متـراژ
کل
اجاره بیلبورد های اراک 1 ورودی شهر ورودی شهر از تهران – دید از پل شهر صنعتی ضلع پتروشیمی پل عابر 58
لیست بیلبورد های اراک 2 ورودی شهر ورودی شهر از تهران – دید از پل شهر صنعتی ضلع پتروشیمی پل عابر 48
تعرفه بیلبورد های اراک 3 خروجی شهر خروجی شهر به سمت تهران دید از دادگستری پل عابر 55
اجاره بیلبورد های اراک 4 خروجی شهر خروجی شهر به سمت تهران دید از دادگستری پل عابر 48
لیست بیلبورد های اراک 5 سر دشت بلوار سر دشت به میدان امام خمینی جنب ایران خودرو پل عابر 45
تعرفه بیلبورد های اراک 6 سر دشت بلوار سر دشت دید از میدان امام خمینی به میدان سر دشت پل عابر 36
اجاره بیلبورد های اراک 7 سر دشت بلوار سر دشت دید از میدان امام خمینی به میدان سر دشت پل عابر 36
اجاره بیلبورد های اراک 8 امام خمینی خیابان امام خمینی جنب بانک ملی پل اول پل عابر 27
لیست بیلبورد های اراک 9 امام خمینی خیابان امام خمینی روبروی بانک ملی پل اول پل عابر 27
تعرفه بیلبورد های اراک 10 امام خمینی خیابان امام خمینی جنب بانک ملی پل اول پل عابر 27
اجاره بیلبورد های اراک 11 امام خمینی خیابان امام خمینی روبروی بانک ملی پل اول دید عابر پیاده پل عابر 27
لیست بیلبورد های اراک 12 امام خمینی خیابان امام خمینی – جنب مسجد پل دوم پل عابر 27
تعرفه بیلبورد های اراک 13 امام خمینی خیابان امام خمینی – روبروی مسجد پل دوم پل عابر 27
اجاره بیلبورد های اراک 14 طالقانی خیابان امام خمینی – جنب مسجد پل دوم دید عابر پیاده پل عابر 27
اجاره بیلبورد های اراک 15 طالقانی خیابان امام خمینی – روبروی مسجد دید عابر پیاده پل عابر 27
لیست بیلبورد های اراک 16 طالقانی خیابان طالقانی به میدان شریعتی (منفی) پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های اراک 17 طالقانی خیابان طالقانی به میدان شریعتی (مثبت) پل عابر 36
اجاره بیلبورد های اراک 18 طالقانی خیابان طالقانی به سمت میدان امام خمینی (مثبت) پل عابر 36
لیست بیلبورد های اراک 19 طالقانی خیابان طالقانی به سمت میدان امام خمینی (منفی) پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های اراک 20 سه راه خمین کمر بندی شمالی سه راه خمین به میدان فراهان جنب دانشگاه پیام نور پل عابر 54
اجاره بیلبورد های اراک 21 سه راه خمین کمر بندی شمالی سه راه خمین به میدان فراهان جنب دانشگاه پیام نور پل عابر 54
اجاره بیلبورد های اراک 22 خمین سه راه خمین به سمت آلمورول مقابل صدا و سیما غرب به شرق پل عابر 100
لیست بیلبورد های اراک 23 خمین سه راه خمین به سمت آلمورول مقابل صدا و سیما شرق به غرب پل عابر 80
تعرفه بیلبورد های اراک 24 خیابان دانشگاه مقابل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک غرب به شرق پل عابر 60
اجاره بیلبورد های اراک 25 خیابان دانشگاه مقابل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک شرق به غرب پل عابر 60
لیست بیلبورد های اراک 26 بلوار کشاورز رو به روی بوستان اقاقیا غرب به شرق پل عابر 100
تعرفه بیلبورد های اراک 27 بلوار کشاورز رو به روی بوستان اقاقیا شرق به غرب پل عابر 100
اجاره بیلبورد های اراک 28 بزرگراه امام علی مقابل دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان جنوب به شمال پل عابر 60
اجاره بیلبورد های اراک 29 بزرگراه امام علی مقابل دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان شمال به جنوب پل عابر 60
لیست بیلبورد های اراک 30 آزاد راه به سمت خرم آباد جنب دانشگاه علوم پزشکی اطهر شمال به جنوب پل عابر 100
تعرفه بیلبورد های اراک 31 آزاد راه به سمت خرم آباد جنب دانشگاه علوم پزشکی اطهر جنوب به شمال پل عابر 100
اجاره بیلبورد های اراک 32 شهر صنعتی وجه 1 شهر صنعتی بیلبورد سه وجهی 50
لیست بیلبورد های اراک 33 شهر صنعتی وجه 2 شهر صنعتی بیلبورد سه وجهی 50
تعرفه بیلبورد های اراک 34 شهر صنعتی وجه 3 شهر صنعتی بیلبورد سه وجهی 50
اجاره بیلبورد های اراک 35 ولیعصر میدان ولیعصر بیلبورد 30
اجاره بیلبورد های اراک 36 دکتر حسابی دکتر حسابی بیلبورد 18
لیست بیلبورد های اراک 37 دکتر حسابی دکتر حسابی بیلبورد 8
تعرفه بیلبورد های اراک 38 شهدای ناجا میدان شهدای ناجا بیلبورد 20
اجاره بیلبورد های اراک 39 سرداران میدان سرداران بیلبورد 18
لیست بیلبورد های اراک 40 میدان سرداران روبروی میدان سرداران بیلبورد دو وجهی 15
تعرفه بیلبورد های اراک 41 میدان سرداران روبروی میدان شهدای ناجا بیلبورد دو وجهی 15
اجاره بیلبورد های اراک 42 میدان سرداران روبروی میدان سرداران بیلبورد دو وجهی 25
اجاره بیلبورد های اراک 43 میدان سرداران پشت میدان سرداران بیلبورد دو وجهی 25
لیست بیلبورد های اراک 44 خیابان دانشگاه خیابان دانشگاه (آیت الله غفاری) بیلبورد 8
تعرفه بیلبورد های اراک 45 جهان پناه بلوار جهان پناه بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های اراک 46 شورا میدان شورا پشت به میدان بیلبورد 18
لیست بیلبورد های اراک 47 شورا میدان شورا رو به روی میدان بیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های اراک 48 شورا میدان شورا بیلبورد 15
اجاره بیلبورد های اراک 49 شورا میدان شورا بیلبورد 8
اجاره بیلبورد های اراک 50 جهاد میدان جهاد رو به روی خیابان هپکو بیلبورد سه وجهی 36
لیست بیلبورد های اراک 51 جهاد رو به روی پارک ملت بیلبورد سه وجهی 36
تعرفه بیلبورد های اراک 52 جهاد رو به روی پایانه اتوبوس رانی بیلبورد سه وجهی 36
اجاره بیلبورد های اراک 53 حافظیه میدان حافظیه مخابرات بیلبورد 18
لیست بیلبورد های اراک 54 میدان حافظیه آموزش و پرورش بیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های اراک 55 شهید فتاحی زیر گذر شهید فتاحی برگشت میدان حافظیه بیلبورد 40
اجاره بیلبورد های اراک 56 مادر میدان مادر بیلبورد 8
اجاره بیلبورد های اراک 57 شریعتی میدان شریعتی ایستگاه هواشناسی بیلبورد 18
لیست بیلبورد های اراک 58 شریعتی ابتدای میرزای شیرازی بیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های اراک 59 بلوار شریعتی دور برگردان گردو وجه 1 بیلبورد 8
اجاره بیلبورد های اراک 60 بلوار شریعتی دور برگردان گردو وجه 2 بیلبورد 8
لیست بیلبورد های اراک 61 بلوار شریعتی دور برگردان پمپ بنزین وجه 1 بیلبورد 8
تعرفه بیلبورد های اراک 62 بلوار شریعتی دور برگردان پمپ بنزین وجه 2 بیلبورد 8
اجاره بیلبورد های اراک 63 شریعتی بلوار شریعتی وجه 1 بیلبورد 8
اجاره بیلبورد های اراک 64 شریعتی بلوار شریعتی وجه 2 بیلبورد 8
لیست بیلبورد های اراک 65 جهاد زیر گذر الویت 1 بیلبورد 135
تعرفه بیلبورد های اراک 66 جهاد زیر گذر الویت 2 بیلبورد 135
اجاره بیلبورد های اراک 67 جهاد زیر گذر الویت 3 بیلبورد 66
لیست بیلبورد های اراک 68 جهاد زیر گذر الویت 5 بیلبورد 30
تعرفه بیلبورد های اراک 69 محسنی انتهای خیابان محسنی بیلبورد 8
اجاره بیلبورد های اراک 70 امام حسین میدان امام حسین بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های اراک 71 فراهان میدان فراهان بیلبورد 18
لیست بیلبورد های اراک 72 فراهان زیر گذر فراهان بیلبورد 86
تعرفه بیلبورد های اراک 73 فراهان زیر گذر فراهان بیلبورد 86
اجاره بیلبورد های اراک 74 میدان بسیج وجه 1 ورودی بیلبورد 30
لیست بیلبورد های اراک 75 میدان بسیج وجه 2 خروجی بیلبورد 30
تعرفه بیلبورد های اراک 76 سنجان ابتدای سنجان بیلورد 90
اجاره بیلبورد های اراک 77 کربلا بلوار کربلا وجه 1 بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های اراک 78 کربلا بلوار کربلا وجه 2 بیلبورد 18
لیست بیلبورد های اراک 79 کربلا بلوار کربلا وجه 1 بیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های اراک 80 کربلا بلوار کربلا وجه 2 بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های اراک 81 کربلا بلوار کربلا وجه 1 بیلبورد 18
لیست بیلبورد های اراک 82 کربلا بلوار کربلا وجه 2 بیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های اراک 83 کربلا بلوار کربلا وجه 1 بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های اراک 84 کربلا بلوار کربلا وجه 2 بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های اراک 85 شهید رجایی مقالب پاساژ دیدار بیلبورد 18
لیست بیلبورد های اراک 86 امام خمینی میدان امام خمینی ورودی بیلبورد 30
تعرفه بیلبورد های اراک 87 امام خمینی میدان امام خمینی خروجی بیلبورد 30
اجاره بیلبورد های اراک 88 صنعت میدان صنعت ورودی بیلبورد 30
لیست بیلبورد های اراک 89 صنعت میدان صنعت خروجی بیلبورد 30
WhatsApp chat