اجاره بیلبورد

اجاره بیلبورد در استان کردستان

نوع خدمات
تبلیغات محیطی سنندج
کد
تابلو
مسیر نشــــانـي متـراژ
کل
تیپ
اجاره بیلبورد های سنندج 1 سنه دژ میدان سنه دژ 15 بیلبورد
لیست بلیورد های سنندج 2 آزادی میدان آزادی ابتدای کشاورزی 15 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های سنندج 3 میدان امام میدان امام شافعی 15 بیلبورد
اجاره بیلبورد های سنندج 4 پاسداران خیابان پاسداران 15 بیلبورد
لیست بلیورد های سنندج 5 حافظ خیابان حافظ 23 بیلبورد دو وجهی
تعرفه بیلبورد های سنندج 6 12 فروردین میدان 12 فروردین 22 بیلبورد دو وجهی
اجاره بیلبورد های سنندج 7 آزادی میدان آزادی 36 عرشه ساختمان
اجاره بیلبورد های سنندج 8 فلسطین چهارراه فلسطین 11 بیلبورد
لیست بلیورد های سنندج 9 طالقانی چهارراه طالقانی 11 بیلبورد
تعرفه بیلبورد های سنندج 10 انقلاب میدان انقلاب 11 بیلبورد
اجاره بیلبورد های سنندج 11 بلوار کردستان پل فردوسی 40 پل عابر
لیست بلیورد های سنندج 12 ثبت اسناد چهارراه ثبت اسناد شمالی 63 پل عابر
تعرفه بیلبورد های سنندج 13 ثبت اسناد چهارراه ثبت اسناد جنوبی 45 پل عابر
اجاره بیلبورد های سنندج 14 علوم پزشکی پل علوم پزشکی رفت 24 پل عابر
اجاره بیلبورد های سنندج 15 علوم پزشکی پل علوم پزشکی برگشت 24 پل عابر
لیست بلیورد های سنندج 16 ابن سینا پل ابن سینا رفت 36 پل عابر
تعرفه بیلبورد های سنندج 17 ابن سینا پل ابن سینا برگشت 36 پل عابر
اجاره بیلبورد های سنندج 18 شالمان پل شالمان 40 پل عابر
لیست بلیورد های سنندج 19 کوهنورد میدان کوهنورد 12 استرابورد
تعرفه بیلبورد های سنندج 20 ادب سه راه ادب 12 استرابورد
اجاره بیلبورد های سنندج 21 تعریف سه راه تعریف 12 استرابورد
اجاره بیلبورد های سنندج 22 شریف آباد سه راه شریف آباد 12 استرابورد
WhatsApp chat