اجاره بیلبورد

اجاره بیلبورد در استان کرمانشاه

نوع خدمات
تبلیغات محیطی کرمانشاه
ردیف مسیــر نشــــانـي تیپ متـراژ
لیست بیلبورد های کرمانشاه 1 دبیر اعظم خیابان دبیر اعظم شمال به جنوب – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) تابلو 232
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه 2 میدان کاشانی میدان کاشانی پیشانی مجتمع تجاری ارگ – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) تابلو 192
اجاره بیلبورد های کرمانشاه 3 میدان کاشانی میدان کاشانی جنب مجتمع تجاری ارگ غرب به شرق – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) تابلو 171
لیست بیلبورد های کرمانشاه 4 میدان کاشانی میدان کاشانی وسط میدان جنوب به شمال – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) تابلو 24
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه 5 میدان آزادی میدان آزادی (پل مکانیزه) دید از کل میدان A – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) تابلو 60
اجاره بیلبورد های کرمانشاه 6 میدان آزادی میدان آزادی (پل مکانیزه) دید از کل میدان b – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) تابلو 60
اجاره بیلبورد های کرمانشاه 7 میدان آزادی میدان آزادی (پل مکانیزه) دید از کل میدان c – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) تابلو 60
لیست بیلبورد های کرمانشاه 8 میدان آزادی میدان آزادی (پل مکانیزه) شمال به جنوب a – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) تابلو 60
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه 9 میدان آزادی میدان آزادی (پل مکانیزه) شمال به جنوب b – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) تابلو 60
اجاره بیلبورد های کرمانشاه 10 میدان آزادی پل عابر میدان آزادی شهید قندی شمال به جنوب – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل عابر 45
لیست بیلبورد های کرمانشاه 11 میدان آزادی پل عابر میدان آزادی شهید قندی جنوب به شمال – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل عابر 45
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه 12 میدان آزادی پل عابر میدان آزادی خیابان سیلو (امجدیان) دید از میدان غرب به شرق – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل عابر 45
اجاره بیلبورد های کرمانشاه 13 میدان آزادی پل عابر میدان آزادی خیابان سیلو (امجدیان) دید از میدان شرق به غرب – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل عابر 45
اجاره بیلبورد های کرمانشاه 14 فردوسی میدان فردوسی ضلع جنوب شرقی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) تابلو پریزما 18
لیست بیلبورد های کرمانشاه 15 نوبهار چهارراه نوبهار ضلع جنوب شرقی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) تابلو پریزما 24
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه 16 ارشاد پل عابر چهارراه ارشاد شمال به جنوب – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل عابر 40
اجاره بیلبورد های کرمانشاه 17 شهید بهشتی خیابان شهید بهشتی پل عابر پیاده پارک شاهد جنوب به شمال (نمایشگاه بین المللی) – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل عابر 42
لیست بیلبورد های کرمانشاه 18 شهید بهشتی خیابان شهید بهشتی پل عابر پیاده پارک شاهد شمال به جنوب(نمایشگاه بین المللی) – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل عابر 45
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه 19 فروشگاه رفاه پل عابر بلوار طاقبستان فروشگاه رفاه جنوب به شمال (به سمت طاقبستان) – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل عابر 27
اجاره بیلبورد های کرمانشاه 20 فروشگاه رفاه پل عابر بلوار طاقبستان فروشگاه رفاه شمال به جنوب – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل عابر 27
اجاره بیلبورد های کرمانشاه 21 طاقبستان پل عابر طاقبستان حضرت معصومه جنوب به شمال – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل عابر 33
لیست بیلبورد های کرمانشاه 22 طاقبستان پل عابر بلوار طابستان بیمارستان حضرت معصومه شمال به جنوب – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل عابر 33
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه 23 شهید بهشتی بلوار شهید بهشتی بیمارستان طالقانی جنوب به شمال – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) تابلو 26
اجاره بیلبورد های کرمانشاه 24 شهید بهشتی بلوار شهید بهشتی بیمارستان طالقانی شمال به جنوب – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) تابلو 26
لیست بیلبورد های کرمانشاه 25 میدان آزادگان پل عابر میدان آزادگان دید از میدان شمال به جنوب – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل عابر 49
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه 26 میدان آزادگان پل عابر میدان آزادگان جنوب به شمال – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پل عابر 49
اجاره بیلبورد های کرمانشاه 27 مجتمع ارگ داخل مجتمع تجاری ارگ – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) تابلو 34
اجاره بیلبورد های کرمانشاه 28 مجتمع ارگ داخل مجتمع تجاری ارگ – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) تابلو 17
لیست بیلبورد های کرمانشاه 29 مجتمع ارگ داخل مجتمع تجاری ارگ – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) تابلو 16
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه 30 مجتمع ارگ داخل مجتمع تجاری ارگ – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) تابلو 16
اجاره بیلبورد های کرمانشاه 31 مجتمع ارگ داخل مجتمع تجاری ارگ – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) تابلو 8
لیست بیلبورد های کرمانشاه 32 مجتمع ارگ داخل مجتمع تجاری ارگ – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) تابلو 16
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه 33 مجتمع ارگ داخل مجتمع تجاری ارگ – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) تابلو 16
اجاره بیلبورد های کرمانشاه 34 مجتمع ارگ داخل مجتمع تجاری ارگ – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) تابلو 32
اجاره بیلبورد های کرمانشاه 35 مجتمع ارگ ستون های داخل ارگ – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) ستون 6
لیست بیلبورد های کرمانشاه 36 مجتمع ارگ ستون های داخل ارگ – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) ستون 6
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه 37 بلوار کشوری بلوار کشوری (بزرگراه مقابل فرودگاه) ورودی شهر – شرق به غرب پل عابر 54
اجاره بیلبورد های کرمانشاه 38 بلوار کشوری بلوار کشوری (بزرگراه مقابل فرودگاه) ورودی شهر – شرق به غرب پل عابر 54
لیست بیلبورد های کرمانشاه 39 امام خمینی بزرگراه امام خمینی (ضلع غربی فرودگاه) شمال به جنوب پل عابر 45
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه 40 امام خمینی بزرگراه امام خمینی (به سمت فرودگاه) جنوب به شمال پل عابر 54
اجاره بیلبورد های کرمانشاه 41 امام خمینی بزرگراه امام خمینی (تقاطع بلوار کشاورز) شمال به جنوب پل عابر 45
اجاره بیلبورد های کرمانشاه 42 امام خمینی بزرگراه امام خمینی (تقاطع بلوار کشاورز) جنوب به شمال پل عابر 54
لیست بیلبورد های کرمانشاه 43 بلوار عشایر بلوار عشایر (میدان ایثار) عرشه پل کمربندی- غرب به شرق پل سواره 54
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه 44 بلوار عشایر بلوار عشایر (میدان ایثار) عرشه پل کمربندی- شرق به غرب پل سواره 54
قیمت بیلبورد های کرمانشاه 45 آزادی میدان آزادی دید از ورودی بلوار کارگر (غرب میدان) – 3 وجهی ثابت بیلبورد 50
اجاره بیلبورد های کرمانشاه 46 آزادی میدان آزادی دید از شمال میدان – 3 وجهی ثابت بیلبورد 50
لیست بیلبورد های کرمانشاه 47 آزادی میدان آزادی دید از جنوب میدان – 3 وجهی ثابت بیلبورد 50
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه 48 بزرگراه کربلا بزرگراه کربلا مقابل آثار باستانی بیستون شرق به غرب بیلبورد 50
قیمت بیلبورد های کرمانشاه 49 بزرگراه کربلا بزرگراه کربلا مقابل آثار باستانی بیستون غرب به شرق بیلبورد 50
اجاره بیلبورد های کرمانشاه 50 بزرگراه کربلا بزرگراه کربلا بیستون غرب به شرق بیلبورد 50
لیست بیلبورد های کرمانشاه 51 کنگاور کنگاور استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه 52 صحنه صحنه استرابورد 12
قیمت بیلبورد های کرمانشاه 53 سی متری چهارراه سی متری ضلع غربی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد عمودی 15
اجاره بیلبورد های کرمانشاه 54 سی متری چهارراه سی متری ضلع جنوبی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد عمودی 15
لیست بیلبورد های کرمانشاه 55 22 بهمن میدان برق رفیوژبلوار – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد عمودی 15
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه 56 22 بهمن میدان برق رفیوژبلوار – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد عمودی 15
قیمت بیلبورد های کرمانشاه 57 میدان نفت ضلع شمالی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد عمودی 15
اجاره بیلبورد های کرمانشاه 58 خیابان فردوسی جنب پمپ بنزین شمال به جنوب – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 24
لیست بیلبورد های کرمانشاه 59 خیابان فردوسی جنب پمپ بنزین جنوب به شمال – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 24
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه 60 آزادی ابتدای مدرس – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 24
قیمت بیلبورد های کرمانشاه 61 آزادی ابتدای شهید بهشتی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 15
اجاره بیلبورد های کرمانشاه 62 کاشانی ابتدای خیابان هلال احمر – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پریزما 15
لیست بیلبورد های کرمانشاه 63 فردوسی میدان فردوسی ابتدای خیابان دلگشا – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 15
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه 64 فردوسی ضلع شمالی میدان – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 15
قیمت بیلبورد های کرمانشاه 65 شهرداری ضلع شمالی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 15
اجاره بیلبورد های کرمانشاه 66 شهرداری ضلع غربی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 15
لیست بیلبورد های کرمانشاه 67 شهرداری ضلع شرقی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 15
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه 68 شهرداری جنب بانک اقتصاد نوین – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 15
قیمت بیلبورد های کرمانشاه 69 شهرداری پارکینگ شهرداری – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 15
اجاره بیلبورد های کرمانشاه 70 اجاق چهارراه اجاق جنوب به شمال – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 15
لیست بیلبورد های کرمانشاه 71 میدان امام ضلع شمالی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 24
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه 72 آزادگان ضلع جنوبی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 24
قیمت بیلبورد های کرمانشاه 73 شهید جعفری نبش خیابان سجاد بیلبورد 15
WhatsApp chat