اجاره بیلبورد

اجاره بیلبورد در استان کرمان

نوع خدمات
تبلیغات محیطی کرمان
کد مسیــر نشــــانـي تیپ متـراژ
اجاره بیلبورد های کرمان 1 استقلال خیابان استقلال-میدان آزادی به طرف چهار راه خواجو -سمت راست پل عابر 39
لیست بیلبورد های کرمان 2 استقلال خیابان استقلال-میدان آزادی به طرف چهار راه خواجو -سمت چپ پل عابر 39
تعرفه بیلبورد های کرمان 3 استقلال خیابان استقلال- چهار راه خواجو به طرف میدان آزادی- سمت راست پل عابر 39
اجاره بیلبورد های کرمان 4 استقلال خیابان استقلال-چهار راه خواجو به طرف میدان آزادی- سمت چپ پل عابر 39
لیست بیلبورد های کرمان 5 جمهوری بلوار جمهوری- تقاطع هزار و یکشب -میدان آزادی به طرف فرودگاه -سمت راست پل عابر 33
تعرفه بیلبورد های کرمان 6 جمهوری بلوار جمهوری- تقاطع هزار و یکشب -میدان آزادی به طرف فرودگاه- وسط پل عابر 25
اجاره بیلبورد های کرمان 7 جمهوری بلوار جمهوری- تقاطع هزار و یکشب -میدان آزادی به طرف فرودگاه- سمت چپ پل عابر 33
اجاره بیلبورد های کرمان 8 جمهوری بلوار جمهوری- تقاطع هزار و یکشب -فرودگاه به طرف میدان آزادی- سمت راست پل عابر 33
لیست بیلبورد های کرمان 9 جمهوری بلوار جمهوری- تقاطع هزار و یکشب -فرودگاه به طرف میدان آزادی- وسط پل عابر 25
تعرفه بیلبورد های کرمان 10 جمهوری بلوار جمهوری- تقاطع هزار و یکشب -فرودگاه به طرف میدان آزادی- سمت چپ پل عابر 33
اجاره بیلبورد های کرمان 11 شهید صدوقی بلوار شهید صدوقی-جنب پارک باهنر – میدان آزادی به طرف فرودگاه – سمت راست پل عابر 60
لیست بیلبورد های کرمان 12 شهید صدوقی بلوار شهید صدوقی-جنب پارک باهنر – میدان آزادی به طرف فرودگاه – وسط پل عابر 60
تعرفه بیلبورد های کرمان 13 شهید صدوقی بلوار شهید صدوقی-جنب پارک باهنر – میدان آزادی به طرف فرودگاه-سمت چپ پل عابر 22
اجاره بیلبورد های کرمان 14 شهید صدوقی بلوار شهید صدوقی-جنب پارک باهنر – فرودگاه به طرف میدان آزادی -سمت راست پل عابر 22
اجاره بیلبورد های کرمان 15 شهید صدوقی بلوار شهید صدوقی-جنب پارک باهنر – فرودگاه به طرف میدان آزادی -سمت وسط پل عابر 60
لیست بیلبورد های کرمان 16 شهید صدوقی بلوار شهید صدوقی-جنب پارک باهنر – فرودگاه به طرف میدان آزادی-سمت چپ پل عابر 60
تعرفه بیلبورد های کرمان 17 هوانیروز سه راه هوانیروز از آزادی به فرودگاه تابلو 27
اجاره بیلبورد های کرمان 18 هوانیروز سه راه هوانیروز از آزادی به فرودگاه تابلو 27
لیست بیلبورد های کرمان 19 هوانیروز سه راه هوانیروز از آزادی به فرودگاه تابلو 27
تعرفه بیلبورد های کرمان 20 هوانیروز سه راه هوانیروز از آزادی به فرودگاه تابلو 27
اجاره بیلبورد های کرمان 21 هوانیروز سه راه هوانیروز از آزادی به فرودگاه تابلو 30
اجاره بیلبورد های کرمان 22 هوانیروز سه راه هوانیروز ورودی هوانیروز تابلو 72
لیست بیلبورد های کرمان 23 هوانیروز سه راه هوانیروز ورودی هوانیروز تابلو 72
تعرفه بیلبورد های کرمان 24 هوانیروز سه راه هوانیروز خروجی هوانیروز تابلو 27
اجاره بیلبورد های کرمان 25 هوانیروز سه راه هوانیروز خروجی هوانیروز تابلو 27
لیست بیلبورد های کرمان 26 هوانیروز سه راه هوانیروز خروجی هوانیروز تابلو 27
تعرفه بیلبورد های کرمان 27 هوانیروز سه راه هوانیروز خروجی هوانیروز تابلو 27
اجاره بیلبورد های کرمان 28 هوانیروز سه راه هوانیروز خروجی هوانیروز تابلو 27
اجاره بیلبورد های کرمان 29 هوانیروز سه راه هوانیروز خروجی هوانیروز تابلو 30
لیست بیلبورد های کرمان 30 هوانیروز سه راه هوانیروز برگشت از فرودگاه به آزادی تابلو 60
تعرفه بیلبورد های کرمان 31 نشاط داخل استخر نشاط تابلو 5
اجاره بیلبورد های کرمان 32 بلوار جمهوری بلوار جمهوری روبروی راهنمایی و رانندگی- به سمت فرودگاه- سمت چپ پل عابر پیاده 45
لیست بیلبورد های کرمان 33 میدان کوثر ورودی هزارو یک شب- وسط پل عابر پیاده 57
تعرفه بیلبورد های کرمان 34 میدان کوثر ورودی آزادگان- سمت راست پل عابر پیاده 45
اجاره بیلبورد های کرمان 35 باغملی بعد از چهارراه به سمت کاظمی – سمت چپ پل عابر پیاده 33
اجاره بیلبورد های کرمان 36 جمهوری بلوار جمهوری روبروی راهنمایی و رانددگی به سمت فرودگاه پل عابر پیاده 45
لیست بیلبورد های کرمان 37 بزرگراه امام روبروی شهرک مطهری دید از سه راه سیلو- سمت راست پل عابر پیاده 36
تعرفه بیلبورد های کرمان 38 بزرگراه امام روبروی شهرک افضلی پور دید از تقاطع پل عابر پیاده 54
اجاره بیلبورد های کرمان 39 بلوار قدس دید از مطهری- سمت راست پل عابر پیاده 41
لیست بیلبورد های کرمان 40 هفت باغ علوی هفت باغ علوی- تیر 33- به سمت ماهان پل عابر پیاده 36
تعرفه بیلبورد های کرمان 41 هفت باغ علوی هفت باغ علوی- تیر 33- به سمت ماهان پل عابر پیاده 49
اجاره بیلبورد های کرمان 42 هفت باغ علوی هفت باغ علوی- تیر 33- به سمت کرمان پل عابر پیاده 36
اجاره بیلبورد های کرمان 43 هفت باغ علوی هفت باغ علوی- تیر 33- به سمت کرمان پل عابر پیاده 49
لیست بیلبورد های کرمان 44 هفت باغ علوی هفت باغ علوی- تیر 262- به سمت ماهان پل عابر پیاده 36
تعرفه بیلبورد های کرمان 45 هفت باغ علوی هفت باغ علوی- تیر 262- به سمت ماهان پل عابر پیاده 49
اجاره بیلبورد های کرمان 46 هفت باغ علوی هفت باغ علوی- تیر 262- به سمت کرمان پل عابر پیاده 36
لیست بیلبورد های کرمان 47 هفت باغ علوی هفت باغ علوی- تیر 262- به سمت کرمان پل عابر پیاده 49
تعرفه بیلبورد های کرمان 48 ساین روف اطلس ساین روف اطلس چهارراه ولیعصر 1 بیلبورد 36
اجاره بیلبورد های کرمان 49 ساین روف اطلس ساین روف اطلس چهارراه ولیعصر 2 بیلبورد 36
اجاره بیلبورد های کرمان 50 ساین روف اطلس ساین روف اطلس چهارراه ولیعصر 3 بیلبورد 36
لیست بیلبورد های کرمان 51 امام خمینی بین زیر گذر ابوذر و زیر گذر باهنر به سمت دانشگاه باهنر لاین اصلی بیلبورد 51
تعرفه بیلبورد های کرمان 52 امام خمینی بین زیر گذر ابوذر و زیر گذر باهنر به سمت دانشگاه باهنر لاین فرعی بیلبورد 51
اجاره بیلبورد های کرمان 53 امام خمینی بین زیر گذر ابوذر و زیر گذر باهنر به سمت بازرگانی لاین اصلی بیلبورد 51
لیست بیلبورد های کرمان 54 امام خمینی بین زیر گذر ابوذر و زیر گذر باهنر به سمت بازرگانی لاین فرعی بیلبورد 51
تعرفه بیلبورد های کرمان 55 باغ شاهزاده یک کیلومتر قبل از ورودی باغ شاهزاده بیلبورد 108
اجاره بیلبورد های کرمان 56 بم حد فاصل باغ شاهزاده تا پلیس راه بم بیلبورد 108
اجاره بیلبورد های کرمان 57 بم کرمان جنب پلیس راه بیلبورد 99
لیست بیلبورد های کرمان 58 کرمان محور باغ شاهزاده به کرمان بیلبورد 102
تعرفه بیلبورد های کرمان 59 بم کرمان 2 کیلومتر بعد از پلیس راه کرمان بیلبورد 102
اجاره بیلبورد های کرمان 60 شهر ماهان به سمت کرمان وباغ شاهزاده روبروی پمپ بنزین بیلبورد 99
لیست بیلبورد های کرمان 61 بزرگراه امام خروجی هفت باغ بیلبورد 108
تعرفه بیلبورد های کرمان 62 ماهان کرمان قبل از سیلو بیلبورد 96
اجاره بیلبورد های کرمان 63 ماهان کرمان جنب پمپ بنزین بعد از سیلو بیلبورد 96
اجاره بیلبورد های کرمان 64 ماهان نرسیده به دوراهی سیرچ بیلبورد 96
لیست بیلبورد های کرمان 65 بزرگراه امام خمینی روبروی ایستگاه راه آهن بیلبورد 108
تعرفه بیلبورد های کرمان 66 بزرگراه امام خمینی روبروی ایستگاه راه آهن بیلبورد 108
اجاره بیلبورد های کرمان 67 شفا چهارراه شفا تابلو 15
لیست بیلبورد های کرمان 68 چمران سه راه شمال جنوبی ابتدای چمران تابلو 13
تعرفه بیلبورد های کرمان 69 مطهری پارک مطهری روبروی درب فروشگاه رفاه 1 تابلو 13
اجاره بیلبورد های کرمان 70 میدان هفت باغ خروج از کرمان لاین اصلی پل عابر 56
اجاره بیلبورد های کرمان 71 میدان هفت باغ خروچ از کرمان لاین وسط پل عابر 56
لیست بیلبورد های کرمان 72 میدان هفت باغ خروج از کرمان لاین فرعی پل عابر 56
تعرفه بیلبورد های کرمان 73 میدان هفت باغ ورود به کرمان لاین اصلی پل عابر 56
اجاره بیلبورد های کرمان 74 میدان هفت باغ ورود به کرمان لان وسط پل عابر 56
لیست بیلبورد های کرمان 75 میدان هفت باغ ورود به کرمان لاین فرعی پل عابر 56
تعرفه بیلبورد های کرمان 76 پارک مسافر خروج از کرمان لاین اصلی پل 63
اجاره بیلبورد های کرمان 77 پارک مسافر خروج از کرمان لاین وسط پل 63
اجاره بیلبورد های کرمان 78 پارک مسافر خروج از کرمان لاین فرعی پل 63
لیست بیلبورد های کرمان 79 پارک مسافر ورود به کرمان لاین اصلی پل 63
تعرفه بیلبورد های کرمان 80 پارک مسافر ورود به کرمان لاین وسط پل 63
اجاره بیلبورد های کرمان 81 پارک مسافر ورود به کرمان لاین فرعی پل 63
لیست بیلبورد های کرمان 82 بلوار جمهوری بلوار جمهوری- جنب همزه (حدفاصل آزادی و هزار و یک شب) پل 33
تعرفه بیلبورد های کرمان 83 بلوار جمهوری بلوار جمهوری- جنب همزه (حدفاصل هزار و یک شب و آزادی) پل 33
اجاره بیلبورد های کرمان 84 بلوار جمهوری بلوار جمهوری- جنب نادر (آزادی به طرف امام جمعه) پل 33
اجاره بیلبورد های کرمان 85 بلوار جمهوری بلوار جمهوری- جنب نادر (امام جمعه به طرف آزادی) پل 33
لیست بیلبورد های کرمان 86 بلوار جمهوری بلوار جمهوری- سه راه هوا نیروز (فرودگاه به سمت آزادی) پل 42
تعرفه بیلبورد های کرمان 87 بلوار جهاد بلوار جهاد- (طهماسب آباد به طرف اقبال) پل 45
اجاره بیلبورد های کرمان 88 بلوار جهاد بلوار جهاد- ( اقبال به طرف طهماسب آباد A) پل 36
لیست بیلبورد های کرمان 89 بلوار جهاد بلوار جهاد- ( اقبال به طرف طهماسب آباد B) پل 39
تعرفه بیلبورد های کرمان 90 بلوار شهید صدوقی بلوار شهید صدوقی- اتو رفسنجان به طرف آزادی A پل 45
اجاره بیلبورد های کرمان 91 بلوار شهید صدوقی بلوار شهید صدوقی- اتو رفسنجان به طرف آزادی B پل 45
اجاره بیلبورد های کرمان 92 بلوار شهید صدوقی بلوار شهید صدوقی- آزادی به طرف اتو رفسنجان A پل 45
لیست بیلبورد های کرمان 93 بلوار شهید صدوقی بلوار شهید صدوقی- آزادی به طرف اتو رفسنجان B پل 45
تعرفه بیلبورد های کرمان 95 بزرگراه امام بزرگراه امام- روبروی پارک مادر (به سمت زیرگذر کوثر A) پل 72
اجاره بیلبورد های کرمان 96 بزرگراه امام بزرگراه امام- روبروی پارک مادر (به سمت زیرگذر کوثر B) پل 72
لیست بیلبورد های کرمان 97 بزرگراه امام بزرگراه امام- روبروی پارک مادر (به سمت بلوار جمهوری A) پل 72
تعرفه بیلبورد های کرمان 98 بزرگراه امام بزرگراه امام- روبروی پارک مادر (به سمت بلوار جمهوری B) پل 72
اجاره بیلبورد های کرمان 99 بلوار خلیج فارس بلوار خلیج فارس- روبروی شرکت گاز ( به طرف تهران A) پل 100
اجاره بیلبورد های کرمان 100 بلوار خلیج فارس بلوار خلیج فارس- روبروی شرکت گاز ( به طرف تهران B) پل 100
لیست بیلبورد های کرمان 101 بلوار خلیج فارس بلوار خلیج فارس- روبروی شرکت گاز ( به طرف میدان آزادی A) پل 100
تعرفه بیلبورد های کرمان 102 بلوار خلیج فارس بلوار خلیج فارس- روبروی شرکت گاز ( به طرف میدان آزادی B) پل 100
اجاره بیلبورد های کرمان 103 شهاب خیابان شهاب- میدان نیروی انتظامی به طرف صدا و سیما پل 45
لیست بیلبورد های کرمان 104 شهاب خیابان شهاب- صدا و سیما به طرف نیروی انتظامی پل 45
تعرفه بیلبورد های کرمان 105 بلوار امام بلوار امام- بازرگانی به نیکزاد A پل 72
اجاره بیلبورد های کرمان 106 بلوار امام بلوار امام- بازرگانی به نیکزاد B پل 72
اجاره بیلبورد های کرمان 107 بلوار امام بلوار امام- نیکزاد به بازرگانی A پل 72
لیست بیلبورد های کرمان 108 بلوار امام بلوار امام- نیکزاد به بازرگانی B پل 72
تعرفه بیلبورد های کرمان 109 پارک مطهری پارک مطهری- به طرف آزادی پل 40
اجاره بیلبورد های کرمان 110 بلوار کوثر بلوار کوثر- ابتدای بلوار کوثر پل 18
لیست بیلبورد های کرمان 111 شریعتی شریعتی- چهر راه طهماسب آباد پل 60
تعرفه بیلبورد های کرمان 112 قرنی خیابان قرنی- روبروی بیمارستان باهنر – از طرف باغملی سمت راست پل 55
اجاره بیلبورد های کرمان 113 قرنی خیابان قرنی- روبروی بیمارستان باهنر – از طرف باغملی سمت چپ پل 55
اجاره بیلبورد های کرمان 114 قرنی خیابان قرنی- روبروی بیمارستان باهنر- از طرف میدان قرنی پل 82
لیست بیلبورد های کرمان 115 میدان خواجو میدان خواجو- ورودی خیابان سرباز- از طرف خیابان سرباز پل 57
تعرفه بیلبورد های کرمان 116 میدان خواجو میدان خواجو- ورودی خیابان سرباز- از طرف میدان پل 45
اجاره بیلبورد های کرمان 117 بلوار معلم بلوار معلم- روبروی هتل پارس – از طرف بلوار جمهوری – لاین اصلی پل 96
لیست بیلبورد های کرمان 118 بلوار معلم بلوار معلم- روبروی هتل پارس – از طرف بلوار جمهوری – لاین فرعی پل 96
تعرفه بیلبورد های کرمان 119 بلوار معلم بلوار معلم- روبروی هتل پارس – از طرف جاده تهران- لاین اصلی پل 96
اجاره بیلبورد های کرمان 120 بلوار معلم بلوار معلم- روبروی هتل پارس – از طرف جاده تهران- لاین فرعی پل 99
اجاره بیلبورد های کرمان 121 بلوار شهید صدوقی بلوار شهید صدوقی- روبروی اداره راه- از طرف آزادی – لاین اصلی پل 57
لیست بیلبورد های کرمان 122 بلوار شهید صدوقی بلوار شهید صدوقی- روبروی اداره راه- از طرف آزادی – لاین فرعی پل 57
تعرفه بیلبورد های کرمان 123 بلوار شهید صدوقی بلوار شهید صدوقی- روبروی اداره راه- از طرف سه راه سیلو- لاین اصلی پل 57
اجاره بیلبورد های کرمان 124 بلوار شهید صدوقی بلوار شهید صدوقی- روبروی اداره راه- از طرف سه راه سیلو- لاین فرعی پل 57
لیست بیلبورد های کرمان 125 شهر راین ورودی شهر راین پل 114
تعرفه بیلبورد های کرمان 126 هفت باغ ورودی اتوبان هفت باغ بیلبورد 126
اجاره بیلبورد های کرمان 127 هفت باغ ورودی اتوبان هفت باغ بیلبورد 126
اجاره بیلبورد های کرمان 128 هفت باغ اتوبان هفت باغ کیلومتر 7/5 بیلبورد 126
لیست بیلبورد های کرمان 129 هفت باغ اتوبان هفت باغ کیلومتر 13 – قبل از مسجد امام علی بیلبورد 126
تعرفه بیلبورد های کرمان 130 هفت باغ اتوبان هفت باغ کیلومتر 14- روبروی رستوران پدیده بیلبورد 126
اجاره بیلبورد های کرمان 131 هفت باغ اتوبان هفت باغ کیلومتر 19/5 – روبروی مجموعه پالیز 2 بیلبورد 126
لیست بیلبورد های کرمان 132 هفت باغ اتوبان هفت باغ کیلومتر 23/5 – قبل از رستوران ماهان برگر بیلبورد 126
تعرفه بیلبورد های کرمان 133 افضلی پور شمت راست عرشه پل عابر 80
اجاره بیلبورد های کرمان 134 مطهری شهرک شهید مطهری راست پل عابر 92
اجاره بیلبورد های کرمان 135 مطهری شهرک شهید مطهری چپ پل عابر 92
لیست بیلبورد های کرمان 136 کوثر میدان کوثر دید از هزار و یک شب راست پل عابر 90
تعرفه بیلبورد های کرمان 137 کوثر میدان کوثر دید از هزار و یک شب چپ پل عابر 90
اجاره بیلبورد های کرمان 138 کوثر دید به میدان اریب پل عابر 90
لیست بیلبورد های کرمان 139 قدس شهرک قدس دید به پمپ بنزین راست پل عابر 67
تعرفه بیلبورد های کرمان 140 قدس شهرک قدس دید به پمپ بنزین چپ پل عابر 67
اجاره بیلبورد های کرمان 141 شریعتی خیابان شریعتی باغ ملی پل عابر 60
WhatsApp chat