اجاره بیلبورد

اجاره بیلبورد در استان یزد

نوع خدمات
تبلیغات محیطی یزد
ردیف مسیــر نشــــانـي تیپ متـراژ
کل
اجاره بیلبورد های یزد 1 آزادی میدان آزادی- روبروی مرکز خرید ستاره بیلبورد 21
لیست بلیورد های یزد 2 فرهنگیان چهارراه فرهنگیان بیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های یزد 3 کاشانی خیابان کاشانی سه راه نعیم آباد بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های یزد 4 کاشانی خیابان کاشانی چهار راه امام جعفر صادق بیلبورد 32
لیست بلیورد های یزد 5 باهنر بلوار باهنر- ورودی میدان امام حسین رفت پل عابر 35
تعرفه بیلبورد های یزد 6 باهنر ورودی بلوار باهنر-میدان امام حسین سمت چپ پل عابر 108
اجاره بیلبورد های یزد 7 باهنر ورودی بلوار باهنر-میدان امام حسین سمت راست پل عابر 108
اجاره بیلبورد های یزد 8 بهشتی میدان شهید بهشتی (مجاهدین) بیلبورد 21
لیست بلیورد های یزد 9 تفت شهرستان تفت بیلبورد 24
تعرفه بیلبورد های یزد 10 میبد شهرستان میبد پل عابر 30
اجاره بیلبورد های یزد 11 اردکان روبروی دانشگاه علم و هنر برگشت پل عابر 36
قیمت بلیورد های یزد 12 امام حسین میدان امام حسین ابتدای بلوار شهید بهشتی پل عابر 25
تعرفه بیلبورد های یزد 13 دانشجو بلوار دانشجو پل عابر 30
اجاره بیلبورد های یزد 14 مدرس بلوار مدرس پل عابر 81
اجاره بیلبورد های یزد 15 نعل اسبی میدان نعل اسبی (فرهنگ) بیلبورد 21
قیمت بلیورد های یزد 16 تفت بزرگراه تفت بیلبورد 100
تعرفه بیلبورد های یزد 17 آزادی بین ستون پل میدان آزادی (دو وجهی) بیلبورد دو وجهی 20
اجاره بیلبورد های یزد 18 پاکنژاد بلوار پاکنژاد روبروی حسینیه به سمت میدان امام حسین پل عابر 39
قیمت بلیورد های یزد 19 پاکنژاد بلوار پاکنژاد روبروی حسینیه به سمت بلوار جمهوری پل عابر 39
تعرفه بیلبورد های یزد 20 صفاییه صفاییه میدان ابوذر (رفت و برگشت) پل عابر 321
اجاره بیلبورد های یزد 21 دانشجو بلوار دانشجو سه راه تعاون بیلبورد 108
اجاره بیلبورد های یزد 22 فقیه خراسانی بلوار فقیه خراسانی ورودی یزد از سمت تهران بیلبورد 102
قیمت بلیورد های یزد 23 فقیه خراسانی بلوار فقیه خراسانی ورودی یزد از سمت تهران بیلبورد 102
تعرفه بیلبورد های یزد 24 فقیه خراسانی بلوار فقیه خراسانی ورودی یزد از سمت تهران بیلبورد 102
اجاره بیلبورد های یزد 25 فقیه خراسانی بلوار فقیه خراسانی ورودی یزد از سمت تهران بیلبورد 102
قیمت بلیورد های یزد 26 22 بهمن چهاراه 22 بهمن بیلبورد 40
تعرفه بیلبورد های یزد 27 شهید بهشتی میدان شهید بهشتی بیلبورد 21
اجاره بیلبورد های یزد 28 اردکان میدان چادرملو اردکان بیلبورد 108
اجاره بیلبورد های یزد 29 اردکان میدان چادرملو اردکان بیلبورد 108
قیمت بلیورد های یزد 30 منتظر قائم بلوار منتظر قائم پل عابر 60
تعرفه بیلبورد های یزد 31 میدان ابوذر کاشانی به ابوذر A پل عابر 90
اجاره بیلبورد های یزد 32 میدان ابوذر کاشانی به ابوذر B پل عابر 45
قیمت بلیورد های یزد 33 میدان ابوذر کاشانی به ابوذر C پل عابر 45
تعرفه بیلبورد های یزد 34 میدان ابوذر ابوذر به کاشانی A پل عابر 90
اجاره بیلبورد های یزد 35 میدان ابوذر ابوذر به کاشانی B پل عابر 45
اجاره بیلبورد های یزد 36 میدان ابوذر ابوذر به کاشانی C پل عابر 45
لیست بلیورد های یزد 37 میدان صنعت اول بلوار آزادگان صنعت به فرودگاه A پل عابر 64
تعرفه بیلبورد های یزد 38 میدان صنعت اول بلوار آزادگان صنعت به فرودگاه B پل عابر 64
اجاره بیلبورد های یزد 39 میدان صنعت اول بلوار ازادگان فرودگاه به صنعت پل عابر 64
لیست بلیورد های یزد 40 بلوار جانباز نرسیده به میدان مدرسی یزد به تفت پل عابر 63
تعرفه بیلبورد های یزد 41 بلوار جانباز نرسیده به میدان مدرسی نفت به یزد پل عابر 63
اجاره بیلبورد های یزد 42 بلوار دانشجو روبروی تربیت معلم امام حسین به طرف تعاون پل عابر 30
اجاره بیلبورد های یزد 43 بلوار دانشجو روبروی هتل جهانگردی تعاون به طرف امام حسین پل عابر 30
لیست بلیورد های یزد 44 بلوار طالقانی روبروی آزمایشگاه مرکزی پل عابر 75
تعرفه بیلبورد های یزد 45 بلوار شهید بهشتی روبروی بنیاد شهید پل عابر 45
اجاره بیلبورد های یزد 46 چهارراه 22 بهمن ما بین 22 بهمن و مطهری بیلبورد 18
لیست بلیورد های یزد 47 سه راه امیر کبیر قاسم آباد بیلبورد 24
تعرفه بیلبورد های یزد 48 میدان اطلسی میدان اطلسی- ایستگاه اتوبوس بیلبورد 33
اجاره بیلبورد های یزد 49 بلوار جمهوری سه راه استقلال بیلبورد 21
اجاره بیلبورد های یزد 50 ایرانشهر چهارراه ایرانشهر بیلبورد 18
لیست بلیورد های یزد 51 اطلسی میدان اطلسی صفاییه وجه بلوار بیلبورد 32
تعرفه بیلبورد های یزد 52 اطلسی میدان اطلسی صفاییه وجه میدان بیلبورد 32
اجاره بیلبورد های یزد 53 ریاضی میدان ریاضی صفاییه بیلبورد 40
لیست بلیورد های یزد 54 دانشجو بلوار دانشجو پل عابر 30
تعرفه بیلبورد های یزد 55 جمهوری بلوار جمهوری مقابل بیمارستان افشار پل عابر 36
اجاره بیلبورد های یزد 56 ابوذر میدان ابوذر پل عابر 45
اجاره بیلبورد های یزد 57 صفاییه بازارچه اطلسی بیلبورد عمودی 40
لیست بلیورد های یزد 58 صفاییه چهارراه پژوهش بیلبورد عمودی 24
تعرفه بیلبورد های یزد 59 22 بهمن چهارراه 22 بهمن بیلبورد 15
اجاره بیلبورد های یزد 60 ایرانشهر چهارراه ایرانشهر بیلبورد 18
لیست بلیورد های یزد 61 باهنر میدان باهنر بیلبورد 24
تعرفه بیلبورد های یزد 62 صفاییه چهارراه پژوهش بیلبورد 24
اجاره بیلبورد های یزد 63 باهنر میدان باهنر بیلبورد 18
لیست بلیورد های یزد 64 دانشجو بلوار دانشجو پل عابر 30
تعرفه بیلبورد های یزد 65 پاکنژاد بلوار پاکنژاد به سمت باهنر پل عابر 30
اجاره بیلبورد های یزد 66 پاکنژاد بلوار پاکنژاد به سمت معلم پل عابر 30
لیست بلیورد های یزد 67 دروازه قرآن میدان دروازه قرآن بیلبورد 21
تعرفه بیلبورد های یزد 68 فقیه خراسانی بلوار فقیه خراسانی بیلبورد 102
WhatsApp chat