اجاره بیلبورد

بیلبورد در استان سیستان و بلوچستان

نوع خدمات
تبلیغات محیطی زاهدان
کد
تابلو
مسیــر نشــــانـي تیــپ متـراژ
کل
اجاره بیلبورد های زاهدان 1 دانشگاه روبروی بلوار معلم سمت راست بیلبورد 24
لیست بیلبورد های زاهدان 2 دانشگاه روبروی بلوار معلم سمت چپ بیلبورد 24
تعرفه بیلبورد های زاهدان 3 میدان پاسداران میدان پاسداران بیلبورد 72
اجاره بیلبورد های زاهدان 4 میدان پاسداران ضلع غربی بیلبورد 32
لیست بیلبورد های زاهدان 5 دانشگاه رفیوژمیانی دید از میدان دانشگاه آزاد بیلبورد 25
تعرفه بیلبورد های زاهدان 6 میدان امام علی معلم و دانشگاه رفیوژمیانی دید از میدان امام علی بیلبورد 25
اجاره بیلبورد های زاهدان 7 میدان پاسداران میدان پاسداران – رفیوژ میانی دید از خیابان دانشگاه بیلبورد 25
اجاره بیلبورد های زاهدان 8 میدان پاسداران رفیوژ میانی دید از میدان امام علی بیلبورد 25
لیست بیلبورد های زاهدان 9 دانشگاه دید از میدان دکتر حسابی بیلبورد 32
تعرفه بیلبورد های زاهدان 10 دانشگاه دید از میدان امام علی بیلبورد 32
اجاره بیلبورد های زاهدان 11 مطهری بلوار مطهری مسیر برگشت بیلبورد 25
لیست بیلبورد های زاهدان 12 مطهری رفیوژمیانی بلوار مطهری (مسیر رفت) بیلبورد 25
تعرفه بیلبورد های زاهدان 13 پاسداران پاسداران ورودی از دانشگاه به پاسداران بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های زاهدان 14 پاسداران پاسداران ورودی به دانشگاه بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های زاهدان 15 تقاطع بزرگمهر تقاطع بزرگمهرو معلم بیلبورد 15
لیست بیلبورد های زاهدان 16 میدان امام علی میدان امام علی (سه وجهی)(قیمت هر وجه) بیلبورد 15
تعرفه بیلبورد های زاهدان 17 امام علی میدان امام علی بیلبورد 26
اجاره بیلبورد های زاهدان 18 تقاطع شریعتی تقاطع شریعتی و مصطفی خمینی بیلبورد 18
لیست بیلبورد های زاهدان 19 تقاطع امیر المومنین تقاطع امیر المومنین و مصطفی خمینی بیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های زاهدان 20 تقاطع بهشتی تقاطع بهشتی و مصطفی خمینی بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های زاهدان 21 میدان خیام میدان خیام بیلبورد 15
اجاره بیلبورد های زاهدان 22 فلکه شرکت نفت فلکه شرکت نفت بیلبورد 15
لیست بیلبورد های زاهدان 23 تقاطع جانبازان تقاطع جانبازان و بهداشت بیلبورد 32
تعرفه بیلبورد های زاهدان 24 دانشگاه درب دانشگاه علوم پزشکی استرابرد 12
اجاره بیلبورد های زاهدان 25 دکتر حسابی میدان دکتر حسابی استرابرد 12
لیست بیلبورد های زاهدان 26 نمایشگاه درب ورودی نمایشگاه استرابرد 12
تعرفه بیلبورد های زاهدان 27 دانشگاه دانشگاه13 استرابرد 12
اجاره بیلبورد های زاهدان 28 دانشگاه تقاطع دانشگاه و معلم مسیر رفت استرابرد 12
اجاره بیلبورد های زاهدان 29 دانشگاه دانشگاه 39 حد فاصل اداره آب و برق استرابرد 12
لیست بیلبورد های زاهدان 30 دانشگاه خیابان دانشگاه تقاطع کوی استانداری استرابرد 12
تعرفه بیلبورد های زاهدان 31 دانشگاه خ دانشگاه خروجی پمپ بنزین استرابرد 12
اجاره بیلبورد های زاهدان 32 زیبا شهر ورودی از زیباشهر به دانشگاه استرابرد 12
لیست بیلبورد های زاهدان 33 پاسداران میدان پاسداران رقیوز میانی مقابل آب و فاضلاب استرابرد 12
تعرفه بیلبورد های زاهدان 34 امام علی میدان امام علی استرابرد 12
اجاره بیلبورد های زاهدان 35 معلم معلم 3 استرابرد 12
اجاره بیلبورد های زاهدان 36 میدان شهدا امیر المونین تقاطع ورودی میدان شهدا استرابرد 12
لیست بیلبورد های زاهدان 37 امام خمینی امام خمینی استرابرد 12
تعرفه بیلبورد های زاهدان 38 بهشتی تقاطع امام استرابرد 12
اجاره بیلبورد های زاهدان 39 خیابان امام فلکه سیلو ضلع شمالی استرابرد 12
لیست بیلبورد های زاهدان 40 خیابان امام جنب بهزیستی استرابرد 12
تعرفه بیلبورد های زاهدان 41 خیابان امام تقاطع امام و خرمشهر استرابرد 12
اجاره بیلبورد های زاهدان 42 تقاطع امام تقاطع امام و سید قطب (پمپ بنزین) استرابرد 12
اجاره بیلبورد های زاهدان 43 تقاطع امام تقاطع امام و مزاری استرابرد 12
لیست بیلبورد های زاهدان 44 تقاطع امام تقاطع امام و بولوار سرداران شهید (ترمینال جدید) استرابرد 12
تعرفه بیلبورد های زاهدان 45 انقلاب میدان انقلاب استرابرد 12
اجاره بیلبورد های زاهدان 46 میدان کوزه میدان کوزه استرابرد 12
لیست بیلبورد های زاهدان 47 انقلاب تقاطع فاضلی و انقلاب استرابرد 12
تعرفه بیلبورد های زاهدان 48 میدان پرستار میدان پرستار استرابرد 12
اجاره بیلبورد های زاهدان 49 میدان امام رضا میدان امام رضا بهداشت به سمت پرستار استرابرد 12
اجاره بیلبورد های زاهدان 50 میدان امام رضا میدان امام رضا تقاطع بهداشت و جمهوری استرابرد 12
لیست بیلبورد های زاهدان 51 خیابان جمهوری تقاطع خیابان جمهوری و معلم استرابرد 12
تعرفه بیلبورد های زاهدان 52 بزرگمهر نبش بزرگمهر 16 استرابرد 12
اجاره بیلبورد های زاهدان 53 بزرگمهر نبش بزرگمهر 11 استرابرد 12
لیست بیلبورد های زاهدان 54 بزرگمهر تقاطع بزرگمهرو معلم استرابرد 12
تعرفه بیلبورد های زاهدان 55 دانشجو و بزرگمهر جنب دهکده استرابرد 12
اجاره بیلبورد های زاهدان 56 دانشجو و بزرگمهر ورودی استرابرد 12
اجاره بیلبورد های زاهدان 57 آیت الله میدان استرابرد 12
لیست بیلبورد های زاهدان 58 معلم معلم 9 استرابرد 12
تعرفه بیلبورد های زاهدان 59 معلم جنب بانک مهر بستنی نعمت استرابرد 12
اجاره بیلبورد های زاهدان 60 بلوار بهداشت جنب پارک لاله استرابرد 12
لیست بیلبورد های زاهدان 61 تقاطع خیام مدرس استرابرد 12
تعرفه بیلبورد های زاهدان 62 سه راه خیام خرمشهر استرابرد 12
اجاره بیلبورد های زاهدان 63 سه راه خیام جنب فروشگاه رفاه استرابرد 12
اجاره بیلبورد های زاهدان 64 خرمشهر جنب شهرداری منطقه 2 مسیر رفت استرابرد 12
لیست بیلبورد های زاهدان 65 خرمشهر تقاطع آزادگان استرابرد 12
تعرفه بیلبورد های زاهدان 66 آزادگان مزاری استرابرد 12
اجاره بیلبورد های زاهدان 67 مزاری تقاطع سعدی استرابرد 12
لیست بیلبورد های زاهدان 68 سعدی طباطبایی رفت استرابرد 12
تعرفه بیلبورد های زاهدان 69 میرحسینی تقاطع طباطبایی و میر حسینی استرابرد 12
اجاره بیلبورد های زاهدان 70 سعدی تقاطع سعدی و مولوی استرابرد 12
اجاره بیلبورد های زاهدان 71 مصطفی خمینی تقاطع مصطفی خمینی و مسیل استرابرد 12
لیست بیلبورد های زاهدان 72 مولوی تقاطع مولوی و میرزای شیرازی استرابرد 12
تعرفه بیلبورد های زاهدان 73 بهشتی تقاطع بهشتی و مصطفی خمینی استرابرد 12
اجاره بیلبورد های زاهدان 74 بهشتی بهشتی و بانک قوامین استرابرد 12
لیست بیلبورد های زاهدان 75 بهشتی تقاطع خیام و بهشتی جنب داروخانه بو علی استرابرد 12
تعرفه بیلبورد های زاهدان 76 ارکیده فلکه ارکیده جنب اداره راه و ترابری استرابرد 12
اجاره بیلبورد های زاهدان 77 شریعتی تقاطع شریعتی و مصطفی خمینی استرابرد 12
اجاره بیلبورد های زاهدان 78 شریعتی جنب پارکینگ استرابرد 12
لیست بیلبورد های زاهدان 79 آزادی خیابان آزادی تقاطع حسین بر استرابرد 12
تعرفه بیلبورد های زاهدان 80 رجایی تقاطع رجایی و میر حسینی استرابرد 12
اجاره بیلبورد های زاهدان 81 رسولی چهارراه رسولی تقاطع خ جامی استرابرد 12
لیست بیلبورد های زاهدان 82 رسولی چهارراه رسولی جنب پاساژ گلستان استرابرد 12
تعرفه بیلبورد های زاهدان 83 جام جم خ جام جم ورودی پمپ بنزین استرابرد 12
اجاره بیلبورد های زاهدان 84 جام جم قبل از ورودی منازل جام جم استرابرد 12
اجاره بیلبورد های زاهدان 85 خاتم میدان خاتم استرابرد 12
لیست بیلبورد های زاهدان 86 مطهری بولوار مطهری جنب راه آهن استرابرد 12
تعرفه بیلبورد های زاهدان 87 آزادی ابتدای خیابان آزادی استرابرد 12
اجاره بیلبورد های زاهدان 88 مطهری بولوار مطهری جنب لشکر استرابرد 12
قیمت بیلبورد های زاهدان 89 مطهری بولوار مطهری پارک یاس جنب موزه استرابرد 12
قیمت بیلبورد های زاهدان 90 ترمینال ترمینال قدیم استرابرد 12
قیمت بیلبورد های زاهدان 91 کارگر میدان کارگر استرابرد 12
قیمت بیلبورد های زاهدان 92 کمیته امداد قلنبر جنب کمیته امداد استرابرد 12
قیمت بیلبورد های زاهدان 93 قلنبر قلنبر روبروی آب و فاضلاب استرابرد 12
قیمت بیلبورد های زاهدان 94 زیباشهر زیباشهر تقاطع فرخی و بهارستان استرابرد 12
قیمت بیلبورد های زاهدان 95 زیباشهر زیباشهر میدان سربازان گمنام امام زمان جنب میوه فروشی ها استرابرد 12
قیمت بیلبورد های زاهدان 96 زیباشهر زیباشهر میدان سربازان گمنام مسیر برگشت به طرف استانداری استرابرد 12
قیمت بیلبورد های زاهدان 97 زیباشهر زیباشهر تقاطع البرز و ویلا استرابرد 12
قیمت بیلبورد های زاهدان 98 زیباشهر زیباشهر بولوار پیامبر اعظم میدان استاندارد استرابرد 12
قیمت بیلبورد های زاهدان 99 زیباشهر میدان استاندارد به سمت خیابان دانشگاه استرابرد 12
قیمت بیلبورد های زاهدان 100 زیباشهر تقاطع خیابان شورا وپیامبر اعظم استرابرد 12
قیمت بیلبورد های زاهدان 101 سربازان گمنام روبروی فرخی استرابرد 12
قیمت بیلبورد های زاهدان 102 زیباشهر سهروردی جنب بوستان البرز استرابرد 12
لیست بیلبورد های زاهدان 103 دانشگاه خیابان دانشگاه مقابل دانشگاه فنی و مهندسی برگشت پل هوایی 90
لیست بیلبورد های زاهدان 104 دانشگاه خیابان دانشگاه مقابل دانشگاه فنی و مهندسی رفت پل هوایی 90
لیست بیلبورد های زاهدان 105 دانشگاه خیابان دانشگاه ورودی زیبا شهر دید دانشگاه آزاد پل هوایی 100
لیست بیلبورد های زاهدان 106 دانشگاه خیابان دانشگاه جنب مسکن و شهرسازی دید میدان پاسداران پل هوایی 128
لیست بیلبورد های زاهدان 107 دانشگاه خیابان دانشگاه جنب مسکن و شهرسازی دید میدان امام علی پل هوایی 128
نوع خدمات
تبلیغات محیطی چابهار
کد
تابلو
مسیــر نشــــانـي تیــپ متـراژ
کل
اجاره بیلبورد های چابهار 1 خیابان امام خمینی جنب اداره راه و ترابری میدان هیئت سه نفره مسیر رفت استرابورد 11
لیست بلیورد های چابهار 2 خیابان امام خمینی جنب اداره راه و ترابری میدان هیئت سه نفره مسیر رفت استرابورد 11
تعرفه بیلبورد های چابهار 3 خیابان امام خمینی نرسیده به پمپ بنزین قدیم مصالح ساختمانی مسیر رفت استرابورد 11
اجاره بیلبورد های چابهار 4 خیابان امام خمینی نرسیده به مسجد امام حسین مسیر رفت استرابورد 11
لیست بلیورد های چابهار 5 خیابان امام خمینی امام خمینی 48 مسیر رفت استرابورد 11
تعرفه بیلبورد های چابهار 6 خیابان امام خمینی امام خمینی 44 رستوران سبز استرابورد 11
اجاره بیلبورد های چابهار 7 خیابان امام خمینی خیابان امام خمینی 28 استرابورد 11
اجاره بیلبورد های چابهار 8 خیابان امام خمینی روبروی خیابان خیام استرابورد 11
لیست بلیورد های چابهار 9 خیابان امام خمینی نرسیده به پل هوایی مسیر رفت استرابورد 11
تعرفه بیلبورد های چابهار 10 خیابان امام خمینی نرسیده به چهارراه پلیس جنب بانک کشاورزی مسیر رفت استرابورد 11
اجاره بیلبورد های چابهار 11 خیابان امام خمینی جنب بانک قوامین مسیر برگشت استرابورد 11
لیست بلیورد های چابهار 12 خیابان امام خمینی تقاطع خیابان ابن سینا نرسیده به پل عابر پیاده استرابورد 11
تعرفه بیلبورد های چابهار 13 خیابان امام خمینی جنب فروشگاه فرهنگیان مسیر برگشت استرابورد 6
اجاره بیلبورد های چابهار 14 خیابان امام خمینی جنب پارکینگ بانک صادرات مسیر برگشت استرابورد 6
اجاره بیلبورد های چابهار 15 خیابان امام خمینی روبروی تقاطع خیابان بلوچستان مسیر برگشت استرابورد 6
لیست بلیورد های چابهار 16 خیابان امام خمینی امام خمینی 27 مسیر برگشت استرابورد 10
تعرفه بیلبورد های چابهار 17 خیابان امام خمینی جنب اداره جهاد کشاورزی استرابورد 11
اجاره بیلبورد های چابهار 18 خیابان امام خمینی بعد از میدان فرمانداری مسیر برگشت استرابورد 6
لیست بلیورد های چابهار 19 خیابان امام خمینی جنب جهاد کشاورزی استرابورد 6
تعرفه بیلبورد های چابهار 20 خیابان امام خمینی جنب کارواش راین استرابورد 8
اجاره بیلبورد های چابهار 21 خیابان امام خمینی مسیر برگشت جنب فرآورده های نفتی استرابورد 11
اجاره بیلبورد های چابهار 22 خیابان امام خمینی مسیر برگشت بعد از آگاهی استرابورد 11
لیست بلیورد های چابهار 23 خیابان شهید ریگی اولین تقاطع مسیر رفت به منطقه آزاد استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های چابهار 24 خیابان شهید ریگی روبروی کارخانه یخ مسیر رفت به منطقه آزاد استرابورد 12
اجاره بیلبورد های چابهار 25 خیابان شهید ریگی روبروی پارک وحدت مسیر رفت به منطقه آزاد استرابورد 12
لیست بلیورد های چابهار 26 خیابان شهید ریگی بعد ازآرامگاه سید غلام رسول مسیر رفت به منطقه آزاد استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های چابهار 27 خیابان شهید ریگی میدان شیلات مسیر رفت به منطقه آزاد استرابورد 12
اجاره بیلبورد های چابهار 28 خیابان شهید ریگی تقاطع کوی بندر مسیر رفت به منطقه آزاد استرابورد 12
اجاره بیلبورد های چابهار 29 خیابان شهید ریگی مقابل دانشگاه دریانوردی مسیر رفت به منطقه آزاد استرابورد 11
لیست بلیورد های چابهار 30 خیابان شهید ریگی روبروی مدارس وابسته به دانشگاه مسیر رفت به منطقه آزاد استرابورد 11
تعرفه بیلبورد های چابهار 31 خیابان شهید ریگی روبروی مدارس وابسته به دانشگاه مسیر رفت به منطقه آزاد استرابورد 11
اجاره بیلبورد های چابهار 32 خیابان شهید ریگی روبروی مدارس وابسته به دانشگاه مسیر رفت به منطقه آزاد استرابورد 12
لیست بلیورد های چابهار 33 خیابان شهید ریگی روبروی مدارس وابسته به دانشگاه مسیر رفت به منطقه آزاد استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های چابهار 34 خیابان شهید ریگی جنب اداره گمرک مسیر برگشت از منطقه به سمت چهارراه کوزه استرابورد 12
اجاره بیلبورد های چابهار 35 خیابان شهید ریگی مقابل دانشگاه دریانوردی مسیر برگشت از منطقه آزاد استرابورد 11
اجاره بیلبورد های چابهار 36 خیابان شهید ریگی روبروی پارک شادی مسیر برگشت از منطقه به سمت چهارراه کوزه استرابورد 11
لیست بلیورد های چابهار 37 خیابان شهید ریگی نرسیده به میدان شیلات مسیر برگشت از منطقه آزاد استرابورد 11
تعرفه بیلبورد های چابهار 38 خیابان شهید ریگی بعد از میدان شیلات مسیر برگشت از منطقه به سمت چهارراه کوزه استرابورد 12
اجاره بیلبورد های چابهار 39 خیابان شهید ریگی بعد از پارک وحدت روبروی کارخانه یخ مسیر برگشت از منطقه به سمت چهارراه کوزه استرابورد 12
لیست بلیورد های چابهار 40 خیابان شهید ریگی بعد از پراک وحدت مسیر برگشت از منطقه به سمت چهارراه کوزه استرابورد 12
تعرفه بیلبورد های چابهار 41 خیابان شهید ریگی جنب مسیل رود مسیر برگشت از منطقه به سمت چهارراه کوزه استرابورد 12
اجاره بیلبورد های چابهار 42 امام خمینی روبروی بازار جنب دانشگاه بین المللی مسیر رفت پل هوایی 81
اجاره بیلبورد های چابهار 43 امام خمینی روبروی بازار جنب دانشگاه بین المللی مسیر برگشت پل هوایی 81
لیست بلیورد های چابهار 44 بندر کوی بندر مسیر رفت پل هوایی 90
تعرفه بیلبورد های چابهار 45 بندر کوی بندر مسیر برگشت پل هوایی 90
اجاره بیلبورد های چابهار 46 شهید ریگی تقاطع بلوار شهید ریگی و بلوار توحید میدان شیلات بیلبورد 32
لیست بلیورد های چابهار 47 شهید ریگی بلوار شهید ریگی به سمت میدان شیلات روبروی کوی بندر بیلبورد 24
تعرفه بیلبورد های چابهار 48 امام خمینی تقاطع بلوار امام خمینی و بلوار شهید ریگی چهارراه کوزه بیلبورد 24
اجاره بیلبورد های چابهار 49 امام خمینی بلوار امام خمینی تقاطع خیابان بلوچستان رفت بیلبورد 36
اجاره بیلبورد های چابهار 50 امام خمینی بلوار امام خمینی تقاطع خیابان بلوچستان برگشت بیلبورد 36
لیست بلیورد های چابهار 51 امام خمینی بلوار امام خمینی جنب دیوار اداره راه مسیر رفت بیلبورد 24
تعرفه بیلبورد های چابهار 52 امام خمینی بلوار امام خمینی جنب دیوار اداره راه مسیر برگشت بیلبورد 24
لیست بلیورد های چابهار 53 شهید ریگی تقاطع شهید ریگی و خیابان دریا (مسیر رفت) بیلبورد 40
لیست بلیورد های چابهار 54 شهید ریگی تقاطع شهید ریگی و خیابان دریا (مسیر برگشت) بیلبورد 40
لیست بلیورد های چابهار 55 شهید ریگی تقاطع شهید ریگی روبروی پارک وحدت مسیر رفت بیلبورد 40
لیست بلیورد های چابهار 56 شهید ریگی تقاطع شهید ریگی روبروی پارک وحدت مسیر برگشت بیلبورد 40
لیست بلیورد های چابهار 57 سینما محوطه سینما مسیر رفت بیلبورد 15
لیست بلیورد های چابهار 58 سینما محوطه سینما مسیر برگشت بیلبورد 15
لیست بلیورد های چابهار 59 شهید ریگی جنب بندر شهید ریگی بیلبورد 60
WhatsApp chat