اجاره بیلبورد

بیلبورد در استان چهار محال و بختیاری

نوع خدمات
تبلیغات محیطی شهرکرد
کد تابلو مسیــر نشــــانـي تیپ متـراژ
کل
اجاره بیلبورد های شهرکرد 1 دانشگاه شهر کرد مسیر رفت به سمت سامان پل عابر 48
لیست بلیورد های شهرکرد 2 دانشگاه شهر کرد مسیر رفت به سمت سامان پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های شهرکرد 3 دانشگاه شهر کرد مسیر برگشت به سمت شهر کرد پل عابر 48
اجاره بیلبورد های شهرکرد 4 دانشگاه شهر کرد مسیر برگشت به سمت شهر کرد پل عابر 36
لیست بلیورد های شهرکرد 5 هلال احمر مسیر رفت به سمت سامان پل عابر 18
تعرفه بیلبورد های شهرکرد 6 هلال احمر مسیر رفت به سمت سامان پل عابر 30
اجاره بیلبورد های شهرکرد 7 هلال احمر مسیر برگشت به سمت شهر کرد پل عابر 30
اجاره بیلبورد های شهرکرد 8 هلال احمر مسیر برگشت به سمت شهر کرد پل عابر 18
لیست بلیورد های شهرکرد 9 ترمینال سامان مسیر رفت به سمت دانشگاه شهرکرد پل عابر 33
تعرفه بیلبورد های شهرکرد 10 ترمینال سامان مسیر برگشت به سمت شهر کرد پل عابر 25
اجاره بیلبورد های شهرکرد 11 ترمینال سامان مسیر برگشت به سمت شهر کرد پل عابر 24
لیست بلیورد های شهرکرد 12 ترمینال آزادی خروجی شهر به سمت فارسان پل عابر 30
تعرفه بیلبورد های شهرکرد 13 ترمینال آزادی ورودی شهر پل عابر 30
اجاره بیلبورد های شهرکرد 14 بلوار امام رضا ورودی شهر از سمت اصفهان پل عابر 40
اجاره بیلبورد های شهرکرد 15 بلوار امام رضا خروجی شهر به سمت اصفهان پل عابر 44
لیست بلیورد های شهرکرد 16 خیابان کاشانی مسیر رفت به سمت چهارراه طالقانی پل عابر 48
تعرفه بیلبورد های شهرکرد 17 خیابان کاشانی مسیر برگشت به سمت میدان جهاد پل عابر 48
اجاره بیلبورد های شهرکرد 18 چهارراه دامپزشکی چهارراه دامپزشکی – (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 27
لیست بلیورد های شهرکرد 19 استانداری چهارراه استانداری- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) بیلبورد 27
تعرفه بیلبورد های شهرکرد 20 دامپزشکی چهارراه دامپزشکی- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) سه وجهی 32
اجاره بیلبورد های شهرکرد 21 سطح شهر سطح شهر 30 نقطه- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) ایستگاه اتوبوس 7
اجاره بیلبورد های شهرکرد 22 سطح شهر سطح شهر 36 نقطه- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد) پایه بتونی 2
WhatsApp chat