اجاره بیلبورد

بیلبورد در استان کهگیلویه و بویر احمد

نوع خدمات
تبلیغات محیطی یاسوج
کد تابلو مسیر نشــــانـي نوع سازه متـراژ
کل
اجاره بیلبورد های یاسوج 1 میدان امام حسین 1 میدان امام حسین (استانداری) ابتدای بلوار بویر احمد بیلبورد 18
لیست بیلبورد های یاسوج 2 میدان امام حسین 2 میدان امام حسین (استانداری) روبروی هنرستان طالقانی بیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های یاسوج 3 مطهری 1 بلوار مطهری از سمت جهاد به بلوار مطهری بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های یاسوج 4 تقاطع عدالت 1 تقاطع عدالت به سمت بلوار مطهری بیلبورد 18
لیست بیلبورد های یاسوج 5 تقاطع عدالت 2 از سمت بلوار مطهری به تقاطع عدالت بیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های یاسوج 6 میدان عدل 1 میدان انقلاب به سمت بلوار عدل (دو وجهی) بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های یاسوج 7 میدان عدل 2 میدان انقلاب از مست بلوار عدل به میدان انقلاب (دو وجهی) بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های یاسوج 8 میدان عدل 3 نبش میدان انقلاب به سمت بلوار انقبلاب (دو وجهی) بیلبورد 18
لیست بیلبورد های یاسوج 9 میدان عدل 4 نبش مبدان انقلاب از سمت بلوار انقلاب به میدان انقلاب (دو وجهی) بیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های یاسوج 10 میدان عدل 5 ابتدای خیابان امام خمینی از سمت میدان انقلاب (تک وجهی) بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های یاسوج 11 عدل 1 ابتدای بلوار عدل از سمت بلوار مطهری به بلوار عدل (دو وجهی) بیلبورد 18
لیست بیلبورد های یاسوج 12 عدل 2 ابتدای بلوار عدل از بلوار عدل به بلوار مطهری (دو وجهی) بیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های یاسوج 13 عدل 3 ابتدای عدل از بلوار عدل به بلوار مطهری (دو وجهی) بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های یاسوج 14 عدل 4 بلوار عدل از بلوار مطهری به بلوار عدل (دو وجهی) بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های یاسوج 15 عدل 5 بلوار عدل از بلوار مطهری به بلوار عدل (دو وجهی) بیلبورد 18
لیست بیلبورد های یاسوج 16 عدل 6 بلوار عدل از بلوار عدل به بلوار مطهری (دو وجهی) بیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های یاسوج 17 عدل 7 بلوار عدل از بلوار مطهری به سمت بلوار عدل (دو وجهی) بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های یاسوج 18 عدل 8 بلوار عدل از سمت بلوار عدل به بلوار مطهری (دو وجهی) بیلبورد 18
لیست بیلبورد های یاسوج 19 عدل 9 بلوار عدل بلوار مطهری به بلوار عدل (دو وجهی) بیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های یاسوج 21 اسقلال 1 بلوار استقلال (دو وجهی) بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های یاسوج 22 استقلال 2 بلوار استقلال (دو وجهی) بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های یاسوج 23 استقلال 3 بلوار استقلال (دو وجهی) بیلبورد 32
لیست بیلبورد های یاسوج 24 استقلال 4 بلوار استقلال (دو وجهی) بیلبورد 32
تعرفه بیلبورد های یاسوج 25 معلم 1 میدان معلم اولین تابلو از میدان سنگی به سمت شیراز بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های یاسوج 26 معلم 2 میدان معلم دومین تابلو از میدان سنگی به سمت شیراز بیلبورد 18
لیست بیلبورد های یاسوج 27 معلم 3 میدان معلم سومین از میدان سنگی به سمت شیراز بیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های یاسوج 28 معلم 4 میدان معلم ورودی یاسوج از شیراز به سمت میدان سنگی روبروی اموزش و پرورش جنب اتاقک جهانگردی بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های یاسوج 29 معلم 5 پا آبشار به سمت میدان معلم روبروی آموزش و پرورش بیلبورد 32
اجاره بیلبورد های یاسوج 30 معلم 6 پل آبشار به میدن معلم روبروی نوسازی مدارس بیلبورد 18
لیست بیلبورد های یاسوج 31 میدان سنگی 1 میدان سنگی نبش خیابان ارتش روبروی بنیاد نخبگان بیلبورد 32
تعرفه بیلبورد های یاسوج 32 میدان سنگی 2 میدان سنگی نبش بلوار ستارخان بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های یاسوج 33 اکبر آباد 1 بلوار هرمزپور (اکبر آباد) از پل بشار به میدان هفت سین دید از یاسوج به شیراز دو وجهی بیلبورد 15
لیست بیلبورد های یاسوج 34 اکبر آباد 2 بلوار هرمزپور (اکبر آباد) از میدان هفت سین به پل بشار دید از شیراز به یاسوح دو وجهی بیلبورد 15
تعرفه بیلبورد های یاسوج 35 اکبر آباد 3 بلوار هرمزپور (اکبرآباد) از میدان هفت سین به میدان آریوبرزن از یاسوج به شیراز (دو وجهی) بیلبورد 15
اجاره بیلبورد های یاسوج 36 اکبر آباد 4 بلوار هرمزپور (اکبر آباد) میدان آریوبرزن به میدان هفت سین از شیراز به یاسوج (دو وجهی) بیلبورد 15
اجاره بیلبورد های یاسوج 37 اکبر آباد 5 بلوار هرمزپور 0اکبرآباد) از میان آریو برزن به سمت شیراز (دو وجهی) بیلبورد 15
لیست بیلبورد های یاسوج 38 اکبر آباد 6 بلوار هرمزپور (اکبر آباد) ورودی یاسوج از شیراز به سمت میدان آریو برزن (دو وجهی) بیلبورد 15
تعرفه بیلبورد های یاسوج 39 جهاد 1 میدان جهاد به سمت میدان مطهری (تک وجهی) تابلو 32
اجاره بیلبورد های یاسوج 40 جانبار 1 نبش میدان جانباز به سمت میدان هفت تیر (تک وجهی) بیلبورد 15
لیست بیلبورد های یاسوج 41 جانباز 2 میدان جانباز از سمت میدان هفت تیر (تک وجهی) بیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های یاسوج 42 ارم 1 بلوار ارم روبروی اداره آب و فاضلاب (دو وجهی) بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های یاسوج 43 ارم 2 بلوار ارم روبروی اداره آب و فاضلاب به سمت جاده آبشار بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های یاسوج 44 هفت تیر 3 میدان هفت تیر تابلو 12
لیست بیلبورد های یاسوج بلوار اکبر اباد دید از یاسوج به شیراز تابلو 15
تعرفه بیلبورد های یاسوج بلوار اکبر اباد دید از شیراز به یاسوج تابلو 15
اجاره بیلبورد های یاسوج 47 پل بشار پل بشار از میدان معلم به سمت شیراز پل 32
لیست بیلبورد های یاسوج 48 پل شهر بازی 1 یاسوج به شیراز نرسیده به میدان معلم پل 45
تعرفه بیلبورد های یاسوج 49 پل شهربازی 2 شیراز به یاسوج نرسیده به میدان معلم پل 45
اجاره بیلبورد های یاسوج 50 پل هفت تیر 1 از هفت تیر به سمت میدان شهدا پل عابر 36
اجاره بیلبورد های یاسوج 51 پل هفت تیر 2 از هفت تیر به سمت میدان شهدا پل عابر 36
لیست بیلبورد های یاسوج 52 پل هفت تیر 3 از میدان شهدا به سمت هفت تیر پل عابر 36
تعرفه بیلبورد های یاسوج 53 پل هفت تیر 4 از میدان شهدا به سمت هفت تیر پل عابر 36
لیست بیلبورد های یاسوج 54 پل معلم 1 میدان معلم روبروی مجتمع فرهنگی دید از یاسوج به شیراز پل عابر 80
لیست بیلبورد های یاسوج 55 پل معلم 2 میدان معلم بین پل بشار و میدان سنگی دید از شیراز به یاسوج پل عابر 30
لیست بیلبورد های یاسوج 56 پل معلم 3 میدان معلم بین پل بشار و میدان سنگی دید از شیراز به یاسوج پل عابر 30
لیست بیلبورد های یاسوج 57 علوم پزشکی 1 بلوار مطهری روبروی دانشکده علوم پزشکی از سمت میدان جهاد به مطهری پل عابر 30
لیست بیلبورد های یاسوج 58 علوم پزشکی 1 بلوار مطهری روبروی دانشکده علوم پزشکی از سمت مطهری به میدان جهاد پل عابر 30
لیست بیلبورد های یاسوج 59 پل اکبر آباد 1 اکبر آباد روبروی کارخانه قند دید از هفت سین به بشار پل عابر 30
لیست بیلبورد های یاسوج 60 پل اکبر آباد 2 اکبر آباد روبروی کارخانه قند دید از بشار هفت سین پل عابر 30
اجاره بیلبورد های یاسوج 61 پل شهرداری خیابان 60 متری رو به روی شهرداری یاسوج پل عابر 60
لیست بیلبورد های یاسوج 62 پل شهرداری خیابان 60 متری رو به روی شهرداری یاسوج پل عابر 60
WhatsApp chat